Osmanlı devleti kuruluş dönemi ders notu

resmin alt tagı

OSMANLI DEVLETİ (KURULUŞ DÖNEMİ)

1- Osmanlı Devleti Rumeli’ye geçtikten sonra hakimiyet altındaki topraklara Anadolu’nun çeşitli yerlerinden önemli miktarda nüfus nakli gerçekleştirmiştir bunun sebepler: Osmanlının Rumeli ve Balkanlarda etkinliğini arttırması, toplumsal ve kültürel kaynaşmanın yaşanması, fethedilen yeni bölgeleri elde tutmanın kolaylaşması ve Türkmenlerin zamanla yerleşik hayatı benimsemesidir.
2- Osmanlı Devleti’nin Orhan Bey döneminde Rumeli’ye geçişinde ve buradaki hakimiyetini kısa sürede güçlendirmesindeki etmenler: bir uç beyliği olma özelliği, iskan ve istimalet politikaları, cihat ve gaza anlayışı, donanma gücüne sahip olunmasıdır.
3- Sazlıdere Savaşı: 1. Murat döneminde Bizans ve Bulgar ordusuna karşı kazanılmıştır. Bu savaşın en önemli sonucu Edirne’nin fethedilmesi ve Bizans’ın Avrupa ile bağlantısının kesilmesidir.
4- Osmanlı Devletinin kuruluş yılarlında yaşanan Varna, Niğbolu, Çirmen ve Sazlıdere savaşları Osmanlı’nın batı yönlü fetihlerini kolaylaştırmıştır.
5- Osmanlı kuruluş yıllarında uyguladığı iskan politikasında göçebe aileleri ve aralarında anlaşmazlık bulunan ailelerden birini seçmiştir.
6- Osmanlının kuruluş yıllarında yaşanan Varna savaşı, Buçuktepe isyanı, ilk Enderun mektebinin açılması ve Edirne-Segedin antlaşması 2. Murat zamanında olmuştur.
7- Yıldırım Bayezid zamanında İstanbul 4 kez kuşatılmış ama alınamamıştır. Bizans’a gelebilecek yardımları kesmek için Anadolu Hisarı yaptırılsa da başarılı olunamamış. Haçlı ordularının hak ete geçmesi, Timur tehlikesinin baş göstermesi başarısızlığa sebep olmuştur.
8- Osmanlı’nın kuruluş yıllarında gaza faaliyetlerinde bulunması, ilhanlıların Türkiye Selçuklu sultanını tahttan indirip İran’a götürmeleri ve Bizans’ın otoritesinin tekfurlar üzerindeki boşluğu Osman Bey’in siyasi gücünü arttırmasında etkili olmuştur.
9- Osmanlı’nın sınırlarının Ege ve Marmara kıyılarına kadar genişlemesi Bizans devletinin çıkarlarını tehlikeye atmıştır.
10- Varna Antlaşması Osmanlı’nın Ankara Savaşı sonrası Balkanlarda kaybettiği üstünlüğü yeniden kazanmasını sağladı
11- Osmanlı Beyliği ilk zamanlarda Balkanlarda fethettiği yerlerde iskan politikası uygulamasının sebebi bu yerlerdeki nüfus dengesini sağlamak istemesidir.
12- Osmanlının kuruluşunda askeri ve siyasi yapılanma sürecinde Hhilik, Bacıyan-ı Rum, Gaziyan-ı Rum ve Abdalan-ı Rum unsurları etkili olmuştur.
13- Osmanlı kuruluş döneminde Niğbolu ve Sırpsındığı savaşlarında haçlılara karşı mücadele etmiştir.
14- Osmanlının yeni fethettiği topraklara Anadolu’dan gelen Türkmenleri yerleştirmesi İstimalet politikasıdır.
15- Ankara Savaşı Yıldırım Bayezid zamanında yaşanmıştır.
16- Ünlü seyyah İbn-i Batuta’nın Türkmen hükümdarların en uslusu dediği padişah Orhan Bey’dir.
17- Osmanlı Beyliği’nin kurucusu Kayı Boyunun sembollerinde ok ve yay vardır.
18- Niğbolu savaşı sonrası: Osmanlı’nın Avrupa üzerindeki baskısı arttı, Avrupa’da Macarlar etkisiz duruma geldi, Eflak ve Boğdan Osmanlı üstünlüğünü tanıdı, Bulgar krallığı’na tamamen son verildi.
19- Bizans imraparatorluğunda şehirlerde bulunan yöneticilere Tekfur denir.
