Kategori «Hukuk Ders Notları»

KPSS Türk anayasaları ders notu

ANAYASALAR 1- Anayasal gelişmenin ilk adımı Senediittifak’tır. 2- 1924 Anayasası: hükümet sistemi meclis hükümeti ile parlamenter rejim arasında karma bir sistemdir. Sert anayasa sistemini benimsemiştir. Hükümetin kolektif sorumluluğu ilkesini kabul etmiştir. Anayasanın üstünlüğü ilkesini benimsemiş ancak kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyecek bir anayasa mahkemesi kurmamıştır. 3- En yumuşak anayasamız 1921 anayasasıdır. 4- 1921 anayasasına göre seçimler …

KPSS Devlet şekilleri-Hükümet sistemleri ders notu

DEVLET ŞEKİLLERİ-HÜKÜMET SİSTEMLERİ 1- Halkın devlet yönetimine katışması esasına dayanan devlet sistemi Demokratik devlettir. 2- Laik devlet unsurları: resmi bir devlet dininin olmaması, din ve mezhep ayrımının yapılmaması, din kurumları ile devlet kurumlarının birbirinden ayrılmış olması. 3- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel niteliklerinden bazıları:insan haklarına saygılı devlet, Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet, demokratik devlet ve sosyal devlet. …

KPSS Temel hak ve hürriyetler ders notu

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER 1- Yerleşme hürriyeti: kamu mallarını korumak, sosyal ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek, suç işlenmesini önlemek adına sınırlandırılabilinir. 2- Suç ve cezalara ilişkin esaslar: kanuna aykırı olarak elde edilmiş deliller delil olarak kabul edilemez. Uluslar arası ceza divanına taraf olmanın getirdiği yükümlülükler hariç vatandaş suç sebebiyle yabancı ülkeye verilemez. …

KPSS Temel Hukuk Kavramları ders notu

TEMEL HUKUK KAVRAMLARI 1- Butlan bir hükümsüzlük türüdür. 2- Yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız hukuk kurallarına Pozitif Hukuk denir. 3- Hakim, olaya uygulayacak yazılı ve yazısız hukuk kurallarında hüküm bulamazsa vicdani kanaatine göre hukuk oluşturur 4- Ali evini birine satmış ama satışına ilişkin hukuki işlem kanunun aradığı şekilde değilse bunun yaptırımı hükümsüzlüktür 5- Örf ve …

Ceza Muhakemesi Kanunu 2018 Yılı Değişiklikleri

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ   Bilirkişi olarak atanabilecekler Madde 64 –  (1) (Değişik: 3/11/2016-6754/43 md.) Bilirkişiler, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkişilik bölge kurulu tarafından hazırlanan listede yer alan kişiler arasından seçilir. Ancak, kendi bölge listesinde ilgili uzmanlık alanında bilirkişi olmasına rağmen, diğer bir bölgedeki bilirkişinin, görevlendirme yapılan yere daha yakın bir …

İdari Yargı 2018 Yılı Değişiklikleri

2575 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ   Bağımsızlık ve yönetim Madde 2 – 1. Danıştay bağımsızdır. Yönetimi ve temsili Danıştay Başkanına aittir. Danıştay’ın yürütmeyle (1) ilgili işleri Cumhurbaşkanlığı (1) aracılığı ile yürütülür. (1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 184 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “hükümetle” ibaresi “yürütmeyle” ve “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.   Danıştay üyelerinin …

Ticaret Kanunu 2018 Yılı Değişiklikleri

TİCARET KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ   IV – Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri Genel olarak MADDE 4- (1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın; a) Bu Kanunda, b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 …

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 2018 Yılı Değişiklikleri

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ   Tanıklığın izne bağlı olduğu hâller MADDE 242- (1) Kamu görevlileri, görevlerinden ayrılmış olsalar bile, görevleri gereğince sır olarak saklamak zorunda oldukları hususlar hakkında, sırrın ait olduğu resmî makamın yazılı izni olmadıkça tanık olarak dinlenemezler. Bu izin, milletvekilleri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında Cumhurbaşkanı ve …

Medeni Kanun 2018 Yılı Değişiklikleri

MEDENİ KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ   Görevliler Madde 37- Kişisel durum sicili, Devletçe atanan memurlar tarafından tutulur. Sicil kayıtlarını tutmak ve örnek vermek bu memurların görevidir. Yabancı memleketlerdeki Türkiye temsilcilerine, Cumhurbaşkanlığının onayı ile nüfus memurluğu yetkisi verilebilir. (1) (1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 139 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Dışişleri Bakanlığının önerisi, İçişleri Bakanlığının …

emlak pazarlama ve gayrimenkul değerleme ders notu

EMLAK DANIŞMANINI GÖREVLERİ -Saha (alan) çalışması yapmak, – Müşteri portföyünü (arz-talep yönünden) değerlendirmek, – Emlak kayıtlarını cins, tür, bölge ve fiyatlarına göre listelendirmek – Pazarlama stratejisi oluşturmak – Yazılı pazarlama teklifleri hazırlamak – Tanıtım ve promosyon çalışmaları yapmak, – İlan verilecek emlakları belirlemek, – Alıcıya ve kiracıya tercihleri doğrultusunda seçenekler sunmak – Satıcı ve kiraya …