Kamu Yönetimi Ders Notları

MAHALLİ İDARELER MALİYESİ 1. ÜNİTE MAHALLİ İDARELERİN VARLIĞI İÇİN NEDENLER Devletlerin ekonomilerde var olması SİYASAL,  SOSYOLOJİK ve TARİHSEL  nedenlere dayanır. Devletlerin amaçları belirli bir toprak parçasında yaşayan insanların toplu ve ortak ihityaçlarını karşılamaktır. YEREL YÖNETİM ( MAHALLİ İDARELER ) =  Merkezi devletin yanında , ülke içerisinde daha küçük yerleşim birimlerinden oluşan , daha küçük örgütlenmeler …

İdeoloji   İdeolojinin mucidi : Destult de TRACKY’DİR   İdeolojinin olumsuz anlamı Napolyon Bonporte ve Marx tarafından geliştirildi.   İdoeolojinin tanımını yapan  TERRY EAGLOETON VE ANDREW HEYVOOD DUR (4 TANIM)   Marx’a göre devleti anlamak ıcın insandan hareket etmek gerekir.   Genç hegelciler insanların kendi öz yaratımları olan yanlış fikirler önünde korkuyla eğildiklerini düşünüyorlardı bunun …

TÜRKİYE’DE SİYASAL KAMPANYALAR TARİHİ İletişim, siyasal örgüt ve adaylar için eskiye oranla kökten denebilecek değişikliliklerle daha bir önem kazandı. Ulaşımda, üretimde ve iletişim araçlarında teknolojinin hızla gelişmesi, siyasetin de doğasını değiştirmekte, etkilemektedir. Karmaşıklaşan toplum yapıları, siyasal parti ve adayların seçmenlerle kurduğu iletişimde araştırma ve kampanya dönemlerine özel örgütlenmelere gereksinimleri arttırdı. Bu da siyasal parti ve …

Örgütsel sermaye türlerinden hangisi “örgütün ilişki ağı içinde olduğu kişi ya da grupları” yansıtmaktadır? Toplumsal sermaye   Aşağıdakilerden hangisi reklam-propaganda ve halkla ilişkilerin ortak noktasıdır? Hepsinin ikna edici iletişimde bulunması   Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler tarih yazımı içinde gelişen temel perspektiflerden biri değildir? Halkla ilişkilerin toplumların etik yönelimleriyle açıklanması   Aşağıdakilerden hangisinde iletişim araştırmaları doğru …

Aristotales İnsan, doğası gereği toplumsal bir yaratık olduğundan, toplum da doğaldır. Bir başka deyişle toplum yapay değildir, örneğin herhangi bir sözleşmenin ürünü olarak ortaya çıkmamıştır. Devlet, insanın kendine özgü yetilerini geliştirebileceği tek ortam olarak gerek topluma, gerek bireylere iyi mutlu bir yaşam sağlamayı amaçlar: “Devlet denen siyasal toplum, yalnızca bir arada yaşamak değil, soylu [erdemli] …

SİYASAL İDEOLOJİLER VE MEDYA ÇÖZÜMLEMELERİ 25 / 09 / 2014 NEOLİBERAL POLİTİKALAR / NEOLİBERAL İDEOLOJİ Neoliberalizm yalnızca Türkiye’de değil dünyada 1970’lerden itibaren güçlenen bir ideoloji. YENİ SAĞ Ekonomide Neo-liberalizm Siyasette Neo-konversalizm / muhafazakarlık 1973 önemli. Dünyada ortaya çıkan petrol krizi ile kapitalizm güçlenmeye başlıyor. Bu sırada medya da sürece iki açıdan dahil oluyor. Neoliberalizmin temel …

Siyasal Bilgi/Siyasal İktidar Yönetim Yönetim (geniş anlamda idare, dar anlamda hükümet): Her topluluk siyasal bir düzene sahiptir; bir yönetsel organ tarafından idare edilir ve sürekli kılınır. Yönetim, en geniş topluluk için kurallar koyan, yasalar yapan ve bunları uygulayan ve uygulayımı denetleyen kişileri ve kurumları anlatan bir terimdir. Egemenlik Bir yönetim, belli bir toprak parçası üzerinde …

