2017-2018 Maliye ve Vergi Hukukunda Yapılan Önemli Değişiklikler

resmin alt tagı

MALİYE BÖLÜMÜ BAZI DEĞİŞİKLİKLER

Bu paylaşımın amacı 2016-2017-2018 yılların da gerek olağanüstü khk’lar gerekse kanun vb araçlarla yapılan değişiklikleri sizlerle paylaşmaktır.

 ÖDENEK AKTARIMI: 1. KURUMLAR ARASI ÖDENEK AKTARIMI: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçeleri arasında genel bütçe ödeneklerinin yüzde onunu geçmemek kaydıyla ödenek aktarılabilir. Yüzde onu aşan ödenek ihtiyacı duyulduğunda ise ödenek aktarmalarına ilişkin yetki ve işlemler ile usul ve esaslar merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenir ifadesi konularak kurumlar arası ödenek aktarımı kanunla yapılır ifadesi korunmuş. (Kaynak 5018 sayılı kanun 21. Madde 24 Kasım 2016 değişikliği)

2. KURUMLAR ARASI ÖDENEK AKTARIMI: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde yirmisine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler. Fakat ihtiyaç halinde tertibin ödeneğinin yüzde yirmiyi aşan ödenek aktarma işlemlerini kurum bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. (Kaynak 5018 sayılı kanun 21. Madde 24 Kasım 2016 değişikliği)  5018 sayılı kanunun 11. maddesinin ikinci cümlesi olan ‘’Milli Savunma Bakanlığın da üst yönetici bakandır.’’ cümlesi 676 sayılı KHK’nın 69. maddesi ile iptal edilmiştir. Artık bütün bakanlıklarda harcama yetkilisi müsteşar.

 Sayıştay’ ın her yıl TBMM’si tarafından görevlendirilen komisyon tarafından denetlenmesine ilişkin 79. madde hükmü Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. (28/12/2013 tarihli ve E. : 2011/21 K.:2013/36 sayılı karar ile iptal edilmiştir.)
 Örtülü ödenek artık sadece Başbakanlık bütçesine değil Cumhurbaşkanlığı bütçesine de konuluyor.
 Tütün ve Alkol Piyasası Kurulu III. Sayılı cetvelden çıkarıldı. Gıda ve Hayvancılık Bakanlığına bağlandı.
 Şeker Kurulu kapandı.
Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Değişiklikler
 Süre bitimi Mali Tatile (1 Temmuz – 20 Temmuz) ya da Adli Tatile (20 Temmuz – 31 Ağustos) rastlarsa süre mali tatil için takip eden 5. Günün(Önceden 7. Günün mesai saati sonuydu) , adli tatil için ise 7. günün mesai saati sonunda biter.
 Verginin tebliğ usullerinde 2017 değişikliği ile “ kapıya yapıştırma usulü ile tebliğ eklendi” .
 Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılları için % 20 yerine % 22 olarak uygulanacak.
 Özel usulsüzlük cezası tarhiyat öncesi uzlaşmadan çıkarıldı.
 Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında, ilgili kanunda yer alan şartlara uyulması durumunda, kesilen cezanın 3’te 1’i(1/3) yerine YARISI(1/2) oranında indirim uygulanacak.
 Kira gelirinin vergilendirilmesinde GÖTÜRÜ GİDER yönteminde yeni kanun değişikliği ile birlikte hasılatın %25’i değil % 15’i indirilebilecek.(Gelir vergisi kanunu değişikliği 7061 sayılı kanun )
 Kurumlar vergisi düzenlemeleri;
 Risturn istisnası hükümleri kaldırıldı
 Taşınmazların satışından doğan kazançlara uygulanan %75’lik istisna oranı %50’ye indirildi.

 Özel İletişim Vergisi oranı % 7,5 olarak belirlendi
 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun kapsamındaki değişiklikler;
 İhtiyati hacze ilişkin dava açma süresinin düzenlendiği “İhtiyati hacze itiraz:” başlıklı 15 inci maddesinde yer alan 7 günlük süre 15 güne çıkarıldı.
 Ödeme emri ile amme borçlusuna borcun 7 gün içerisinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması yönünde bildirimde bulunulacağını belirten hükümlerin yer aldığı “Ödeme emri:” başlıklı 55 inci maddesinde öngörülen 7 günlük süre 15 güne çıkarıldı.
 “İhtiyati haczin kaldırılması:” başlıklı 56 nci maddesinde yer alan teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılan tebliğ ile verilen 7 günlük ödeme süresi 15 güne çıkarıldı.
 “Ödeme emrine itiraz:” başlıklı 58 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan ödeme emrine karşı dava açma ve davası reddedilenler için mal bildiriminde bulunma süreleri 7 günden 15 güne çıkarıldı.

Yorumlar 2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir