Mülakat Kavramları

MBSTS ve DHBT Sınavları için kaynak kitap için BURAYA tıklayınız… Diyanet Sınav ve Mülakatlara Hazırlık Soruları ve DHBT Hazırlık Soruları 2019 MBSTS ve DHBT Fıkıh Bilgisi 580 Soru Cevap 580 adet Fıkıh Soru & Cevap 1) İbadetin çeşitlerini sayınız? 1:Bedenî, 2: Malî, 3: Hem bedeni hem mali ibadetler 2) Mükellef kimdir? İslam dininin emirlerini yapmak …

     2018 PTT Alımlarında çıkmış ve çıkabilecek olan mülakat sorularını aşağıdaki görseller de bulabilirsiniz.      2018 PTT alımına ilişkin sınav GK-GY şeklinde yapılacaktır. Fakat PTT’nin kendi yapacağı bir sınav olduğu için kendi kuruluş kanunu ve görevleri ile de ilgili sorular çıkması muhtemeldir.      Aşağıdaki görsellerde el yazısı PTT Sınavlarında ve Mülakatlarında çıkmış ve çıkması muhtemel …

Sera gazı nedir azaltmak için ne yapılabilir? Sera gazı atmosferde bulunan ve güneşten gelen ısıyı tutan aslında hiç de iyi niyetli olmayan bir gazdır. Sera gazı küresel ısınmalara neden olur ve eğer bunun önlemini almazsak çevremiz adına daha da zararlı gazların gelmesine neden oluruz. Sera gazına önlem almadan önce onu iyi bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle …

Serbest pazar nedir? Dünya tarihi üzerindeki payı nedir? Alıcı ve satıcının karşılıklı anlaşarak arz ve talebe göre hükümet tarafından müdahale olunmayan ekonomidir. Devlet sadece düzenleyici olarak bulunur, gümrük sınırlamaları ve ithalat ihracat engeli kontrollü bir şekilde olursa dış ticarette de faydalı olabilir. Ekonomik faaliyetlerin, tam rekabet şartları içinde serbestçe yapılabildiği, ekonomik sorunların çözümünün devletin ekonomiye …

Sivil toplum kuruluşları nedir? Birlikteliği, dayanışmayı, gönüllülüğü temsil eden kuruluşlardır. Sivil toplum kurumları, dostlukların kurulduğu, ortak paylaşımların sağlandığı yerlerdir. Sorumlu vatandaşlığın yaşama geçtiği alandır. Gönüllü olan kişiye özgüven ve bir işe yaramanın verdiği hazzı yaşatır. İnsanları bilinçlendirip toplumun gelişmesine destek olur. Sivil toplum kuruluşları, gönüllüler tarafından kurulmuş ve kar amacı gütmeyen yararlı kuruluşlardır. İnsan için, …

Ülkemizde çok fazla can ve mal kayıplarına neden olan depremler için alınan/alınması gereken önlemler nelerdir? Deprem bir doğal afettir ancak bunun zarar ve kayıplarını engellemek mümkündür. Öncelikle depremin ne olduğu ile ilgili bilgilendirme amaçlı seminerlerde bulunulmalıdır. Daha sonra bu alanda uzman kişilerin önerileri üzerine evimizdeki desteksiz eşyalar duvara sabitlenmeli, güvenli bölge ve deprem çantası oluşturulmalı. …

Zaman Planlaması Nedir?  Zaman planlamasını nasıl yaparsınız? Planlama yaparken nelere öncelik verirsiniz? Zaman planlaması yapılırken öncelikle hedefe bakılmalıdır. Plan yaparken hedeflerimizle plan uygulanan grubun özelliklerine dikkat edilmeli, uygulanacak tekniklerin zaman ayarlaması yapılmalıdır. Bunun için de öncelikle yapılması gereken grubun özelliklerini bilmek yani ön bilgilerini yoklamaktır. Önbilgiler doğrultusunda kime nasıl bir teknik uygulanacağı belirlenir. Böylece zaman …

