Kategori «Tarih Ders Notları»

1618- Serav Ant. Osmanlı-İran İran’ın vaat ettiği 200 deve yükü ipeği vermemesi üzerine çıkan şiddetli çatışmalar sonucunda imzalanır. İran 100 deve yükü ipeği vermeyi kabul eder.

1611-Nasuh Paşa Ant. Osmanlı-İran Osmanlı Devleti, Ferhat Paşa Antlaşması’yla aldığı yerleri İran’a geri verir. Buna karşılık İran ,Osmanlı Devleti’ne yıllık 200 deve yükü ipek verecektir.

1606-Zitvatoruk Ant Osmanlı- Avusturya Eğri Kanije Estergon kaleleri Osmanlıda kalacak Avusturya her yıl ödediği yıllık vergiyi kaldıracak, bir kerelik savaş tazminatı verecektir Avusturya kralı protokolde Osmanlı padişahına eşit olacaktır. Osmanlı Devleti 1533 İstanbul Antlaşmasıyla ele geçirdiği Orta Avrupa üstünlüğünü kaybetmiştir.

Batının örnek alınmaksızın ıslahat yapıldığı yüzyıl? 17. Yüzyıl Yeniçeri Ocağını kaldıran padişah? II. Mahmut İlk kez Yeniçeri Ocağını kaldırmak isteyen padişah ? II. Osman Yazdığı raporda padişahların devlet işleriyle ilgilenmediğini dile getiren 17.yy ıslahatçı devlet adamı? Koçi Bey Şiddetle devlet otoritesini tesis eden ve devlet adamlarından rapor talep eden padişah? IV. Murat Modern anlamda ilk …

İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti hangisidir? İtil (Volga) Bulgarları Çin dışında kağıt ilk kez hangi şehirde üretilmiştir? ‘’Şehirlerin Şahı’’ Semerkant’ta ‘’Hakaniye’’ hangi devletin bir diğer adıdır? Karahanlılar Karahanlılar Devleti’ni kuran boylar hangileridir? Karluk, Yağma ve Çiğil boyları Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam devleti hangisidir? Tolunoğulları Bimarhane nedir? Karahanlılar’da hastahane Ribat nedir? Karahanlılar’da kervansaray İslamiyet’i kabul …

Türk adını, devlet adı olarak kullanan Türk devletleri hangileridir? -Göktürkler -Memlükler (Devletüt Türkiye) -Türkiye -KKTC -Türkmenistan Hz. Osman döneminde İslam ordularını durdurarak İslam’ın Kafkasya’ya yayılmasını engelleyen Türk devleti hangisidir? Hazarlar Kaşgarlı Mahmut Divanı Lügat-it Türk’te, Türk adının anlamını nasıl açıklamıştır? Olgunluk Çağı Türklerde hükümdar ölünce tahta kim geçer? «Kut» lu olan Göçebe yaşam Türk sanatını …

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ Türk inkılabı tamamıyla milliyet ve medeniyet prensipleri çerçevesinde şekillenmiştir. Lozan antlaşması ilk olarak 28 ekim 1922 de kararlaştırıldı. Siyasi alanda yapılan inkılaplar daha çok devlet düzeni ile ilgilidir Mudanya mütakaresi ile birlikte cephelerdeki savaş sona erdi Son osmanlı hükümeti sadrazam tevfik paşadır Teşkilatı esasiye 20 ekim 1921 de dir hakimiyet milletindir esası …

Cumhuriyet Döneminde Yabancı Okullar (1923-1938) Cumhuriyet döneminde yabancı okulların durumunu incelemeden önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu okulların açılışını, gelişmesini, ne tür faaliyetlerde bulunduklarını ve İmparatorluğun bu okullara yönelik çıkarmış olduğu kanun ve yönetmelikleri ortaya koymakta yarar vardır. Ancak bu şekilde her iki dönemin daha sağlıklı bir kıyaslaması yapılacak ve Cumhuriyet döneminde bu okullara yönelik çıkartılan …

BÂB-I ÂLİ BASKINI Bâb-ı Âli Baskını, Osmanlı İmparatorluğu’nda 23 Ocak 1913 günü Enver Bey ve Talat Bey’in başını çektiği bir grup İttihat ve Terakki üyesi tarafından hükûmet binası Bâb-ı Âli’nin basılmasıyla gerçekleştirilen askerî darbe. Bu baskın sırasında Harbiye Nazırı Nâzım Paşa öldürülmüş, Sadrazam Kâmil Paşa’ya zorla istifası imzalattırılmıştır. Darbe sonrasında iktidar İttihat ve Terakki’nin eline …

