Kategori «İktisat Ders Notları»

Sosyal Bilgiler-Ekonomi Konu Notu Talep:Belirli bir zaman diliminde, farklı fiyat düzeylerinde satın alınmak istenilen mal ve hizmet miktarıdır. Talep edilen miktar:Belirli bir zamanda belirli bir fiyatta tüketicilerin satın almaya hazır oldukları mal ve hizmet miktarıdır. Talep Kanunu:Diğer şeyler sabitken, yüksek fiyat düzeylerinde talep edilen mal ve hizmet miktarının az olması; düşük fiyat düzeylerinde ise talep …

KPSS İktisat Hap Bilgiler HAP BİLGİ 1: Soru toplam üretim fonksiyonunu veriyor ve; Eğer ortalama ürünün maksimum olduğu durumda kullanılan emek miktarı soruluyor ise, verilen fonksiyonu değişken girdi olan L’ye bölüp ve verilen fonksiyonunun türevine eşitlenir. Eğer, marjinal ürünün maksimum olduğu üretim düzeyinde kullanılan emek miktarı sorulursa, verilen fonksiyonun 1. türevi 2. türevine eşitlenir. Eğer, …

ESNEKLİK ÇALIŞMA SORULARI 1. Fiyat değiştiği zaman toplam hâsıla aynı kalıyorsa, talep eğrisi A) Esnektir B) Birim esnektir C) Esnek değildir D) Yukarıdakilerden herhangi birisi 2. Talep esnekliği, A) Talep eğrisinin eğimi B) Talep eğrisinin eğiminin tersi C) Miktardaki veri bir yüzde değişikliğin fiyatta yarattığı yüzde değişiklik D) Fiyattaki veri bir yüzde değişikliğin miktarda yarattığı …

KALKINMA – BÜYÜME ÇIKMIŞ SORULAR I.Yatırımlar yıpranan miktardan fazladır. II. Yatırım miktarı sıfırdır. III. Kişi başı sermaye miktarında zamanla bir değişim olmamaktadır. 1. Solow modeline göre, durağan durumla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? (2016 kpss) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 2. Harrod’un …

DEFLASYON  ( Y > AE ) * FGD’NİN SÜREKLİ OLARAK DÜŞMESİ ETKİLERİ: 1) REFAHI ENGELLER. ÜRETİM ARTTIRILAMAZ.   : ÜRETİMİN ARTMASI PARA MİKTARINA VE FİYATLARIN YÜKSELMESİNE BAĞLIDIR. 2) İŞSİZLİK YARATIR.   : ÇÜNKÜ PARA YETERSİZLİĞİNDEN VEYA DÜŞÜK KAR DÜZEYİNDEN DOLAYI ÜRETİM KISILIR; EMEK TALEBİ AZALIR. 3) ÜCRETLERİ DÜŞÜRÜR.   : ÇÜNKÜ KARLAR AZALIR,  FİYATLAR DÜŞER. …

Fiyatların yükselmesi piyasadaki para azının kısılmasına yol açacağından LM EĞRİSİ SOLA KAYAR İçsel Büyüme Teorisi Ekonomi literatüründe içsel büyüme teorisinin temellerinin Romer ve Lucas atmıştır ***Toplumların ekonomik gelişmesini tarihsel bir yaklaşımla açıklamaya çalışan görüşler arasında W.Rostow modelinin bir ayrıcalığı vardır. Özellikle kalkış (take-off) aşamasındaki azgelişmiş ülkelerin kalkınma sorununa değinilmesi bu modelin önem kazanmasına neden olmuştur. …

Emek piyasalarını diğer piyasalardan ayıran özellikler nelerdir? Emek piyasasını mal ve diğer piyasalardan ayıran belki de en önemli özellik, emeğin istihdamının çalışan ve çalıştıran arasında kişisel bir ilişkiyi ifade etmesidir. Emek piyasası hakkında genellikle hem işveren hem de işçi bakımından bir bilgi eksikliği söz konusudur. Emek piyasasına arz edilen emek büyük ölçüde heterojenlik gösterir. Tek …

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ SORULAR VE CEVAPLARI Hangi yaklaşımda para talebi tamamen işlem amacıyla gerçekleşir? Fisher yaklaşımı Keynesyen yaklaşımda faiz oranları normal düzeyin üstündeyse ekonomik birimler, aşağıdakilerden hangi durumun gerçekleşmesini beklerler? Tahvil fiyatlarının yükseleceğini Keynesyen yaklaşıma göre gelir yada fiyatlarda meydana gelen artış, para talebi eğrisini nasıl etkiler? Sağa kaydırır Keynesyen yaklaşımda faiz oranının para talebini …

Para Ve Banka Ders Notları Para ve Banka   PARANIN TANIMI VE FONKSİYONLARI Bir devlet tarafından tedavüle çıkarılmış, üzerinde nominal değeri yazılı kağıt veya madenden yapılmış ödeme aracıdır. Para; –          Ödeme aracı, –          Kıymet ölçüsü, –          Tasarruf aracı diye de tanımlanabilir. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere paranın 3 fonksiyonu vardır. –          Para bir değiştirme aracıdır. –          …

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ ULUSLARARASI IKTISAT POLITİKASI 2014-BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV  ÇIKMIŞ SORULAR ULUSLARARASI TİCARETİN OLMADIGI BİR EKONOMİYİ TANIMLAMAK İÇİN OTARŞİ TANIMI KULLANILIR. İTTİHAT TARİFESİ VEYA BENZERİ BİR KORUMACI DIŞ TİCARET POLİTİKASI ARACILIGIYLA DIS TİCARET HADDİNİN İYİLEŞMESİ BÜYÜK ÜLKE YE BAGLIDIR. BİR ÜLKEDE DIŞ EKONOMİK DENGEYE ÖDEMELER BİLANÇOSU DENGESİNİN SAĞLANMASI İLE ULAŞILIR. İTHALAT TARİFESİNİN İÇ EKONOMİK …

Para ve Banka Kpss Ders Notları  Para Nedir? Bir toplumun, değer ölçüsü ve ödeme aracı olarak kullanmayı kabul ettiği araç olarak tanımlanabilir. Ayrıca paranın, herkes tarafından ödemelerde bir mübadele aracı olarak kabul edilmesi gerekir.  Paranın Fonksiyonları (İşlevleri) Nelerdir? Paranın asıl fonksiyonları şunlardır:  Değer Ölçüsü Olmak: Para, mübadele konusu olan mal ve hizmetlerin hesaplanmasında ortak bir …

İKTİSAT DERS NOTLARI ULUSLAR ARASI İKTİSAT DERS NOTLARI 1_Arz ve Talep Yönünden Dış Ticaret Teorisi ve Genel Denge Konu Özeti Dış Ticaret Teorisi analizlerinde kullanılan önemli bir araç “üretim olanakları eğrisi” veya “dönüşüm eğrisi”dir. Bu eğri ülkenin üretim koşullarını yansıtır. Sabit maliyet koşulları altında üretim olanakları eğrisi düz bir doğru, artan maliyet koşulları altında orijine …

PARA BANKA 1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1 yıldan az) devlet tahvili, mevduat sertifikası, finansman bonosu, banka kabulü, repo, ters repo, para pazarı fonları, varlığa dayalı menkul kıymetlerdir. Hisse senedi ise …

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ İKTİSAT TEORİSİ PÜF NOKTALARI **Dersane notlarımdan son değişiklikleri kapsayacak biçimde hazırlanmıştır. Ünite -1 **Altı çizili ve parantez içindeki yerleri kolayca akılda kalsın diye kodladım. *İktisadın çalışma alanı : – İktisadi olaylar ( hareket olacak) : üretim,tüketim,alış veriş, ticaret,bölüşüm,borçlanma v.b. -İktisadi miktarlar (neden ortaya çıkmış? ) : büyüklük,küçüklük,etkileyen nedenler -İktisadi organizasyonlar : Kurum …

İKTİSAT TESTLERİ ÇÖZ MAKRO İKTİSAT ÇIKMIŞ SORULARI VE CEVAPLARI Merkez bankasının reeskont oranlarını yükseltmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? (Maliye 1996) A) LM sola kayar B) IS sola kayar C) IS sağa kayar D) LM sağa kayar E) LM sabit kalır (Cevap A) Leontief Paradoksu hangi modelle ilgilidir? -(Maliye 1996) A) Samuelson-Stolper B) Marshall-Lemer C) Beker-Hopken …

CUMHURİYETTEN ÖNCEKİ TÜRKİYE EKONOMİSİ Osmanlının son dönemlerinde ülke ekonomisinde yabancı sermayenin (azınlıkların) oldukça yüksek oranda olduğu  görülmektedir. Osmanlı Ekonomisin Bozulmasının Nedenleri Son dönemdeki savaşlar Yeni ticaret yolları Sanayi devrimi Tarım gelirlerinin savaş finansmanında kullanılması Alınan dış borçlar ve etkin kullanılmaması İlk borç 1854 yılında Kırım savaşının finansmanı için İngiltere’den  alınmıştır. Bu borçların ödenemeyeceğini bildiren devlet,1881 …

