Kategori «Tarih Ders Notları»

AVRUPA TARİHİ 1-Orta Çağda Avrupa  Avrupa’da millet olma fikri ilk defa kavimler göçü ile ortaya çıkmıştır. İlk savaş topu Yüzyıl Savaşlarında (Kresy Savaşı) İngilizler tarafından kullanılmıştır. (13. yy) Demokrasi yolunda Avrupa’da atılan ilk adım İngiltere’de ilan edilen Manga Charta’dır (Büyük Şart). Derebeylikler ilk defa kavimler göçünden sonra kuruldular. Derebeyliklerin gücü ilk defa haçlı seferleri ile yayılmaya başlamıştır. Avrupalılarbarut,pusula,kağıt,matbaa,yel değirmeni ve dokuma tezgahlarını ilk defa …

İSLAM DEVLETİ 1-HZ MUHAMMED DÖNEMİ İlk MüslümanHz. Hatice Müslümanlarınilk fetihleri Hz peygamber zamanında başlamıştır Müslümanların kazandığıilk savaş bedir savaşıdır Müslümanlarilk yenilgilerini uhud savaşında almışlardır İlk İslam site(şehir) devletimedinede hicretten sonra kurulmuştur Bizansile yapılan ilk savaş mute savaşıdır Arabistan dışındayapılan ilk savaş mute savaşıdır İlk karantina uygulamasıtebük seferinde görülmüştür(631) Müslümanlarınilk hicreti Habeşistan’a yapılmıştır(615) İlk İslam anayasasımedinede yahudiler’le yapılan vatandaşlık antlaşmasıdır Şamticaret yolunun güvenliği kısmi olarak ilk kez …

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ “Türk” kelimesi ilk defa5. yüzyıl Pers kaynaklarında 6. yüzyılda ise Bizans kaynaklarında geçmektedir. “Türkiye” kelimesi coğrafi bir terim olarakilk defa Orta Asya için 6. yüzyılda Bizans kaynaklarındageçmektedir. İlk atlı göçebekültüre sahip olanlar Sakalardır. Bilinen ilk Türk hükümdarıTeoman dır. Düzenli ordu ilk defaMete han tarafından kurulmuştur. Orduların düzenlenmesindeonlu sistemi ilk defa Mete han uygulamıştır. Bilinenilk Türk …

TARİH ÖNCESİ VE İLK ÇAĞ TARİHİ Tarih öncesiilk devir paleolitik (Eskitaş) devridir. İlk araçlar bu devirde yapılmıştır. İlk resim ve sanatsal faaliyetler Mezolitik (ortataş) devrinde yapılmaya başlanmıştır. Ateşilk defa Mezolitik devrinde kontrol altına alınmıştır. Mezolitik devirdearaç-gereç yapımı başlamıştır. Yerleşik hayatailk kez Neolotik (Yenitaş) döneminde geçildi. Hayvanlarilk defa Neolotik devirde evcilleştirilmişlerdir. Neolotik devirdeseramik sanatının temeli atılmıştır. Tarımilk defa Neolotik devirde yapılmıştır. …

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ Bilim-Fikir Adamları Seyfettin Amidi: Felsefe Mantık Fen Kudbeddin Şirazi: Felsefe Coğrafya Astronomi Kadı Sıraceddin: Mantık Kelam İbn-İ Bibi: El Evamirül Alaiye Selçukname Kerimeddin Aksarayi : Müşameretü?l Ahbar Eflaki: Menakıbü?l Arifin Hacı Bektaşı Veli: Makalat Feridun Atar: Mantıkut Tayr Âşık Paşa: Garibname Mevlana: Mesnevi Divan-ı Kebi Yunus Emre: Divan Risaletü?l Nushiye Hoca Dehhani: …

BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİ ESERLERİ 1) SALTUKLULAR: Kale Cami -Tepsi Minare- Mama Hatun Kervansarayı Ve Kümbeti, Ulu Cami 2)Mengücek Oğulları: Kayıtbay Camii- Divriği Ulu Cami -Kayseri Ulu Cami, Divriği Külliyesi 3)Danişmend Oğulları Yağıbasan Medresesi Emir Gazi Kümbeti, Kayseri Ulu Cami Halife Gazi 4)Artuk Oğulları Malabadi Köprüsü Mardin Ulu Cami 5)Medreseler: Dündar Bey Medresesi -Niğde Ak Medresesi- …

İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ VE ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ DÖNEMİ BİLİM ADAMLARI VE MİMARİ ESERLERİ 1.Karahanlılar: a)Mimari Eserler Şir Kebi camii Arap Ata türbesi Balacı Hatun türbesi Harekan kümbeti Ayşe Bibi türbesi b)Dil Ve Edebiyat:(Hakkaniye Lehçesi, Uygur Alfabesi) Kutadgu Bilig(Siyasetname) Yusuf Has Hacip Divan-ı Lügat-i Türk (sözlük) Kaşgarlı Mahmut Atabetü?l Hakayık:(Ahlaki Öğüt) Edip Ahmet Divan-I Hikmet:(Tasavvuf) …

ANADOLU SELÇUKLULARA AİT MİMARİ ESERLER, a)Camiler 1.Konya Alaadin Camii( ilk cami ) 2.Niğde Alaadin Cami 3.Malatya Ulu Cami 4.Sırçalı mescidi 5.Karatay mescidi 6.Taş mescid 7.Alaca Mescidi b)Medreseler: 1.Sırçalı Medresesi 2.Amasya Gök Medresesi 3.Erzurum Çifte Minareli Medresesi 4.Konya Karatay Medresesi 5.Konya İnce Minareli Medresesi 6.Sivas Gök Medresesi 7.Sivas Şifahiye Medresesi 8.Sivas Burciye Medresesi 9.Kırşehir Cacabey Medresesi …

-Teşkilat-ı Esasiye Kanununun bazı özelliklerini yazınız? TBMM bu anayasayı milli mücadeleyi yürüttüğü sırada kabul etmiştir. Adım adım gerçekleştirilmeye çalışılan devlet yapısının ana ilkelerini ortaya koymuştur. 23 maddelik özet bir anayasadır. Bu anayasayla geçiş döneminin ihtiyacı karşılanmıştır. -20 Nisan 1924 tarihinde yürürlüğe giren anayasa hangi tarihe kadar yürürlülükte kalmıştır? 1960 -‘’ Türkiye ahalisi din ve ırk …

  Türkiyenin nüfusuna baktığımızda 1927 de ne söylenebilir? Kadın nüfus, erkek nüfusun önüne geçmiş ve erkek nüfus savaşların etkisiyle nüfus azaldı. bu dönemde toplumun ruh hali yansıtma da başarılı olmuş roman örnekleri sayınız? yakup kadri karaosmanoğullarının ‘yaban’ kemal tahirin ‘yorgun savaşçı’ adlı romanlarıdır. sosyolojik anlamda modernleşmenin en önemli göstergesi nedir? şehirleşmenin gelişmesi ve şehir nüfusunun …

GENEL TÜRK TARİHİ 1- İslamiyet’inin Hindistan’a yayılmasında etkili olan Türk-İslam devleti Gaznelilerdir. 2- İslamiyet’ten Önceki Türk Devletlerinde, ölen kişinin silahı ve eşyalarıyla birlikte gömülmesi, ölümden sonra da hayat olduğuna inandıklarını göstermektedir. 3- Macaristan’da yapılan kazılarda Avarlar’a ait pek çok tunç, gümüş ve altın ziynet eşyası bulunmuştur. Bu bilgiye bakılarak Avarlar’ın değerli madenleri tanıdıkları söylenebilir. 4- …

ADNAN MENDERES DÖNEMİ GELİŞMELERİ  Atatürk’ü Koruma Kanunu çıkarıldı (25 Temmuz 1951). Atatürk’ün heykellerine ve manevi şahsiyetine yönelik saldırılara karşı çıkarılan bu kanun ile birlikte; Atatürk’ün resmi dışında devlet dairelerine başka resimlerin asılması ve Türk parasında Atatürk resmi dışında bir resmin kullanılması yasaklandı. * Türk Devrim Ocakları kuruldu. Atatürk devrimlerinin geliştirilmesi hedeflendi. * Atatürk’ün naaşı Etnoğrafya …

