Tarih öncesi ve ilk çağ tarihi pratik ders notu

TARİH ÖNCESİ VE İLK ÇAĞ TARİHİ

 • Tarih öncesiilk devir paleolitik (Eskitaş) devridir. İlk araçlar bu devirde yapılmıştır.
 • İlk resim ve sanatsal faaliyetler Mezolitik (ortataş) devrinde yapılmaya başlanmıştır.
 • Ateşilk defa Mezolitik devrinde kontrol altına alınmıştır.
 • Mezolitik devirdearaç-gereç yapımı başlamıştır.
 • Yerleşik hayatailk kez Neolotik (Yenitaş) döneminde geçildi.
 • Hayvanlarilk defa Neolotik devirde evcilleştirilmişlerdir.
 • Neolotik devirdeseramik sanatının temeli atılmıştır.
 • Tarımilk defa Neolotik devirde yapılmıştır.
 • Neolotik devirdeüretim ve ticari faaliyet başlamıştır.
 • Neolotik devirdedolmen ve menehirler yapılmıştır.
 • Ataerkil aile yapısıilk defa Maden devrinde görülmüştür.
 • Saban ve tekerlekilk defa maden devrinde kullanılmıştır.
 • İlk krallıklar ve beyliklermaden devrinde görülmüştür.
 • İlk şehir devletlerive ilk büyük devletler Tunç devrinde kurulmuştur.
 • Bulunanilk madenler bakır,altın ve gümüştür.
 • Yazıilk defa demir devrinde Sümerler tarafından kullanılmaya başlanmıştır.
 • Aile hukukuilk defa Hititlerde görülmüştür.
 • Anadolu’datarihi çağları başlatan ve ilk yazıyı getiren Asurlular dır.
 • Anadolu’dakurulan ilk uygarlık Hitit Uygarlığıdır.
 • İlk imparatorlukAkadlardır .
 • İlk tarih yazıcılığınıHititler yapmışlardır.(anal-yıllık)
 • Anadolu’da siyasi birliğiilk defa Hititler kurmuşlardır.
 • Tarihteilk meclis Hititler tarafından kurulan Pankuş Meclisidir.
 • Anadolu’da yontmataş dönemini aydınlatanilk kalıntılar Antalya’da Karain Mağrası’nda bulunmuştur.
 • Anadolu’dademir devrine ilk defa Hititler girmiştir
 • Tarihtekiilk sosyal örgütlenmeler Sümerler tarafından gerçekleştirildi.
 • Mezopotamya dailk medeniyet Sümerler tarafından kurulmuştur
 • İlk güneş saatiniSümerler kullanmıştır
 • İlk yazılı kanunlarSümer kralı urgakina tarafından hazırlanmıştır
 • İlk sömürgecidevlet Asurlardır
 • İlk kütüphaneninovada kurulmuştur.(Asurlar)
 • İlk düzenli orduakadlarda görülür
 • Asya ve Avrupa arasındakiilk kültürel etkileşim İskender in Asya seferi sonucu gerçekleşmiştir.
 • Doğu-batı ticaretiningelişmesini ilk defa Lidyalılar sağlamıştır
 • İlk mutlak krallığıbabiller kurmuşlardır
 • İlk kanun kitabını(anayasa) babiller hazırlamıştır
 • Rahip kral özelliğine son vererek ilk dünyeviilk dünyevi devleti babiller kurmuşlardır
 • Parayıilk defa Lidyalılar kullanmışlardır
 • Güneş ve ay tutulmasınıilk defa Mezopotamya medeniyetleri tespit etmişlerdir
 • Güneş yılı esasına dayalı takvimiilk defa mısırlılar bulmuştur
 • Ay yılı esaslı takvimiilk defa Sümerler bulmuştur
 • Tarihtekiilk yazılı antlaşma kadeş anlaşmasıdır(mısır-Hitit)
 • Hiyeroglif(resim yazısı) yazısınıilk defa mısırlılar kullanmışlardır
 • Mumyacılık ve tıp biliminiilk defa mısırlılar kullanmışlardır
 • Tarımda sulama kanallarıilk defa maden devrinde mısırlılar tarafından yapılmıştır
 • Alan ve hacim hesaplamalarınıilk defa yapan ve daireyi 360 a bölen mısırlılardır
 • Onluk sayma düzeniniilk defa mısırlılar kullanmıştır
 • Tarımlailk defa mısırlılar uğraşmışlardır
 • İlk vezirlik(katiplik) sistemi mısırda kullanılmıştır
 • Tarihtekiilk ticaret kolonilerini Fenikeliler kurmuşlardır
 • Modern tarihilk defa yunan medeniyetinde görüldü
 • Posta teşkilatıilk defa Persler tarafından kurulmuştur.
 • Alfabeilk defa Fenikeliler tarafından bulunmuştur.
 • Tarihtekiilk denizciler Giritlilerdir.
 • Tarihtekiilk Yahudi devletini İbraniler kurmuştur.
 • Tek tanrı inancıolan ilk toplum İbranilerdir.
 • Tarihtebasın yayını ilk defa Romalılar çıkardıkları günlüklerle başlattılar.
 • Şehir devletleriilk defa Sümerlerde görülmüştür.
 • Barut,kağıt,matbaa ve pusula ilk defa Çinlilertarafından kullanılmıştır.

İlgili Kategoriler

Tarih Ders Notları


Yorumlar 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.