Zincirleme öğrenme nedir?  Bir davranışın küçük adımlar ilkesine dayanarak aşama aşama öğretilmesidir. Örneğin; direksiyon eğitimi alan bireyin önce arabaya oturup aynaları kendine göre ayarlaması daha sonra ehliyet kemerini takmasını sonra gaz, fren, debriyaj pedallarını bilmesi vb. Şeklinde aşama aşama yapılacakları öğrenerek davranış kazandırılır. Öğrenme süreci, kalıcılı öğrenme sağlanmak istemiyorsa aşamalı bir işlemdir. Öğrencide istendik davranışlar …

-Ayıplı Mal Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler …

 İNSAN HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI İnsan hakları, tarihsel gelişim süreci açısından incelendiğinde gerek ulusal, gerekse uluslar arası literatürde pek çok ayrıma tabi tutulduğu görülmektedir. Bu ayırımların başlıcaları şunlardır : Klasik insan hakları    –        İsteme hakları ayırımı Bireysel haklar    –        Kolektif haklar ayırımı İnsan hakları    –        Yurttaş hakları ayırımı Koruyucu haklar    –        İsteme hakları             …

İNSAN HAKLARI NEDİR? İnsan hakları, insanın, sadece insan olması nedeniyle elde ettiği, onun tüm yönleriyle kişiliğini ve değerini korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan evrensel ilke ve kurallar bütünüdür. İnsan hakları, insan onurunu güvenceye alan haklardır. Hakka, insan hakkı niteliği kazandıran değer, insan onurudur. Bunu güvenceye alan tüm haklar, insan haklarıdır. İnsan hakları, en genel ifadeyle, kişinin …

HAK NEDİR?   Çok yönlü bir kavram olan “hak kavramı”nın üzerinde fikir birliğine varılmış kapsayıcı bir tanım bulunmamaktadır. “Hak”kı iradeyi temel alarak tanımlayanlar olmuştur. Buna göre hak, “Hukuk düzeni tarafından tanınan bir irade kudretidir” Yani “bir şahıs başka birine kendi iradesini kabul ettirebildiği, onu bu iradeye göre harekete zorlayabildiği takdirde hak sahibidir. Hak, “çıkar”, temeline …

Osmanlıda İlk kağıt para ne zaman basılmıştır? Kaime Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk banknotlar idari, sosyal ve yasal reformların gündeme geldiği tanzimat döneminde tedavüle çıkarılmıştır. Banknotlar bu dönemde esas olarak reformların finanse edilmesi amacıyla basılmıştır. İlk Osmanlı banknotları Abdülmecit tarafından 1840 yılında “ Kaime-ı Nakdiye-ı Mutebere ” adıyla, bugünkü dille “Para Yerine Geçen Kağıt”, bir anlamda para …

1961-1982 anayasalarının benzerlikleri nelerdir? Askeri müdahale ile oluşmuşlardır. Anayasalar yürürlüğe girmeden önce halk oyuna sunulmuşlardır. Her iki Anayasanın sivil kanadının yetkileri sınırlıydı. Bakanlar kurulunu kurma, düşürme yetkileri yoktu. Her iki Anayasada bir askeri bir sivil kanadın oluşturduğu kurallar aracılığıyla yapılmıştır. 1961 Anayasası Askeri kanat: Milli Birlik Komitesi, Sivil kanat: Temsilciler Kurulu. 1982 Anayasası Askeri kanat: …

1961-1982 anayasalarının farklılıkları 1961 Anayasasında yer alan Sivil Kanat (Temsilciler Kurulu) daha temsili nitelik taşırken. 1982 Anayasasında Sivil Kanat Danışma Meclisinin üyeleri atanmıştır. CHP, CKMP 1961 Anayasanın hazırlanmasında rol alırken 1982 Anayasasında yani Danışma Meclisinde hiçbir siyasi parti yok. Danışma Meclisi daha bürokratik bir görevdedir. Temsilciler Meclisi, Danışma Meclisinden daha yetkiliydi. 1961 Anayasasında halk oylamasında …

