2018-2019 İcra İflas Hukuku Değişiklikleri


15 Mart 2018 İtibariyle İcra ve İflas Hukukunda Yapılan Değişiklikler

 • Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak paraya çevrilir. (Hem icra hem iflas hukukunda satış bölümüne eklenen yeni bir maddedir.)
 • İflasın ertelenmesi kurumu tümüyle kaldırılmıştır.
 • Hacizde ve iflasta alacakların ödenme sırasında, ikinci sırada yer alan rehinli alacakların ödenme sırası ilk sıraya getirildi. Artık devletin alacaklarından önce rehinli alacaklar ödenecek ardından devletin alacakları ödenecektir.
 • İflas hukukunda iflas dairesinin tasfiye yöntemini belirleme süresi 3 aydan 2 aya düşürüldü.
 • İflas dairesinin görevi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

“İflâs dairesi; müflisin mağazalarını, eşya depolarını, fabrikalarını, imalathanelerini ve üretime yönelik sair yerlerini, perakende satış dükkânlarını ve buna mümasil yerlerini, masa hakkında faydalı olacağı anlaşılırsa ilk alacaklılar toplanmasına kadar kontrolü altında idare eder; aksi takdirde bu yerleri kapatıp mühürler.”

 • Birinci alacaklılar toplantısının görevleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

“Alacaklılar toplanması, bilhassa müflisin sanat veya ticaretinin devamı, fabrikaları, imalathaneleri ve üretime yönelik sair yerleriyle mağazalarının, eşya depolarının, perakende satış dükkânlarının faaliyetlerine devam edip etmemesi, muallak davalar ve pazarlıkla satışlar hakkında müstacel kararlar verebilir.”

 • İflas idaresinin görevleri bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir:

“İflâs idaresi, iflâs masasına kabul edilen alacaklılara, talepleri hâlinde iflâs tasfiyesinin seyri ile müteakip işlemlerin planı ve takvimi hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.”

 • İflas hukukunda alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

“Alacakların kaydı için muayyen müracaat müddeti geçtikten sonra ve iflâs idaresinin seçilmesinden itibaren en geç iki ay içinde iflâs idaresi tarafından 206 ncı ve 207 nci maddelerde yazılı hükümlere göre alacaklıların sırasını gösteren bir cetvel yapılır ve iflâs dairesine bırakılır. Zorunlu hâllerde iki ayın hitamından önce iflâs idaresinin icra mahkemesine başvurması hâlinde icra mahkemesi bir defaya mahsus olmak üzere bu süreyi en çok iki ay daha uzatabilir. Süresi içinde sıra cetvelinin verilmemesi hâlinde iflâs dairesinin durumu icra mahkemesine intikal ettirmesi üzerine iflâs idaresi üyelerinin vazifesine son verilir ve sebketmiş hizmetleri için kendilerine bir ücret tahakkuk ettirilmez. Mahkeme ayrıca bu üyelerin bir yıldan az olmamak ve üç yılı geçmemek kaydıyla herhangi bir iflâs idaresinde görev almalarını yasaklayabilir, bu karar kesindir.”

 • Adi(İflas dışı) ve İflas içi konkordato bölümü yeniden düzenlenmiştir. Yapılan bütün düzenlemeler Konkordato bölümünde olduğu gibidir.

KONKORDATO

Konkordato, bir borçlunun alacaklıları ile yaptığı ve ticaret mahkemesinin onayı ile hüküm ifade eden bir cebri icra kurumu olup, bununla alacaklılar alacaklarının belirli bir yüzdesinden vazgeçerler ve borçlu da kalan miktarı ödeyerek borcundan kurtulur.

1)ADİ(İFLAS DIŞI) KONKORDATO

Adi konkordato iflas etmemiş bir borçlunun teklif ettiği konkordatodur.

Konkordato Teklifi

Konkordato teklif edebilmek için borçlunun iflasa tabi olması gerekmez, her borçlukonkordato teklif edebilir. İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı da gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

Adi konkordato talebi asliye ticaret mahkemesine yapılır.

Konkordato Mühleti

a)Geçici Mühlet

Konkordato talebi üzerine mahkeme, kanunda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhâl geçici mühlet kararı verir.

Mahkeme, geçici mühlet kararıyla birlikte konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla bir geçici konkordato komiseri görevlendirir. Alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak gerektiğinde üç komiser de görevlendirilebilir.

Geçici mühlet üç aydır. Mahkeme bu üç aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici mühleti en fazla iki ay daha uzatabilir, uzatmayı borçlu talep etmişse geçici komiserin de görüşü alınır. Geçici mühletin toplam süresi beş ayı geçemez.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğurur.

Mahkemece geçici mühlet kararı, ticaret sicili gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmî ilân portalında ilân olunur ve derhâl tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahallî ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer lazım gelen yerlere bildirilir. İlanda ayrıca alacaklıların, ilândan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtilir.

b)Kesin mühlet

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını geçici mühlet içinde verir.

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir. Bu kararla birlikte mahkeme, yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı takdirde geçici komiser veya komiserlerin görevine devam etmesine karar verir ve dosyayı komisere tevdi eder.

Mahkemece, kesin mühlet kararıyla beraber veya kesin mühlet içinde uygun görülecek bir zamanda yedi alacaklıyı geçmemek, herhangi bir ücret takdir edilmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla ayrıca bir alacaklılar kurulu oluşturulabilir. Bu durumda alacakları, hukuki nitelik itibarıyla birbirinden farklı olan alacaklı sınıfları ve varsa rehinli alacaklılar, alacaklılar kurulunda hakkaniyete uygun şekilde temsil edilir. Alacaklılar kurulu oluşturulurken komiserin de görüşü alınır.

Alacaklılar kurulu her ay en az bir kere toplanır ve hazır bulunanların oy çokluğuyla karar alır. Komiser bu toplantıda hazır bulunarak alınan kararları toplantıya katılanların imzasını almak suretiyle tutanağa bağlar.

Güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet, komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir.

Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri

Dosyayı teslim alan komiser kesin mühlet içinde, konkordatonun tasdikine yönelik işlemleri tamamlayarak dosyayı raporuyla birlikte mahkemeye iade eder.

Komiserin görevleri şunlardır:

 • a)Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak.
 • b)Borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek.
 • c)Bu kanunda verilen görevleri yapmak.
 • d)Mahkemenin istediği konularda ve uygun göreceği sürelerde ara raporlar sunmak.
 • e)Alacaklılar kurulunu konkordatonun seyri hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirmek.
 • f)Talepte bulunan diğer alacaklılara konkordatonun seyri ve borçlunun güncel malî durumu hakkında bilgi vermek.

Komiserin konkordatoya ilişkin işlemleri ile ilgili şikayetler, asliye ticaret mahkemesi tarafından kesin olarak karara bağlanır.

Alacaklılar kurulu, komiserin faaliyetlerine nezaret eder; komisere tavsiyelerde bulunabilir ve kanunun öngördüğü hâllerde mahkemeye görüş bildirir. Alacaklılar kurulu komiserin faaliyetlerini yeterli bulmazsa, mahkemeden komiserin değiştirilmesini gerekçeli bir raporla isteyebilir. Mahkeme bu talep hakkında borçluyu ve komiseri dinledikten sonra kesin olarak karar verir.

Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması

Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin, kesin mühletin sona ermesinden önce gerçekleştiğinin komiserin yazılı raporuyla mahkemeye bildirilmesi üzerine mahkemece resen, kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine karar verilir.

Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın açılması

İflâsa tabi borçlu bakımından, kesin mühletin verilmesinden sonra aşağıdaki durumların gerçekleşmesi hâlinde komiserin yazılı raporu üzerine mahkeme kesin mühleti kaldırarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflâsına resen karar verir:

 • a)Borçlunun malvarlığının korunması için iflâsın açılması gerekiyorsa.
 • b)Konkordatonun başarıya ulaşamayacağı anlaşılıyorsa.
 • c)Borçlu, 297 nci maddeye aykırı davranır veya komiserin talimatlarına uymazsa.
 • d)Borca batık olduğu anlaşılan bir sermaye şirketi veya kooperatif, konkordato talebinden feragat ederse.

İflâsa tabi olmayan borçlu bakımından ise birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki hâllerin kesin mühletin verilmesinden sonra gerçekleşmesi durumunda, komiserin yazılı raporu üzerine mahkeme kesin mühleti kaldırarak konkordato talebinin reddine resen karar verir.

Kesin mühletin sonuçları

Alacaklılar Bakımından Sonuçları Borçlu bakımından sonuçları (m. 297)
Kural İstisna Kural İstisna
-Mühlet içinde borçluya karşı, 6183 sayılı kanuna göre yapılanlarda dahil hiçbir takip yapılamaz.

-Daha önce başlamış olan takipler durur.

-Mühlet içinde ihtiyati haciz kararları uygulanmaz ve hak düşürücü ve zamanaşımı süreleri işlemez.

-Aksi belirtilmemişse rehne bağlı olanlar hariç faizlerin işlemesi durur.

İİK m. 206’ nın sadece birinci sırasındaki imtiyazlı alacaklar için takip yapılabilir; başlamışsa devam edilebilir.

-Her türlü RPÇY ile takip yapılabilir ve daha önce RPÇY ile başlamış takiplere devam edilebilir. Ancak bu takiplerde de rehinli mal satılamaz ve muhafaza tedbiri alınamaz.

-Mühlet içinde borçlu, komiserin gözetim ve denetimi altında faaliyetlerine devam edebilir. -Mühlet kararı verirken veya mühlet içinde mahkeme, bazı işlemlerin geçerli olarak ancak komiserin izni ile yapılmasına veya borçlunun yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir.

-Borçlu bazı işlemleri ise bizzat asliye ticaret mahkemesinden izin almadan yapamaz. Aksi hâlde yapılan işlemler hükümsüzdür.

Yasak işlemlerolarak da nitelendirilen bu işlemler şunlardır:

1)Kefil olmak

2)İşletmenin devamlı tesisatını sınırlandırmak veya devretmek

3)Bağış yapmak

4)Rehin tesis etmek

5)Taşınmazlarını devretmek

 

 

 

Konkordato Alacaklılar Toplantısı

Konkordato projesinin hazırlanması, alacakların bildirilmesi ve tahkiki tamamlandıktan sonra komiser, yapacağı yeni bir ilânla alacaklıları, konkordato projesini müzakere etmek üzere toplanmaya davet eder. Toplantı günü ilândan en az on beş gün sonra olmak zorundadır. İlanda alacaklıların, toplantıdan önceki yedi gün içinde belgeleri inceleyebilecekleri de bildirilir.

Komiser alacaklılar toplantısına başkanlık eder ve borçlunun durumu hakkında bir rapor verir.

Borçlu gerekli açıklamaları yapmak üzere toplantıda hazır bulunmaya mecburdur.

Konkordato projesi;

 • a) Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya
 • b)Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini,

aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır.

Oylamada sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilir.

1)206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacakların alacaklıları ve

2)Borçlunun eşi ve çocuğu ile kendisinin ve evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi eşinin anası, babası ve kardeşi alacak ve alacaklı çoğunluğunun hesabında dikkate alınmaz.

Rehinle temin edilmiş olan alacaklar, takdir edilen kıymet sonucunda teminatsız kaldıkları kısım için hesaba katılırlar.

Konkordato projesinin müzakereleri sonucunda oluşturulan konkordato tutanağı, kabul ve ret oylarını içerecek şekilde derhâl imza olunur. Toplantının bitimini takip eden yedi gün içinde gerçekleşen iltihaklar da kabul olunur.

Komiser, iltihak süresinin bitmesinden itibaren en geç yedi gün içinde konkordatoya ilişkin bütün belgeleri, konkordato projesinin kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu mahkemeye tevdi eder.

Konkordatonun Tasdiki

Komiserin gerekçeli raporunu ve dosyayı tevdi alan mahkeme, konkordato hakkında karar vermek üzere yargılamaya başlar. Mahkeme, komiseri dinledikten sonra kısa bir zamanda ve her hâlde kesin mühlet içinde kararını vermek zorundadır.

