Muhasebe Ders Notları

TÜRKİYE   MUHASEBE   STANDARTLARININ   AMACI   Benzer   işlem   ve olayların farklı ülke uygulamalarında farklı şekilde mali tablolara yansıtılması, uluslararası alanda açıklanması güç olan farklı faaliyet sonuçlarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu noktada TMS’nin amacı;  Doğru,  güvenilir, karşılaştırılabilir, açık  ve anlaşılabilir   ihtiyaca   uygun   şeffaf   finansal   tabloların    bilgi kullanıcılarına sunulabilmesi ve karar alabilmelerine yardımcı olabilmektir.   Türkiye Muhasebe …

MALİ ANALİZ DERS NOTLARI Mali analiz, analiz tekniklerini muhasebe bilgilerine uygulamak suretiyle bulunacak analiz sonuçlarının işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını anlamak üzere yorumlanmasıdır. MALİ ANALİZ TÜRLERİ A-) AMACINA GÖRE ANALİZ TÜRLERİ: 1-YÖNETİM ANALİZİ: İşletme yöneticilerinin alacakları kararlara dayanak olacak verilerin hazırlanması amacıyla yapılan analizdir. 2- KREDİ ANALİZİ : İşletmeye kredi sağlayanlar ile işletmelerde ticari …

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (KONU ANLATIMI) FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Amaç ve statü Kavramsal Çerçeve, işletme dışındaki kullanıcılar için hazırlanan ve sunulan finansal tabloların tabi olacakları usul ve esasları belirlemektedir. Kavramsal Çerçeve bir Standart değildir. Dolayısıyla herhangi bir ölçüm veya açıklama konusunda standart belirlememektedir. Kavramsal Çerçeve’deStandartlardan herhangi birinin yerini alacak hiç bir husus yer almamaktadır. …

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI   MESLEK HUKUKU DERS NOTLARI       MESLEK HUKUKU 3568 SAYILI SMMM VE YMM KANUNU 01.06.1989 Kabul / 13.03.1989 Yürürlük Tarihi 5768 Sayılı Kanun Temmuz 2008 tarihinde değişikliğe gidilmiştir.   AMAÇ: İşletmelerde faaliyet ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak Faaliyet ve işlemlerin sonuçlarını denetim ve değerlemeye tabi …

Yabancı bir devletin tabiyetindeki kişilerin T.C. tabiyetindeki SMMM lerde aranan nitelikleri taşıması şartıyla MALİ MÜŞAVİRLİK ünvanı altında Türkiyede yapmalarına Maliye bakanlığının teklifi üzerine Başbakanın onayı ile izin verilir. Formun Üstü yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması : UYARMA reklam yasağına uyulmaması : KINAMA meslek ruhsatnamesinin kiraya verilmesi: MESLEKTEN ÇIKARMA Yeminli Mali Müşavirlik mesleğine kabul edilenler görevlerine …

1-GENEL HUKUK Hukuk kuralları toplumsal hayatı düzenleyen, devletçe uygulanacak maddi müeyyideleri (yaptırımları) bulunan ve uyulması bu sebeple zorunlu olan kurallardır. KANUNLAR(Zaman Bakımından uygulanması) 1999-2010/2 Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması Hakkında Açıklama Yapınız Kanunların ne zaman yürürlüğe gireceği kanun metninde yürürlük maddesiyle açıkça belirtilir. Aksi takdirde Resmi gazetede yayınlandıktan 45 gün sonra yürürlüğe girer. Kanunlar açık ya …

Standartlarla İlgili Bilinmesi Gereken Tanımlar Özet Ders Notu Net Gerçekleşebilir Değer: İşin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının, düşürülmesiyle elde edilen tutarı ifade eder. • Gerçeğe Uygun Değer: Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun …

4857 SAYILI İŞ KANUNU SORULARI İş Kanunu için işyeri kavramı neyi ifade eder? (Madde 2) 2012/Haziran İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir. Dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim ve avlu gibi eklentiler ve araçlar da …

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA SÜRELER   Madde 5 5510 sayılı kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının c bendinde belirtilen harp malulü, terörle mücadele kanunu ve nakdi tazminat kanunu kapsamında aylık alan veya vazife malulü olan kişilerden 4 a ve b kapsamında çalışmaları halinde iş kazaları ve meslek hastalığı hükümleri uygulanırken talepleri halinde talebin Kurum kayıtlarına intikal …