1)İslam Öncesi Türk Devletleri ile Türk İslam Devletlerinde ulusal egemenlik yoktur. 2)Osmanlıda 1.meşrutiyet döneminde halkın seçip-seçilme ile yönetime katılması ulusal egemenliğin ilk adımıdır. 3)Kurtuluş savaşında ulusal egemenlik fikri ilk kez Amasya genelge- sinde yer almıştır. 4)Erzurum ve Sivas kongrelerinde ulusal egemenlik fikri vardır. 5)Mebusan meclisinin toplanma şekli ulusal egemenliğe uygundur. 6)TBMM’nin açılmasıyla ulusal egemenlik pekişmiştir. …

KURULTAYDAN MECLİSE Orta Asya Türklerinde Kurultay Eski Türklerde siyasi, askerî ve ekonomik kararların alındığı meclise toy ya dakurultay adı verilirdi. Orta Asya Türk devletlerinden biri olan Hunlarda her yıl ilkbaharın beşinci ayında (Hazi­ran ayı) devlet işlerinin görüşüldüğü kurultay top­lanırdı. Çeşitli şenliklerin ve spor etkinliklerinin yapıldığı bu toplantılarda bir taraftan da devlet iş­leri görüşülerek karara bağlanırdı. Bu meclislere ileri …

OSMANLI DEVLETİ’NDE DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİ TANZİMAT FERMANI (1839) ( Fermanın ana maddelerinin kodlaması:EVRAK) 1-Kanun önünde herkes EŞİTTİR. 2-VERGİ kişilerin kazancına göre alınacak. 3-RÜŞVET ve iltimas kaldırılacak. 4.ASKERLİK işleri belli bir düzene göre yapılacak. 5-KANUNUN üstünlüğü kabul edilecek.    Yukarıda bazı maddelerini verdiğimiz Tan­zimat Fermanı; mutlakiyetin gücünü sınırlan­dırmıştır ve ilk kez bu ferman ile Osmanlı Dev­leti hukuk üstünlüğünü kabul etmiştir. Bu durum …

HUKUK ALANINDA İNKILAP HAREKETLERİ ı-ESKİ HUKUK-LAİK HUKUK Osmanlı devletinde hukuk kuralları Şer-i ve Örf-i kurallara göre düzenlenmiştir. Osmanlılarda devlet düzeni bozuldukça hukuk düzeni de bozulmuş, hukuk düzeni toplumsal ilişkileri sağlıklı yürütme gücünü yitirdiği için inkılap koşulları ortaya çıkmıştır. Laik ve demokratik olmayan hukuk kurallarıyla kişi dokunulmazlığı, insan hakları, düşünce-kanaat – ifade-bilim ve sanat özgürlüğü söz …

C- HALİFELİĞİN KALDIRILMASI (3 mART 1924) HALİFELİĞİN VE TEOKRATİK DEVLET DÜZENİNİN SAKINCALARI. HALİFELİĞİN KALDIRILMASI VE HANEDANIN YURT DIŞINA ÇIKARTILMASI. ŞERİYE VE EVKAF VEKALETİNİN KALDIRILMASI 3 Mart 1924’te “Halifenin ilgası ve hanedanı Osmaniye’nin Türkiye Cumhuriyeti memaliki hariciyesine çıkartılması” dair kanunun 1. maddesiyle hilafet kaldırıldı.Aynı gün Şeriye ve Evkaf Bakanlığı ve Erkan-ı Harbiye Bakanlığı kaldırıldı. Tevhid-i Tedrisat …

SİYASAL ALANDA İNKILAP HAREKETLERİ A-SALTANATIN KALDIRILMASI.(1 Kasım 1922) DÖNEMİN ÖZELLİĞİ. SALTANATIN KALDIRILMASININ GEREKLİLİĞİ. HALİFELİĞİN SALTANATTAN AYRILIP KALDIRILMASI. VAHDEDDİN’İN KAÇIŞI Mudanya anlaşmasından sonra Lozan görüşmeleri kararı alınmıştı. İtilaf devletleri TBMM’yi güç durumda bırakmak, fazla ödün vermemek için Lozan konferansına Osmanlı hükümetini de çağırdılar. İtilaf devletlerinin niyetini anlayan Mustafa Kemal’in önergesi ile Lozan antlaşmasının olumsuz etkilenmemesi için …

Osmanlı devletinin türk milletine sorumluluklarını yerine getirmediği ilk defa Amasya genelgesinde kamuoyuna duyurulmuştur. Vatanın kurtarılması konusunda ortak bi çalişma yapılacağı ilk kez AMASYA GENELGESİNDE belirlenmiştir. 3. Milli mücadelenin GEREKÇESİ, YÖNTEMİ , AMACI ilk defa AMASYA GENELGESİNDE açıklanmıştır. 4. Türk milletine milli hakimiyetini eline alması amacıyla ilk defa AMASYA GENELGESINDE çağrıda bulunulmuştur. 5. Amasya genelgesi m. …

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ ve ESNASINDA TÜRKİYE İkinci Dünya Savaşı Öncesinde Türk Dış Politikası İkinci Dünya Savaşı öncesinde Türkiye özellikle Almanya ve İtalya’nın yayılmacı siyasetine karşı daha çok bölgesel ittifakların içinde yer alarak sınır güvenliğini sağlamayı amaçlamıştır. Bu amaçla, 1. Milletler Cemiyetine üye olmuştur (1932). 2. Balkan Antantını oluşturarak batı sınırlarının güvenliğini sağlamayı amaçlamıştır(1934). 3. …

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI İLE İLGİLİ NOTLAR.. • Osmanlı Devletinin I.Dünya savaşı içinde paylaşıldığı ilk antlaşma Sykes Picottur. • Sivilya Savunma Teşkilatı ilk defa I.Dünya Savaşı sırasında kurulmuştur. • I.Dünya savaşında Osmanlı Devletinin açtığı ilk cephe Kafkas Cephesidir. • I.Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin elinden çıkan ilk yer Kıbrıs’tır. • I.Dünya Savaşında başarılı olduğumuz ilk ve tek …

İslamiyet’inin Hindistan’a yayılmasında etkili olan Türk-İslam devleti Gaznelilerdir. 2- İslamiyet’ten Önceki Türk Devletlerinde, ölen kişinin silahı ve eşyalarıyla birlikte gömülmesi, ölümden sonra da hayat olduğuna inandıklarını göstermektedir. 3- Macaristan’da yapılan kazılarda Avarlar’a ait pek çok tunç, gümüş ve altın ziynet eşyası bulunmuştur. Bu bilgiye bakılarak Avarlar’ın değerli madenleri tanıdıkları söylenebilir. 4- İslamiyet’ten Önce kurulan Türk …

Gazneli Sultan Mahmut için Şeyhname eserini yazan (Firdevsi) Türklerde Pozitif Bilimlerin kurucusu (Farabi) Aristodan etkilendiği için Mullam-i Sani (ikinci öğretmen) Batıda Avicenna olarak tanınan ünlü Türk tıp bilgini (İbn-i Sina) Lale Devrinin en büyük şairi (Nedim) Fatih Sultan Mehmetin Avripadan getirterek resmini yaptırdığı italyan ressam (Bellini) Divan-ı Lügat it-Türk ü yazan (Kaşgarlı Mahmut) Kutadgu Bilig’i …

Osmanlı Dağılma Dönemi • Osmanlıda Fransız İhtilalinden etkilenerek çıkan ilk milliyetçilik isyanıdır.(1804) • padişahın yetkileri ilk defa ayanlarla imzalanan Sened-i İttifakla sınırlandırılmıştır. (1808II.Mahmut) • Osmanlı devleti ilk denge siyasetini Fransa’nın Mısırı işgali sırasında uyguladı .(1798) • Ruyada ilk defa donanmasını Fransa’nın Mısırı işgali sırasında boğazlardan geçirmiştir. • Azınlıklara ilk imtiyazlar Bükreş Antlaşması (1812)ile Sırplara verilmiştir. …

4- Osmanlı Gerileme Dönemi • Osmanlı devleti ilk defa Pasarofça anlaşması (1718) ile Avrupa’dan geri kaldığını kabul etmiştir. • Avrupa örnek alınarak yapılan ıslahatlar ilk defa Lale Devrinde yapılmışlardır. • Mimaride ilk kez Avrupa tarzında eserler Lale devrinde inşa edilmiştir. • İlk kültürel ıslahatlar 3. Ahmet döneminde yapılmıştır. • Avrupa’ya ilk defa Lale devrinde elçiler …

