Osmanlı imparatorluğu pratik özet ders notları

Gazneli Sultan Mahmut için Şeyhname eserini yazan (Firdevsi)

Türklerde Pozitif Bilimlerin kurucusu (Farabi)

Aristodan etkilendiği için Mullam-i Sani (ikinci öğretmen) Batıda Avicenna olarak tanınan ünlü Türk tıp bilgini (İbn-i Sina)

Lale Devrinin en büyük şairi (Nedim)

Fatih Sultan Mehmetin Avripadan getirterek resmini yaptırdığı italyan ressam (Bellini)

Divan-ı Lügat it-Türk ü yazan (Kaşgarlı Mahmut)

Kutadgu Bilig’i Yazan (Yusuf Has Hacip)

Orhun Yazıtlarını yazan (Yolluğ Tigin)

Divanı Hikmeti yazan (Ahmet Yesevi)

Atabetül Hakayık eserini yazan (Edip Ahmet Yükneki)

Osmanlıda ilk türk matbaasını açan İbrahim Müteferrika ve Sait efendidir.

Osmanlıda ilk devlet matbaası III. Selim Zamanında açılmıştır.

Osmanlıda İlk Türk Matbaasında basılan ilk eser Vankulu Lügatı’dır.

Osmanlıda ilk Resmi gazete II.Mahmut dönemi Takvim-i Vakayi dir.

Osmanlıda İlk Özel Gazete Tercuman-ı Ahval’dır

Osmanlıda ilk para Osman bey

Osmanlıda ilk gümüş para Orhan bey

Osmanlıda ilk altın para Fatih

Osmanlıda ilk Cülüs bahşişi uygulaması Fatih

Osmanlıda ilk dış borç Abdulmecid dönemi ingiltereden alınmıştır

Mecelleyi hazırlayan Ahmet Cevdet Paşadır

Mecelle Abdulaziz döneminde hazırlanmış II Abdulhamit dönemi uygulamaya konulmuştur.

Osmanlıdaki ilk medeni kanun Mecelle’dir

Vilayet Nizamnamesi(iller ilçelere ilçeler beldelere…) Abdulaziz dönemi hazırlanmıştır.

Osmanlı devletine gelen ilk batılı uzman Humbaracı Ahmet Paşa (Kont de Boneval)

Gerileme döneminin ilk padişahı (II. Mustafa)

III.Ahmetin ıslahat yenilikleri dönemi (Lale devri)

Lale devri dönemi padişahı (III.Ahmet)

Lale devri dönemi çıkan isyan (Patrona Halil İsyanı)

III. Ahmet’i tahttan indiren olay (Patrona Halil isyanı)

İlk Çiçek aşısı (Lale devri)

ilk itfaiye teşkilatı (Lale devri)

Osmanlıda ilk türk matbaası (Lale devri)

ilk kağıt fabrikası (Lale Devri)

İlk Çuha Fabrikası (Lale devri)

İlk çini imalathaneleri (Lale devri)

Osmanlının Avrupayı kendisinden üstün olarak kabul ettiği yüzyıl (18.yy)

Osmanlı avrupanın üstünlüğünü ilk kez hangi alanlarda kabul etmiştir (Askeri ve Teknik)

Lale devri döneminin ünlü şairi (Nedim)

Osmanlıda Batılılaşma yolundaki ilk ıslahatlar (Lale devri)

Lale devri hangi alanda ıslahatları içermektedir (Sosyal ve Kültürel alanda)

Osmanlıda gerçek anlamda ilk askeri ıslahatları yapan ( I. Mahmut)

Mühendishane-i Berri Hümayunu kuran (I. Mahmut)

Mühendishane-i Bahri Hümayunu kuran (III. Mustafa)

Osmanlıda askeri alanda geitilen ilk batılı uzman (Humbaracı Ahmet Paşa/ Kont De boneval)

Humbaracı Ahmet Paşanın Diğer asıl adı (Kont de boneval)

Sürat topçuları ocağını kuran (III. Mustafa)

İstihkam okulunu açan (I. Abdulhamit)

Ulufe Sahteciliğini önlemek için Yeniçerilerin Sayımını Yapan ve ulufe alım satımını yasaklayan padişah(I.Abdulhamit)

Yeniçerilerin 3 ayda bir aldıkları maaş belgesi (Ulufe)