ÖNEMLİ:10 Haziran 1983 tarihli milletvekili seçimi yasasına göre seçimde çifte barajlı nispi temsil yöntemi uygulanacaktı ÖNEMLİ: Yasaya göre, seçimde oy kullanmak zorunluydu ve oy kullanmayan seçmenlere para cezası uygulanacaktı. ÖNEMLİ:21 Eylül 1983’te açıklanan ilk vetolara göre MDP’den 74, HP’den 89, ANAP’tan 81 aday veto edilmişti.         21 Eylül 1983’te açıklanan ilk vetoların ardından partiler belirledikleri …

YAZAR                                         ESER Platon                                                           Devlet, Yasalar, Devlet Adamı Aristotales                                                    Atinalıların Devleti, Politika Augustinus                                                    Tanrı Devleti Saint-Thomas                                               Prenslik Yönetimi Üzerine İbn Haldun                                                    Mukaddime Thomas Moore                   …

SİYASET BİLİMİ (SORU CEVAP)   S.1- Felsefe ile bilim arasındaki temel farklılık nedir? Felsefe olması gerekeni, bilim ise olanı inceler. S.2- Toplumları “üretim biçimlerine” göre ayıran ilk düşünür kimdir? İbni Haldun S.3- Sosyoloji deyimini ilk kez kim kullanmıştır? Augoste Comte S.4- Sistem yaklaşımının siyaset bilimindeki öncülüğünü yapan David Easton’a göre siyasal sistemini üç üyesi nedir? …

Ders: Siyasal Düşüncüler ve Rejimler  …Bu şekilde ahlaki kategorilerle ifade edilmesi durumunda aslında sizde biliyorsunuz siyasetsizliğe neden olduğunu, siyasallığı nasıl baltaladığını ve sonuçta gene aslına dönüp aynı ikilemin içine bizi yerleştirdiğini anlatacağım, böyle bitireceğim. Şöyle bir sorunumuz var tabi bu bir ders olsaydı, bilindik anlamda bir ders olsaydı burada her söylediğim şeyi biraz daha açmak …

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 1. Ünite   *  Uyuşma Yöntemi : Bir Siyasal olay, gelişme ortaya çıktığında, aynı anda ortaya çıkan bağımsız değişken varsa uyuşma söz konusudur. *  Fark Yöntemi : Mill tarafından önerilmiştir. Bir siyasal olgunun ortaya çıkıp çıkmadığına bakılır. GÖZLEM VE ÖNERME * Przeworski, Tuene OBST : Az sayıda ve benzer ülkeleri gözlemlemek için …

SİYASET SOSYOLOJİSİ Siyaset Sosyolojisinin Konusu, Gelişimi ve Metodu 1_ Genel olarak siyaset olgusunu ele alan modern sosyolojik araştırmaların ortaya çıkışı ne zaman olmuştur? İkinci Dünya Savaşından sonra olmuştur 2_ 1960’lar Seymour Martin Lipset’in Siyasal İnsan (Political Man) başlıklı kitabının yayınlanmasıyla ne olmuştur? Siyasetin Sosyolojisi disiplininin yükselişe geçmesinde dönüm noktası olmuştur. 3_ Lipset’in kitabı kaç ülkede …

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1- Çin’de sosyalizmin kurulması hangi kesimin harekete geçirilmesi sonucu gerçekleştirilmiştir? Köylülerin 2- Küreselleşmeyi daha çok tarihsel aşamalara bağlı olarak açıklayan düşünür kimdir? R. Robertson 3- Küreselleşme kavramını zaman ve mekân bağlamında ele alan düşünür kimdir? R. Robertson 4- Amerika Birleşik Devletlerinin, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye ve Yunanistan’ı Sovyet tehdidinden …

Orta Asya da yaşam; Göçebe çobanlık;  Eski Türklerin hem yaşam biçiminin hem de geçim kaynağının esasıdır. Ekonomik toplumsal yapının yüzyıllarca sürmesinin nedeni toplumu bir arada tutan gelenekler ve ekonomik iş bölümü ile ipek yolu denetimi İlk yönetim yapılarının temelini atan göçebe devletler, günümüzden hemen hemen üç bin yıl önce Çin, Hindistan ve ıran gibi Tarım …

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN KRONOLOJİSİ 1. 1945 yılında San Francisco’da BM. konferansıyla “uluslararası sağlık örgütü” 15 kişilik teknik heyet ile kurulmasını kararlaştırmış. 2. 22 temmuz 1946 tarihinde teknik heyet toplantının gündemini belirleyerek WHO anayasasının hazırlanmasına imza koymuş 3. 19-22 temmuz 1946 tarihleri arasında New York’ta toplanan uluslararası sağlık konferansında Türkiye’nin içinde bulunduğu 61 ülkenin temsilcileri Who …