ATATÜRK DÖNEMİNDE AÇILAN MÜZELER Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi-1921 Antalya Müzesi 1922 Sivas Müzesi-1923 Adana Müzesi-1924 Bergama Müzesi-1924 Topkapı sarayı Müzesi-3 Nisan 1924 İzmir Müzesi-1925 Edirne Müzesi-1925 Ankara Etnografya Müzesi-1925, Tokat Müzesi-1926 Konya Müzesi-1926 Amasya Müzesi-1926 Sinop Müzesi-1932 İzmir Müzesi-1925 Kayseri Müzesi-1929 Efes Müzesi-1930 Afyon Müzesi-1931 Van Müzesi-1932 Ayasofya Müzesi-1935 Diyarbakır Müzesi-1934, Manisa Müzesi-1935 Tire Müzesi-1935 …

ATATÜRK DÖNEMİNDE MİMARLIK Türkiye’yi modern bir görünüme kavuşturmak elbette ki mimarlık ile gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin çağdaş bir kent haline dönüştürülmesinde ciddi adımlar atılmıştır. İstanbul’un ilk şehir planını hazırlayan Henry Prost’tur. İzmir’in şehir planını hazırlayan ilk mimar Le Courbier’dir. Bu amaçla 1927’de başkent Ankara’nın planlaması yarışması açılır. Yarışma sonunda Ankara şehir planı işi Alman şehir bilimcilerinden Hermann …

ATATÜRK DÖNEMİNDE FOTOĞRAFÇILIK Atatürk döneminde diğer alanlarda olduğu gibi fotoğrafçılık alanında da Batılı fotoğrafçılardan faydalanılmış ve Avusturyalı fotoğraf sanatçısı Othmar Plerschy Türkiye’ye davet edilmiştir. 1936’da Atatürk’ün emri ile Ulus Gazetesine alınan Cemal Işıksel Atatürk’ün hayatını belgelendirdi. !930’lu yıllarda Halkevleri Atatürk’ün direktifleriyle Amatör fotoğrafçılığı milli bilinci canlandırmak amacı ile desteklemeye başladı. Kurslar açıldı ve sergiler düzenlendi. …

ATATÜRK DÖNEMİNDE RESİM SANATI Türkiye’de batı anlayışında resim 19. Yüzyılın ilk yarısında saray çevresinde ilgi gören batılı ressamların etkileri ile başladı. Bunlar arasında İbrahim Paşa, Servili Ahmet Emin, Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey, Halil Paşa dikkate değerdir. Şeker Ahmet Paşa: 1841-1907. Osmanlı’da ilk resim sergisini açan ressamdır. Eserler: Ağaçlar Arasında Karaca, Talim Yapan Erler, …

  ATATÜRK DÖNEMİNDE HEYKEL SANATI Türkiye’de ilk heykel sergilemesini gerçekleştiren Zühdi Müridoğlu’dur. Bu alandaki ilk ciddi girişim 2 Mart 1883’te öğretime başlayan Sanay-i Nefise mektebinde bir heykel bölümünün açılması ile olmuştur. Sanay-i Nefise Mektebini açan Osman Hamdi Bey’dir. 1842-1910 yılları arasında yaşamıştır. 1867’de Uluslarası Paris Sergisine katılarak Osmanlı Resim Pavyonu’nda yer aldı. İlk müzeyi açmıştır. …

ATATÜRK DÖNEMİNDE FİLM Osmanlı’da İlk sinema gösterisi Polonyalı Vaynberg tarafından yapılmıştır. İlk kadın sinema oyuncumuz Neyyire Ertuğrul’dur. Sansüre uğrayan ilk film Mürebbiye’dir. Bütünüyle seslendirilen ilk film New York Işıkları filmidir. Muhsin Ertuğrul ilk kez kadın oyuncu oynatan, ilk renkli filmi Halıcı Kız’ı çeken, ilk Türk sesli Film olan İstanbul Sokaklarında filmini yöneten kişidir. İlk sinemaskop …

ATATÜRK DÖNEMİNDE TİYATRO İlk resmi tiyatro Dolmabahçe Saray İlk kadın sahne oyuncusu Afife Jale’dir. Osmanlı Devleti döneminde tiyatroda önemli yer edinen isim Güllü Agop’tur. 1840-1902 yılları arasında yaşamış, 1861’de Şark Tiyatrosunu kurdu. Gedikpaşa Tiyatrosunu kiralayarak Tiyatroy-iOsmani’yi kurdu. Abdürrezzak Abdi Efendi ise İbiş tiplemesinin mimarıdır. Hendehane-i Osmani Topluluğunu kurdu. Tuluat tiyatrosunun en önemli temsilcisidir. Atatürk bu …

