Kategori «YKS-TYT-AYT Tarih Ders Notları»

1.Osman, tarihinde II. Osman ve III. Selim devlet düzeninde bazı değişiklikler yapmaya çalıştıkları için; Abdülaziz ve II. Abdülhamit ise devlet düzeninde yapılmak istenen değişikliklere karşı oldukları için tahttan indirilmişlerdir. Yalnız bu bilgilere dayanarak, II. Abdülhamit dönemine kadar geçen süre içinde nasıl bir değişme olduğu söylenebilir? A) Yenilik taraflarının güçlendiği B) Padişahların devleti iyi yönetemedikleri C) …

ANADOLU SELÇUKLU VE II. BEYLİKLER İLE İLGİLİ ÇIKABİLECEK BAZI BİLGİLER   Anadolu Selçuklu kurucusu Süleyman Şahın mezarı Şah Fırat operasyonu ile getirilip Suriye sınırında Eşme köyüne defnedilmiştir. II. Kılıçarslan miryekefelon savaşında Bizansı yenerek Anadoluyu kesin Türk yurdu yapmıştır. Anadolunun ilk kervansarayı Alay Handır Anadolu Selçuklunun ilk tersanesi Sinoptadır. Alaaddin Keykubat yabancı tüccarlara sigorta uygulaması yapmış …

XX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ (1908-1918) ✎ Osmanlı Devleti’nde Sultan II. Abdülhamit’in 1908’de Kanun-i Esâsi’yi tekrar yürürlüğe koyarak Mebusan Meclisi’ni açmasıyla başlayan ve 1918’de Sultan Vahdettin’in Mebusan Meclisi’ni kapatmasıyla sona eren dönem “II. Meşrutiyet Dönemi” olarak adlandırılmaktadır. ✎ II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinde etkili olan grup İttihat ve Terakki Cemiyeti’dir. II. Meşrutiyet’in İlanı 1908) > …

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NİN TOPRAK KAYIPLARI 1829 ⇒ Yunanistan bağımsızlığını ilan etmiştir. 1830 ⇒ Fransa Cezayir’i işgal etmiştir. (Kuzey Afrika’daki ilk toprak kaybı) 1878 ⇒ Kıbrıs’ın yönetimi geçici olarak İngiltere’ye bırakılmıştır. 1878 ⇒ Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsızlık kazanmıştır. (Berlin Ant.) 1881 ⇒ Fransa Tunus’u işgal etmiştir. 1882 ⇒ İngiltere Mısır’ı işgal etmiştir. XIX. YÜZYIL …

OSMANLI DEVLETİ DAĞILMA DÖNEMİ Dönem aralığı, >> 1792 Yaş anlaşması (Osmanlı x Ç.Rusya) ile başlar > 1922 Saltanatın kaldırılması ile Osmanlı devleti ve dönem sona ermiştir. Osmanlı Devleti’ nin bu dönem Genel Amaçları; ++ Avrupa devletleri arasında sürtüşmeler ve rekabetten faydalanarak ayakta kalmaya çalışıldı. Denge Politikası izlendi. ++ çok uluslu bir yapıdan dolayı milliyetçilik akımının …

XVIII. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI GENEL ÖZELLİKLERİ ++ Islahatlarda Avrupa örnek alınmıştır. ++ Daha çok askerî alanda ıslahat yapılmıştır. ++ Lâle Devri’nde ise bundan farklı olarak askerî alanda ıslahat yapılmamıştır. ++ Kişilere bağlı kalmış, bir devlet politikası haline gelemedi ve halkın desteğini alamadı. ++ Islahatlar yeniçerilerin ve Ulema’nın (ilmiye) tepkisiyle karşılaşmıştır. BİLGİ NOTU: XVIII. yüzyılda …

Edirne Olayı, ++ II.Mustafa devlet işlerini Hocası Şeyhülislam Feyzullah Efendiye bırakarak Edirne Sarayına çekilmiştir. ++ Şeyhülislam Feyzullah Efendi, >> Yandaşlarını devlet kademelerine yerleştirdi >> Medreselerde pozitif bilimleri yasaklayarak dini bilimlere ağırlık verdi. >> Yapılan savaşlarda kayıplar yaşadı. Bunlar sonucunda, * İstanbul da isyanlar çıkmış ve Şeyhülislam Feyzullah Efendi ile yandaşları öldürülmüştür. * II. Mustafa tahtan indirilerek …