DEVLETİN amacı belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanların toplu ortak ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Küçük tolulukların yönetimi  biçiminde ortaya çıkan örgütler ilk kez AMERİKADA ortaya çıkmıştır. İlk yerel yönetim birimi olark kabul edilen örgütlenmelerin Antik çağ örneği SİTEDİR Roma imp.döneminde yönetsel özerkliği bulunan ilk yerel yönetim MUNİCİPEDİR. Antik Yunan da ortaya çıkan ilk yerel yönetim örnegi …

Doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi Doğal Kaynaklar Çevre ve Ekonomi Kavramsal Çerçeve : Doğal kaynaklarla çevre içiçe olması, boyutlarının derinliği, kapsamının sınırlarının belirsizliği, özellikleri, sınıflandırılması, sorunları ise farklı disiplinlerde farklı anlamlar yüklemelerine bağlı olarak geniş bir tanımlama yapılmıştır. Çevrenin Tanımı Boyutları ve Kapsamı Çevre bilimciler tarafından kullanılan anlamıyla hava, su, toprağın üzerinde ve içinde canlıların …

SİYASET Siyaset Nedir : Ortak kurallar ve karar alma mekanizmasıyla ilgilenen Sosyal bilim dalıdır. SİYASET BİLİMİN TEMEL KAVRAMLARI : İktidar : • Bir kimsenin kendi istediğini bu talebe, yönelik muhalefetin varlığına rağmen yaptırabilme gücünü ifade eder. • İktidar ilişkilerin özünde zor kullanma tehdidi yatar .Her iktidar kendini meşru göstermek zorundadır. Meşrulaştırmak : • İktidara itaat …

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA GÖRE BÜTÇE İLKELERİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Amacı … kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve …

BÜTÇE İLKELERİNİN SINIFLANDIRILMASI Bütçe ilkeleri, klasik bütçe ilkeleri ve modern bütçe ilkeleri olarak ikiye ayrılabilir. Genellik ilkesi, teklik ilkesi, yıllık olması ilkesi, önceden izin alma ilkesi, alenilik ilkesi, anlaşılır olma ilkesi, samimiyet ilkesi, doğruluk ilkesi, denkliği ilkesi klasik bütçe ilkeleridir. Klasik bütçe ilkeleri Neumark tarafından sınışandınlmıştır. Neumark bütçe ilkelerini, statik ve dinamik ilkeler olarak ikiye …

BÜTÇENİN TEMEL İLKELERİ Söz konusu ilkeler 19. yüzyıldan itibaren geliştirilmiş ve özellikle parlamenter demokratik rejimle yönetilen ülkelerde yasama organının kamu harcamalarının tümünü kendi izin ve denetimi altında tutma arzusundan kaynaklanmıştır. Başlıca bütçe ilkeleri genellik, yıllık olma, teklik, açıklık, doğruluk, samimiyet, denklik, önceden izin alma, giderlerin öncelikle, bölümler itibariyle oylanması, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri …

TORBA (LUMP-SUM) BÜTÇELEME Bütçeleme sistemleri içersinde en basit olanı “lump-sum” veya “torba bütçe” olarak bilinen sistemdir. Bu bütçe sisteminde kamu kesimi çeşitli açılardan geniş kategorilere ayrılır. Örneğin eğitim, sosyal güvenlik ve sağlık gibi veya Millî Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi. Daha sonra bu kategorilerin kullanacakları toplam kaynak genellikle başbakanlar belirlenir. Bir benzetme yapmak gerekirse belirli …

DEVLET BÜTÇESİ KAVRAMI VE ÇEŞİTLİ TANIMLARI Bütçe en basit biçimiyle, kamu kesiminin ürettiği hizmetlerin finansman aracıdır. Ülkemizde ise Osmanlının son dönemlerinde bütçe kelimesi bazı belgelerde kullanılmış olsa da genellikle “muvazene defteri”, “muvazene-i maliye” ve “muvazenei umumiye” gibi kavramlar daha yaygın kullanılmıştır. 1961 Anayasası’ndan başlayarak yerleşik bir kavram olarak bütçe kelimesi kullanılmıştır. Bütçe kavramı; devletin gelir …