I. Mahmut’un kurduğu kara harp okulu (Mühendishane-i BERRİ Humayun)

III: Mustafa’nın Kurduğu Deniz Harp okulu (Mühendishane-i BAHRİ Humayun)

Patrona ahlil isyanı ile Tahttan idirilen padişah (II: Ahmet)

III. Selim dönemi çıkan isyan (Kabakçı Mustafa isyanı)

Avrupada ilk elçilikleri(geçici elçilikler) açan (III. Ahmet)

Avrupada ilk sürekli elçilikleri açan (III.Selim)

III. Ahmet dönemi avrupada açılan geçici elçiliklerin sürekli hale getirildiği dönem (III. Selim)

Avrupadaki ilk osmanlı elçisi (28 Mehmet Çelebi)

Avrupada ilk eliçil nerede açıldı (Fransa/Paris)

Nizam-Cedit yenilikleri yapan ( III. Selim)

III. Selim Dönemi oluşturulan ordu (Nizam-ı Cedit Ordusu)

Nizam-ı Ceditin Gelir kaynağı olan hazine (İrad-ı Cedit)

Osmanlıdaki ilk Türk Matbaaası (III. Ahmet/Lale devri)

Osmanlıdaki İlk devlet matbaası (III. Selim)

Gerilem Dönemimin önemli padişahları III.Ahmet

I. Mahmut

III. Musatafa

I.Abdulhamit

III.Selim

Gerileme döneminin Son Dağılma döneminin İlk Padişahı (III.Selim)

Fransızcayı devletin rsmi yabancı dili yapan padişah(III.Selim)

III.Selim Dönemi avrupai tarzda oluşturulmuş ordu(Nizam-Cedit Ordusu)

Nizam-ı Cedit’in anlamı ( Yeni düzen)

Nizam-ı Cedit ordusunun masraflarını karşılamak amacıyla oluşturulan hazine (İrad-ı Cedit)

Avrupada sürekli elçilikleri açan padişah (III.Selim)

Avrupada Geçici elçilikleri açan Padişah (III. Ahmet)

III. Ahmet Döneminde açılmış olan ilk türk matbaaasında basılan ilk eser (Vankulu Lügatı)

Fransızcayı devletin resmi yabancı dili olarak belirleyen ve yabancı dil öğrenimini zorunlu kılan padişah( III. Selim)

Osmanlıda İdari alanda en fazla yenilik yapan padişah (II. Mahmut)

İlköğretimi zorunlu kılan padişah (II. Mahmut)

Osmanlıda Divanı kuran (Orhan bey)

Osmanlıda Divanı kaldıran (II. Mahmut)

Osmanlıda Yeniçeri ocağını kuran (I. murat)

Osmanlıda Yeniçeri ocağını kaldıran (II. Mahmut)

Osmanlıda Tımar sitemini kaldıran (II. Mahmut)

Divan yerine Nazırlıkları(Bakanlık) kuran (II. Mahmut)

Yeniçeri Ocağı yerine Asakiri Mansure-i Muhammediye ordusunu kuran (II. Mahmut)

Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına verilen ad (Vakayı hayriye)

Hayırlı olay anlamına gelen Vakayı Hayriye ismi hangi olay için kullanılmıştır (Yeniçeri ocağının Kaldırılması)

İlk posta teşkilatını kuran (II. Mahmut)

İlk Karantina servislerini kuran (II. Mahmut)

Osmanlıdaki ilk resmi gazete (Takvim-i Vakayi)

Takvim-i Vakayi gazetesini çıkaran padişah(II. Mahmut)

Osmanlıda ilk özel gazete (Tercuman-ı Ahval)

II. Mahmut dönemi sadrazamlık yapmış Rus ayanı (Alemdar Musatafa paşa)

II. Mahmut dönemi oluşturulan askeri ocaklar ve güçler

Sekban-ı Cedit

Eşkinci Ocağı

Redif Birlikleri

Asakiri Mansure-i Muhammediye

Kurulmaı alemdar mustafanın ölümüne sebep olan askeri ocak (Sekban-ı Cedit)

Sekban-ı cedit ocağını kuran sadrazam (Alemdar Mustafa Paşa)

Sekban-ı Cedit’in ardından II. Mahmut’un Yeniçeri ocağını ıslah etme amacıyla kurduğu askeri ocak (Eşkinci Ocağı)

ilk düzenli ordu(Orhan bey)

Yeniçeri ocağını Kuran (I. Murat)

Sekban-ı Cedit (Alemdar Musatafa/II.Mahmut dönminde)

Eşkinci Ocağı (II. Mahmut)

Nizam-ı Cedit (III. selim)

Mühendishane-i Berri humayun (I. Mahmut)

Mühndishane-i Bahri Humayun (III. Mustafa)

İstihkam Okulu (I.Abdulhamit)

Sürat topçuları Ocağı (III: Mustafa)

Asarkir-i Mansurei Muhammediye ordusu (II. Mahmut)

Osmanlıda ilk Ticari imtyazlar FATİH Döneminde VENEDİKLİLERE

verilmiştir.

Osmanlıda ilk Kapitülasyonlar FRANSIZLARA verilmiştir.

Ruslar kapitülasyonlardan faydalanma hakkını ilk kez KÜÇÜK KAYNARCA ANT. ile elde etmişlerdir.

İngilizler Kapitülasyonlardan faydaanma hakkını ilk kez BALTA LİMANI ANLAŞMASI ile elde etmişlerdir.

6 kez yinelenen Kapitülasyonlar I. Mahmut dönemi Sürekli hale getirilmiştir.

Kapitülasyonları tamamen kaldıran Antlaşma LOZAN Antlaşmasıdır.

ilk ticari imtiyaz (Venediklilere)

İlk ticari imtiyazları Venediklilere veren (Fatih)

İlk Kapitülasyon (Fransızlara)

ilk kapitülasyonları Fransızlara veren (Kanuni)

Rusların kapitülasyonlardan Faydalanması (Küçük Kaynarca Ant.)

İngilizlerle Blt Limanı ant. yapan (II. Mahmut)

İngilizlerin kapitülasyonlardan faydalanması (Balta limanı ant.)

Kapitülasyonları sürekli hale getiren (I. mahmut/Birinci Mahmut)

Kapitülasyonların kaldırılması (Lozan Ant.)

1-*Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir? -Asya Hun devleti

2*Asya hun Devletinin ilk hükümdarı kimdir? –Teoman

3*Asya Hun devleti en parlak dönemini hangi hüküdar döneminde yaşamıştır? -Mete

4*Asya hunlarının önünden batıya kaçan kavimlerin oluşturduğd harekete ne ad verilir? – kavimler göçü

5***Tarihte Türk ismini kullanan ilk Türk devlet hangisidir? – Göktürk

6*** Tarihte bilinen ilk Türkçe yazılı belge nedir? -Orhun kitabeleri

7***Orhun Abideleri hangi Türk devleti zamanında dikilmiştir? -II.Göktürk (Kutluk)

8***Türklerin kullandığı ilk alfabe nedir? -Göktürk Alfabesi

9***İlk Türk devletlerinin inandığı din nedir? -Göktanrı dini

10***Tam anlamıyla yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir? -Uygurlar

11*Çin Seddi hangi ülkenin saldırılarını önlemek için yapılmıştır? -Asya Hun Devleti

12***Avrupada kurulan ilk türk devleti hangisidir? -Avrupa Hun Devleti

13**İstanbul’u kuşatan ilk türk devleti hangisidir-Büyük Selçuklu Devleti- Çağrı Bey

14**İlk Türk devletlerinde devlet işlerinde yardımcı olarak bulunan meclisin adı nedir? -kurultay

15*İlk Türklerde Zafer ve bayramlarda düzenlenen büyük şenliklere ne ad verilirdi? -Toy

16***İlk Türk devletlerinde ölüler için yapılan törenlere ne ad verilirdi? -Yuğ TÜRK DESTANLARI *Asya Hunları-Oğuz Kağan Destanı *Göktürkler- Esteregon Destanı BİLGİ BANKASI *Uygurlar-Türeyiş ve Göç Destanı *Kırgizlar-Manas Destanı

17****Orhun Kitabeleri Kül Tigin- Bilge Kağan ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Kitabelerin Yazarı Yolluğ Tigin’dir

18**Dünyada ilk kez orduda onluk sistmi kullanan kimdir? -Asya Hun hükümdarı Mete Han

19*İlk Türk Devletlerinde Türklerin yaşam şekillerine bağlı olarak savaş anında herkesin savaşa gitmesi nedeniyle Türklere verilen ad nedir? -Ordu Millet

20***Türklerin geleneksel savaş taktiğinin adı nedir? -Hilal (Bozkurt,turan,Sahte ricat) Taktiği

