Türklerin orta asya’dan göçleri

TÜRKLERİN ORTA ASYA’DAN GÖÇLERİ

Türkler çeşitli sebeplerden dolayı ana yurtlarından ayrılmış­lar ve bu göç hareketleri binlerce yıl devam etmiştir. Türkle­rin göç hareketleri ilk göçler ve kavimler göçü olarak ikiye ayrılır.

İlk Göçler; Altaylar, Tanrı Dağları, Kazakistan ve Harezm’in güneyine yayılan Türkler, daha sonraki yüzyıllarda Çin’in batısına ve Türkistan’a gelmişlerdir.

Kavimler Göçünden sonra: Türkistan’a, Asya’nın güneyine ve Avrupa’ya göçler olmuş­tur.

Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinin sebepleri;

 • Toprakların, geçimi sağlamak için yetersiz kalması
 • Kuraklık ve doğal afetler başta olmak üzere, nüfus artışı ve otlakların azalmasıyla ortaya çıkan ekonomik sıkıntı­lar
 • Türk topluluklarının kendi aralarındaki iç çekişmeleri
 • Yabancı kavimlerin ağır baskıları (Özellikle Çin ve Moğol kavimleri ile ilk yapılan savaşlarda yenilen Türk­lerin, başkasının hâkimiyeti altına girmeyip, yurtlarını terk etmeleri)
 • Türklerin yeni ülkeler fethetmek istemeleri
 • Salgın hastalıklar ve bu hastalıklar nedeniyle hayvan ölümlerinin başlamasıdı
 • Türklerin kolaylıkla göç edip yerlerini değiştirmelerinde, bağımsızlıklarına düşkün olmaları rol oynamıştı
 • Türklerin konar-göçer yaşantıyı benimsemeleri, atı ve tekerlekli araba kullanmaları göçleri kolaylaştırmıştı 

Göçlerin sonucunda;

 • Hunlar, Oğuzlar, Avarlar, Peçenekler Orta Avrupa ve Balkanlar’da güçlü devletler kurmuşlardı
 • Bizans ve Roma imparatorlukları baskı altına alınmıştı
 • Orta Asya kültür ve medeniyeti değişik yerlere yayılmış­tı
 • Türklerin değişik kültür çevreleriyle etkileşim içine girmelerine neden olmuş Böylelikle birçok bölgenin siyasi, etnik ve kültürel yapısında değişmeler meydana gelmiştir.
 • İran ve Anadolu’ya gelen Oğuzlar, Selçuklu ve Osmanlı devletleri gibi büyük devletler kurmuşlardı

İlgili Kategoriler

Tarih Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.