İcra-İflas Hukuku Süreler

İcra-İflas Süreleri

20 YIL

Aciz belgesine bağlanan alacak 20 yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

2 YIL

Taşınmaz satışı 2 yıl içinde talep edilirse 2 ay içinde satılmalı

Taşınmazlar 2 yılı geçmedikçe yeniden kıymet taktiri yapılmaz(icra mah.)

Taşınmazlarda rehnin satışını isteme

1 YIL

İhtiyati hacizden tazminat davası(genel mah.)zamanaşımı süresi

İtirazın iptali davası(genel mah.)

İstirdat davası(geri alma davası)

Taşınır satışı 1 yıl içinde talep edilirse 1 ay içinde satılmalıdır

Borç ödemeden aciz belgesiyle 1 yıl içinde yeniden takip yapılması halinde ödeme emrine gerek yok

Rehnin satışını isteme taşınırlarda 1 yıl

Kesin rehin açığı belgesiyle 1 yıliçinde takipte yeniden ödeme emrine gerek kalmaz

6 AY

İtirazın kesin ve geçici kaldırılması

3 AY

Mirası mirasçılar açıkça kabul etmemişlerse 3 ay takip yapılmaz

Tazyik hapsi

2 AY

Olgunlaşmamış mahsül en çok 2 ay önce haczedilir

Borçlunun 2 aylık yiyeceği haczedilemez

1 AY

İhtiyati hacizle 1 ay içinde ilamlı takip yapılmazsa ihtiyati haciz düşer

 

 

 

30 GÜN

RPÇY ilamsız takip taşınmaz rehni ödeme süresi: 30 gün

RPÇY ilamlı takip taşınmaz rehni ödeme süresi: 30 gün

15 GÜN

3.kişideki mal ve alacağın haczinde 2.ihbarnameye cvb verilmezse son ihbarname çekilir. 3.kişi kendisinde mal ve paranın bulunmadığına dair dava açmalı ya da parayı icra dairesine ödemeli

Taşınır rehni ilamsız takip ödeme süresi

İpotek alacaklısı gaip veya borcu almaktan kaçınırsa 15gün snr ipotek kalkar

10 GÜN

İcra mah. Kararlarına karşı hukuka ilişkin kararlarda temyiz süresi

Karar düzeltme(yargıtay)

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda mal beyanında bulunma süresi

Taşınmaz ihalesinde ödeme süresi

Taşınmazlarda 2.ihale 1.yi izleyen 10.günde yapılır.

İhtiyati hacizde icrayı izleme mah.kararından itibaren. 10gün içinde icra dairesine verilip uygulatılmazsa kendiğinden düşer.

Şikayette duruşmasız incelemede 10 gün içinde karara varılmaz zorunda

Şikayet sonunda verilen karara temyiz süresi

5 GÜN

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda ödeme emrine itiraz

Taşınır satışında 2.artırma 1.artırmayı izleyen 5.gün

3 GÜN

Gecikmiş itirazın itiraz maninin kalktığı andan itibaren 3 gün içinde delilleriyle birlikte icra mah. Yapılır

Borçlu borçtan kurtulma davası açar da kaybederse 3 gün içinde mal beyanında bulunmak zorunda

İtirazı kesin veya geçici kaldırılan borçlu 3 gün içinde mal beyanında bulunmak zorunda

Haciz talebini alan icra müdürü haciz talebinden itibaren 3 gün içinde hacze başlamalı

İcra müdürü takip talebini aldığından itibaren 3 gün içinde ödeme emri göndermeli

İstihkak davasında mal borçlunun elindeyse icra dairesi alacaklı ve borçluya dava açmaları için 3 günlük süre verir

Talik halleri 3 gün

7 GÜN

İcra mah.kararlarına karşı 7 gün içinde numara itibariyle bir sonraki icra dairesinde itiraz edilir

Şikayet kanununa aykırı işlem, işlemin olaya uygun düşmemesi: şikayet icra mah.

Ödeme emrine itiraz

Borçtan kurtulma davası

Mal beyanında bulunma süresi

Geçici hacizde itirazın kaldırılma davası açılma süresi

Hacizde tertip ilkesine aykırı hareket edilirse icra mah.şikayet süresi

3.kişinin haciz ihbarnamesine itiraz

3.kişi 7 gün içinde itiraz etmezse 2.ihbarname gönderilir buna da itiraz 7 gün

İcra mah.de istihkak davası açma hakkı

İstihkakta mal 3.kişinin elindeyse alacaklıya icra müdürü 7 günlük dava açma süresi verir

Taşınmazın kıymet taktirine karşı icra mah.şikayet süresi

İhalede alıcıya azami taşınırlar için ödeme süresi

İhalenin feshi ihaleden itibaren fesih nedeninin öğrenilmesinden itibaren 7 gün

Sıra cetveline bulunduğu sırasına şikayet (icra mah.)

Başkasının sırasına,miktarına,kendi miktarına itiraz(genel mah.)

Kambiyo senetlerine ilişkin haciz yolunda şikayet

İcranın geri bırakılması icra emrinin tebliğinden önce gerçekleşmişse 7 gün içinde talep edilir

RPÇY taşınır taşınmaz rehni ödeme emrine itiraz(ilamsız)

RPÇY taşınır taşınmaz rehni ödeme süresi(ilamlı)

İhtiyati haciz kararına karşı kanun yolu: talep kabul edilmişse borçlu karar verilirken dinlenmemişse 7 gün içinde itiraz etmek zorunda(genel mah.)

İhtiyati haczin kasinleşmesi: alacaklı 7 gün içinde takip yapmazsa ihtiyati haciz düşer 7 gün içinde takip yapar borçlu ödeme emrine itiraz ederse 7 gün içinde kaldırılmasını veya iptalini istemezse ihtiyati haciz düşer(dava veya takipten önce)

Takipten snr borçlu ödeme emrine itiraz ederse 7 gün içinde itiraz kaldırılmasını veya iptalini istemezse ihtiyati haciz düşer

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.