BÜTÇENİN CAĞDAŞ İŞLEVLERİ Bütçenin klasik işlevleri yanında, günümüz modern devletlerinde çağdaş işlevleri de bulunmaktadır. Özellikle devlet anlayışında meydana gelen değişmelerle birlikte devlet bütçelerine klasik işlevlerin dışında bazı yeni işlevlerde yüklenmeye başlanmıştır. Devlet bütçeleri günümüzde kaynakları daha etkin tahsis etmek, gelir dağılımında adaleti sağlamak, ekonomide istikrarı sağlamak, kamu yönetiminde bir araç olarak kullanılmak gibi yeni işlevleri …

Bütçenin Denetim İşlevi Bütçenin klasik anlamdaki tanımı düşünüldüğünde bütçenin denetim işlevi de hemen anlaşılacaktır. Çünkü bütçenin tanımında yer alan gelir ve giderlerin uygulanmasına önceden izin veren bir belge olması sonucunda, verilen bu iznin de nasıl kullanıldığının denetlenmesini gerektirmektedir. Bir başka deyişle parlamento hükümete vermiş olduğu uygulama iznini en azından mali yılsonunda denetlemek isteyecektir. Bu denetim …

Bütçenin Hukuki İşlevi Gelir toplanması, gider yapılması, borç alınması gibi bütçe uygulamasıyla ilgili denetimi düzenleyen hukuk dalı, mali hukuktur. Mali hukuk kapsamında devlet gelirlerine ve giderlerine dayanak oluşturan tüm yasalar, bütçenin hazırlanmasına, uygulanmasına, denetlenmesine ilişkin yasalar, Sayıştay Yasası, kesin hesap kanunları, vergi yasaları ve borçlanma yasaları, dış ülkelerle yapılan mali anlaşmalar yer almaktadır. Elbette bu …

Bütçenin Siyasal İşlevi Dünya tarihinde ilk bütçelerin yapılma nedeni, devletin hangi hizmetleri yapacağını ve bu hizmetlere halkın katkısının ne olacağını belirlemek arzusudur. Bu nedenle de bütçenin ortaya çıkışının temel nedeni “siyasaladır. Siyasi rejimlerin en yaygını olan demokrasilerin gelişmesinde de bütçelerin etkisi çok fazladır. Temsili demokrasilerde parlamentolar, halkın isteklerini ve ihtiyaçlarını ortaya koyar. Hükümetler de halkın …

YATIRIM (KAPİTAL, SERMAYE) BÜTÇESİ Yatırım bütçesi uygulamasından beklenen yararlar şunlardır: •   Özellikleri farklı harcamaları içermesi nedeniyle tahmin, analiz ve finansman yöntemlerinin oldukça farklı olması, bütçede tahminlerin daha isabetli olmasına ve bütçe uygulamasının daha iyi yapılmasına yardımcı olabilmektedir. •   Devletin yatırım harcamalarının daha iyi bir biçimde görülmesi ülke kalkınmasının planlamasına yardımcı olabilmektedir. •   Devletin net malvarlığındaki …

YENİ PERFORMANS BÜTÇE Yeni performans bütçeleme sisteminde kamu kurumları, kendi programlarını oluşturmakta, bu programlara yönelik performansları belirlemekte daha sonra bütçe tekliflerini hazırlamaktadır. Yeni performans bütçe kamu kurumlarının faaliyetlerinin sonuçlarına bakar ve ona göre değerlendirir. yeni performans bütçe biçimi, program bütçe uygulamasında önemli sorunu yaratan, kamu örgüt yapısında değişiklik yapmayı gerektirmemektedir. Bir başka deyişle birkaç farklı …

KLASİK, PERFORMANS VE PROGRAM BÜTÇELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI klasik bütçeleme sistemi, ödeneklerin verilmesinde satın alınan kaynaklara yönelmektedir Bir başka deyişle kaynakların tahsis edilmesinde önemli olan satın alınacak mal/hizmetlerdir. Odaklandığı nokta kaynak kullanım sürecinin ilk aşaması ile ilişkili olduğu için, buna dayalı olarak bir bütçe sınıflaması yapmaktadır. Klasik bütçelemede, harcamaların sınıflaması tamamen satın alınan kaynakların türlerine dayalıdır. Klasik …

PLANLAMA PROGRAMLAMA BÜTÇELEME (PPBS) PPBS (planlama programlama ve bütçeleme sistemi) program bütçeden daha sonra gelişmiş ve daha kapsamlı bir sistemdir. PPBS’nin temel özelliklerinin şunlardır; *ilki planlamaya dayalı olmasıdır. Devletin fonksiyonlarının uzun vadeli belirlenmesi ve bunların ışığı altında programların, bütçelerin şekillenmesi temel amaçtır. *PPBS’nin ikinci özelliği, planlanan amaçlara ulaşmak için kamu hizmetlerinin programlar şeklinde düzenlenmesidir. Böylece …

