Kategori «Hukuk Ders Notları»

15 Mart 2018 İtibariyle İcra ve İflas Hukukunda Yapılan Değişiklikler Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak paraya çevrilir. (Hem icra hem iflas hukukunda satış bölümüne eklenen yeni bir maddedir.) İflasın ertelenmesi kurumu tümüyle kaldırılmıştır. Hacizde ve …

Eşit Yurttaşlık Nedir ? Son yıllarda Türkiye’nin önde gelen dört partisinin de programlarına konulan eşit yurttaşlık bireyin özgürlüğünü ait olduğu etnik gruba veya mezhebe hapsetme anlamını taşımaktadır. Yani kısaca; Eşit yurttaşlık demek etnik vatandaşlıktır. Yurttaşlık sistemiyle oluşturulmuş olan toplumun çözülerek etnik grupların oluşmasını ve ayrışmasını getirir. Eşit Yurttaşlık anlayışında devlet siyaset, din ve yargıda bireylerle …

Sosyal Demokraside Yerinden Yönetim İlkesi   Bir ülkede siyasi ve-veya idari yetkilerin bir bölümünün merkezi yönetimin dışındaki otoritelerce kullanılmasına yerinden yönetim denmektedir. Yerinden yönetim uygulamada ikiye ayrılır. Bunlar: İdari yerinden yönetim ve siyasi yerinden yönetim olarak bilinmektedir. Ülkemizde de uygulanmakta olan İdari Yerinden Yönetim de ikiye ayrılır. Biri coğrafyaya göre yerinden yerel yönetimdir ki, bizde …

ANAYASALAR 1- Anayasal gelişmenin ilk adımı Senediittifak’tır. 2- 1924 Anayasası: hükümet sistemi meclis hükümeti ile parlamenter rejim arasında karma bir sistemdir. Sert anayasa sistemini benimsemiştir. Hükümetin kolektif sorumluluğu ilkesini kabul etmiştir. Anayasanın üstünlüğü ilkesini benimsemiş ancak kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyecek bir anayasa mahkemesi kurmamıştır. 3- En yumuşak anayasamız 1921 anayasasıdır. 4- 1921 anayasasına göre seçimler …

DEVLET ŞEKİLLERİ-HÜKÜMET SİSTEMLERİ 1- Halkın devlet yönetimine katışması esasına dayanan devlet sistemi Demokratik devlettir. 2- Laik devlet unsurları: resmi bir devlet dininin olmaması, din ve mezhep ayrımının yapılmaması, din kurumları ile devlet kurumlarının birbirinden ayrılmış olması. 3- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel niteliklerinden bazıları:insan haklarına saygılı devlet, Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet, demokratik devlet ve sosyal devlet. …

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER 1- Yerleşme hürriyeti: kamu mallarını korumak, sosyal ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek, suç işlenmesini önlemek adına sınırlandırılabilinir. 2- Suç ve cezalara ilişkin esaslar: kanuna aykırı olarak elde edilmiş deliller delil olarak kabul edilemez. Uluslar arası ceza divanına taraf olmanın getirdiği yükümlülükler hariç vatandaş suç sebebiyle yabancı ülkeye verilemez. …

TEMEL HUKUK KAVRAMLARI 1- Butlan bir hükümsüzlük türüdür. 2- Yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız hukuk kurallarına Pozitif Hukuk denir. 3- Hakim, olaya uygulayacak yazılı ve yazısız hukuk kurallarında hüküm bulamazsa vicdani kanaatine göre hukuk oluşturur 4- Ali evini birine satmış ama satışına ilişkin hukuki işlem kanunun aradığı şekilde değilse bunun yaptırımı hükümsüzlüktür 5- Örf ve …

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ   Bilirkişi olarak atanabilecekler Madde 64 –  (1) (Değişik: 3/11/2016-6754/43 md.) Bilirkişiler, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkişilik bölge kurulu tarafından hazırlanan listede yer alan kişiler arasından seçilir. Ancak, kendi bölge listesinde ilgili uzmanlık alanında bilirkişi olmasına rağmen, diğer bir bölgedeki bilirkişinin, görevlendirme yapılan yere daha yakın bir …

2575 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ   Bağımsızlık ve yönetim Madde 2 – 1. Danıştay bağımsızdır. Yönetimi ve temsili Danıştay Başkanına aittir. Danıştay’ın yürütmeyle (1) ilgili işleri Cumhurbaşkanlığı (1) aracılığı ile yürütülür. (1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 184 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “hükümetle” ibaresi “yürütmeyle” ve “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.   Danıştay üyelerinin …

TİCARET KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ   IV – Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri Genel olarak MADDE 4- (1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın; a) Bu Kanunda, b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 …

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ   Tanıklığın izne bağlı olduğu hâller MADDE 242- (1) Kamu görevlileri, görevlerinden ayrılmış olsalar bile, görevleri gereğince sır olarak saklamak zorunda oldukları hususlar hakkında, sırrın ait olduğu resmî makamın yazılı izni olmadıkça tanık olarak dinlenemezler. Bu izin, milletvekilleri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında Cumhurbaşkanı ve …

MEDENİ KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ   Görevliler Madde 37- Kişisel durum sicili, Devletçe atanan memurlar tarafından tutulur. Sicil kayıtlarını tutmak ve örnek vermek bu memurların görevidir. Yabancı memleketlerdeki Türkiye temsilcilerine, Cumhurbaşkanlığının onayı ile nüfus memurluğu yetkisi verilebilir. (1) (1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 139 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Dışişleri Bakanlığının önerisi, İçişleri Bakanlığının …

