KPSS Tarih ezber kodları

Sadabat paktına katılan ülkeler 1937

Atatürk ilke ınkılapları tarihi (A.İ.I.T)

 

Afganistan

İran

Irak

Türkiye

Balkan Antantına katılan ülkeler 1934 

TaYYaR

Türkiye

Yunanistan

Yugoslavya

Romanya

Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası Kurucuları :  KARaR

Kazım Karabekir

Ali Fuat Cebesoy

Rauf Orbay

Refet Bele

Halk partisi  27 CeMiL 31 HaDİ

27 YILINDA PARTİ PROGRAMINA

Cumhuriyetçilik

Milliyetçilik

Laiklik

31YILINDA PARTİ PROGRAMINA

Halkçılık  ,  Devletçilik  ,  İnkılapçılık

 

MUSTAFA KEMAL in ESERLERİ

NUTUK (1919-1927 )Türk Devletinin kurulusunu anlatır.Atatürkün Gençliğe Hitabesi ile sona erer.CHP 2.kongresinde okundu.

GEOMETRİ DERS KİTABI

VATANDAŞLIK BİLGİLERİ DERS KİTABI

CUMALİ ORDUGAHI

TATKİK VE TATBİKAT GEZİSİ

SUBAY VE KOMUTAN ile KONUŞMLARI

MUSTAFA KEMAL in savaştığı cepheler

1915 Çanakkale :Anafartalar Grup Komutanı

1916 Kafkas :16.Kolordu Komutanı

1917 Suriye Filistin :Yıldırım Orduları Grup Komutanı

Misakı Milli Kararlar KABSAR :

Kapitülasyonlar Azınlıklar Boğazlar Sınırlar Araplar Refarandum

Not:MISAK-I MILLIde ulusal egemenlık yoktur.Ulusal bagımsızlık vardır

 

DIŞ POLİTİKA : (MaBedMeSiH )

M-MİLLETLER CEM.

B:BALKAN ANTANTI

M:MONTRÖ

S:SADABAT P.

H:HATAYIN ANAVATANA K.

Mondorosta karışıklık çıkan 6 vilayeti (BESDEV)

Bitlis- Erzurum- Sivas-Diyarbakır-Elazığ-Van

TBMM’Yİ TANIYAN DEVLETLER ve ANTLAŞMALAR (Antlaşmalar:GAMA)

İlk devlet: ERMENİSTAN Ant:GÜMRÜ

İlk islam devleti: AFGANİSTAN Ant:ANKARA

İlk büyük Avrupalı devlet:RUSYA Ant:MOSKOVA

İlk itilaf devleti:FRANSA Ant:ANKARA

Anayasaya giren ve korunmakta olan kanunlar (Bu GuMuŞ YaSayı TuT)

Borçlar

Giysi

Medeni

Şapka

Yeni Türk Harfleri

Soyadı

Tekke ve Zaviye

Tevhid-i Tedrisat

Eğitim ve Kültür Alanında yapılan İnkılaplar (TeMeL TuT)

Tevhid-ı Tedrisat Kanunu

Medreselerin Kaldırılması

Latin Alfabesinin Kabulü

Türk Tarih Kurumu

Türk Dili Kurumu

Mustafa Kemal “in 1.Dünya Savaşında savaştığı cepheler (ÇKS)

 

ÇıKSa è Çanakkale ,Kafkas ve Suriye

 

 

SAKARYA SAVAŞI SONRASI GELİŞMELER (Sakaryanın ilk 3 harfi SAK dan)

1)Sakarya savaşı

2)Ankara antlaşması(fransa ile)

3)Kars antlaşması

Atatürk döneminde dış politika 1. dönem:

Ankara Antlaşması

Yabancı okulla,r nüfus mübadelesi Irak sınırı

Milli mücadele karşıtı yayın yapan basın yayın adları:)

Peyam-Sabah ve Alemdar,İstanbul’da Aydede yemeyi Ümit ediyorlardı..

VILAYET-I SELASE : (BAK)

B :BATUM

A :ARDAHAN

K: KARS

BOT

Bingazi italyaya verildi

Oniki ada geçici olarak italyaya verildi

Trablusgarp italyaya verildi

 

Lozan Ant da Çözümlenemeyen SorunlarHIRBO

Hatay Sorunu,Irak Sınırı,Rum Patrikhanesi,Boğazlar,Osmanlı Borçları.

İNÖNÜ SAVAŞINDAN SONRA OLAN OLAYLAR (LAMİA)

Londra konferansı

Anayasa (Teşkilatı esasi)

Moskova antlaşması

İstiklal marsı

Afganistan dostluk antlaşması

Kadınların Belediye,Muhtar ve Vekil seçimlerine katılma sırası (BMV)

1930 Belediye

1933 Muhtar

1934 Vekil(milletvekili)

I.Dünya savaşından sonra yapılan ateşkes antlaşmaları SeMaVeR

(Bu kodlama aynı zamanda tarihsel sıralamayı da veriyor)

1.Bulgaristan ile Selanik(ilk çekilen ittifak devleti)

2.Osmanlı ile Mondros

3.Avusturya-Macaristan ile Villaguiste

4.Almanya ile Redhandes ateşkes antlaşmaları imzalandı

I.Dünya savaşından sonraki barış antlaşmaları ViSaNTeS yine bu kodlama tarihsel sıralamayı Veriyor;

1.Almanya-Versay

2.Avusturya- Sen germen

3.Bulgaristan- Nöyyi

4.Macaristan- Triyanon

5.Osmanlı- Sevr

Ateşkes antlaşmalarından sonra Macaristan bağımsızlığını ilan etti. Mondrosu Ahmet İzzet Paşa Hükümeti, Sevri Damat Ferit Paşa Hükümeti imzaladı

93 Harbinden sonra imzalanan Berlin Antlaşması’yla bağımsızlığını ilan edenler. (SaKaR)

Sırbistan

Karadağ

Romanya

93 Harbinden sonra imzalanan Berlin Antlaşması’yla Rusyaya verilen topraklar KAB Kars,Ardahan,Batum

1.İnönü bizim içinMİLAT) oldu

Moskova ant, İstiklal marşı kabulü,Londra konferansı, Afganistan?la Dostluk ant,Teşkilatı Esasiye

Vilayet-i Sitte: SEVDEB Sivas ,Erzurum,Van,Diyarbakır ,Elazığ,Bitlis

Türklerin Kurduğu Zararlı CemiyetlerWİSTeK

Wilson Prensipleri Cemiyeti

İngiliz Muhipler Cemiyeti

Teali İslam Cemiyeti

Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Cemiyeti

Kürt Teali Cemiyeti

1 Meşrutiyet dönemi Aydınları :ZAMAN

Ziya paşa,Ahmet Mithat,Mustafa fazıl paşa,Ali suavi,Namık kemal

Dogu Sınırımızın çizildiği antlaşmalar sırasıyla aşama aşama olarak: Gazi Mustafa Kemal in baş harfleri GMK:…GÜMRÜ,MOSKOVA VE KARS ANT.

Balkan HarbiBüYüSeK Bulgaristan ,Yunanistan ,Sırp Karadağ =) Osmanlı

2.Balkan Harbi :ROKSY Romanya,Osmanlı,Karadağ,Sırp,Yunan =)Bulgaristan

Erzurum Kong. Katılan Doğu İlleriBEST-VAN Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon,Van

Erzurum Kong Katılmayanlar: MED Mardin, Elazığ,Diyarbakır

Suriye Sınır KapılarımızCCANeY Cilvegözü,Ceylanpınar,Akçakale,Nusaybin,Yayladağ

Milli mücadele Yanlısı Basın (HAYATİ ABİ VE VAKİT) Hakimiyet-i Milliye Albayrak,Yenigün,Açıkgöz,Tasvir-i efkari ,İstikbal ve İrade-i milliye ve AA(anadolu ajansı) B İkdam ,Vakit

Kullandığımız Takvimler: (12HACERİM ) 12 (hayvanlı Türk takvimi) H (hicri) a C (celali) e, R (rumi)i,M (miladi)

İlk Türk beylikleriSAÇDıM Saltulalar, Artuklar ,Çakabeyliği,Danişentler Mengücekler

İran ile savaşlarımızKaFeSiN Kasrı Şirin, Ferhat Paşa Anl, Serav Anl, Nasuh Paşa Anl

Atatürk’ün 1. dünya savaşında savaştığı cepheler SaÇaK Suriye,Çanakkale,Kafkas

Atatürkün savaştığı cepheler;CAKAS Conk bayırı,Anafartalar,Kireçtepe,Arıburnu, Sedülbahr

Osm Duraklama dönemi siyasi ilişkileri :VARİL =>Venedik,Avusturya,Rusya,İran,Lehistan

Lozanda Atatürkün asla taviz verilmemesi gereken konularKEM

Kapitülasyonlar,Ermeni sorunu,Misakı Milli sınırları..