Konkordatonun tasdiki için gerekli olan şartlar şunlardır:

 • a)Adi konkordatoda teklif edilen tutarın, borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktardan fazla olacağının anlaşılması; malvarlığının terki suretiyle konkordatoda paraya çevirme hâlinde elde edilen hasılat veya üçüncü kişi tarafından teklif edilen tutarın iflâs yoluyla tasfiye hâlinde elde edilebilecek bedelden fazla olacağının anlaşılması.
 • b)Teklif edilen tutarın borçlunun kaynakları ile orantılı olması
 • c)Konkordato projesinin alacaklılarca gerekli çoğunlukla kabul edilmiş bulunması.
 • d)206 ncı maddenin birinci sırasındaki imtiyazlı alacaklıların alacaklarının tam olarak ödenmesinin ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçların ifasının, alacaklı bundan açıkça vazgeçmedikçe yeterli teminata bağlanmış olması
 • e)Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği yargılama giderleri ile konkordatonun tasdiki durumunda alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden alınması gereken harcın, tasdik kararından önce, borçlu tarafından mahkeme veznesine depo edilmiş olması.

Asliye ticaret mahkemesi şartların varlığını tespit ettiği taktirde, konkordatonun tasdikine karar verir. Konkordatonun tasdiki kararında alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçtiği ve borçlunun borçlarını hangi takvim çerçevesinde ödeyeceği belirtilir.

Kararda, tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli bir kayyım tayin edilebilir. Bu takdirde kayyım, borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda iki ayda bir tasdik kararını veren mahkemeye rapor verir; alacaklılar bu raporu inceleyebilirler.

Tasdik kararı mahkemece, ilân olunur ve ilgili yerlere bildirilir.

Konkordato tasdik edilmezse mahkeme konkordato talebinin reddine karar verir ve bu karar ilân edilerek ilgili yerlere bildirilir. Borçlunun iflâsa tabi şahıslardan olması ve doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme, borçlunun iflâsına resen karar verir.

Konkordato hakkında verilen karara karşı borçlu veya konkordato talep eden alacaklı, kararın tebliğinden; itiraz eden diğer alacaklılar ise tasdik kararının ilânından itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları

Konkordato, tasdik kararıyla bağlayıcı hâle gelir. Bağlayıcı hâle gelen konkordato, konkordato talebinden önce veya komiserin izni olmaksızın mühlet içinde doğan bütün alacaklar için mecburidir.

Ancak aşağıda belirtilen alacaklar, konkordato ile bağlı değildir:

 • 206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar,
 • Rehinli alacaklıların rehnin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları
 • 6183 sayılı Kanun kapsamındaki amme alacakları

Konkordatonun Feshi

a)Kısmi feshi: Bu durumda konkordato sadece bir alacaklı bakımından feshedilir. Yani, borçlu bir alacaklı için konkordato şartlarını ihlal ederse, konkordato sadece o alacaklı bakımından feshedilmiş olur.

b)Tam feshi: Bu durumda konkordato bütün alacaklılar için feshedilmiş olur. Özellikle borçlu dürüst olmayan işlemlerle yani kötü niyetli davranışlarla konkordatonun onaylanmasını sağlamışsa, asliye ticaret mahkemesinden konkordatonun tamamen feshi istenir ve talep kabul edilirse, konkordato bütün alacaklılar için feshedilir.

Konkordato tamamen feshedilirse, borçlunun iflâsa tabi şahıslardan olması ve doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme, borçlunun iflâsına resen karar verir.

2)İFLAS İÇİ KONKORDATO

 • Müflisin teklif ettiği konkordatodur.
 • Konkordato teklifi iflas idaresine yapılır.
 • İflas içi konkordato da borçluya konkordato mühleti verilmez.
 • Burada konkordato komiseri atanmaz. Komisere ait görevler iflas idaresi tarafından yerine getirilir.
 • İflas içi konkordato teklifi Alacaklılar Toplantısında görüşülüp karara bağlanır.
 • Alacaklıların konkordatoyu kabul etmeleri için gerekli olan çoğunluk, iflas dışı konkordatodaki gibidir.
 • Konkordatonun incelenmesi ve ticaret mahkemesince onaylanması, iflas dışı konkordatodaki gibidir.
 • İflas içi konkordato teklifi onaylanırsa, iflas idaresi ATM’den iflasın kaldırılmasını talep eder.
 • İflasın kaldırıldığı ilan edilir. Bu ilan aynı zamanda konkordatonun kabulü ilanı yerine geçer.
 • Diğer özellikleri iflas dışı konkordatodaki gibidir.
 • İflâstan içi konkordato iflâs tasfiyesi içinde ancak bir defa

 

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir