Hukuk Ders Notları

15 Mart 2018 İtibariyle İcra ve İflas Hukukunda Yapılan Değişiklikler Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak paraya çevrilir. (Hem icra hem iflas hukukunda satış bölümüne eklenen yeni bir maddedir.) İflasın ertelenmesi kurumu tümüyle kaldırılmıştır. Hacizde ve …

Eşit Yurttaşlık Nedir ? Son yıllarda Türkiye’nin önde gelen dört partisinin de programlarına konulan eşit yurttaşlık bireyin özgürlüğünü ait olduğu etnik gruba veya mezhebe hapsetme anlamını taşımaktadır. Yani kısaca; Eşit yurttaşlık demek etnik vatandaşlıktır. Yurttaşlık sistemiyle oluşturulmuş olan toplumun çözülerek etnik grupların oluşmasını ve ayrışmasını getirir. Eşit Yurttaşlık anlayışında devlet siyaset, din ve yargıda bireylerle …

Sosyal Demokraside Yerinden Yönetim İlkesi   Bir ülkede siyasi ve-veya idari yetkilerin bir bölümünün merkezi yönetimin dışındaki otoritelerce kullanılmasına yerinden yönetim denmektedir. Yerinden yönetim uygulamada ikiye ayrılır. Bunlar: İdari yerinden yönetim ve siyasi yerinden yönetim olarak bilinmektedir. Ülkemizde de uygulanmakta olan İdari Yerinden Yönetim de ikiye ayrılır. Biri coğrafyaya göre yerinden yerel yönetimdir ki, bizde …

ANAYASALAR 1- Anayasal gelişmenin ilk adımı Senediittifak’tır. 2- 1924 Anayasası: hükümet sistemi meclis hükümeti ile parlamenter rejim arasında karma bir sistemdir. Sert anayasa sistemini benimsemiştir. Hükümetin kolektif sorumluluğu ilkesini kabul etmiştir. Anayasanın üstünlüğü ilkesini benimsemiş ancak kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyecek bir anayasa mahkemesi kurmamıştır. 3- En yumuşak anayasamız 1921 anayasasıdır. 4- 1921 anayasasına göre seçimler …

DEVLET ŞEKİLLERİ-HÜKÜMET SİSTEMLERİ 1- Halkın devlet yönetimine katışması esasına dayanan devlet sistemi Demokratik devlettir. 2- Laik devlet unsurları: resmi bir devlet dininin olmaması, din ve mezhep ayrımının yapılmaması, din kurumları ile devlet kurumlarının birbirinden ayrılmış olması. 3- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel niteliklerinden bazıları:insan haklarına saygılı devlet, Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet, demokratik devlet ve sosyal devlet. …

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER 1- Yerleşme hürriyeti: kamu mallarını korumak, sosyal ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek, suç işlenmesini önlemek adına sınırlandırılabilinir. 2- Suç ve cezalara ilişkin esaslar: kanuna aykırı olarak elde edilmiş deliller delil olarak kabul edilemez. Uluslar arası ceza divanına taraf olmanın getirdiği yükümlülükler hariç vatandaş suç sebebiyle yabancı ülkeye verilemez. …

TEMEL HUKUK KAVRAMLARI 1- Butlan bir hükümsüzlük türüdür. 2- Yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız hukuk kurallarına Pozitif Hukuk denir. 3- Hakim, olaya uygulayacak yazılı ve yazısız hukuk kurallarında hüküm bulamazsa vicdani kanaatine göre hukuk oluşturur 4- Ali evini birine satmış ama satışına ilişkin hukuki işlem kanunun aradığı şekilde değilse bunun yaptırımı hükümsüzlüktür 5- Örf ve …

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ   Bilirkişi olarak atanabilecekler Madde 64 –  (1) (Değişik: 3/11/2016-6754/43 md.) Bilirkişiler, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkişilik bölge kurulu tarafından hazırlanan listede yer alan kişiler arasından seçilir. Ancak, kendi bölge listesinde ilgili uzmanlık alanında bilirkişi olmasına rağmen, diğer bir bölgedeki bilirkişinin, görevlendirme yapılan yere daha yakın bir …

2575 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ   Bağımsızlık ve yönetim Madde 2 – 1. Danıştay bağımsızdır. Yönetimi ve temsili Danıştay Başkanına aittir. Danıştay’ın yürütmeyle (1) ilgili işleri Cumhurbaşkanlığı (1) aracılığı ile yürütülür. (1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 184 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “hükümetle” ibaresi “yürütmeyle” ve “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.   Danıştay üyelerinin …

TİCARET KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ   IV – Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri Genel olarak MADDE 4- (1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın; a) Bu Kanunda, b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 …

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ   Tanıklığın izne bağlı olduğu hâller MADDE 242- (1) Kamu görevlileri, görevlerinden ayrılmış olsalar bile, görevleri gereğince sır olarak saklamak zorunda oldukları hususlar hakkında, sırrın ait olduğu resmî makamın yazılı izni olmadıkça tanık olarak dinlenemezler. Bu izin, milletvekilleri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında Cumhurbaşkanı ve …