Haçlılarla yapılan savaşlar :SINAV II S ırpsındığı,I. Kosova,N iğbolu,A-,V arna,II.kosova

Türklerin kullandığı alfabeler sırasıylaGU SAKaL g-göktürk alfabesi,Uygur,Sogd,Arap,Kiril,Latin,

not:Göktürk ve Uygur milli alfabesidir…

Lozan antlaşması için garantör devletlerFİJİ….FRANSA,İNG,JAPON,İTALYA

Lozan da lehimize çözülen meselelerASKİ => Azınlık, Savaş tazminatı, Kapitülasyonlar, İstanbulun durumu

Osmanlıda kapıkulu atlı birlikler hepsi S harfiyle başlıyor:

S-İPAHİLER,S-İLAHTARLAR,S-OL ULEFECİ, S-AĞ ULAFESİ,S-AĞ GARİPLER,S-OL GARPLEER

2.Mahmut dönemi askeri alanda yapılan ıslahatlar:S-E-V-D-A-M

S ekbanı cedit,E şkinci ocağı,V akayi Hayriye, D aruşurayı askeriye, A sakiri muhammediye,

M ızıkayı hümayun

  1. Mahmut İdare alanındaki yeniliklerPİSNEDİMM

P asaport uygulamasını başlatmıştır.

İ çişleri-dış işleri Bakanlıkları açmıştır.

S adrazamlığı kaldırmıştır.

N azırlıklar kuruldu.

E ncümen-i Danişme kuruldu.(tercüme odaları.)

D ivan kaldırıldı.

İ lk nüfus sayımı yapıldı.

M eclis-i ahkam-ı Adliye kuruldu.

M uhtarlıklar açıldı

TAnzimatla Yapılan Islahatlar: TİMHA….Tanzimat, İdare,Maliye,Hukuk,Askeriye SALınan HA-ŞERat MEDRESEde KIYAFETini giyip,TEKKEde MAARİF bey ile MEDENİ İSLAMın LAİKLİK ile ters düştüğünü görüştü

Osmanlı Devletinin donanmalarının yakıldığı yerler sırası ile : İÇiNiS

İnebahtı Çeşme i Navarin i Sinop

Güney Cephesinde illerin kurtuluş sırasıMUA

Maraş Urfa Antep

Mısırda kurulan Türk İslam dev  :TEMA

T olunoğulları

E yubiler

M emlükler

A kşitler

Denizci beylikler..: CAM KıS

C andarogulalrı A ydınogulalrı M enteseogulları

K aresıogulları

S aruhanogulları

Kutadgu Bİlig-yusuf has hacİB (İkisindede İ VE B HARFİ VAR)

A tabetül hakayık-A hmet yüknaki (ikiside A harfiyle başlıyo)

Divan-I lügatit türk-kaşgarl-I mahmut (I harfi ikisindede var)

MEBA Balkan Savaşlarında kaybettiğimiz yerler:

Makedonya, Ege Adaları, Batı Trakya, Arnavutluk

ilk özel matbaa (Sait E.-İbrahim M.): lale devri

ilk devlet matbaası (Matba-ı Amire) : III. Selim

ilk resmi gazete (Takvim-i Vekayi) :II. mahmut

ilk özel gazete ( Tercuman-ı Ahval): Tanzimat dönemi

Sevr Antlaşmasındaki başlıklarSIKBoğazDOY

S ınırlar

I stanbul

K apitülasyonlar

BOĞAZ lar (komisyonu)

D uyunu umumiye (borçlar)

O rdunun terhisi

Y abancı okullar

Atatürk döneminde kurulan siyasi partiler

 CiToS

c-umhuriyet halk partisi, i t-erakki perver cumhuriyet fırkası, o s-erbest cumhuriyet fırkası

İlk Türk beylikleri

 Sakın Maça Çıkma Dayak Atarlar(S, M, Ç ,D, A) (DSMAÇ)

S:Saltulalar

Mengücekler

Ç:Çakabeyliği

D anişentler

Artuklar

Osmanlı kuruluş dönemi savaşları şifre:KMS SINAVI II

1.Koyunhisar savaşı:ilk osmanlı bizans savaşı.

2.Maltepe savaşı Palekanon savaşıda denilir.

3.Sazlıdere savaşı:haçlı yenilir edirne alınır.

4.Sırpsındığı savaşı:balkan kapıları türklere açılır.

5.I.Kosova savaşı:ilkkez top kullanılır.