Ensest nedir? Aile bireyleri ya da yakın akrabalar arasında meydana gelen cinsel ilişkiye ensest ilişki denir. Bu bağlamda genelde kan bağı ile birbirlerine bağlı olan bireyler arasındaki ilişki var olsa da bazı durumlarda akrabalık, üvey ailelik, evlat edinme ya da evlilik yolu ile birbirlerine bağlı bireyler arasında meydana gelen ilişkiler de dahil edilir. Hatta bazı …

Yargıya Kapalı Kanunlar: Cumhurbaşkanı , Sayıştay , Anayasa Mahkemesi , YSK , HSK (meslekten çıkarma hariç) Olağanüstü hal ve sıkı yönetim halinde alınan KHK ler , bütçe , inkılap , Uluslararası antlaşma Askeri Şüra kararları. Ancak terfi ve kadrosuzluk nedeniyle ilişki kesme hariç. (12 Eylül 2010 Referandumu) Yüce Divan kararlarına bir kez itiraz edilebilir ancak …

Özel kanunlar: Bütçe kanunu , kesin hesap kanunu , Anayasa değişikliği kanunu , Genel ve özel af kanunu milletler arası antlaşma kanunu , para basma kanunu Bütçe kanunu; Yıllık hazırlanarak 75 gün içinde TBMM ye sunulur.40 kişilik komisyon tarafından incelenir , Cumhurbaşkanı onaylamak zorundadır. Bütçe tasarı taslağını ve raporlarını Maliye Bakanı hazırlar. Kesin hesap kanununu:Bakanlar …

Kanun: Bakanlar kurulunun kanun işlemlerine kanun tasarısı milletvekillerinin kanun işlemlerine kanun teklifi adı verilir. Tasarı ve teklifler TBMM başkanına sunulur ve genel kurulda görüşüldükten sonra Cumhurbaşkanı onayına sunulur , kabul edilirse 15 gün içinde resmi gazetede yayınlanır. Cumhurbaşkanının kanun tekliflerini geri çevirmesine veto hakkı adı verilir. Ancak tekrar geri gönderilirse ikinci kez veto edemez. Kanun …

Siyasi Partiler: Üyeler T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmalı. Meclise girebilmeleri için %10 barajını geçmelidirler. Devletten mali yardım almaları için % 7 oy almalıdırlar. Öğrenciler (Üniversite hariç) , yüksek yargı mensupları(Hakim , Savcı) , sayıştay mensupları memurlar , Askeri öğrenciler , TSK mensupları , terör mahkumu , enaz 5 yıl hapis yiyen kişiler siyasi …

Devlet Denetleme Kurulu (DDK): ilk kez 1982 Anayasasında yer almıştır. Üyelerini Cumhurbaşkanı seçer ve denetimini yapar. Kamu kurum ve kuruluşlarını , dernek ve vakıfları , kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarını işçi ve işveren kuruluşlarını , kamuya yararlı tüm kurum ve kuruluşları denetler. TSK ve Yargı organlarını denetleyemez. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları

Yüksek Seçim Kurulu(YSK): Seçimleri düzenler ve seçimle ilgili itirazları inceler ve kararını verir. Bir üyenin Milletvekili olup olamayacağına karar verir. Kararları kesin olup değiştirilemez , itiraz için başka makamlara baş vurulamaz. 11 üyeden oluşur.(7 asıl , 4 yedek) Üyelerin 6 Yargıtay , 5 Danıştay arasından seçilir. Üyelerin görev süresi 6 yıldır , süresi biten üyeler …

Yasama yetkisi sınırsız , asil ve devredilemezdir. TBMM anayasada düzenleme yapılabilir (yasama genelliği) meclis bir konuyu doğrudan düzenleyebilir. (yasama asilliği) İki seçim arasındaki zamana yasama dönemi adı verilir. TBMM 30 Eylülde kapanır 1 Ekimde açılır , bu aradaki zamana yasama yılı adı verilir. Yasama dokunulmazlığını TBMM kaldırabilir , ancak sorumsuzluğunu kaldıramaz. TBMM 600 Milletvekilinden oluşur. …