MUHASEBE DENETİMİ iktisadi faaliyet ve olaylara iliskin iddiaların , önceden saptanmıs ölçütlere uygunluk derecesini arastırmak ve sonuçlarını ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları degerlendiren sistematik bir süreçtir. iktisadi faaliyet ve olaylara iliskin iddialar ——-) mali tablolar Önceden saptanmıs ölçütler ————————) genel kabul görmüs muhasebe ilkeleridir. Denetim Türleri Amaç yönünden 1) muhasebe (mali tablolar) denetimi …

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI Küreselleşme ile birlikte muhasebe standartların uluslararası rolü ve önemi de artmıştır. Günümüzde muhasebe standartlarında Uluslararası harmonizasyonun sağlanması ve ortak muhasebe standartlarının oluşturulması için değişik kurum ve kuruluşlarca girişimler sürdürülmekte bu alana önemli kaynaklar ayrılmaktadır.   TMS’NİN AMACI TMS’nin amacı; doğru güvenilir karşılaştırılabilir, açık ve anlaşılabilir ihtiyaca uygun şeffaf finansal tabloların bilgi kullanıcılarına …

                               VERGİ HUKUKU             Vergi hukuku; Devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği tüm kamu gelirlerini kapsar;               Vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi;             a)-Anayasa hukuku; Verginin yasallığı ilkesini belirler             b)-İdare hukuku; İdare ile mükellef arasındaki hukuki sorunların giderilmesini içerin,bunu da idari yargı yerleri ile yapar (Vergi mahkemesi-idare mahkemesi, bölge idare- Danıştay sistematiği …

HATIRLATMA NOTLARI MALİYET MUHASEBESİ   ___________ /___________________       DİMM gideri Yansıtma       D.İŞÇ.gideri Yansıtma       GÜG gideri Yansıtma                                          DİMM gideri                                        Gider ve yansıtma hesaplarının                                          D.işçilik gideri                                                   kapatılması                                          GÜG gideri       _____________ /______________________ ____________ / _________________________       Yarı mamul-üretim                              DİMM gideri Yansıtma                                   Üretim maliyetlerinin üretime aktarılması                              D.işçilik gideri Yansıtma                                                 …

MUHASEBE NOTLARI MUHASEBE FONKSİYONLARI 1-Kayıt tutma a)Kaydetmek: Mali nitelikte değişme yaratan işlemlerin deftere yazılma işlemidir. örnek-yevmiye defteri b)Sınıflandırmak:Benzer ve aynı nitelikli işlemlerin gruplandırılmasıdır.Örnek –Büyük defter c)Özetlemek:Kaydedilmiş, sınıflandırılmış ve hesaplama işlemi yapılmış çok sayıdaki bilgilerden çeşitli mali tabloların hazırlanması işlemidir. Örnek-Bilanço, Gelir tablosu 2-Analiz ve yorum :Raporlar ve tablolar şeklinde özetlenen bilgilerin ne anlama geldiğinin ve …

BUGÜN FİNANSAL MUHASEBE KONUMUZ, Fiili kasa kayıtlı kasa işleyişinin yevmiye kayıtları MUHASEBE NEDİR: Muhasebenin tanımını yapmazdan önce bir işletme tanımı yapmakta yarar vardır, işletme: insan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetleri sağlamak amacıyla üretim faaliyetlerinde bulunan iktisadi birimlerdir.öyle ise taktir edersiniz ki böyle bir işletmenin varlıkları vardır, borçları vardır. işte işletmenin varlıklarında ,işletmenin borçlarında artış ve …

MUHASEBE STANDARTLAR ÖNEMLİ YERLER Türkiye   Muhasebe   Standartlarının   Amacı;  Benzer   işlem   ve olayların farklı ülke uygulamalarında farklı şekilde mali tablolara yansıtılması, uluslararası alanda açıklanması güç olan farklı faaliyet sonuçlarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu noktada TMS’nin amacı;  Doğru,  güvenilir, karşılaştırılabilir, açık  ve anlaşılabilir   ihtiyaca   uygun   şeffaf   finansal   tabloların    bilgi kullanıcılarına sunulabilmesi ve karar alabilmelerine yardımcı olabilmektir. Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS), kabul …

