KPSS Tarih konu anlatımı

.Ahi Evran olarak bilinen esnaf teşkilatı liderinin Nasrettin Hoca olduğunu,

.Mevlana’nın Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaşadığını,

.Levni, Matrakçı Nasuh gibi kişilerin minyatür sanatı ile ilgilendiğini,

.31 Mart İsyanı’nın Osmanlı’da rejime karşı çıkan ilk isyan olduğunu,

.Bağdat Paktı’nın Irak’ın çekilmesinden sonra CENTO adını aldığını,

. Küba Füze Krizi, ABD’nin Türkiye’ye, SSCB’nin de Küba’ya nükleer başlıklı füze yerleştirmesi ile başlayan, Ekim 1962’de dönemin iki süper gücünü karşı karşıya getiren ve dünyayı nükleer savaş tehditi altında bırakan bunalımdır,

. I.Dünya Savaşı sonrasında Suriye, Fransa tarafından işgale uğramıştır,

.Karamanoğulları Beyliği’ne son verilmesi Yükselme Dönemi’nde meydana gelen bir olaydır.(Kuruluş Dönemi değil!),

. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün kurulması, I.Milli Eğitim Şurası’nın toplanması gibi eğitimsel gelişmeler İsmet İnönü Dönemi’nde meydana gelmiştir.(M.KEMAL ATATÜRK değil),

.Osmanlı Devleti 17.yy Duraklama Devri: Bu dönemde yapılan ıslahatların amacı yükseliş dönemindeki parlak günlere geri dönmektir. Islahatçılar sorunların nedenlerinden çok sonuçları üzerinde durmuşlardır. Islahatlar, sonuçları ortadan kaldırmaya yöneliktir. Islahatçılar kurumlardaki bozulmayı kanunlara uymamakta gördüklerinden dolayı toplumda otoriteyi sağlamak için şiddet kullanarak kanunları uygulatma yoluna gitmişlerdir. Islahatlar, ıslahat yapanlardan sonra devam ettirilemediği için sürekli olmamışlardır, .Hindistan’da kurulan ilk Türk İslam Devleti Gazneliler, Mısır’da kurulan ilk Türk İslam Devleti ise Tolunoğulları’dır, .II.DünyaSavaşı’nda MİHVER DEVLETLER:Almanya,İtalya,Japonya…MÜTTEFİK DEVLETLER:İngiltere, Rusya, Fransa, ABD, .Orta Asya’da kurulmuş olmaları Karahanlılar ile Göktürkler’in benzer özelliklerinden birisidir.(İslamiyet ortak özellikleri değil),

.Mustafa Çelebi, Ankara Savaşı sonrasında Timur tarafından Semerkant’a götürülmüştür, .Mustafa Kemal, Samsun’a bölgede asayişi sağlamak ve rapor etmek amacıyla gitmiştir. O dönemde de Harbiye Nazırı olmak istemiştir. Bu isteği padişah tarafından kabul edilmemiştir, .Cemiyet-i Akvam’ın kurulması I.Dünya Savaşı sonrasında meydana gelen bir gelişmedir, II.Dünya Savaşı sonrası değil, .Talas Savaşı 751 yılında Abbasiler ve müttefiki olan Karluklular ile birlikte Çin’e karşı yapılmıştır, .Osmanlı’da Klasik dönemde, eğitim işlerine bakan ulema sınıfının başında Şeyhülislâm bulunuyordu. Aynı zamanda fetva verme yetkisine de sahipti, .Osmanlı’da yargı görevini KADILAR üstlenmekteydi, .Kanuni Esasi ile birlikte Osmanlı Devleti’nde Osmanlıcılık fikir akımı önem kazanmıştır, .Kars ve Ankara Antlaşmaları’nın imzalanması Sakarya Savaşı sonrasında meydana gelen olaylardır.(Moskova Antlaşması, Afgan Dostluk Antlaşması vs. değil.), .NATO’nun kuruluşu II.Dünya Savaşı sonrasında meydana gelen bir gelişmedir, I.Dünya Savaşı Dönemi’nde değil, .Fener Rum Patrikhanesi vb. kurumlar Osmanlı’da azınlıkların temel güvencesi olmuştur ve bunun sonucunda dini boyutunun dışında siyasi bir boyutta kazanmıştır, .Ekmek Karnesi Uygulaması, Varlık Vergisi, Petrol Ofisi’nin kurulması gibi gelişmeler II.Dünya Savaşı Dönemi’nde Türkiye’de meydana gelen bazı gelişmelerdir, .Azınlık hakları, Fener Rum Patrikhanesi, Ermeni Sorunu gibi olaylar bahane edilerek batılı devletler tarafından Osmanlı’nın ve Cumhuriyet Dönemi Türkiye’nin iç işlerine karışılmaya çalışılmıştır, .Kopenhag Kriterleri, AB için üyelik başvurusunda bulunan devletlere uygulanan kriterlerdir, .Kut İnancı: Hükümdara tanrı tarafından devlet yönetimi için verildiğine inanılan güç, .TÜRGİŞLER: kendi adına para bastıran ilk Türk devletidir bunu yaptıran hükümdar ise Baga Tarkan’dır.

İlgili Kategoriler

Tarih Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.