2001-2004 Yılında Yapılan Değişiklikler: 1971 yılında temel hak ve özgürlüklere getirilen kısıtlamalar kaldırıldı , sınırlamalar öze dokunamaz ve kısıtlamalar ancak kanunla olur.(2001) Kişilerin yasama hakkı ve manevi varlıklarına dokunulmaz. Kanuna uygun açılan basım evlerine müsadere ve zapt yapılamaz. TBMM Ölüm ve müsadere cezası veremez. Ölüm cezaları hakkında TBMM karar veremez. Mahkemenin verdiği ölüm cezası nedeniyle …

1971 ve 1973 Yılında Yapılan Değişiklikler Yürütme güçlendirilerildi. Bakanlara KHK çıkarma hakkı verildi(1973) Üniversitelerin özerkliği zayıflatıldı ve TRT nin özerkliği kaldırıldı. Yargı denetimine , temel hak ve özgürlüklere kısıtlamalar getirildi. Anayasa Mahkemeleri Anayasa değişikliklerini sadece şekil yönünden denetleyebilir maddesi getirildi. Devlet memurlarının sendika kurma yetkileri kaldırıldı. Sıkıyönetime geçiş kolaylaştırıldı. Küçük siyasi partilerin Anayasa Mahkemesine başvurmaları …

9 Temmuz 1961 Anayasası: 27 Mayıs 1960 yılında yapılan askeri darbe sonrası 1950 seçimlerinde ilk defa CHP den sonra iktidar partisi olan Demokrat Parti hükümeti devrilmiş 1961 yılında yapılan halk oylamasıyla (referandum) %61 evet oyu alarak yürürlüğe girmiştir. TBMM 450 Milletvekilinden oluşur ve vekilleri halk seçer.Cumhuriyet senatosunda 165 Milletvekili vardır. Bunların 150 tanesini halk 15 …

1924 Anayasasında Yapılan Değişiklikler: Devletin dini İslamdır madddesi kaldırıldı.(1928) Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verildi.(1930) Kadınlara muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verildi.(1933) Kadınlara genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verildi.(1934) Seçmen yaşı 22 seçilme yaşı 30 oldu. Anayasaya Atatürk’ün ilkeleri eklendi.(1937) Çok partili hayata geçildi ve tek dereceli seçim yapıldı.(1946) İstiklal mahkemeleri kaldırıldı.(1949) İlk defa seçimler …

20 Nisan 1924 Anayasası: II.TBMM tarafından hazırlanan 105 maddelik sert bir anayasadır. Kollektiftir. Devletin rejimi Cumhuriyet, dini İslam, dili Türkce, başkenti Ankara’dır. Devletin rejimi kesinlikle değiştirilemez. Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. Karma hükümet sistemi ve görev ayrılığı benimsenmiştir. Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir.(Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.) Yasama , yürütme ve yargı yetkisi TBMM’ye aittir.(Cumhurbaşkanı , Başbakan ve …

1921 anayasasında 1923 yılı Değişiklikleri 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi. Devletin rejimi Cumhuriyet , dini islam , dili Türkçedir. Cumhurbaşkanı , başbakan ve bakanlar TBMM üyeleri arasından seçilir. (Başbakanı Cumhurbaşkanı, Bakanları Başbakan seçer.) Not: Parlamenter sisteme geçişin ilk aşamasıdır. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları

20 Ocak 1921 Anayasası (Teşkilatı Esasi)’nin özellikleri nelerdir? Yeni türk devletinin TBMM(23 Nisan 1920)’nin ilk anayasasıdır. 1876 Anayasası ile birlikte yürülükte kalmış 23+1(24) maddeden oluşan yumuşak ve çerçeve(ayrıntısız) bir anayasadır. Kollektif değildir. Türkiye TBMM tarafından yönetilir ve hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclis Hükümeti adını alır. Devletin rejimi belli değildir , dini islam , resmi dili …