20- Tarihçi Gibbons’un Padişahlığı boyunca Hristiyanlara papalıktan daha iyi muamele etmiştir dediği padişah 1. Murattır.
21- Çalı Bey Savaşı olarak adlandırılan ilk Osmanlı-Venedik savaşı Çelebi Mehmet döneminde yaşanmıştır.
22- Osmanlı kaynaklarında Göçer evler ve Kara Arap olarak adlandırılan Türk göçebe grubu Karesioğullarıdır.
23- Osman Bey tarafından Fethedilen ve ilerde devletin ordu ihtiyaçlarını karşılamak için demir işlendiği merkez Bileciktir.
24- Sazlıdere savaşı ile fethedilen ve Osmanlı Devletine Balkanların kapısını açan yerleşim merkezi Edirne’dir.
25- Osmanlı devletini kuran ve sağlam güçlü ve kuvvetli anlamına gelen Oğuzların bozok koluna mensup boy Kayı boyudur.
26- Osmanlıda Anadolu Beylerbeyliği’nin merkezi Kütahya’dır.
27- Osmanlıda akçe adı verilen ilk gümüş para Orhan Bey zamanında bastırılmıştır.
28- Osmanlı devletinin kuruluş döneminde Bizans, İlhanlılar, Karamanoğulları ve Timur devleti Osmanlının Avrupadaki siyasi varlığına karşı tehdit oluşturmuştur.
29- Niğbolu savaşı kazanılması sonucu Yıldırım Bayezid’e Abbasi halifesi tarafından Sultan-ı İklim-i Rum unvanı verilmiştir.
30- Türk boylarıyla birlikte Anadolu’ya gelen Kayı Boyuna yurtluk olarak tahsis edilen ilk yer Karacadağ’dır.
31- Osmanlıda Anadolu’nun denetimini kolaylaştırmak amacıyla Yıldırım Bayezid zamanında Anadolu Beylerbeyliği kuruldu.
32- Osmanlının Balkanlar’daki ilk toprağı olan Çimpe Kalesi’ni alarak ilk kez Rumeliye geçmesi Orhan Bey zamanında oldu.
33- Osmanlı kuruluş döneminde Rumeli’deki fetihleri genişletme, İslam’ı geniş alanlara yayma, Anadolu’da siyasi birliği sağlama gibi amaçları vardır.
34- Ankara savaşı sonucunda: İstanbul’un fethi gecikti, Anadolu’da siyasi birlik bozuldu, Balkanlardaki fetih hareketleri gecikti, Osmanlı devletinde 11 sene sürecek olan Fetret Devri başladı.
35- Osmanlı devleti Orhan Bey zamanında İlhanlı devletine ödediği vergiyi keserek tam bağımsız hale gelmiştir.
36- 1 Mehmet (çelebi)’nin İkinci kurucu unvanını almasının sebebi Ankara savaşı sonrasında Anadolu’da Türk birliğini yeniden sağlamasıdır.
37- Osman Bey Fahrüddin ( Dinin savunucusu) olarak bilinir. Osmanlı’da ilk vergi uygulamasını yapmıştır. Koyunhisar savaşı’nda Bizans’ı malup etmiştir.
38- Osmanlının Rumeli’ye geçmesiyle birlikte Anadolu’daki Türk ailelerin bir kısmı nakledilerek bu bölgeye iskan edilmiştir. İskan edilen Türk ailelerine Evlad-ı Fatihan denilir.
39- Osmanlının zaferiyle sonuçlanan Bapheon savaşı olarakta bilinen ilk Osmanlı- Bizans savaşı Koyunhisar savaşıdır.
40- Osmanlı kuruluş döneminde 2. Murat ve Yıldırım Bayezid tarafından İstanbul’u kuşatmıştır.
41- Osmanlının ilk dini ve sosyal içerikli ayaklanması olan Şeyh Bedreddin isyanı Çelebi Mehmet döneminde yaşanmıştır.
42- 2. Kosova savaşı(2. Murat) sonucu Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşti ve Haçlıların Osmanlıya karşı cesareti kırıldı.
43- 11 yıllık Fetret dönemi olarak bilinen taht kavgaları döneminde İstanbul’u kuşatma girişiminde bulunan şehzade Musa Çelebildir.
44- Osmanlıda Enderun Mektebi ilk kez 2. Murat zamanında kurulmuştur.
45- Osmanlının Kuruluş Döneminde Anadolu Türk siyasi birliğinin kurulması için çalışan padişah Yıldırım Bayezid’dir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir