Kategori «Maliye Ders Notları»

2017-2018 Maliye ve Vergi Hukukunda Yapılan Önemli Değişiklikler

MALİYE BÖLÜMÜ BAZI DEĞİŞİKLİKLER Bu paylaşımın amacı 2016-2017-2018 yılların da gerek olağanüstü khk’lar gerekse kanun vb araçlarla yapılan değişiklikleri sizlerle paylaşmaktır.  ÖDENEK AKTARIMI: 1. KURUMLAR ARASI ÖDENEK AKTARIMI: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçeleri arasında genel bütçe ödeneklerinin yüzde onunu geçmemek kaydıyla ödenek aktarılabilir. Yüzde onu aşan ödenek ihtiyacı duyulduğunda ise ödenek aktarmalarına ilişkin …

Devreden KDV’nin İadesi

DEVREDEN KDV’nin İADESİ  Türkiye’de Katma Değer Vergisi Mükelleflerini ilgilendiren devrim niteliğinde bir kanun değişiklik teklifi TBMM’ye gönderildi. Söz konusu teklifte küçük esnaftan büyük şirketlere kadar vergi mükelleflerinin neredeyse tamamını ilgilendiren köklü bir değişikliğe gidiliyor. (Basit Usul Mükellefler Hariç) Normalde işleyen süreç şu şekildeydi, Katma Değer Vergisi mükellefleri bir KDV döneminde mal ve hizmet alımı nedeniyle …

Bütçe Hazırlama Süreci

Merkezi yönetim bütçe hazırlama süreci SÜREÇ YETKİLİ MERCİ TARİH FAALİYETİN NİTELİĞİ ORTA VADELİ PROGRAM Kalkınma Bakanlığı hazırlar. Bakanlar Kurulu kabul eder. En geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar Kalkınma planları,  stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsar. ORTA VADELİ MALİ PLAN Maliye Bakanlığı …

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamlı Ders Notu

VERGİ HUKUKU TESTİ ÇÖZ Mükellef, “vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzelkişidir. Mükellefin kim olduğunu anlamak için yapılması gereken şey, vergi kanunlarına göre üzerine vergi borcu düşen kişileri tespit etmektir. Vergi sorumlusu ise, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Vergi borcu mükellefin kişiliğinde oluşur, vergi borcunun ödenmesi ise …

İdari Yargı Hakimlik Sınavları Vergi ve Maliye Soruları

    İDARİ YARGI HAKİMLİK SINAVI VERGİ ve MALİYE SORULARI               Aşağıdakilerden hangisinin konut istisnasından yararlanma hakkı vardır? A) Beyan yoluyla vergilendirilen ticari kazanç sahipleri B) Beyan yoluyla vergilendirilen zirai kazanç sahipleri C) Beyan yoluyla vergilendirilen menkul sermaye iradı sahipleri D) Beyan yoluyla vergilendirilen serbest meslek kazancı sahipleri E) …

Muhtasar beyanname ödeme türü kodları

Muhtasar Beyanname Kodları ÖDEME VE KAZANÇLARIN TÜRÜ KODU ÜCRET  Asgari Ücretli (GVK Md. 94/1) 011 Diğer Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemeler (GVK Md. 94/1) 012 Kıdem Tazminatı 013 Huzur Hakkı 014 İhbar Tazminatı 015 Yer altı ve Yer Üstü Maden İşçileri 016 4691 Sayılı Kanun Kapsamı 017 SERBEST MESLEK 18 inci Madde Kapsamına Giren Ödemeler …

Örnek Revizyon Soru ve çözümü

REVİZYON SORULARI  Kütlü Pamuk:   D.B.S D.İ.A. D.İ.S. Üretime Giden D.S.S. Kütlü Pamuk 100.000 4.200.000 860.000 2.700.000 150.000 Üretime giden 2.700.000 kg kütlü pamuğun doğru olduğu soruda verilmiştir. Dönem başı ve dönem sonu stoklarının da VUK’nun 186. maddesine göre ölçmek, saymak, tartmak suretiyle tespit edildiği kabul edilerek envanter dengesi kurulacaktır. Envanter dengesi kurulurken üretime giden …