EMLAK DANIŞMANINI GÖREVLERİ -Saha (alan) çalışması yapmak, – Müşteri portföyünü (arz-talep yönünden) değerlendirmek, – Emlak kayıtlarını cins, tür, bölge ve fiyatlarına göre listelendirmek – Pazarlama stratejisi oluşturmak – Yazılı pazarlama teklifleri hazırlamak – Tanıtım ve promosyon çalışmaları yapmak, – İlan verilecek emlakları belirlemek, – Alıcıya ve kiracıya tercihleri doğrultusunda seçenekler sunmak – Satıcı ve kiraya …

2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ PAKETİ ÇERÇEVESİNDE DİKKAT ÇEKEN BELLİ BAŞLI HUSUSLAR NELERDİR? A. GENEL OLARAK “Yargı tarafsızlığının” anayasaya işlenmesi, “sıkıyönetimce ilgili ibarelerin kaldırılması söz konusudur (AY. m. 9, 15,19). B. YASAMA ALANI a. Milletvekili adedi 550’dcn 600’c, seçim dönemi 4 yıldan 5 yıla çıkarılmış, milletvekili seçilme yaşı 25’i doldurmuş olmaktan 18’i doldurmuş olmaya düşürülmüştür. b. AY. …

VERGİ HUKUKUKUNDA ve TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE 2017-2018 DE DEĞİŞEN YENİ GELEN HÜKÜMLER Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında, ilgili kanunda yer alan şartlara uyulması durumunda, kesilen cezanın 3’te 1’i(1/3) yerine YARISI(1/2) oranında indirim uygulanacak. Genel Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük cezaları, Tarhİyat ÖNCESİ Uzlaşma kapsamından çıkartıldı. VERGİNİN TEBLİĞ USULLERİNE 2017 DEĞİŞİKLİĞİ ile …

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA 2017-2018 DE DEĞİŞEN YENİ GELEN HÜKÜMLER 1 -Değişiklik 2017 KHK: Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu Bölge Adliye Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu yerdeki İl Cumhuriyet Başsavcılığı ve aynı yer Ağır Ceza Mahkemesine aittir. Soruşturma evresinde; ifade alınırken en çok 3 Avukat …

CEZA GENEL HUKUKUNDA 2017-2018 DE DEĞİŞEN YENİ GELEN HÜKÜMLER 1.UZLAŞTIRMA UZLAŞTIRMA YOLUNA GİDİLEN SUÇLAR: Soruşturulması / kovuşturulması şikayete bağlı suçlar Şikayete bağlı olup olmadığını bakılmaksızın T.C.K’da yer alan suçlara karşı Mağdur veya suçtan zarar görenin Gerçek veya Özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla suça sürüklenen çocuklar bakımından 3 yılı aşmayan hapis adli para cezası gerektiren …

İDARİ YARGILAMA USUL HUKUKUNDA 2017-2018 DE DEĞİŞEN YENİ GELEN HÜKÜMLER Uyuşmazlık Mahkemesi adli ve İdari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkidir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırıldı. AYİM’in görevleri Danıştay’a devredilmiştir. Bölge İdaresi Mahkemesi üyesi olabilmek için meslekte en az 6 yıl görev almış olmak gerekir.(KHK 671 28. Madde) Danıştay’ın Daire …

İDARE HUKUKUNDA 2017-2018 DE DEĞİŞEN YENİ GELEN HÜKÜMLER: Jandarma ve Sahil Güvenlik her yönüyle İçişleri Bakanlığına Bağlanmıştır. Sahil Güvenlik yeni düzenlemeyle birlikte Genel İdari Kolluk makamı olarak eklenmiştir. 657 Sayılı Kanunda yer alan memur olma koşullarına ‘’Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması yapılmış olmak’’ hükmü eklendi. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Hizmet Sınıfları arasına ‘’Jandarma Hizmet …

ANAYASA HUKUKUNDA 2017 DE DEĞİŞEN YENİ GELEN HÜKÜMLER 2017 Anayasa Değişikliği ile Referandumdan sonra HEMEN YÜRÜRLÜĞE GİREN HÜKÜMLER:(Kısa ve Özet Hali) Anayasa Madde 9: “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız VE TARAFSIZ mahkemelerce kullanılır hükmü” Anayasa Madde 76: Milletvekili seçilme yaşının 25ten 18’e düşürülmesi Anayasa Madde 76: Milletvekili adaylık niteliklerinden; “Askerliğini yapmış olmak “şartı çıkarıldı …

15 Mart 2018 İtibariyle İcra ve İflas Hukukunda Yapılan Değişiklikler Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak paraya çevrilir. (Hem icra hem iflas hukukunda satış bölümüne eklenen yeni bir maddedir.) İflasın ertelenmesi kurumu tümüyle kaldırılmıştır. Hacizde ve …

SEÇİM TAKVİMİNİN BAŞLAMASIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK HÜKÜMLER TBMM KURULUŞ-75. Madde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen altı yüz milletvekilinden oluşur TBMM’NİN VE CUMHURBAŞKANININ SEÇİM DÖNEMİ -77. MADDE Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 vılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci …

TİCARET HUKUKUNDA ÖNEMLİ SÜRELER 1- Ticari işletmenin devrinde eski borçlardan dolayı devralan ve devir edenin müteselsil sorumluluk süresi 2 yıldır. 2- Ticari işletmenin rehininde sicile tescil süresi kaldırılmıştır. En kısa sürede gerekli ilgili sicillere tescil edilmesi gereklidir. (Eskiden 10 gündü) Ticari işlemlerde taşınır rehininde, rehne konu mallara ilişkin değer biçme süresi 3 gün içinde yapılır …