ATATÜRK DÖNEMİNDE GÜZEL SANATLAR ATATÜRK DÖNEMİNDE MÜZİK Ulusal müziğin şekillendirilmesinde atılan ilk adım Cumhuriyetin ilanından hemen sonra olmuştur. İlk iş olarak 1916’da açılan Darülehan 1923’te yeniden düzenlendi. İkinci adım olarak 1 Eylül 1924’te Musiki Muallim Mektebi açıldı. Cebeci’de Şakir Ağa tarafından otel olarak inşa edilen yerde öğretime geçildi. Üçüncü adım olarak İstanbul vilayet makamına bağlı …

OSMANLI DEVLETİ ANLAŞMALARI 1533 İstanbul (İbrahim Paşa) Anlaşması Osmanlı –Avusturya (KANUNİ DÖNEMİ) Avusturya kralı Osmanlı sadrazamına eşittir Osmanlı avusturyaya kesin üstünlük sağladı ——————————————————————————- 1555 Osmanlı-İran Anlaşması –AMASYA ANLAŞMASI(KANUNİ DÖNEMİ) İran’la yapılan İlk resmi anlaşmadır ——————————————————————————— 1590 Ferhat Paşa (Osmanlı-iran anlaşması ) 3.Murat dönemi -Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız anlaşmadır ——————————————————————————– 1606 ZİTVATOROK  (Osmanlı-avusturya ) 1.ahmet …

Türk adı ilk olarak Pers metinlerinde geçer En eski kültür Anav kültürüdür. İlk Türk topululuğu sakalardır. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti Asya Hunlarıdır. Türkleri ilk kez bir boy altında toplayan Asya Hunlarıdır. (Mete Han dönemi) Tarihte ilk antlaşma Asya Hunları ile Çinliler arasındadır. Onluk sistemi ilk oluşturan Mete Han’dır. Türk adını ilk kullanan devlet …

Tarih’de Türkiye olarak geçen yerler …. –6.Yüzyıl Bizanslılar tarafından Orta Asya’ya –9 ve 10. Yüzyılda Bizanslılar tarafından Volga nehrinden Orta Avrupa’ya –11.12.Yüzyıl’da Mısır ve Suriye’ye –12.yüzyıldan itibaren ise Anadolu’ya Türkiye adları verilmiştir… Önemli Asya Hun Notları… Dikkat… –Bilinen İlk Türk hükümdarı aynı zamanda Büyük Hun Devletinin bilinen ilk hükümdarı olan ŞANYÜ TEOMAN’dır (kurucu değil dikkat) …

DERGİ VE GAZETELER BEDİR: Ahmet Mithat Efendi; gazete; 1870 yılında çıkarılan kısa süreli bir gazetedir…   CERİDE-İ HAVADİS: 1840 yılında çıkarılan ilk yarı resmi gazetedir…   DEVİR: Ahmet Mithat Efendi; gazete; 1872 yılında çıkarılan kısa süreli bir gazetedir…   DİYOJEN: Teodar Kasap; dergi; ilk mizah dergidir…   HÜRRİYET: 1867 yılında Ziya Paşa ile Namık Kemal …

iki Savaş Arası Döneme Ait İcat ve Keşifler 1920 – ABD’de ilk radyo yayının yapılması – ABD 1921 – Verem aşısının geliştirilmesi – Fransa 1923-Elektrikli trafik ışıklarının geliştirilmesi-ABD 1924 – Dondurulmuş yiyeceklerin üretilmesi –ABD 1925 – Elektrikli ses kayıt aygıtlarının geliştirilmesi – ABD 1926 – İlk başarılı roket denemesi – ABD 1927 – İlk sesli …

1-) Türkiye 31 Temmuz 1959’da Avrupa Ekonomik Topluluğuna başvuru yapmıştır. 2-) Ankara Anlaşması 12 Eylül 1963’te Ankara’da imzalanmış ve 1 Aralık 1964’te yürürlüğe girmiştir. 3-) Anlaşmanın temelini Gümrük Birliği oluşturmaktadır. 4-) Türkiye Yunanistan’ın ardından topluluk ile ortaklık kuran ikinci ülke olmuştur. 5-) Ankara Anlaşması içerik olarak AET-Yunanistan Ortaklık Anlaşması örnek alınarak hazırlanmıştır. 6-) Ankara Anlaşması’nın …