21*Türkleri Ana yurdu olan Orta Asyadan göçe zorlayan devlet hangisidir? -Çin TÜRK İSLAM TARİHİ

22***Türkler İslmiyeti hangi olayla kabul etmiştir?(Türk İslam Tarihini naşlatan olay nedir?) -Talas Savaşı

23***Tarihte kurulan ilk Türk İslam devleti hangisidir? -Karahanlılar TÜRK İSLAM TARİHİNE AİT İLK EDEBİ ESERLER *Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip *Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi *Divan-ı Lügat-üt Türk- Kaşgarlı Mahmut (İlk Türkçe sözlük)(Türkçenin üstünlüğünü ortaya koymak için yazılmıştır) *Atebet-ül Hakyık- Edip Ahmet Yükneki.

24** Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir? -Gazne hükümdarı Sultan Mahmut

25***Anadolu’ya sefer düzenleyen ilk tür devleti hangisidir? gerçekleşmiştir? Büyük Selçuklu Devleti- Çağrı Bey

27-**Selçuklularla Bizans arasında gerçekleşen ilk savaş hangisidir? -Pasinler

28-**Anadolunun kapılarını Türklere açan savaş hangisidir? -Malazgirt Meydan Muharebesi

29-**Büyük Selçuklularda toprağa bağlı askerlik sisteminin adı ve bu sistemin kurucusunun adı nedir? -İkta sistemi-Vezir Nizamülmülk

30-**Vezir Nizamülmülkün devlet yönetimi konusunda bilgi veren eserinin adı nedir? -Siyasetname

31-*Büyük Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş nedir? -Katvan Savaşı

32-***Selçuklularda hükümdar çocuklarına ne ad verilirdi? -Melik (Osmanlıdaki adı:Şehzade)

33-***Selçuklularda hükümdar çocuklarına devlet yönetimi konusunda bilgi vermek amacıyla görevlendirilmiş tecrübeli devlet adamlarına ne ad verilirdi? -Atabey (Osmanlıdaki adı: Lala)

34-**Selçuklu ve Osmanlılarda sancakların güvenliğinden sorumlu ordu komutanlarına ne ad verilir? -Subaşı

35-**İlk tük denizcisinin adı ve kurduğu beyliğin adı nedir? -Çaka Bey- Çaka beyliği

36-*Anadulu Selçuklu Devletinin Kurucusu kimdir? -Süleyman Şah

37-**Anadolunun Türk yurdu haline gelmesi yani Türklerin Anadoluya kesin olarak yerleşmesi hangi olayla gerçekleşmiştir? -Miryekefalon Savaşı-And. Selçuklu devleti dönemi -Tarihçiler bu savaşın arkasından Anadolu’dan Türkiye olarak bahsetmeye başladılar

38-*Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır. -I.Alaaddin Keykubat

39-*Anadolu Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş hangisidir? -Kösedağ savaşı

40-***Türkçeyi Resmi dil ilan eden ilk Türk devleti ve hükümdarı hangisidir? -Karamanoğulları—Karaman oğlu Mehmet Bey

41-*Osmanlı devletine ilk katılan beylik hangisidir? –Karesioğulları

42-*Osmanlı Devletine son katılan beylik hangisidir? -Dulkadiroğulları

43-***Belirli meslek gruplarından olan esnafların bir araya gelerek oluşturdukları teşkilatın adı nedir? -Lonca teşkilatı

 1. Osmanlının ilk başkenti, Söğüt
  2. Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız Antlaşma 1590 Ferhat Paşa Ant. III. Murat
  3. Batıda en geniş sınırlara ulaştığımız Antlaşma 1672 Bucaş, IV. Mehmet
  4. Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünen ilk Osmanlı Padişahı, Genç Osman.(1621)
  5. Sancağa çıkan son şehzade, III. Mehmet’tir. Bu uygulama III. Mehmet’in oğlu I.Ahmet tarafından kaldırıldı.
  6. Osmanlı’nın ilk toprak kaybettiği Antlaşma 1611 İran’la yapılan Nasuh Paşa Antlaşmasıdır.
  7. Ordusunun başında bulunup sefere katılmayan ilk Padişah, II. Selim’dir.
  8. Ordusunun başında sefere katılan son Padişah III. Mustafa’dır.(1695–1703)
  9. Osmanlı’nın aldığı ilk büyük yenilgi II. Viyana kuşatmasıdır.1683
  10. Osmanlı’nın çok miktarda toprak kaybettiği ilk Antlaşma KarlofçaAntlaşmasıdır.1699
  11. Osmanlı’nın Devletlerarasında paylaşıldığı ilk paylaşım Antlaşması, 1699 Karlofça
  12. Osmanlı-İran ilişkileri ilk kez II. Bayezid döneminde başladı.
  13. Osmanlı-Memluk ilişkileri ilk kez Fatih döneminde başladı.
  14. İlk Osmanlı-Memluk savaşı II. Bayezid dönemi’dir.
  15. Osmanlı başkentinde elçi bulundurma hakkını elde eden ilk Avrupa Devleti Venedik’tir.
  16. Osmanlı Bütçesinin ilk defa açık verdiği dönem I.Süleyman dönemidir.
  17. Mimar Sinan’ın ilk eseri, Kanuni’nin eşi için İstanbul’da yaptırdığı Haseki külliyesi’dir.
  18. Osmanlı ile Rusya arasındaki ilk Antlaşma 1700 İstanbul Antlaşması’dır.
  19. İlk Osmanlı Bankası,1847 Bank-ı Der saadet’tir.
  20. Avrupa’ya ilk defa öğrenim için öğrenci gönderilmesi, II. Mahmut
  21. İlk defa halkı Müslüman-Türk olan bir bölgenin elden çıkışı, Kırım, Küçük Kaynarca
  22. Rusya’ya ilk savaş tazminatı Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla verildi.
  23. Nizam-ı Cedit askerlerinin ilk ve son başarısı Fransızlara karşı Mısır’da- 1802 oldu.
  24. İlk çiçek aşısı, ilk kumaş fabrikası, ilk kâğıt fabrikası, ilk matbaa, ilk itfaiye teşkilatı, ilk karakalem portre çalışması, ilk batılaşma hareketleri Lale devridir.
  25. Batı tarzı ilk askeri ıslahat 1730,I.Mahmut
  26. Halktan ilk kez iç borçlanma yoluyla para toplanması Esham-ı Tahvilat ismi ile 1757 III. Mustafa.
  27. İlk geçici elçilik Fransa’ya açıldı. Lale devrinde,28 Mehmet Çelebi Paris’e gönderildi.
  28. İlk sürekli elçilik uygulaması III. Selim döneminde oldu. Yine Paris’e açıldı.
  29. Islahatlarla ilgili rapor hazırlatan ilk Padişah III. Selim’dir.
  30. Fransız ihtilalinin milliyetçilik düşüncesinin ilk etkili olduğu ülke Osmanlı İmparatorluğudur.
  31. Osmanlıdan ayrılmak için ilk isyan eden millet Sırplardır.(1804)
  32. Osmanlıdan ilk ayrılan millet Yunanlılardır.1829 Edirne Antlaşması.
  33. Osmanlıdan ayrılan son Balkan Devleti Arnavutluktur.(1913)
  34. Valisinin pazarlıklarına boyun eğen ilk Osmanlı Padişahı, II. Mahmut’tur. Mısır valisi Kavalalı’nın şartlarını kabul etmiştir.
  35. Ruslar Anadolu topraklarına ilk defa 1828–29 Osmanlı-Rus savaşı ile girdiler. Ardahan ve Kars’ı ele geçirdiler.
  36. Kuzey Afrika’da kaybedilen ilk toprak Cezayir’dir.1830 Fransa Antlaşması.
  37. Rusya ilk defa 1833 Hünkâr iskelesi Antlaşması ile donanmasını Akdeniz’e sokma hakkını elde etti.
  38. Osmanlı’nın boğazlar üzerindeki hâkimiyetini tek başına kullandığı son Antlaşma 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşmasıdır.
  39. Boğazlar ilk defa Hünkâr İskelesi Antlaşmasıyla bir siyasi pazarlık haline getirildi.
  40. Osmanlı devleti ilk defa 1856 Paris Antlaşması ile bir Avrupa Devleti sayıldı.
  41. Osmanlı’da ilk dış borç 1854 yılında Abdulmecid tarafından İngiltere’den alındı.
  42. Padişahın yetkilerini sınırlayan ilk gelişme 1808 Sened-i ittifak’tır.
  43. İlk yurt dışı seyahatine çıkan Osmanlı Padişahı,1867 Abdülaziz’dir.
  44. İlk yurt dışı sergisi, 1851 Londra’da Tarım ve sanayi ürünlerini sergilediğimiz sergidir.
  45. Türkiye’de ilk sergi 1863 Sultan Ahmet Meydanındaki sanayi ürünleri sergisidir.
  46. İlk resim sergisini açan ressam, Şeker Ahmet Paşa’dır.
  47. İstanbul’da açılan ilk tünel 1873,Abdülaziz dönemindedir. Dünya’nın 3.tüneli’dir.
  48. Osmanlı’da ilk vapur 1827,II. Mahmut dönemindeki Buğu gemisi
  49. İlk kıyafet kanunu 1829,II. Mahmut. Fes, setre, pantolon
  50. İlk gazete, Takvim-i Vekayi (1831),II. Mahmut, resmidir.
  51. İlk Telgraf (1854) Abdulmecid.
  52. İllere ilk defa vali gönderme, II. Mahmut
  53. İlk nüfus sayımı, II. Mahmut,(1831)
  54. Piyanist olan ilk ve tek Osmanlı Padişahı V.Murat’tır.
  55. İlk posta (İstanbul-İzmir arası 1823),polis ve karantina teşkilatları, II. Mahmut
  56. İlk defa ülke içinde seyahatlere çıkan Padişah, II. Mahmut’tur.
  57. İlk muhtarlık uygulaması, II. Mahmut dönemindedir.
  58. Devlet dairelerine resmini astıran ilk Padişah, II. Mahmut’tur.
  59. İlk kâğıt para(kaime) basıldı.1840Abdulmecid
  60. İlk demir yolu 1866’da İzmir-Aydın arasında işletmeye açıldı.
  61. Osmanlı posta teşkilatı(1841).
  62. İlk kahvehanenin açılışı (1854) İstanbul-Tahtakale
  63. Kaybedilen topraklardan yapılan ilk göç 1806–1812 Osmanlı-Rus savaşı sonunda Balkanlardan Anadolu’ya yapılan göçtür.
  64. İstanbul’a ilk otomobil’in gelişi 1895
  65. Osmanlıya ilk telefonun gelişi II. Meşrutiyet
  66. 19.y.y’ın en büyük göç olayı 1877–78 Osmanlı-Rus savaşı sonucu yapılan göçtür.
  67. İlk Türk kadın romancısı Ahmet Cevdet Paşa’nın kızı Fatma Aliye Hanım’dır.
  68. İlk mecburi ilköğretim, II. Mahmut
  69. Aydınlar tarafından tahtan indirilen ilk Padişah Abdülaziz’dir.(Genç Osmanlılar tarafından)
  70. Osmanlı’da ilk rasathane, III. Murat döneminde Takuyyittin Mehmet tarafından kuruldu.
  71. En uzun süre tahtta kalan padişah, Kanuni, 46 yıl.
  72. En kısa süre tahtta kalan padişah V. Murat, 5 ay.
  73. İlk uçağımız, 1912 Mehmet Reşat’ın cülus töreninde kullanıldı
  74. İlk Havaalanımız,1912 Yeşilköy Havaalanı

  Birinci Dünya Savaşı
  • Osmanlı Devletinin I.Dünya savaşı içinde paylaşıldığı ilk antlaşma Sykes Picottur.

  • Sivilya Savunma Teşkilatı ilk defa I.Dünya Savaşı sırasında kurulmuştur.

  • I.Dünya savaşında Osmanlı Devletinin açtığı ilk cephe Kafkas Cephesidir.

  • I.Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin elinden çıkan ilk yer Kıbrıs’tır.

  • I.Dünya Savaşında başarılı olduğumuz ilk ve tek cephe Çanakkale Cephesidir

  • I.Dünya Savaşı sonunda imzalanan ilk antlaşma Versay Antlaşmasıdır.

  • Osmanlı Devletinde bağımsızlığını kazanan son balkan devleti Arnavutluktur.

  • İşgallere silahla karşı koyma kararı ilk defa İzmir Müdafaa Hukuk Kongresinde verilmiştir.

  • İzmit’in Yunanlılara verilmesi ilk defa Paris Barış Konferansında kararlaştırılmıştır.(1919)

  • I.Dünya Savaşından sonra imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.

  • I. Dünya Savaşından sonra başlayan işgalleri Türk halkının ilk tepkisi direniş cemiyetleri kurmak olmuştur

İlgili Kategoriler

Tarih Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.