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ *    Makro ekonominin 1929 buhranından sonra ortaya çıktığı ve bunda 1936 yılında “Genel Teori” Kitabını yazan J.M KEYNES’in etkisi büyüktür. Makro iktisat, konjonktür hareketleri, enflasyon, işsizlik ve dış denge gibi konularla ilgilenir. İktisadi Amaçlar Ekonomik Büyüme Tam İstihdam Fiyat İstikrarı İKTİSAT OKULLARI ORTODOKS (Ana Akım) HETEREDOKS S.S.C.B dağılıncaya kadar Batı ülkelerinde okutulan …

KAPİTALİST ÜRETİM BİÇİMİ Ekonomide çalışanların ezici çoğunluğunun sanayide olduğu toplumdur.Ekonomik yaşam kentsel yöne kayıyor.Sanayiyle beraber fabrikalar kurulması köy yaşamında olan köylülerin burada işçi olması sonucunu doğuruyor.Bunun yanı sıra zanaatkarlarda fabrikaya yöneliyor. Kent Odaklılık-Sanayi ve Fabrikalar    + Hizmet Sektörü -Kapitalist işletme (Bu işletme bir sermayedara(patron) aittir. -Bu işletmelerde üretimi işçiler yapıyor. -İşçinin 2 özelliği var: 1-Üretim …

İKTİSAT VE İKTİSADİ MESELE:İngiliz ekonomist  Lionel Robbins’in yaptığı tanıma göre iktisat;Toplumun sınırlı kaynakları sınırsız istekleri karşılamasında nasıl kullanıldıklarını inceleyen bir sosyal bilimdir. İktisat:Kıtlık bilimidir. Kaynakların sınırlı isteklerin sonsuz oluşu bu toplumu tercih yapmaya ve şu 3 temel soru ile karşı karşıya bırakır; Ne Be Kadar Üretilecek:Üretilmesi muhtemel çok olan çeşitli mallardan hangilerinin üretileceğinin saptanmasıdır. Üretim …

Döviz Kuru Sistemleri >Sabit Kur Sistemi: Sabit kur sisteminde yerli paranın diğer yabancı para cinsinden değeri resmi otorite tarafından belirli bir düzeyde belirlenmesine parite kuru denir. Piyasadaki döviz arz ve talebi değişmeleri ne düzeyde olursa olsun kur belirlenen düzeyde sürdürülür. >Bu sistemin uygulanabilmesi için merkez bankasında yeterli düzeyde altın ve döviz olmalıdır. Döviz belirlenen sabit …

ANÜİTE HESAPLAMALARI Eşit zaman aralıklarıyla eşit miktarlarda yapılan ödemeler serisine anüite denir. Bunun yanında vade boyunca faiz de değişmemektedir. Uygulamada anüite formüllerini çeşitli amaçlar için kullanmak mümkündür. Sigorta ve emeklilik ödemeleri ile borç taksitlerinin hesaplanması gibi. Anüitelerin Bugünkü Değeri Anüitelerin Gelecek Değeri Her dönem alınacak ya da verilecek “A” ile ifade edilen eşit taksitlerin “n” …

DÖVİZ KURU RİSKİ YÖNETİMİ VE TÜREV İŞLEMLER Döviz kuru riski: Ülke parasının yabancı ülke paraları karşısındaki değerinde meydana gelebilecek değişmeler sebebiyle karşılaşılan risktir. Parite riski: Döviz portföyündeki yabancı paraların çapraz kurlarında (paritelerinde) meydana gelen değişmeden kaynakla­nabilecek kâr ya da zarar etme ihtimalidir. Türev (Vadeli) Piyasa İşlemleri Türev ürün: Getirisi diğer varlıkların getirisine bağlı olarak belirlenen …

FİNANSAL GETİRİ VE RİSK Getiri, belli bir dönemde yatırımcının kazanç ya da kayıplarının yüzde olarak değişimidir. Finansal varlıkların ortalama getirisi (tarihi getirisi), ekonomik durumla ilgili değerlendirme yapmamızı (yatırım için araçların getirileri hakkında değerlendirme) sağlar. Portföy: Finansta sahip olduğumuz yatırım araçları sepetidir. Portföy Tercihi: Tasarruf sahibinin alternatif menkul kıymet kıymetler arasında hangilerine ne oranda yatırım yapa­cağını …

HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ Hisse senetleri; anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde sermayenin belli bir oranını temsil eden menkul kıymettir >          Defter değeri >          Tasfiye değeri >          Piyasa değeri >          Nominal değer >           İşleyen teşebbüs değeri >          Gerçek değer (işletmenin varlıkları, kârlılık durumu, dağıtılan kâr payı ve sermaye yapısı gibi …