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Dönem aralığı, >> 1699 Karlofça anlaşması ( osm x Lehistan-Avusturya – Venedik ) ile başlar. >> 1792 Yaş anlaşması (osm x Ç.Rusya) ile biter. Osmanlı Devleti’ nin bu dönem Genel Amaçları ++ Karlofça anlaşması ve İstanbul anlaşmaları ile kaybedilen toprakları geri almak. ++ Avrupa tarzı, askeri alanda ıslahatlar yapılmak istenmiştir. Batının …

VİYANA KONGRESİ (1815) ✎ Fransız İhtilâli’nden sonra İhtilâl Savaşları ya da Napolyon Savaşları ile Avrupa’nın siyasî dengesinin bozulması nedeniyle İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya ve Prusya’nın katılımıyla 1815’te Viyana Kongresi toplanmıştır. ✎ Kongrede Avrupa’nın geleceğini belirlemek, monarşik yapıyı güçlendirmek ve milliyetçi hareketleri önlemek doğrultusunda kararlar alınmıştır. ✎ İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya “Dörtlü İttifak” grubunu kurarak, …

SANAYİ İNKILÂBI ✎XVIII. yüzyılda ilk olarak İngiltere’de başlayan, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılan, etkileri bakımından tüm dünyayı sarsan önemli bir olaydır. ✎Üretim faaliyetlerinde insan ve hayvan gücünün yerini makine gücünün alması demek olan bu devrimin başlamasında, “sanayi sektöründe buhar gücünün uygulanması” etkili olmuştur. Sanayi İnkılâbı’nın Sonuçları **İlk kez dokuma alanında kullanılan makineleşme sonucunda, fabrikalar …

YAKIN ÇAĞ AVRUPA TARİHİ Yakın Çağ Avrupa tarihi, –Fransız İhtilali –Sanayi inkılabı –Avrupa da 1830 – 1848 ihtilalleri sürecini kapsar . FRANSIZ İHTİLALİ (1789) Fransız İhtilali’nin Sonuçları ** Soyluların ve rahiplerin ayrıcalıkları kaldırılarak eşitlik getirilmiştir. ** Mutlakıyet düzeni yıkılmış, egemenliğin halktan geldiği kabul edilmiştir. ** Eşitlik, adalet, özgürlük, milliyetçilik, laiklik vb. kavramlar önem kazanmıştır. ** …

DURAKLAMA DÖNEMİ ISLAHATLARI +++ Islahatların amacı, devlete eski gücünü kazandırmak, yönetim, ordu ve maliyeyi düzeltmekti. Ancak; –Islahatlar yüzeysel kalmış, –Sorunların sebeplerine inilememiş ve ıslahatlar kalıcı olmamıştır. +++ XVII. yüzyılın ıslahatçıları, III. Mehmet, I. Ahmet, II. Osman, IV. Murat, Tarhuncu Ahmet Paşa, ve Köprülüler’dir. ISLAHATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ >> Islahatların amacı merkezî otoriteyi arttırmaktır. >> Islahatlar kişilere bağlı kalmış, …

DURAKLAMA DÖNEMİ SİYASÎ GELİŞMELER ✎ III. Murat dönemi İran ile Ferhat Paşa (İstanbul) Antlaşması ile Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına ulaşmıştır. ✎ III. Mehmet – Avusturya ile Haçova savaşı yapıldı. Batı da kazanılan son meydan savaşıdır. ✎ I. Ahmet döneminde Avusturya ile Zitvatoruk Antlaşması imzalanmıştır. NOT: Avusturya arşidükü (prensi) Osmanlı padişahı ile denk sayılmış ve …

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi; Dönem aralığı, >> 1579’da Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümü ile başlar >> 1699 Karlofça Barış Antlaşması ile biter Dönemin genel amaçları, >> Devleti bulunduğu güç durumdan kurtarmak için yapılacak ıslahatlarla devlete eski gücünü kazandırmak, yönetim, ordu ve maliyeyi düzeltmekti. >> II.Mehmet(Fatih) ve I.Süleyman(Kanuni) dönemlerine dönebilmek. DURAKLAMANIN NEDENLERİ İÇ NEDENLER Merkezî Yönetimin Bozulması …