KLASİK BÜTÇE TEKNİĞİ (HARCAMA KALEMİ BÜTÇESİ, ÖRGÜT BÜTÇESİ) Klasik bütçeleme tekniğinin temel çıkış noktasında kamu harcamalarının denetlemesi, israf ve suistimallerin önlenmesi vardır. Harcama kontrolü temel amaç olunca bunu başarmanın da en kolay yolu, bütçe girdilerini denetlemekten geçmektedir. Bu bütçeleme sisteminde, devletin bir yıl sonra neleri satın alacağının bir listesi yapılmaktadır. Klasik bütçeleme, kaynak kullanım sürecinin …

PROGRAM BÜTÇELEME Program bütçeleme sistemi aynı kamusal amaca yönelik çalışan tüm faaliyetleri ve programları düzenlemeye çalışır. Bu faaliyet veya programların hangi kamu kurumunun sorumluluğu olduğuna bakılmaz. farklı kamu kurumlarının faaliyetlerinin koordine edilmesi ile kamusal hizmetler daha iyi yerine getirilebilecektir. Program bütçe, kaynak kullanım sürecinin son aşaması olan yapılan kamu hizmetinin sonuçları ve toplum refahı üzerindeki …

PERFORMANS BÜTÇELEME Performans bütçeleme sistemi kamu kuramlarının faaliyet performansları ile bunları başarma dereceleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Fakat bu uygulama, klasik bütçede olduğu gibi kullanılan kaynaklar üzerinde yoğunlaşmaz. Performans bütçeleme, mali yıl içinde ölçülebilir faaliyetlerin maliyetlerini tahmin etmeye çalışır. Performans bütçeleme tekniği üç aşama kullanmaktadır. Birinci aşamada bütçeler faaliyetlere veya iş yüklerine göre sınıflanır. Dolayısıyla bunlara göre …

SIFIR ESASLI BÜTÇELEME Sıfır esaslı bütçeleme sistemi, kamu kurumlarının her yıl en azından bir önceki yılın ödeneği kadar ödeneği hak kazandığı varsayımını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Bunun yerine kamu kurumlarının hiçbir ödeneğe sahip olmadığı ve gerekli olan ödeneğin hepsinin gerekçesinin her yıl açıklanmasını zorunlu kılar. Bu nedenle bütçe ödenekleri üzerindeki tartışmalar, ödenek artışlan/azalışlan hakkında değil, bütçenin …

Harcama-Gelir Tahminleri, Politika ve Program Analizleri Devlet bütçelerinin hazırlanmasında, uygulanmasında, denetimlerinde ve bütçe sürecinin anlaşılmasında en zor kısım analitik yönüdür. Anlaşılmasındaki güçlüğün temel nedeni, teknik bilgiye olan ihtiyaçtır. HARCAMA VE GELİR TAHMİNLERİ Harcama ve gelir tahminlerine politik, hukuki, ekonomik faktörler oldukça önemli derecede etki yapmaktadır. Harcama ve gelir tahminlerinin farklı olabileceği, hatta gelir ve harcama …

POLİTİKA VE PROGRAM ANALİZLERİ Politika ve program analizleri kamu kesiminde karar almayı kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. Kamusal hizmetlerle ilgili, devletin ne yaptığının ve devletin yaptıklarının maliyetlerinin bilinmesi isteğinden ortaya çıkmıştır. Politika ve program analizleri politika oluşturmada oldukça kullanışlı ve faydalıdır. Politika analizleri politikaların amaçlarının belirlenmesinde ve sınıflanmasında da kullanılabilmektedir. Politika analizleri politikaların amaçlarının belirlenmesinde ve sınıflanmasında …

Kavramlar,eserler,ve bunları ileri sürenler ? İbni Haldun – mukaddime Nizamülmülk – siyasetname (büyük selçuklu devleti veziri) Taylor – bilimsel yönetimin ilkeleri Fayol -genel ve endüstriyel yönetim Gulick ve Urwick -yönetim bilimi üzerine yazılar Gulick ve Urwick – podscorb Machiavelli -prens Bodin -devletin altı kitabı (egemenlik kavramını siyaset literatürüne sokan kişi) Weber – bürokrasi yaklaşımı Marx -kapital Montesquieu à-güçler ayrılığı …