3- Osmanlı Duraklama Dönemi • Osmanlı Devleti’nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma Ferhat Paşa antlaşmasıdır. (1590-İran) • Şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulaması ilk defa 1. Ahmet zamanında • Kafes usulü ilk defa 1. Ahmet zamanında uygulanmaya başlanmıştır. • Divan örgütü ilk defa 2. Mahmut tarafından kaldırılıp yerlerine bakanlıklar kurulmuştur. • Osmanlı Devleti’nin batıda en geniş …

2- Osmanlı Yükselme Dönemi • Osmanlı devleti ilk defa tam merkeziyetçi devlet özelliğini Fatih döneminde kazanmıştır. • Osmanlı Devleti’nin doğuda imzaladığı ilk antlaşma Amasya Anlaşması’dır. (1555-İran) • Havan topu ilk kez İstanbul’un fethinde kullanılmıştır. • Vezirler ilk defa Fatih zamanında kul sistemi ile seçilmeye başlandılar. • Kubbealtı vezirleri ilk defa Fatih döneminde atanmıştır. • Osmanlı …

İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. 2. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür. 3. Osmanlılarda İLK defa Beylikten Devlete geçiş ORHAN GAZİ zamanında olmuştur. 4. İLK Osmanlı veziri ALLADDİN PAŞA’dır. 5. İLK vakfı ORHAN BEY kurdu. 6. İLK düzenli ORDU ORHAN BEY zamanında kuruldu. 7. İLK para ORHAN Bey zamanında bastırıldı. 1327 8. İLK Medrese İZNİK’te …

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri hakkında Ön Bilgiler Türklere ait ilk bilgi ”ÇİN KAYNAKLARINDA” geçmektedir. ”Türk ” adıyla ilgili yada ”Türk Tarihi” ile ilgili ilk bilgileri başka milletlerin kaynaklardan öğrenmemizin nedeni Türklerin yazılı döneme geç geçmelerindendir. Türklerin ilk ana vatanı ”ORTA ASYA ” dır. Orta Asya’da bulunan ilk kültür merkezleri Sırasıyla; 1- Anav 2-Kelteminar 3- Afanesyova …

SEVR ANTLAŞMASI 10 AĞUSTOS 1920 Dünya Savaşından sonra yenilen devletlerle antlaşmalar yapılmış, fakat Osmanlı Devleti ile ateşkes antlaşmasından başka bir antlaşma yapılmamıştı. KARARLARI Osmanlı toprakları İstanbul ve Anadolu’nun küçük bir bolümü olarak sınırlanıyordu. Boğazlar her türlü geçişe serbest olacak ve uluslararası bir komisyon yönetecek İzmir ve Doğu Trakya Yunanlılara verilecek Doğu Anadolu’da Ermenistan ve Kürdistan …

CEMİYETLER AZINLIKLARIN KURDUĞU CEMİYETLER MAVRİ- MİRA AMACI: Eski Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmak Ege Bölgesi’nde ilerleyen Yunan birliklerine yardım etmek Bu cemiyetin amaçlan doğrultusunda çalışan alt kuruluşlar ise; Yunan Kızılhaçı, Göçmenler Cemiyeti, Yunan Komitesi ve Trakya Komitesidir RUM PONTUS CEMİYETİ AMACI: a: Patrikhaneye bağlı olarak çalışan cemiyetin amacı; İnebolu’dan Batum’a kadar uzanan bölgede bir Rum Pontus …

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri *Türk adı, güçlü kuvvetli, türeyen, çoğalan vb. anlamlarda kullanılmıştır. Uyarı:: Türk adını, ilk kez Göktürkler, ikinci olarak Türkiye Cumhuriyeti kullanmıştır. *Türklerin ilk ana yurdu, doğuda Baykal Gölü ve Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi ve Ural Dağları, kuzeyde Sibirya, güneyde Himalayalar ile çevrilidir. Uyarı:: Orta Asya’nın iklim koşulları, Türklerin yaşantısını ve uğraşlarını …