ORTA DOĞU’DA BARIŞ SÜRECİ Süveyş Savaşı’nın çıkmasının temel sebebi; ABD ve İngiltere’nin Nasır yönetiminin oldukça önem verdiği Asvtan Barajı projesinin finansmanından çekilmesidir. 1950’li yılların ardından bölgedeki Arap devletlerini milliyetçi söylemler ile etkilemeye çalışan ve Batı Blok’u ülkeleri ile iyi ilişkilerde bulunan Orta Doğu’lu devletleri baskı altına alan devlet Mısır’dır. İkinci Arap- İsrail savaşı; Altı gün …

KÜLTÜR TARİHİ AYRINTILAR  İSKENDERNAME → ŞAİR AHMET MENAZİL-İ SEFER-İ IRAKEYN → MATRAKÇI NASUH III. MURAT  ZAMANINDAKİ SURNAME→ SEYYİD LOKMAN EVSAF-I İSTANBUL→ LATİFİ CİHANNÜMA→ KATİP ÇELEBİ FRANSA SEFARETNAMESİ → YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ YİNE BİR GÜL NİHAL→ DEDE EFENDİ FRANSA’DA RASYONALİZMİN BABASI → DESCARTES MODERN ALMANYANIN TEMELLERİNİ ATAN → WİLHELM ALİ KUŞÇU → ASTRONOMİ VE MATEMATİK BİLGİNİ …

İNKILAP TARİHİNDE İLKLER Osmanlı’da halkın ilk defa yönetime katılması,1.Meşrutiyet Osmanlı’da Parlamenter sisteme ilk defa geçilmesi.1. Meşrutiyet Osmanlıda Anayasal düzene ilk defa geçiş,1.Meşrutiyet Türk tarihinin ilk Anayasası, Kanun-u Esasi, 1876 Türk siyasi tarihinin ilk partisi, İttihat Terakki -1907 Türk siyasi tarihinin ilk muhalefet partisi, Ahrar- 1908 Osmanlıda rejime karsı çıkan ilk isyan, 31 Mart isyanı-1909 Ordunun …

      AVRUPA BİRLİĞİ ÖNEMLİ TARİHLER   Katma Protokol  1 Ocak 1973 yürürlüğe girmiştir Beneiüks ülkeleri kendi aralarında Gümrük Birliğini 1944 de kurmuşlardır Türkiye, Avrupa Topluluklarına tam üyelik başvurusunu 14 Nisan 1987 tarihinde yapmıştır Topluluk, Türkiye’nin katma protokol hükümlerinden doğan işgücünün serbest dolaşım hakkının yürürlüğe girmesini 1 Aralık 1986 tarihinde durdurmuştur Türkiye’nin müzakere çerçeve belgesi . …

ÜNİTE 1 İlk toplumlarda bireylerin mülkiyet kavramı gelişmemişti. Bireylik bilinci oluşmamıştı. Devlet kurma aşamasına gelemeyen toplulukların en belirgin özelliği “insan birey olarak gerçek yerini henüz bulamamıştır. Devletin belirmesindeki ilk toplumsal öge bilinçlenme aile kavramının ortaya çıkmasıyla başladı.En güçlü ailenin reisi gittikçe zenginleşti ve aile ve mülkiyet kavramı gelişti.Mülkiyeti çok olan reislere herkes itaat etti ve …

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET Göçebe Yaşam Yerleşik Yaşam ―Hayvancılık yaparlar ―Tarım yaparlar ―Savaşçı özellik gösterirler ―Mimarileri vardır ―Silah yapımında ustadırlar ―Sulama kanalları vardır ―Maden işleyebilme becerileri vardır ―Orak ve saban kullanırlar ―Taşınabilir eşyalar kullanırlar ―Duvar resimleri (fresko) vardır ―Çadır yapımını bilirler ―Tapınak, mabet ve ambarlar vardır ―El değirmenleri kullanırlar   Göçebe Yaşamın …

İLKELER-İNKILAPLAR KRONOLOJİ Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) > TBMM İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923) > TBMM Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) > TBMM Halk Fırkası Kuruldu (9 Eylül 1923) Ankara Başkent Oldu (13 Ekim 1923) Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923) Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) Şeriyye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması (3 Mart 1924) …

