İşletme Ders Notları

MALİYET YÖNETİMİ DERSİ ÖZETİ İşletmelerde yönetim kavramı ile sonradan maliyet karşılaştırmalarına dayanan “maliyet kontrolü”kavramı aşılarak, “maliyetlerin etkilenmesi” bir başka deyişle “maliyet yönetimi” noktasına ulaşılmıştır. Maliyet yönetimi kavramı özellikle 90’lı yıllardan bu yana literatürde ve uygulamada yaygın olarak kullanılmaya başlanmış olup, henüz ortak ve net bir tanımı mevcut değildir. Bu konu ile ilgili çeşitli görüşler mevcuttur. …

Emek piyasalarını diğer piyasalardan ayıran özellikler nelerdir? Emek piyasasını mal ve diğer piyasalardan ayıran belki de en önemli özellik, emeğin istihdamının çalışan ve çalıştıran arasında kişisel bir ilişkiyi ifade etmesidir. Emek piyasası hakkında genellikle hem işveren hem de işçi bakımından bir bilgi eksikliği söz konusudur. Emek piyasasına arz edilen emek büyük ölçüde heterojenlik gösterir. Tek …

ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK HİZMET TEDARİK ZİNCİRLERİ HİZMET EKONOMİSİNE GEÇİŞ Günümüzde  hizmet sektörünün önemi giderek artmaktadır. Hizmet endüstrileri bir yandan istihdama, diğer yandan GSMH’ya yaptıkları katkılar yoluyla Batı ekonomilerinin hakim bir özelliği haline gelmiştir. Bu önemi artıran diğer bir unsur, imalat sanayiinin gittikçe artan ölçüde hizmet işletmelerine bağlı hale gelişidir. Günümüzde, imalat sanayii şirketlerinin rekabet …

işletme iktisadı TEMEL KAVRAMLAR Üretim ve Üretim Faktörleri İnsanın birincil ve ikincil ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok sayıda mal ve hizmetler vardır. Bunlardan ancak çok küçük bir kısmı doğada veya çevrede hazır bir biçimde bulunur. İhtiyaçları giderebilen mal ve hizmetlerin hemen hemen tümü, insan emeği (işgücü) ve sermaye gibi …faktörlerin doğal kaynaklara, (doğa, hammadde) uygulanması sonucu elde …

İnşaat Hizmetleri: İnsanoğlu yaratılışından bugüne değin yaşamını sürdürebilmek için güvenli bir barınağa ihtiyaç duymuştur. Günümüzde tek katlı yapılardan gökdelenlere kadar bina yapıları, barajlardan otoyollara, fabrikalardan asma köprülere kadar değişik amaçlara hizmet eden yapılar modern yapı teknolojisi kullanılarak inşa edilmektedir. İnsanların can ve mal güvenliği için yapıların kaliteli olma mecburiyeti vardır. Ülkemizin deprem kuşağında olması bu konuyu …

Reklam Hizmetleri: Günümüzde herkes giderek artan bir biçimde reklâmlarla karşı karşıya kalmaktadır. Reklam, okuduğumuz gazete ve dergilerin sayfalarında, çeşitli eğlence programlarıyla radyo ve televizyonda, duvar afişleri ve ilanlarla yollarda, yer ve zamanı belli olmayan bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. Reklam bir kişinin veya grubun karşı bir kişi veya gruba mesajlarını ulaştırma yöntemlerinden bir tanesidir. Başka bir değişle, …

Finansal Yönetim – Reel faiz ve basit faiz ile ilgili olarak; Basit faiz negatif olamaz. Çünkü borç veren belli bir faiz oranından parasını kullandırmak isteyecektir. Anaparayı geri isteyecektir. – Kendisinin 15 katı faiz getirebilmesi için bir mevduat bankaya Yıllık %100 faizden 4 yıl bileşik faizle yatırılmalıdır. – Bileşik faizin basit faizden büyük olması için dönem …

Pazarlama Yönetimi – Pazarlama faaliyetinin unsurları: Fiyatlandırma, Tutundurma, Dağıtım, Tasarım – Pazarlama anlayışının temel unsurları: Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir anlayış söz konusudur, Mal ve hizmet üretmek yerine tüketici istek ve arzularını karşılamak önceliklidir, Pazarlama departmanı diğer bölümlerle koordine içinde olmalıdır, Amaç uzun vadede kar elde etmektir – Pazarlamanın satış anlayışı ile pazarlama …

ÜRETİM YÖNETİMİ – Üretim yönetiminin amaçları: Tüketici isteklerini fiyat, zaman, mekan, miktar ve kalite açısından en iyi şekilde karşılamak, Ürün stoklarını minimum düzeyde tutmak, Maliyetleri minimize etmek – Üretim yönetiminin fonksiyonları: Ön planlama, Planlama, Kontrol – Ön planlama aşamasında yer alan faaliyetler: Tüketici araştırması ve satış tahminleri, Ürün dizaynı ve ürün yerleştirme, Tesis yatırım politikalarının …

Temel Kavramlar – Her türlü iktisadi faaliyetlerin kişilerin serbest teşebbüsüne ve kişiler arasındaki serbest sözleşmelere bırakıldığı, üretim, tüketim, bölüşüm kararlarının devlet müdahalesi olmadan üretici ve tüketici arasında arz ve talebe göre belirlendiği ekonomik sisteme Serbest piyasa ekonomisi adı verilir. – Özel girişimin temel unsurları: Özel mülkiyet hakkı, Seçme hakkı, Serbest rekabet, Kar elde etme hakkı …

TÜKETİCİ DAVRANIŞININ PAZARLAMADAKİ ÖNEMİ En geniş anlamı ile tüketici davranışı pazar yerinde tüketicinin davranışım inceleyen, bu davranışın nedenlerini araştıran uygulamalı bir bilim dalıdır. Tüketici davranış-ları incelenerek cevaplanmaya çalışılan sorular aşağıdaki başlıklar altinda toplanılabilir: -Pazarımızı oluşturan tüketiciler kimlerdir?  -Ne satın alırlar  -Ne zaman satın alırlar?  Satın alma kimlerle ilgilidir? Yukarıda verilen bu soruların cevapları-nı ancak tüketici davranışlarını …

KURUMSAL İLETİŞİM VE SPONSORLUK Kurumların en temel gereksinimi varlıklarını hissettirmektir. Bu tür bir arayışın sonucu olan kurumsal iletişimin güven ve saygınlık oluşturma çabası içinde değerlendirilen özünde karşılıklı fayda ilkesine dayanan sponsorluk görünür, duyulur dolayısı ile bilinir olma çabasının bir ürünü olarak spor, gezi, sanat gibi toplumsal ve kültürel etkinliklerin kurumsal olanaklar ölçüsünde desteklenmesi ya da …

KURUMSAL PAZARLAMA VE SATIŞ TUTUNDURMA Küreselleşen dünyada ekonomik, sosyal, siyasal, hukuki, teknolojik vb. pek çok boyutta yaşanan değişim ve gelişmeler kurumları pazarlama anlayışında yeni arayışlara yönlendirirken, literatürde pek çok kavramın içeriği ve kapsamı da değişmiştir. Değişen rekabet koşulları içinde pazarlamanın önemi büyük ölçüde artmış ve bugün kurumların pazarlama bilgi ve tekniklerine olan ihtiyacının maksimum düzeye …

KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİMİ KURUMSAL REKLAMCILIK Kurumsal reklam, teknik olarak reklam disiplini ancak kavramsal olarak halkla ilişkiler disiplini ile ilişkili bir uygulamadır. İşletmenin kurumsal boyutlu iletişim çabalarını kuşatan kurumsal iletişimin alt başlığı olarak da incelenebilecek kurumsal reklam, pazarlama iletişimi amaçlarına hizmet eden yönleri de olduğundan halkla ilişkilerin alt disiplini olarak incelenecektir. Kurumsal reklam işletmelerin ihtiyacına göre …