Kanuni esasi 1909 Kanunname Değişiklikleri Meclis Mebusan Meclisine karşı sorumludur. Fesih hakkı Ayan Meclisi’nin onayına ve 3 ay içinde yeni seçim yapılmasına bağlandı. Kanun teklifi için padişahın iznine gerek yoktur. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları

1876 Anayasası(Kanuni Esasi): Osmanlı devletinin II.Abdulhamit tarafından yayınlanan ilk yazılı ve sert bir anayasadır. İlk defa Meclisi Umumi adıyla parlamento kurulmuştur. Parlamento Hükümdarın seçtiği Ayan Meclisi , halkın seçtiği Mebusan Meclisi ve daimi üye olan Şeyhülislam’dan oluşur. Devletin rejimi belli değildir , dini islam , resmi dili Türkçe’dir. Monarşik sistem vardır.(padişahın yetkileri geniştir.): Veto hakkı …

Anayasa Hukuku: Devletin temel yapısını , şeklini , örgütlenişini , işleyişini , temel ilkeleri hak ve özgürlükleri düzenleyen kurallardır. Devletsiz Anayasa olmaz. Anayasanın Kaynakları: Anayasa , Anayasa Teamülü , Meclisin İç tüzüğü , Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi , Kanun KHK , Tüzük , Yönetmelik , Öğreti Anayasada ilk adımlar: Sened-i ittifak(1808): İlk defa Hükümdarın yetkileri sınırlandırılmıştır. Tanzimat …

Hükümet sistemleri: Monarşilik: Yasama , yürütme ve yargı yetkisinin tek kişiye ait olmasıdır. Diktatörlük: Yasama , yürütme ve yargı yetkisinin zorlukla tek bir kişiye ait olmasıdır. Meclis hükümeti sistemi: Yasama , yürütme ve yargı yetkisi halkın seeçtiği meclise aittir. Başkanlık sistemi: Yürütme yetkisi başkana yasama yetkisi meclise aittir. Yarı başkanlık sistemi: Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulundan …

Demokrasi: Halk tarafından seçilen kişilerin veya halkın kendi kendini yönetme sistemidir. Demokrasi Eşitlik , özgürlük , Milli egemenlik , güçler ayrılığı ilkesi ve siyasi partilere dayanır. Demokrasi çeşitleri: Doğrudan Demokrasi: Halk egemenliği doğrudan kullanır. Temsili Demokrasi: Egemenliği halkın seçtiği temsilciler kullanır.(Türkiye , ABD , Almanya İngiltere , Japonya , Hollanda) Temsili demokrasi parlemento feshi ve …

Devlet: Belirli toprak sınırları içerisinde yaşayan, belli bir otoriteye bağlı insanlardan oluşan siyasi ve hukuki topluluktur. Devlet Halk, Ülke ve Milli egemenliğe dayanır. Devlet çeşitleri: Üniter-basit Devlet: Tek ve bölünmez siyasi otoriteye sahip devlettir. (Türkiye, Danimarka, Fransa, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İtalya, Norveç, Yunanistan) Adem-i Merkezi Üniter Devleti: Bazı faaliyetlerin devlet dışındaki kamu tüzel kişilerce …

Kamu görevlileri: Memurlar , Sözleşmeli personeller , Geçici personeller , İşçiler Memur: Devleta dair kamu hizmetlerini yürüten kişilerdir. Sözleşmeli personel: Özel meslek bilen ve geçici olarak kamuya hizmet veren kişilerdir. Geçici personel: bir yıldan az veya mevsimlik olarak kamuya hizmet veren kişilerdir. İşçi: Memurluk haklarından yararlanamamayan ve iş sözleşmesi ile çalışan kişilerdir.   İlgili Kategoriler …