Accounting: Muhasebe Accounting estimate: Muhasebe tahmini Accounting model: Muhasebe modeli Accounting period: Muhasebe dönemi, Hesap dönemi Accounting policy: Muhasebe politikası Accounting principle: Muhasebe ilkesi Accounting profit: Muhasebe karı / Ticari Kar Accounting record: Muhasebe kaydı Accounts receivable: Alıcılar Accrual basis: Tahakkuk esası Accrued liabilities: Borç tahakkukları Accumulated profit or loss: Geçmiş yıllar karları veya zararları …

Temel mali tablolar bir işletmenin mali durumu ile mali durumundaki değişiklikleri açıklayan birer araç niteliği taşır. Bu tablolar üzerinde yer alan veriler üzerinde yapılacak bazı analitik uygulamalar işletme ile ilgili mali yorum ve değerlendirme açısından daha anlamlı ve yararlı sonuçlara ulaşmamızı sağlar. Söz konusu uygulamalar mali analiz kapsamında yürütülür. Mali analiz,bir işletmenin mali durumunun ve …

Muhasebenin Temel İlkeleri: Sosyal sorumluluk, Kişilik, İşletmenin Sürekliliği, Dönemsellik, Parayla Ölçme, Maliyet Esası, Tarafsızlık ve Belgelendirme, Tutarlılık Tam açıklama, İhtiyatlık, Önemlilik ve Özün önceliğidir. Muhasebedeki kişilik kavramı: Kişilik kavramı işletme sahibinden, ortaklardan ve işletme ile ilgisi olan tüm kişi ve ku-ruluşlardan ayrı bir kişiliğe sahiptir. Hukuk iki tür kişiliği kabul etmiştir. Bunlar gerçek ve tüzel …

DURAN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR Bir yıldan veya bir faaliyet döneminden daha uzun sürelerde, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve ilke olarak bir yılda yada bir faaliyet dönemi içinde elden çıkarılması yada tüketilmesi öngörülmeyen varlıklardır. DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Mali Duran Varlıklar Madi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Var Özl Tükenmeye …

DÖNEM SONU MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ BİLANÇONUN DÜZENLENMESİ Dönem başından dönem sonuna kadar bütün günlük işlemlerin kaydı yapıldıktan sonra dönem sonu itibariyle, işletmenin dönem sonu mali durumunu gösterecek olan dönem sonu bilançosu düzenlenir. Dönem sonu bilançosunun düzenlenebilmesi için dönem başından dönem sonuna kadar olan bütün işlemlerin kaydedildiği hesaplar ile sayım ve değerleme sonucu elde edilen sonuçların …

Üretim işletmelerinde üretim aşamasındaki kayıtlar nasıl olur? İlk madde ve malzemenin satın alınması ————————————-/————————————– İLK MADDE VE MALZEME HS. – Direkt ilk madde ve malzeme – Endirekt ilk madde ve malzeme SATICILAR HS. ————————————-/————————————– Üretimde ilk madde ve malzemenin kullanılması ————————————-/————————————– DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HS. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. – Endirekt Malzeme İLK …

Finansal kiralama kaydı; 01.05.2011 Tarihinde düzenlenen finansal kiralama sözleşmesine göre finansal kiralama şirketi tarafından düzenlenen ödeme tablosu aşağıdaki gibidir. Ödeme No Ödeme Tarihi Anapara Faiz ve ücretler KDV KDV Dahil Ödeme 1. Ödeme 25.05.2011 5.271,34 1.162,82 64,34 6.498,50 2. Ödeme 25.06.2011 1.673,98 463,89 21,38 2.159,25 3. Ödeme 25.07.2011 1.448,98 688,89 21,38 2.159,25 4. Ödeme 25.08.2011 …

CARİ ORAN: İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü gösterir. İlgili Kategoriler Muhasebe Ders Notları Mülakat Kavramları

DEFTERİ KEBİR: Yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli biçimde hesaplara dağıtan ve düzenli olarak bu hesaplarda toplayan bir muhasebe defteridir. İlgili Kategoriler Muhasebe Ders Notları Mülakat Kavramları

DİVİDANT KARARLARI(KAR PAYI DAĞITIMI): İşletmenin faaliyetleri sonucu elde edilen karın ne kadarının işletmede kalacağını,ne kadarının ortaklara dağıtılacağı sürecini belirleyen kararlardır. İlgili Kategoriler Muhasebe Ders Notları Mülakat Kavramları

FİFO: Bu yöntem satın alınmış maddelerden üretime öncelikle satın alma tarihleri eski olanların gönderileceği varsayımı ile kurulmuş bir yaklaşımdır. İlgili Kategoriler Muhasebe Ders Notları Mülakat Kavramları