TAHVİL DEĞERLEMESİ Tahvil, anonim şirketlerin, kanunla tahvil ihracına izin verilen kamu kurum ve kuruluşlarının uzun vadeli borçlanmak amacıyla ihraç etmiş olduğu nominal değerleri eşit ve ibareleri aynı olan, nama ve hamiline yazılı olarak çıkarılabilen bir menkul kıymettir. Tahvilde esas olan vadenin 1 yıldan uzun olmasıdır. >         Nominal değer; tahvilin üzerinde yazılı değer olup ülkedeki yasal …

FİNANSAL ARACILIK VE FİNANSAL DÜZENLEME FİNANSAL ARACILAR: Finansal piyasaların temel fonksiyonu olan fon transferi sürecinde, fonların tasarrufçulardan yatı­rımcılara aktarımı doğrudan (aracı kullanmaksızın) ve dolaylı finansman (aracı kullanılarak) olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Mevduat bankalarına yatırılan mevduatın, kredi olarak kullandırılması, dolaylı finansman için bir örnektir. BANKALAR >         Mevduat Bankaları: Esas olarak kendi nam ve hesabına mevduat …

Finansal Sistemin Temel Unsurları: >          Fon arz edenler: Hane halkları, işletmeler ve devletler ekonomik birimlerdir. Gelirlerinden daha az harcama yaparak birikim yapan birimlerdir. Finansal sistemin özünde, bir getiri karşılığında mevcut gelirin gelecekteki gelirle değişimi ve tasarrufları yatırıma dö­nüştürme işlevi yer almaktadır. Ekonomik birimlerin tasarruf yapmalarının altında yatan şey, yaptıkları tasarruf dolayı­sıyla, vazgeçtikleri tüketime kıyasla, gelecekte …

Finansal Piyasalar: >Organize ve Organize olmamış Piyasalar; •Organize Finansal Piyasalar: Alıcı ve satıcıları resmi olarak belirlenmiş fiziksel alanlarda buluşturan, işlemlerin oluşması için belli kurum ve kuruluşların denetimi ve gözetimine tabi olan ve işleyişe ilişkin kendine özgü kuralları olan piyasalardır. (Örnek: İnterbank Para Piyasası, TCMB bankalar arası döviz piyasası, IMKB Tahvil ve Bono Piya­sası, IMKB Hisse …

Finansal Sistemin işleyişi: Finansal sistemin işleyiş ve gelişmişliği, tasarrufların yatırımlara kolayca dönüşmesi ve ülke kalkınması açısından oldukça önemlidir. Fon arz edenler ile fon talep edenlerin birbirlerini bulmaları sağlanarak, fon değişimleri gerçekleştirilir. Buna aynı zamanda fon transferi denilmektedir. Fon transferi; > Doğrudan Finansman (aracı kullanmaksızın): Günümüzde doğrudan finansman yöntemi daha çok sermaye piya­salarında kullanılmaktadır. En önemli avantajı, bir …

FİNANSAL SİSTEM VE İŞLEYİŞİ Mal ve hizmetlerin üretimi, tüketimi, alım ve satımı, bunlar karşılığında yapılan ödemeler, borç alma, borç verme, yatırım gibi ekonomik faaliyetler genel ekonomik yapı içinde gerçekleşmektedir. Ekonomik yapı ise reel ve finansal olmak üzere iki temel sektöre ayrılmaktadır. Bunlardan üretim, tüketim, değişim, reel yatırımlar gibi olanları reel sektörü ilgilendirirken, finansal nitelikte olan …

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ KITLIK: İnsan ihtiyaçlarının sonsuz, ancak bu ihtiyaçları karşılayacak kaynakların sınırlı olması olgusudur. İKTİSAT: Bireyler ve toplumların sahip oldukları sınırlı kaynaklarla, sınırsız olan ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl dağıt-tıklarının incelenmesidir. MİKRO İKTİSAT: İktisadın mevcut durumunu inceleyerek insan davranışı ve insanların piyasa, endüstri, firma ve birey gibi nispeten küçük birimlerle ilişkili tercihlerini inceleyen bölümdür. MAKRO …

iktisat tarihi BOLUM: 6-7 ORTAÇAĞ’DA AVRUPA AVRUPA’DA SİYASİ İSTİKRARIN SAĞLANMASI • • o 10. Yüzyıl Öncesinde Avrupa • Daha önce gördüğümüz gibi 10. yüzyılda o Avrupa fakir ve iptidai idi o Sayısız kırsal birimden meydana geliyordu o Bu birimler büyük ölçüde kendi kendine yeten malikanelerdi o Halk dini, sosyal ve siyasi gerekçelerle içine kapanmıştı o …