Kategori «Hukuk Ders Notları»

2017-2018 Kamu Hukukunda Yapılan Tüm Değişiklikler Kapsamlı Not-KPSS ve Kurum Sınavları İçin

2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ PAKETİ ÇERÇEVESİNDE DİKKAT ÇEKEN BELLİ BAŞLI HUSUSLAR NELERDİR? A. GENEL OLARAK “Yargı tarafsızlığının” anayasaya işlenmesi, “sıkıyönetimce ilgili ibarelerin kaldırılması söz konusudur (AY. m. 9, 15,19). B. YASAMA ALANI a. Milletvekili adedi 550’dcn 600’c, seçim dönemi 4 yıldan 5 yıla çıkarılmış, milletvekili seçilme yaşı 25’i doldurmuş olmaktan 18’i doldurmuş olmaya düşürülmüştür. b. AY. …

2017-2018 Vergi Değişiklikleri-KPSS Notu

VERGİ HUKUKUKUNDA ve TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE 2017-2018 DE DEĞİŞEN YENİ GELEN HÜKÜMLER Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında, ilgili kanunda yer alan şartlara uyulması durumunda, kesilen cezanın 3’te 1’i(1/3) yerine YARISI(1/2) oranında indirim uygulanacak. Genel Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük cezaları, Tarhİyat ÖNCESİ Uzlaşma kapsamından çıkartıldı. VERGİNİN TEBLİĞ USULLERİNE 2017 DEĞİŞİKLİĞİ ile …

Ceza Muhakemesi Hukuku 2017-2018 Değişiklikleri-KPSS Notu

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA 2017-2018 DE DEĞİŞEN YENİ GELEN HÜKÜMLER 1 -Değişiklik 2017 KHK: Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu Bölge Adliye Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu yerdeki İl Cumhuriyet Başsavcılığı ve aynı yer Ağır Ceza Mahkemesine aittir. Soruşturma evresinde; ifade alınırken en çok 3 Avukat …

Ceza Hukuku 2017-2018 Değişiklikleri-KPSS Notu

CEZA GENEL HUKUKUNDA 2017-2018 DE DEĞİŞEN YENİ GELEN HÜKÜMLER 1.UZLAŞTIRMA UZLAŞTIRMA YOLUNA GİDİLEN SUÇLAR: Soruşturulması / kovuşturulması şikayete bağlı suçlar Şikayete bağlı olup olmadığını bakılmaksızın T.C.K’da yer alan suçlara karşı Mağdur veya suçtan zarar görenin Gerçek veya Özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla suça sürüklenen çocuklar bakımından 3 yılı aşmayan hapis adli para cezası gerektiren …

İdari Yargılama Usul Hukuku 2017-2018 Yılı Değişiklikleri-KPSS Not

İDARİ YARGILAMA USUL HUKUKUNDA 2017-2018 DE DEĞİŞEN YENİ GELEN HÜKÜMLER Uyuşmazlık Mahkemesi adli ve İdari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkidir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırıldı. AYİM’in görevleri Danıştay’a devredilmiştir. Bölge İdaresi Mahkemesi üyesi olabilmek için meslekte en az 6 yıl görev almış olmak gerekir.(KHK 671 28. Madde) Danıştay’ın Daire …

İdare Hukuku 2017-2018 Değişiklikleri KPSS Ders Notu

İDARE HUKUKUNDA 2017-2018 DE DEĞİŞEN YENİ GELEN HÜKÜMLER: Jandarma ve Sahil Güvenlik her yönüyle İçişleri Bakanlığına Bağlanmıştır. Sahil Güvenlik yeni düzenlemeyle birlikte Genel İdari Kolluk makamı olarak eklenmiştir. 657 Sayılı Kanunda yer alan memur olma koşullarına ‘’Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması yapılmış olmak’’ hükmü eklendi. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Hizmet Sınıfları arasına ‘’Jandarma Hizmet …

Anayasa Hukuku 2017-2018 Değişiklikleri Son Hali

ANAYASA HUKUKUNDA 2017 DE DEĞİŞEN YENİ GELEN HÜKÜMLER 2017 Anayasa Değişikliği ile Referandumdan sonra HEMEN YÜRÜRLÜĞE GİREN HÜKÜMLER:(Kısa ve Özet Hali) Anayasa Madde 9: “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız VE TARAFSIZ mahkemelerce kullanılır hükmü” Anayasa Madde 76: Milletvekili seçilme yaşının 25ten 18’e düşürülmesi Anayasa Madde 76: Milletvekili adaylık niteliklerinden; “Askerliğini yapmış olmak “şartı çıkarıldı …

2017-2018 İtibariyle İcra ve İflas Hukukunda Yapılan Değişiklikler-KPSS Not

15 Mart 2018 İtibariyle İcra ve İflas Hukukunda Yapılan Değişiklikler Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak paraya çevrilir. (Hem icra hem iflas hukukunda satış bölümüne eklenen yeni bir maddedir.) İflasın ertelenmesi kurumu tümüyle kaldırılmıştır. Hacizde ve …

24 Haziran 2018 Seçimlerinden Sonra Yürürlüğe Girecek Değişiklikler-Anayasa Ders Notu KPSS

SEÇİM TAKVİMİNİN BAŞLAMASIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK HÜKÜMLER TBMM KURULUŞ-75. Madde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen altı yüz milletvekilinden oluşur TBMM’NİN VE CUMHURBAŞKANININ SEÇİM DÖNEMİ -77. MADDE Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 vılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci …

KPSS Ticaret Hukukunda Değişiklikler ve Süreler 2017-2018

TİCARET HUKUKUNDA ÖNEMLİ SÜRELER 1- Ticari işletmenin devrinde eski borçlardan dolayı devralan ve devir edenin müteselsil sorumluluk süresi 2 yıldır. 2- Ticari işletmenin rehininde sicile tescil süresi kaldırılmıştır. En kısa sürede gerekli ilgili sicillere tescil edilmesi gereklidir. (Eskiden 10 gündü) Ticari işlemlerde taşınır rehininde, rehne konu mallara ilişkin değer biçme süresi 3 gün içinde yapılır …