17.YY OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ISLAHATLARI     III. MEHMET Sancağa çıkan son padişahtır. Kanuniden sonra ordunun başında sefere çıkan ilk padişahtır. Şehzadeler sarayın Şimşirlik bölümünde tutulmuştur.   I .  AHMET Ekber ve Erşad sistemi getirilmiştir.   Kuyucu Murat Paşa   I. Ahmet döneminde sadrazamlık yapmıştır. Celali ayaklanmalarını bastırmak amacıyla baskı ve şiddet kullanmıştır.   …

 TARİH KRONOLOJİ 24 Tem 1908 II.Meşrutiyet’in ilanı 13 Nis 1909 31 Mart olayı 25 Mar 1911 Trablusgarp Savaşı 26 Mar 1912 Balkan Savaşlarının başlaması 12 Ara 1912 Londra Konferansı 27 Mar 1912 Londra Antlaşması 28 Tem 1914 I.Dünya Savaşı’nın başlaması (1914-1918) 2-5 Kasım 1914 Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na katılması 1 Ara 1914 Rusları Anadolu’ya …

ÖNEMLİ BİR NOT Dede Korkut Hikayeleri Kıpçaklar ile Oğuzların mücadelesini anlatır , Oğuzların bilinen en eski destanıdır.  Kıpçaklar Rusların karadenize inmesini engellemiştir “Türgişler” Emevilerin Orta Asyada yayılmasını ve bölgenin Araplaşması engellemiştir Şad: Hanedan Üyesi Türk Hukuku ilk kez uygurlar tarafından yazılı hale getirilmiştir Sav: Atasözü Sagu : Ağıt Gazneli Mahmut Abbasi Halifesini şii Büheyvoğullarının baskısından …

A. DEVLET YÖNETİMİ Türkler yeni bir dine girmelerine rağmen, devlet haya­tında özellikle hâkimiyet anlayışında eski geleneklerini devam ettirmişlerdir. Not: İslamiyet’le birlikte görülen ilk değişme, hükümdarların halife tarafından onaylanması zorunluluğudur. Halife adına hutbe okutulur ve paralarda halifenin adı geçerdi. Bu durum Büyük Selçuklu Devleti’ne kadar böyle olmuştur. Selçuklular, eski Türklerdeki geleneklerini koruyarak hükümdarlık yetkisini Allah’tan aldıklarını …

.Ahi Evran olarak bilinen esnaf teşkilatı liderinin Nasrettin Hoca olduğunu, .Mevlana’nın Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaşadığını, .Levni, Matrakçı Nasuh gibi kişilerin minyatür sanatı ile ilgilendiğini, .31 Mart İsyanı’nın Osmanlı’da rejime karşı çıkan ilk isyan olduğunu, .Bağdat Paktı’nın Irak’ın çekilmesinden sonra CENTO adını aldığını, . Küba Füze Krizi, ABD’nin Türkiye’ye, SSCB’nin de Küba’ya nükleer başlıklı füze …

Osman Bey Dönemi (1299-1326). 1308 tarihinde Koyunhisarı’nda Bizans ile ilk savaş yapıldı ve başarı sağlandı.  Bu dönemde ilk defa para basıldı.. Orhan Bey 1326’da Bursa’yı kuşattı. .Orhan Bey Dönemi (1326-1362) Bursa şehir alınarak başkent yapıldı. Maltepe Savaşı’nda İznik ele geçirildi. Kocaeli Yarımadası’nın fethi tamamlandı. Karesioğulları ile Osmanlı donanması Rumeli’ye geçildi. İlk defa divan teşkilatı kuruldu. …

TARİH SORU VE CEVAP ….. EN KALICI ÖĞRENME YÖNTENİ :: Eski Türk Devletlerinde yazılı hayata geç geçilmesinin temel nedeni nedir? CEVAP: Göçebe toplum olmaları Türeyiş Destanı hangi Türk Devletine aittir? CEVAP: Uygurlar Tarihte bilinen en uzun Türk destanı kime aittir? CEVAP: Manas Destanı Orhun Abideleri hangi alfabeyle yazılmıştır? CEVAP: Göktürk Alfabesi Göktürk Kitabelerini ilk defa …

1- İlk Osmanlı Padişahı Osman Bey’dir. 2- Osmanlıların ilk başkenti İznik’tir. 3- Osmanlılarda ilk defa beylikten devlete geçiş Orhan Gazi zamanında olmuştur. 4- İlk Osmanlı veziri Alaaddin Paşa’dır. 5- İlk vakfı Orhan Bey kurdu. 6- İlk divan Teşkilatı Orhan Bey tarafından kuruldu. 7- İlk düzenli Ordu Orhan Bey tarafından kuruldu. 8- İlk Medrese İznik’te Orhan …