6.Niğbolu savaşı:anadolu hisarı yaptırıldı.

7.Ankara savaşı:anadoluda siyasi birlık bozuldu.

8.Varna savaşı:2.murat tekrar tahta cıkar.

9.II.Kosova savaşı:balkanlar kesin olarak türk yurdu halina gelir.taarruz dönemi başlar.

ANADOLU BEYLİKLERİ——–(GEMiCi HAKKO)

G.germiyanoğulları

E..Eretma devleti

M..menteşeoğulları

C..candaroğulları

H..HAMİTOĞULLARI

A..Aydınoğulları

K..karamanoğuları

K..karesi oğulları

O..Osmanoğulları

DEMOKRAT PARTİYİ KURANLARCAFeR

Celal bayar

Adnan menderes

Fuat köprülü

e

Refik koraltan

Anadolu selçuklu devletine başkentlik yapan şehirler

KİN

KAYSERİ

İZNİK

NİĞDE

OSMANLIDA SALYANELİ (ÖZEL YÖNETİMLİ):= (MUHABBETTE CAY)

M= MISIR

H= HABEŞ

B= BASRA

B= BAGDAT

T= TUNUS

T= TARABLUSGARP

C= CEZAYİR

Y= YEMEN

BATI CEPHESİ SAVAŞLARI SIRASI:

BİR İKİ KaSaB

YANİ I. II. İNÖNÜ,

KÜTAHYA- ESK,

SAKARYA,

BÜYÜK TAARRUZ

MİLLİ GÜVENKLİK KURULUNA KATILAN BAKANLARSAİD

SAVUNMA ? ADALET- İÇİŞLERİ DIŞİŞLERİ

 

G-8 ülkeleri :

FAKİRAJİ

Fransa

Almanya

Kanada

İtalya

Rusya

ABD

Japonya

İngiltere

BM kullanılan diller;

FİRİÇA

fransızca

italyanca

rusça

ingilizce

çince

almanca

BM de veto etme hakkına sahip ülkeler;

FİRÇA

Fransa, İngiltere, Rusya, Çin,ABD

D-8 ülkeleri ;

BENİM ToPuM

Bangladeş

Endonezya

Nijeryaİran

Mısır

Türkiye

O

Pakistan

U

Malezya

Genelgeler ve Kongrelerin kronolojik sıralaması

HABER AL SAT

Havza Genelgesi

Amasya genelgesi

Balıkesir kongresi

Erzurum kongresi

R

Alaşehir kongresi

L

Sivas kongresi

Amasya görüşmeleri

Temsil heyetinin Ankaraya gelmesi

TBMM nin çıkardığı ilk kanunlar…

AHA

Ağnam kanunu

Hıyanet-i vataniye kanunu

Anayasa – Teşkilat-ı Esasiye kanunu

KEMİK

Kars Antlaşması 13 ekim 1921 doğu sınırımız

Ekim 1921 Ankara antlaşmasıyla güney sınırımız

Mudanya antlaşması 3-11 ekim 1922 batı sınırımız – yunanistan

İstanbul antlaşması 1913 batı sınırımız – bulgaristan

Kasr-ı Şirin antlaşması 1639 İran sınırımız çizilmiştir

Orhun kitabeleri: Yoluğ tigin,Bilge kağan, Tonyukuk ve Kültigin adına dikmiştir.

Yola bi ton kül dökmüşler(dikmişler)

 

Avrupa Birligini ilk imzalayan ülkeler :

FBli HALİ (feberbahçeli hali)…Fransa,Belçika,Hollanda,Almanya,Lüksemburg İtalya

Mustafa Kemal döneminde çıkarılan önemli kanunlar

HİTİT MAKASI

Hıyanet-i Vataniye 29 nisan 1920

i

Tevhid-i Tedrisat 3 mart 1924

i

Takrir-i Sükun 4 mart 1925

Medeni Kanun 17 şubat 1926

a

Kabotaj Kanunu 1 temmuz 1926

a

Soyadı Kanunu 21 haziran 1934

İlkelerin anayasal güvence altına alınması 5 şubat 1937

 

Mustafa Kemal dönemi dış politika olayları…

SABAH

Sadabat Paktı kuruldu 9 temmuz 1937

Akdeniz Paktı kuruldu 1936

Boğazlar sorunu çözüldü Montrö Boğazlar Sözleşmesiyle 20 temmuz 1936

Almanya ve İtalyanın yayılmacı politikaları arttı

Hatay anavatana katıldı 1939

Anadolu Selçuklulardan günümüze gelen önemli medreseler 

HAS BAHCE

Hunat Hatun Medresesi

Altun Aba

Sırçalı

Buruciye

Afyon Çay

Hatun Nesibe Sultan

Caca Bey

Ertokuş

Şer-i vergiler

HAC

Haraç (gayri müslimlerden alınan ürün vergisi)

Aşar / öşür ( müslümanlardan alınan ürün vergisi)

Cizye (gayri müslümlerden alınan askerlik vergisi)

Lozan kanferansının lehimize sonçlanan maddeleri

AKSİ:

Azınlık hakları,

Kapitilasyonlar kaldırıldı,

Sınırlarımız güvence altına alındı,,

İstanbul un durumu

TANZİMATLA YAPILAN ISLAHATLAR : TİMHA

”TANZİMAT, İDARE,MALİYE,HUKUK,ASKERİYE’

 

18.yy ıslahatçılarıAMMAS

AHMET-MAHMUT-MUSTAFA-ABDÜLHAMİT SELİM

3.Ahmet—lale devri

1.mahmut—2H formülü hendeshane,humbaracı ocağı

3.mustafa—deniz adamı donanma içborçlanma

1.abdülhamit—cülus bahşisi, ulufe

(17.) XVII. YY ISLAHATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

Devleti eski gücüne kavuşturmaya yöneliktir.

Daha çok Askeri ve Ekonomik alandadır.

İsyanlarda baskı ve şiddet yöntemi kullanıldı.

Batıdaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler dikkate alınmamıştır.

Islahatlar kişilere bağlı kalmış, devlet politikası haline getirilememiştir.

Islahatlar çıkarcı çevrelerin tepkisine neden oldu.

Sorunların kökenine inilmedi.

(18.)XVIII. YY ISLAHATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

  1. yy a göre daha köklü ıslahatlardır.

Batının askeri ve teknik üstünlüğü kabul edildi. ( İlk batılılaşma hareketleri başladı. )

Batı etkisiyle daha çok Askeri ve Teknik alanda yenilikler yapıldı.

Bazı padişah ve devlet adamları öncülüğünde yürütüldü.

Kişilere bağlı kaldı ve ayaklanmalarla kesintiye uğratıldı. ( İstenilen başarı sağlanamadı )

SALınan HA-ŞERat MEDRESEde KIYAFETini giyip,TEKKEde MAARİF bey ile MEDENİ İSLAMın LAİKLİK ile ters düştüğünü görüştü

Saltanatın kaldırılması, Halifeliğin kaldırılması Şerriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması, Tevhid-i tedrisat kanunu, Medreselerin kapatılması, Kılık kıyafet kanunu, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Maarif teşkilatı kanunu, Türk medeni kanunu, Devletin dini islamdır maddesinin anayasadan çıkarılması, Laiklik ilkesinin kabulü.

TANZİMAT DÖNEMİ YENİLİKLERİ

Hukuk Alanında

Fransa kanunlarında yararlanılarak laik kanunlar hazırlandı.

Kanun ve yönetmelikler hazırlamak amacıyla Meclis-i Al-i Tanzimat kuruldu.

1868?de Şuray-ı Devlet ( Danıştay ) kuruldu.

Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir kurul tarafından ilk Osmanlı Medeni Kanunu hazırlandı. ( Mecelle ) ( 1876 da Mecelle yürürlüğe girdi )

Yönetim Alanında

1864te Vilayet Nizamnamesi çıkarılarak, ülke Vilayet, Sancak, Kaza ve Köy yönetim birimlerine ayrıldı.

Merkezi yönetimi güçlendirmek için valilerin yetkileri azaltıldı.

Sosyal Alanda

İstanbul Edirne arasına ilk telgraf hattı çekildi. ( 1845 )

İzmir  Aydın, İstanbul  İzmit demiryolları yapıldı.

Kültürel Alanda

Darülfünun adıyla ilk üniversite açıldı.

Maarif Nezareti ( Eğitim Bakanlığı ) açıldı.

Kız sanat ve Kız Öğretmen okulları açıldı.

Ders kitaplarını hazırlamak amacıyla Encümen-i Daniş kuruldu.

1859 Mekteb-i Mülkiye

1869 Mekteb-i Tıbbiye Mülkiye

1865 Darüşşafaka

1867 Galatasaray Sultanisi kuruldu.

 

 

İlgili Kategoriler

Tarih Ders Notları


Yorumlar 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.