Kategori «İşletme Ders Notları»

Maliyet Yönetimi Dersi Özeti

MALİYET YÖNETİMİ DERSİ ÖZETİ İşletmelerde yönetim kavramı ile sonradan maliyet karşılaştırmalarına dayanan “maliyet kontrolü”kavramı aşılarak, “maliyetlerin etkilenmesi” bir başka deyişle “maliyet yönetimi” noktasına ulaşılmıştır. Maliyet yönetimi kavramı özellikle 90’lı yıllardan bu yana literatürde ve uygulamada yaygın olarak kullanılmaya başlanmış olup, henüz ortak ve net bir tanımı mevcut değildir. Bu konu ile ilgili çeşitli görüşler mevcuttur. …

Çalışma Ekonomisine Giriş ve Temel Kavramlar Özet

Emek piyasalarını diğer piyasalardan ayıran özellikler nelerdir? Emek piyasasını mal ve diğer piyasalardan ayıran belki de en önemli özellik, emeğin istihdamının çalışan ve çalıştıran arasında kişisel bir ilişkiyi ifade etmesidir. Emek piyasası hakkında genellikle hem işveren hem de işçi bakımından bir bilgi eksikliği söz konusudur. Emek piyasasına arz edilen emek büyük ölçüde heterojenlik gösterir. Tek …

Uluslararası lojistik ve taşımacılık ders notu

ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK HİZMET TEDARİK ZİNCİRLERİ HİZMET EKONOMİSİNE GEÇİŞ Günümüzde  hizmet sektörünün önemi giderek artmaktadır. Hizmet endüstrileri bir yandan istihdama, diğer yandan GSMH’ya yaptıkları katkılar yoluyla Batı ekonomilerinin hakim bir özelliği haline gelmiştir. Bu önemi artıran diğer bir unsur, imalat sanayiinin gittikçe artan ölçüde hizmet işletmelerine bağlı hale gelişidir. Günümüzde, imalat sanayii şirketlerinin rekabet …

Sermaye piyasası kanunu ve sermaye piyasası ders notu

SERMAYE PİYASASI KANUNU.. 0 BİRİNCİ KISIM… 4 Genel Hükümler. 4 Amaç, Kapsam ve Tanımlar  4 İKİNCİ KISIM… 6 Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı, Kamunun Aydınlatılması ve İhraççılara İlişkin Esaslar  6 Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Esaslar  8 Halka Açık Ortaklıklar  9 Sermaye Piyasası Kurumları ve Faaliyetleri 15 Genel Hükümler  15 Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri 16 Yatırım Kuruluşları 17 Kuruculara ilişkin şartlar. 18 Faaliyette bulunulmasına ilişkin şartlar. 18 …

İşletme iktisadı kapsamlı ders notu

işletme iktisadı TEMEL KAVRAMLAR Üretim ve Üretim Faktörleri İnsanın birincil ve ikincil ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok sayıda mal ve hizmetler vardır. Bunlardan ancak çok küçük bir kısmı doğada veya çevrede hazır bir biçimde bulunur. İhtiyaçları giderebilen mal ve hizmetlerin hemen hemen tümü, insan emeği (işgücü) ve sermaye gibi …faktörlerin doğal kaynaklara, (doğa, hammadde) uygulanması sonucu elde …

Türkiye’de inşaat hizmetleri

İnşaat Hizmetleri: İnsanoğlu yaratılışından bugüne değin yaşamını sürdürebilmek için güvenli bir barınağa ihtiyaç duymuştur. Günümüzde tek katlı yapılardan gökdelenlere kadar bina yapıları, barajlardan otoyollara, fabrikalardan asma köprülere kadar değişik amaçlara hizmet eden yapılar modern yapı teknolojisi kullanılarak inşa edilmektedir. İnsanların can ve mal güvenliği için yapıların kaliteli olma mecburiyeti vardır. Ülkemizin deprem kuşağında olması bu konuyu …

Reklam hizmetleri, reklamın amaçları ve reklam yolları

Reklam Hizmetleri: Günümüzde herkes giderek artan bir biçimde reklâmlarla karşı karşıya kalmaktadır. Reklam, okuduğumuz gazete ve dergilerin sayfalarında, çeşitli eğlence programlarıyla radyo ve televizyonda, duvar afişleri ve ilanlarla yollarda, yer ve zamanı belli olmayan bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. Reklam bir kişinin veya grubun karşı bir kişi veya gruba mesajlarını ulaştırma yöntemlerinden bir tanesidir. Başka bir değişle, …

KPSS İşletme notları-Finansal yönetim

Finansal Yönetim – Reel faiz ve basit faiz ile ilgili olarak; Basit faiz negatif olamaz. Çünkü borç veren belli bir faiz oranından parasını kullandırmak isteyecektir. Anaparayı geri isteyecektir. – Kendisinin 15 katı faiz getirebilmesi için bir mevduat bankaya Yıllık %100 faizden 4 yıl bileşik faizle yatırılmalıdır. – Bileşik faizin basit faizden büyük olması için dönem …

KPSS İşletme notları-Pazarlama yönetimi

Pazarlama Yönetimi – Pazarlama faaliyetinin unsurları: Fiyatlandırma, Tutundurma, Dağıtım, Tasarım – Pazarlama anlayışının temel unsurları: Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir anlayış söz konusudur, Mal ve hizmet üretmek yerine tüketici istek ve arzularını karşılamak önceliklidir, Pazarlama departmanı diğer bölümlerle koordine içinde olmalıdır, Amaç uzun vadede kar elde etmektir – Pazarlamanın satış anlayışı ile pazarlama …

KPSS İşletme notları-Üretim yönetimi

ÜRETİM YÖNETİMİ – Üretim yönetiminin amaçları: Tüketici isteklerini fiyat, zaman, mekan, miktar ve kalite açısından en iyi şekilde karşılamak, Ürün stoklarını minimum düzeyde tutmak, Maliyetleri minimize etmek – Üretim yönetiminin fonksiyonları: Ön planlama, Planlama, Kontrol – Ön planlama aşamasında yer alan faaliyetler: Tüketici araştırması ve satış tahminleri, Ürün dizaynı ve ürün yerleştirme, Tesis yatırım politikalarının …