2017-2018 Vergi Değişiklikleri-KPSS Notu

VERGİ HUKUKUKUNDA ve TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE 2017-2018 DE DEĞİŞEN YENİ

GELEN HÜKÜMLER

 • Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında, ilgili kanunda yer alan şartlara uyulması durumunda, kesilen cezanın 3’te 1’i(1/3) yerine YARISI(1/2) oranında indirim uygulanacak.
 • Genel Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük cezaları, Tarhİyat ÖNCESİ Uzlaşma kapsamından çıkartıldı.
 • VERGİNİN TEBLİĞ USULLERİNE 2017 DEĞİŞİKLİĞİ ile ”kapıya yapıştırma usulüyle tebliğ” usulü eklenmiştir.
 • %20 olan KURUMLAR VERGİSİ ve GEÇİCİ VERGİ oranı 2018, 2019 ve 2020 vergilendirme dönemlerinde %22 olarak uygulanacaktır.
 • GELİR VERGİSİ KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ (7061 sayılı Kanun)
 • Kira gelirinin vergilendirilmesinde GÖTÜRÜ GİDER yöntemini tercih eden mükellefler yeni kanun değişikliğiyle artık hasılatlarından %25’ini değil %15’ini indirebilirler.
 • (1.404,06 TL) net asgari ücretin altında kalanlara ilave ödeme yapılması
 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Düzenlemeleri
  • Kurumlar vergisi oranının belirli bir süre için %22 uygulanması
  • Taşınmazların satışından doğan kazançlara uygulanan %75’lik istisna oranının %50’ye indirilmesi
  • Risturn istisnası hükümlerinin kaldırılması
  • Kooperatiflerde muafiyet uygulaması
 • Özel iletişim vergisi oranlarının %7,5 olarak belirlenmesi
 • Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmesi
 • Türk Vergi Sistemine; 7061 Sayılı Kanunun 13.Maddesiyle Birlikte Getirilen Yeni Değişiklik Yürürlüğe Girme Tarihi:01.01.2018 7338 Sayılı Veraset İntikal Vergisi Kanununda yarışmalardan ödül kazanılması halinde yarışmayı düzenleyen vergi sorumlusu sıfatıyla %20 oranında vergiyi kaynaktan kesip ilgili vergi dairesine yatırmakla yükümlüdür. (Daha önceden bu oran %10’du)
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun;

-İhtiyati hacze ilişkin dava açma süresinin düzenlendiği “İhtiyati hacze itiraz:” başlıklı 15 inci maddesinde yer alan 7 günlük süre 15 güne çıkarılmaktadır.

-Ödeme emri ile amme borçlusuna borcun 7 gün içerisinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması yönünde bildirimde bulunulacağını belirten hükümlerin yer aldığı “Ödeme emri:” başlıklı 55 inci maddesinde öngörülen 7 günlük süre 15 güne çıkarılmaktadır. Aynca, borcunu vadesinde ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları tahsil dairelerine bildirmeleri için belirlenmiş olan 7 günlük süre de 15 gün olarak yeniden düzenlenmektedir. “İhtiyati haczin kaldırılması:” başlıklı 56 nci maddesinde yer alan teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılan tebliğ ile verilen 7 günlük ödeme süresi 15 güne çıkarılmaktadır.

“Ödeme emrine itiraz:” başlıklı 58 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan ödeme emrine karşı dava açma ve davası reddedilenler için mal bildiriminde bulunma süreleri 7 günden 15 güne çıkarılmaktadır.

“Mal bildiriminde bulunmayanlar:” başlıklı 60 ıncı maddesinde yer alan mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında uygulanacak hapsen tazyik kararı alınması için geçmesi gereken 7 günlük süre 15 güne çıkarılmaktadır.

 1. 2018 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun;
 • 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 4.400 TL,
 • 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 16 TL,
 1. 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları;
 • Birinci derece engelliler için 1000 TL,
 • İkinci derece engelliler için 530 TL,
 • Üçüncü derece engelliler için 240 TL,

ç) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı;

 • Büyükşehir belediye sınırları içinde 7.400 TL,
 • Diğer yerlerde 4.900 TL,
 • 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler;

 • 1 numaralı bent için 100.000 TL ve 148.000 TL- 2 numaralı bent için 49.000 TL, – 3 numaralı bent için
 • TL,
 1. Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı
 • TL,
 1. 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 27.000 TL,
 2. 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 1.800 TL,

ğ) 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı 9.000 TL, olarak tespit edilmiştir.

(3) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

14.800 TL’ye kadar % 15

 • TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası % 20
 • TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’nin
 • TL’si için 6.060 TL), fazlası % 27
 • TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde
 • TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL), fazlası % 35

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir