İcra iflas hukuku ders notları

SON DEĞİŞİKLİKLERE MUTLAKA GÖZ ATINIZ!!!

2017-2018 Kamu Hukukunda Yapılan Tüm Değişiklikler Kapsamlı Not-KPSS ve Kurum Sınavları İçin

24 Haziran 2018 Seçimlerinden Sonra Yürürlüğe Girecek Değişiklikler-Anayasa Ders Notu KPSS

Anayasa Hukuku 2017-2018 Değişiklikleri Son Hali

Ceza Hukuku 2017-2018 Değişiklikleri-KPSS Notu

Ceza Muhakemesi Hukuku 2017-2018 Değişiklikleri-KPSS Notu

İdare Hukuku 2017-2018 Değişiklikleri KPSS Ders Notu

İdari Yargılama Usul Hukuku 2017-2018 Yılı Değişiklikleri-KPSS Not

KPSS Ticaret Hukukunda Değişiklikler ve Süreler 2017-2018

2017-2018 Maliye ve Vergi Hukukunda Yapılan Önemli Değişiklikler

2017-2018 İtibariyle İcra ve İflas Hukukunda Yapılan Değişiklikler-KPSS Not

2017-2018 Vergi Değişiklikleri-KPSS Notu

İCRA ve İFLAS HUKUKU TESTİ ÇÖZ

 İcra mahkemesinin görevleri ;

a) Hacizde istihkak davalarını incelemek

b) İflasta istihkak davalarını incelemek

c) İcra ve iflas suçlarını inceleyerek ceza vermek

d) Takibin talikine karar vermek

e) İlamlı icrada icranın geri bırakılmasına karar vermek

f) Şikayet yoluyla gelen ihalenin feshi istemleri incelemek

Genel mahkemelerde görülen icra ve iflas davaları;

a) İtirazın iptali davası

b) Borçtan kurtulma davası

c) Geri alma-istirdat- davası

d) Sıra cetveline itiraz davası

e) İhtiyati haciz istemi

f) Tasarrufun iptali davası

g) İflas davası

***İlamsız takipte ilk aşamada görevli icra organı ; İCRA DAİRESİDİR

***  PARA VE TEMİNAT ALACAKLARI DIŞINDAKİ ALACAKLAR GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP YAPILAMAZ

Genel haciz yoluyla takip altı temel aşamadan oluşur;

 • Takip talebi
 • Ödeme emri
 • Takibin kesinleşmesi
 • Haciz
 • Satış
 • Paraların paylaştırılması

***İcra müdürü ödeme emri göndermeden önce alacağın varlığını nereden kaynaklandığını vadesini, zamanaşımına uğrayıp uğramadığını araştırma yetkisi yoktur

_ ödeme emrine karşı itiraz icra dairesine yapılır. Ödeme emrine itiraz süresi 7 gündür

 ***   Gecikmiş itiraz; 3 gün içinde, icra mahkemesine yapılır

İtiraz ile şikayet arasındaki farklar;

1) tek ortak yön, süredir(7 gün)

2) itiraz icra dairesine yapılır, şikayet icra mahkemesine

3) itiraz kendiliğinden icra takibini durdurur, oysa şikayet durdurmaz

4) itiraz yoluna yalnızca borçlu başvurabilir, şikayette ise herkes

5) icra mahkemesi itirazı doğrudan inceleyemez. Bunun için itirazın kaldırılması için başvurulması gerekir,oysa şikayette mahkeme doğrudan inceleme yapar

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI; Dava 1 yıl içinde açılmalıdır. Görevli mahkeme genel mahkemelerdir.

İTİRAZIN KALDIRILMASI;  Süresi 6 aydır görevli yer ise; İCRA MAHKEMESİDİR

****BORÇLU BU KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBARE 3 GÜN İÇİNDE MAL BEYANINDA BULUNMAK ZORUNDADIR  

_ İCRA MAHKEMESİNDE İMZA İNCELEMESİNDE TANIK DİNLENEMEZ VE YEMİN KANITINA BAŞVURULAMAZ 

Borçtan kurtulma davası;

_ Olumsuz (menfi) tespit davasıdır

_ Borçtan kurtulma davası sonucu verilen hüküm, maddi anlamda kesin hüküm etkisine sahiptir

_ 7 gün içerisinde açılabilir

_ % 15 lik teminat yatırması gerekir borçlunun

HACİZ;

_ Yetkili icra dairesine yapılmalıdır

_ Kayıtsız şartsız yapılmalıdır

_ Alacaklı ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl içinde haciz isteyebilir

_ ALACAKLI SÜRESİNDE HACİZ İSTEMEZ VEYA HACİZ İSTEMNİNİ GERİ ALDIKTAN SONRA BİR YILLIK SÜRE

İÇİNDE YENİLEMEZSE YALNIZCA DOSYA İŞLEMDEN KALDIRILIR; YOKSA İCRA TAKİBİ SON BULMAZ

_ İcra müdürü haciz isteminden itibaren 3 gün içinde haczi yapmalıdır

_ Resmi tatil günlerinde haciz yapılabilir

_ Gece vakti ise kural olarak haciz yapılamaz

_ Haciz yapılırken belirli bir sıraya uyulması gerektiği ifade eden kurala HACİZDE TERTİP(SIRA) denir

HACİZDE İSTİHKAK DAVASI;

    *** İstihkak konusunu yalnızca mülkiyet ve rehin hakkı teşkil edebilir

*** Üçüncü kişi 7 gün içinden icra mahkemesinde istihkak davası açmalıdır

***  HAKİM KANITLARI SERBESTCE TAKDİR EDER 

Hacizli TAŞINIR mallar ve alacaklar için satış isteme süresi; 1 yıldır

Taşınmaz mallar için ise 2 yıldır.

** süresi içinde satış istenmezse haciz kalkar ancak takip sona ermez. Yalnızca haciz kalkar 

İHALENİN FESHİ;

_ İhalenin feshi şikayet yoluyla icra mahkemesinden istenebilir

_ İhalenin feshi 7 gün içinde istenebilir

_ İHALENİN FESHİ İSTEMİNİN REDDİ KARARI MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM OLUŞTURUR

SIRA CETVELİ; alacaklıların birden fazla olması durumunda elde edilen paranın alacaklılar arasında nasıl dağıtılacağını gösteren listedir

** sıra cetveline 7 gün içinde genel mahkemeye itiraz davası ile başvurulabilir. Ancak şikayet yolu denenirse genel mahkemeye değil icra mahkemesine başvurulur. Ortak yönleri süredir ikisi de 7 gün içinde yapılır

1) Kesin aciz belgesi;

****İtirazın kaldırılmasını sağlayan belge niteliğindedir

_ Yeniden ödeme emri gönderilmesine gerek yoktur

_ Hacze iştirak olanağı verir

_ BORÇ ACİZ BELGESİNİN DÜZENLEMESİNDEN İTİBAREN 20 YIL GEÇESİYLE BORÇLUYA KARŞI ZAMANAŞIMINA UĞRAR

2) Geçici aciz belgesi;

_ Haciz sırasında verilir.

_ TEK SONUCU ,ALACAKLININ İPTAL DAVASI AÇMASINA OLANAK VERMESİDİR

KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA TAKİP; 

***Ödeme emrine itiraz süresi 5 gündür. İCRA MAHKEMESİNE

*** ödeme emrine itiraz satıştan başka icra takip işlemlerini durdurmaz

*** İtiraz edilmediğinde ödeme emri ve mal beyanında bulunma süresi 10 gündür

 Kesinleşmeden icraya konulamayacak ilamlar;

 • Boşanmaz soy bağı veya babalık davası sonunda verilen hükümler
 • Hakem kararları
 • Taşınmaza ilişkin ayni haklara ilişkin hükümler
 • Yabancı mahkeme ilamlarının tenfizi hakkındaki kararlara karşı yasa yoluna başvurulursa
 • Sayıştay ilamları
 • Ceza mahkemesi ilamlarının tazminata ve yargılama giderlerine ilişkin hüküm

***nafaka hükümleri kesinleşmeden icraya konulabilir***

*****REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUNDA HACİZ AŞAMASI YOKTUR

Rehin açığı belgesi

_ Rehin açığı belgesi, bir aciz belgesi değildir

_ Alacaklı rehin açığını belgesine dayanarak iptal davası açamaz

İHTİYATİ HACİZ;

**İhtiyati tedbir, en az masrafla ve en çabuk nerde ifası mümkün ise o yer mahkemesinden istenebilir, ancak ihtiyati hacizde yetkili mahkeme genel mahkeme yetkilidir

**İhtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde alacaklının ihtiyati haciz kararının yerine  getirilmesini istemesi gerekir

**İhtiyati haciz kararına 7 gün içinde itiraz edilebilir

Asıl iflas organları;

1) İcra dairesi;

 1. a) İflas takibinde ilk olarak takibin başlatılacağı yerdir
 2. b) İflas takip talebini almak
 3. c) Borçluya iflas ödeme emri göndermek
 4. d) İtiraz ve şikayetleri alır ( ancak ticaret mahkemesi inceler )

Ticaret mahkemesi;

_ Ticaret mahkemesi hakkında yetki sözleşmesi yapılamaz

_ Yetki itirazı her zaman ileri sürülebilir

_ Mahkeme yetkili olup olmadığını kendiliğinden gözetir

Görevleri;

1) İflas davasına bakmak ve iflas kararı vermek

2) İtirazları incelemek ve karar vermek

3) Sıra cetveline itiraz davasına bakmak

4) İflasın kaldırılmasına ve kapanmasına karar vermek

5) Konkordatonun kısmen ya da tamamen feshi istemlerini incelemek

6) İflas içi konkordato teklifinin tasdiki ya da reddi hakkında karar vermek

2) İflas dairesi;

_ İflas dairesi ticaret mahkemesince iflasın açılmasına karar verilmesinden sonra görev alan resmi iflas organıdır

_ İflasın açıldığını gerekli yerlere bildirmek ve ilan etmek

_ Müflisin mallarının defterini tutmak

_ Adi tasfiyede alacaklıları birinci toplantıya çağırmak

_ Birinci alacaklılar toplantısı yapılamazsa iflas idaresi yerine iflas masasını idare etmek

_ Basit tasfiye usulünde tasfiyeyi bizzat yapmak

3) İcra mahkemesi;

 • İflas dairesini denetlemek
 • İflasta istihkak iddia edilen mal 3.kişinin elinde değilse açılan istihkak davalarına bakmak. Mal 3.kişinin elindeyse istihkak davasına genel mahkemelerde bakılır
 • KONKORDATO MÜHLETİ VERMEK
 • KONKORDATO KOMİSERİ ATAMAK
 • Kambiyo senetlerine özgü iflas yolunda ödeme emrine karşı yapılan şikayetleri icra mahkemesi değil ticaret mahkemesi inceler

4) Bölge adliye mahkemeleri

 1. B) Özel iflas organları;

1) Birinci alacaklılar toplantısı;

2) İflas bürosu;

3) İflas idaresi

İflas bürosu;—- Görevi; birinci alacaklılar toplantısında kullanılan oyların geçerli olup olmadığı hakkındaki uyuşmazlıkları çözmektir

İflas idaresi;

_ İflas masasının yasal temsilcisidir

_ İflas dairesinin denetimi altındadır

_ İflas masasını tasfiye eder

_ Masa mallarının korunmasını sağlamak

_ Müflis adına gelen mektupları açmak

***İflas ödeme emrinde borçlunun MAL BEYANINDA BULUNMA ZORUNLULUĞU YOKTUR 

*****TİCARET MAHKEMESİ BORÇLUNUN İFLASINA KARAR VERİLDİĞİ AN İFLAS AÇILMIŞ OLUR**

**** Ticaret mahkemesince verilen iflas kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde İSTİNAF yoluna başvurulabilir

İflasın açılması ile durmayan takipler;

 1. a) Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takipler
 2. b) Çocuk teksimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamların icrası
 • İflas tasfiyesi sırasında müflise karşı yeni takip yapılamaz
 • HUKUK DAVALARI İFLASIN AÇILMASI İLE DURUR. ANCAK DAVALARIN DÜŞMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR
 • İFLASIN CEZA DAVALARINA HİÇBİR ETKİSİ YOKTUr

***Adi iflas türk hukukunda suç değildir. Müflisin kusuruna dayanmayan iflas türüdür. Türk hukukunda taksirliiflas bir suçtur, tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin yerine getirilmemesi dolayısıyla iflasa neden olunmasıdır(sulh ceza mahkemesinde bakılır

***İflas masasına giren mal ve haklar;

 1. a) Miras ve bağışlama, şans oyunları gibi kazanımlar
 2. b) Mülkiyeti borçluya ait olan rehin mallar iflas masasına girer ancak mülkiyeti 3.kişilere ait olan mallar girmez
 3. c) Müflisin iflasın açılmasından sonraki elde ettiği ÜCRET masaya girmez
 4. d) Haczedilebilir tüm malları

İFLASIN KAPANMASI; iflas tasfiyesi, paraların kesin dağıtılması ve alacağını alamamış olan alacaklılara aciz belgesi verilmesi ile sonra erer. Ancak iflas tasfiyesinin sona ermesiyle iflas KENDİLİĞİNDEN KAPANMAZ. İflas idaresi , ticaret mahkemesinden ister

_ İflasın kapanması ile müflisin müflislik sıfatı kalkmaz. Kalkması için itibarının yerine getirilmesi istemesi gerekir.( istemi müflis yapar eğer ölmüşse mirasçılarından biri )

İFLASIN KALDIRILMASI; İflas tasfiyesi devam ederken alacaklıların istemlerini geri alması veya müflisin bütün borçlarını ödemesi ya da konkordatonun onaylanması üzerinde müflis hakkındaki iflas kararının TiCARET MAHKEMESİNCE verilmemiş sayılmasıdır( BU DURUMDA MÜFLİS KENDİSİ İSTER

İFLAS DIŞI(ADİ ) KONKORDATO;

 • İflasa tabi olmayan borçlularla iflasa tabi olup da henüz iflas etmemiş borçluların teklif ettiği konkordatodur
 • İflasa tabi olmayan kişiler için konkordato her durumda iflas dışıdır
 • Teklif İCRA MAHKEMESİNE verilir
 • Konkordato mühleti en çok 3 ay sürer. En fazla 2 ayı geçmemek üzere uzatılabilir
 • Konkordato mühleti içinde borçluya karşı kural olarak takip yapılamaz
 • İhtiyati haciz kararları uygulanamaz

İFLAS İÇİ(İFLASTAN SONRA) KONKORDATO;

_ Konkordato mühleti yoktur

_ Konkordato komiseri atanmaz

_ Teklif İFLAS İDARESİNE VERİLİR, ticaret mahkemesi onayla

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları


Yorumlar 1

 • Notlar çok güzel ama galiba güncel değil çünkü taşınır ve taşınmaz malların satışıyla ilgili verilen sürede hata var eski kanundaki süre verilmiş.satış için süre takibin kesinleamesinden itibaren taşınırlar içün 6 ay taşınmazlar için 1 yıl

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.