YDS Test teknikleri

DİREKT BİLGİ SORULARI
YAZARA – PARAGRAFA GÖRE

 DİKKAT ! :
SİZİN FİKRİNİZ VE YORUMUNUZ SORULMUYOR !
Soru Kökü Anlamı
• According to the writer/ author,… yazara göre….
• According to the passage paragrafa göre…
• It is stated in the passage that…
• It is argued in the passage that…
• It is suggested in the passage that
parçada anlatıldığına göre..
• The writer author/ points out that…
• The author argues that…
• The writer explains that…
• The writer suggests that
• The writer is of the opinion that..
yazarın söylediğine göre….
• The passage explains that…
• The passage makes the point that…
• The point made in the passage is that…
• One essential point made in the passage is that…
paragrafın anlattığına göre…
• The writer makes the point that… yazarın dediğine göre…
• It is pointed out in the passage that…
• It is explained in the passage that…
• It is suggested in the passage that…
• It is obvious from the passage that…
• It is clear from the passage that…
paragrafta anlatıldığına göre
• As (it is) pointed out in the passage,…
• As (it is) mentioned in the passage,…
• As explained in the passage that…
paragrafta anlatığına göre…
• We see in the passage that… paragraftan anladığımız üzere..

NOT: YUKARIDA VERİLEN SORU KÖKLERİNİN BİREBİR TERCÜMESİ VERİLMEMİŞTİR. ANCAK SORU KÖKLERİ SINIFLANDIRILARAK BENZER/ AYNI ANLAMA GELENLER BİR ARADA GÖSTERİLMİŞTİR.

ÖNERİ
Direk çıkarım sorularında hata yapma olasılığınız çok düşüktür. Bundan dolayı özellikle bu sorular üzerinde durun.

2) YORUM SORULARI
Bu sorular sizi uğraştıracak olanlardır. Yorum yaparak seçeneklerden hangisinin doğru olduğunu soran soru türüdür.
YORUM SORULARI
 
• One understands from the passage that…
• One infers from the passage that…
paragraftan anlaşıldığına göre..
• One can/ may conclude from the passage that…
• One can/may infer from the passage that…
pargraftan çıkarılabilecek şu sonuca göre…
• The author concludes that yazarın vardığı sonuca göre…
• From the passage we undewrstand that…
• From the passage we learn that..
• We learn from the passege that…
• We can undewrstand from the passage that…
• We can infer from the passage that…
paragraftan anladığımıza göre / kadarıyla…
• As (it) can be understood from the passage…
• As we learn from the passage…
• As we can understand from the passage…
paragtaftan anlayabileceğimiz kadarı ile…
• It can be inferred from the passage that…
• It is understood from the passage…
paragraftan çıkarılabilecek şu sonuca göre..
• The passage implies that
• It is implied in the passage that
paragrafta kast edildiği kadarı ile
• It is shown in the passage that.. paragtafta gösterildiği kadarıyla…
 
3) ANA FİKİR SORULARI
Parçanın en genel cümlesi onun ana fikridir. Ana fikir sorularının genellikle geniş zamanda olduğuna dikkat ediniz .

İPUCU:
Paragrafta olumsuz bağlaçlar var ise genellikle ana fikir bu bağlaçların içinde cümlededir. However, but, nevertheless, nonetheless, vs, gibi (bakınız; İngilizce Sınav Teknikleri)

ANA FİKİR SORULARI
 
• The passage is mainly concerned with…
• The pasage largely deals with…
• The main concern of the passage…
 
• The main subject of the passage…
• The main idea of the passage is that…
• Tha main point of the message is that…
• Tha main argumant of the passage is that…
 
• The passage describes…
• The passage emphasizes…
• The passage gives a general account of…
• In this passage, the writer has set out…
 
 
İNGİLİZCE BAĞLAÇLAR 2
CÜMLE BAĞLAÇLARI
TRANSITIONS
İngilizce’de cümleleri anlam bakımından birbiren bağlamak için “Transition” bağlaç grubu kullanılır. Bu bağlaç türünün yapısal özelliği (Gramer) şu şekildedir:

CÜMLE.BAĞLAÇ,CÜMLE

Yani; Transition bağlaçları iki cümle arasına gelerek onları anlam bakımından bağlar ve Transition bağlaç türünden hemen sonra virgül kullanmak şarttır. Daha iyi anlaşılması için aşağıda bazı örenkler vereceğim:
a) BUT (CONJUNTION)= AMA, FAKAT :  He studied hard, but he could not pass
b) HOWEVER (TRANSITION) = AMA, FAKAT = He studied hard. However, He could not pass.
********** DİKKAT ! NOKTALAMA İŞARETLERİ SİZE KPDS, TOEFL, ÜDS GİBİ SINAVLARDA İP UCU OLACAKTIR. MUTLAKA DİKKAT EDİN ******

TRANSITION BAĞLAÇLARINI ÖĞRENMEK
Bu bağlaçlar yapısal açıdan aynıdır. yani hepsi iki cümle arasına girer, önlerinde nokta ve kendilerinden sonra virgül kullanılır. Bu bağlaçları anlamları balımından öğrenirseniz hem günlük yaşamda, hem işinizde ve hem de sıvalarda soruları kolayca çözmede başarılı olursunuz.

ÖNEMLİ NOT:
Paragraf tamamlama, cümle tamamlama, Verilen cümlenin eş anlamı, çeviri soruları gibi soru türlerini yapabilmek için mutlaka bağlaçları iyi bilmek gerekir.

ZITLIK (CONTRAST)  
however, on the other hand , conversely, in contrast, nonetheless, nevetheless, even so, inspite of this I woked hard. However, I could not pass
   
SONUÇ (BUNAN DOLAYI)  
therefore, as a consequence, as a result, consequently, for this reason, thus, hence, accordingly I did not study hard. Therefore, I failed
   
İLAVE FİKİR (DAHASI)  
Also, In addition, further, furthermore, moreover, more and more, besides Jane is a laweyer. Besides, she is a mother to two children
   
SIRALAMA  
First, second, third…
Firstly, secondly, thirdly…
 
   
ZAMANA GÖRE SIRALAMA  
At first, afterwards, later, then, in the meantime, meanwhile I had breakfast this morning. Afterwards, I left for work
   
ÖRNEKLENDİRME  
For example, for instance, to illustrate There are huge cities in Turkey. For example, İstanbul is pne pf the biggest cities in the world.

FOR EXAMPLE + CÜMLE GELİR**
SUCH AS + İSİM ( ………. such as İstanbul, Ankara and İzmir)

BENZERLİK  
Similarly, correspondingly, in the same way Long viechles dirve slow down in the city centre. Simirlarly, other viechles must also keep slow
   
VURGU (Bir önceki anlamı güçlendirmek)  
In fact, indeed, as a matter fact, actually İstanbul is one of the  biggest cities in Turkey. In fact it is the biggest city in Turkey.
   
AÇIKLAMA, YENİDEN ANLATMAK  
In other words, put it in a different way , That is She is a vegeterian. That is, she does not eat meat
   
DÜZELTME  
Rather He was elected to be the president. Rather, it was by chance
   
YOKSA  
Or else,  otherwise We must hurry. Otherwise, we will be late
   
SONUÇ  
In conclusion, briefly, in shortly, to sum up  

NOT : Elbette ki ingilizce’de daha fazla bağlaç vardır. ancak temel olarak bilmeniz gerekenler yukarıda sınıflandırılmış ve örneklendirilmiştir.

İNGİLİZCE BAĞLAÇLAR
COORDINATING CONJUNCTIONS

İngilizce’de birden fazla sözcüğü, tamlamayı ve cümleyi bağlamaya yaran bağlaçlara Coordinating Conjuntions denir. Bu bağlaçların yapısını bilmeniz İngilizceyi etkili bir şekilde kullanabilmek için oldukça gereklidir.

Özellikle sınavlara hazrılananların tüm bağlaç türlerini ve yapılarını bilmeleri şarttır. Bağlaçların yapılarını bilerek zaman kazanır ve cümle tamamlama sorularında hangi bağlaçtan sonra veya önce neyin gelmesi gerektiğini bileceksiniz.

AND
(ve)
birden fazla sözcüğü bağlar
iki cümleyi bağlar (genellikle araya virgül gelir)
 – Jane and Mike are in the dining room
– It was sonowing heavily , and there was a strom.
– It was sonowig heavily  and there was a strom. (nadiren virgülsüz)
     
BUT
(fakat, ama)
İki anlamı bağlar. Her zaman zıt anlam beklemek gerekir
İki cümle arasında (,) ile kullanılır
– This car is beautiful but expensive
– This car is beautiful, but it si expensive.
     
OR
(ya da, yoksa)
iİki cümle arasında (,) virgül ile kullanılır. – We must hurry, or we will be late
     
SO
(BUNDAN DOLAYI)
İki cümle arasında (,) virgül ile kullanılır ve ASLA CÜMLEYE SO İLE BAŞLANMAZ!  – Jack was tired, so hewent to bed early
– We are late, so we must hurry
     
FOR
(ÇÜNKÜ)

CÜMLE , FOR + CÜMLE

For + İsim
genellikle “for + isim kullanılır” ve “for” dan önce virgül elbette olmaz .

FOR + CÜMLE
“for” iki cümle arasına gelerek ” because” gibi kulalnılabilir, ancak “for” dan önce (,) virgül  kullanmak şarttır !

– I went to the market for some bread. ( ANLAM “İÇİN”)

A) I don’t want to leave İstanbul, for I love to live here
B) I don’t want to leave İstanbul because I love to live here

“a” ve “b” cümlelerinin anlamları AYNIDIR! Eş anlam sorularında bol bol soru gelir!…

     
YET = BUT
(FAKAT, AMA)
“YET” Cümle sonunda ve Present Perfect tens ile “Henüz” anamında kullanılır.

CÜMLE  , YET CÜMLE
İki cümle arasında (,) virgül ile ” yet” aynen “but” olarak kullanılır.
Yani:
,yet = but

 – I have not finished my work yet

a) She did not study hard, yet she passed all her eaxams
b) She did not study hard, but she passed all her eaxams

“a” ve “b” cümlelerinin anlamları aynıdır. Eş anlam sorularında bol bol soru gelir!.

 
BUNLARI
BİLİYOR MUSUNUZ?
2
Ders notları sayfamızda sizler için İngilizce sınavlarında işinize yarayacak önemli bilgiler ve kurallar vereceğim. Aşağıda bahsedeceklerimin tümü kural olmasa da genellemeler dayanmaktadır.

Bu kuralları (genellemeleri) verdiğim derslerimde, notlarımda ve  kitaplarımda (İNGİLİZCE SINAV TEKNİKLERİ) kullanıyorum. Burada vereceğim örnekler ve anlatımlar terimlerden uzak ve anlaşılması kolay olsun diye öğrenci ders notu havasında yazılmıştır.

İNGİLİZCE’DE DEVRİK CÜMLELER – INVERSION
Günlük hayatta ve resmi yazışmalarda devrik cümle yapısı tercih edilmez. Basit ve düzgün söylemek dururken kimse devrik bir yapı kullanarak karşı tarafa bir şeyler anlatmaya çalışmaz. Devrik yapı (Inversion) genellikle şiir, makaleler, tiyatro oyunları gibi sanatsal amaçlar için kullanılır ve cümlelere farklı bir hava katar.

Türkiye’de ise devrik yapı (ingilizce) sadece akademik sınavlarda soru olsun diye kullanılır. İlk bakışta zor gibi görünse de,  karşımıza soru olarak çıktığı zaman fark edip çözmesi en kolay soru tipidir bana göre.

ÖRNEKLER:
a) I have never seen snow before
b) Never have I seen snow before

a ve b cümlelerinin anlamları aynıdır. Sadece dinleyiciye verdikleri hava farklıdır. Sınavda ise iki cümle aynı soruda olamaz! Çünkü ikisi de doğru cevap olur.

DEVRİK CÜMLELER NASIL YAPILIR ?
İngilizce’de devrik cümleler OLUMSUZ ZARF (ADVERB) ların cümle başına getirilmesi ile yapılır.

ZARF ZAMANA GÖRE YARDIMCI FİİL ASIL CÜMLE
Never have I seen snow
Rarely do I visit her
Seldom does She visit me
Scarcely had I got out of bed when the doorbell rang.
No sooner had he finished dinner, when she walked in the door
Not only was he a tecaher, but also….

SO + SIFAT İLE DEVRİK CÜMLELER
So strange was the situation that I couldn’t sleep.
So difficult is the test that students need three months to prepare

SUCH + YARDIMCI FİİL
Such is the moment that all greats traverse.
Such is the stuff of dreams.

 
ÖNEMLİ İP UCU
Bir cümlenin başında olumsuz zarf görüyorsanız peşinden YARDIMCI FİİL gelmesi gerektiğini unutmayın.

ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ:
_________________________________ when he lived in New York.

A) Never he visited the Empire State Building : NEVER’DAN SONRA YARDIMCI FİİL YOK, ELENİR
B) Never did he visit the Empire State Building : DOĞRU CEVAP, YARDIMCI FİİL + ZAMAN DOĞRU
A) Never has he visited the Empire State Building : YARDIMCI FİİL VAR AMA ZAMAN YANLIŞ (PAST OLMALI)
A) Never visited he the Empire State Building : YARDIMCI FİİL YOK, ELENİR
A) Never he did visited the Empire State Building : YARDIMCI FİİL YANLIŞ YERDE, ELENİR

 
BUNLARI
BİLİYOR MUSUNUZ?
1
Ders notları sayfamızda sizler için İngilizce sınavlarında işinize yarayacak önemli bilgiler ve kurallar vereceğim. Aşağıda bahsedeceklerimin tümü kural olmasa da genellemeler dayanmaktadır.

Bu kuralları (genellemeleri) verdiğim derslerimde, notlarımda ve  kitaplarımda kullanıyorum. Burada vereceğim örnekler ve anlatımlar terimlerden uzak ve anlaşılması kolay olsun diye öğrenci ders notu havasında yazılmıştır.

 
İNGİLİZCE’DE VİRGÜL (,) DEN SONRA NELER GELEBİLİR?
Çoğunuz ” Virgül” ile uğraşamam, zaten noktalama işaretleri ile aram iyi değildir” diyebilirsiniz. Ben bunu öğrencilerimden çok duydum. Hatta ne zaman bu konuyu açsam ” Hocam boş ver virgülü, sen bize daha önemli konular anlat” derler.

Ama kazın ayağı öyle değil ! Virgül deyip geçmeyin sakın. Virgül kullanımı bilerek çok soru çözebilirsiniz !!!
Virgül bilgisi, Paragraf tamamlama soruları, cümle tamamlama soruları ve gramer soruları bölümlerinde işinize çok yarayan bir bilgidir.

 

ANA CÜMLE VİRGÜL BAĞLANAN CÜMLE & KELİME
We went out to see our boss , Cüme ortası bağlaçları (conjuncitons)

but he did not see us
so we saw him fire the lawyer
for we wondered what will happen
or he was going to get angry with us
and we started watching him
yet he did not recognize us
We went out to see our new visitors SIFAT CÜMLECİKLERİ (ADJECTIVE CLAUSES)
which suprised them.
most of whom were from Poland
We went out to see our new visitors ZITLIK GÖSTEREN İKİ BAĞLAÇ İLE
while
others stayed in the class
whereas others stayed in the class
İKİ CÜMLE ARADA BİR BAĞLAÇ OLMADAN (,) İLE BAĞLANAMAZ:
YANLIŞ We went out to see our boss, he did not see us.

VİRGÜL DEN SONRA ASLA “THAT” GELMEZ !
Bu aslında sıfat cümleciklerinde kural olarak anlattığımız bir dip nottur. Ama sınavlarda ____ , that____ görürseniz hemen eleyin.

İNGİLİZCE OKUMA VE PARAGRAF SORULARINDA
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAĞLAÇLAR
Eğer size verilen paragraf veya cümlede “that is”, “in other words”, “namely”, “that is to say” bağlaçları kullanılmış ise daha önce verilen cümlenin açıklaması verilmiş demektir. Bu bağlaçları gördüğünüz zaman önceki cümle ile ilgili soru beklemelisiniz.
Bu bağlaçların yardımı ile sadece paragraf veya okuma soruları değil, ayrıca verilen cümleyi en iyi tamamlayacak cümleyi bulma soruları da çözülebilir. Örneğin eğer bize “That is” gibi bir bağlaçtan önceki cümlenin ne olduğu soruluyorsa soruyu çözmek gayet kolaydır.
Örnek
………………………. That is, he was punnished to be executed.
a) The murderer was sentenced to death.
b) The murderer was arrested
Bu bağlaçların Türkçe tam karşılıkları şöyledir:
>> That is = yani…
>> On other words = başka bir değişle
>> Namely = yani
>> That is to say = diyeceğim o ki, yani
 
Örnekler:
– The murderer was sentenced to death. That is, he was punnished to be executed.
” sentenced to death = punnished to be executed”
– All the newspapers were trying to influence the minister. In other words, they were trying to change his mind.
“influence the minister = “change his mind”
– All the newspapers were trying to influence the minister. Namely, they were trying to change his mind.
“influence the minister = “change his mind”
KPDS VE ÜDS’YE HAZIRLANANLAR İÇİN
ÖNEMLİ İNGİLİZCE GRAMER KONULARI
Burada size Kpds ve Üds sınavlarına hazırlık yapanların en fazla üzerinde durması gereken gramer konuları hakkında bilgiler vereceğim. Bu sınavlarda sadece gramer soruları % 30’luk bir dilime denk düşse de, özellikle bazı gramer konuları üzerindeki bilgi ve etüt eksikliğinden dolayı okuma ve paragraf tamamlama sorularından başarısız olunabilmektedir.
KPDS ve ÜDS sınavlarına hazırlanan tüm adayların İngilizce gramerinin inceliklerini bilmeleri beklenmektedir. Genellikle öğrencilerimiz aşırı detay ile uğraştıklarından yakınırlar, bu da gayet doğal bir şikayettir. İngilizcede daha önce hiç görmediğiniz yapıları görecek ve bu yapıların kurallarını bilmekle beraber tüm istisnalarını’ da öğrenmeniz gerekecektir.
Sayılan / sayılamayan isimler, miktar belirteci, sıfatların sıralaması gibi konularda belki biraz unutma lüksünüz var. Ancak aşağıda sırlayacağım konularda ÇOK İYİ OLMALISINIZ.  İNGİLİZCE SINAV TEKNİKLERİ‘ adlı kitabımda bir çok taktiği bu bilgileri üzerine kurdum.
EN ÖNEMLİ GRAMER KONULARI
>> Cümlelerde Zaman Uyumu
>> Time Clause / Zaman Cümlecikleri
>> Clause bilgisi
>> Bağlaçlar ve Bağlaç Türleri
bazı arkadaşlar peki Adjective Clause, Noun Clause önemli değil mi ? diye soracaktır. Cevabım tabiî ki. Ancak ben bu yazıda tüm sınav soru türleri etkileyen gramer konularını göstermek istedim.
HANGİ KİTAPTAN BU KONULARI ÇALIŞABİLİRİM ?
Elinizde bir gramer kitabı varsa yukarıda gösterdiğim konuların olup olmadığına bakınız. İleri düzey tüm İngilizce gramer kitaplarının bu konuları geniş bir şekilde açıklaması beklenir.

Ancak benim tavsiyem  CESUR ÖZTÜRK – SYSTEMATIC APPROACH olacaktır. Cesur Hoca bu konular üzerinde bol örnek vermiş, Türkçe açıklamış ve dip notlar ile önemli noktaların altını çizmiş.

 
SADECE ÖĞRENMEKLE OLMAZ !
Gramer kitabından çalıştığınız konuyu 30 dakikada unutursunuz. Konuları ve detayları hatırlamak için bol bol alakalı soruları çözmelisiniz. Göreceksiniz soruları çözdükçe ve hatalarınızı buldukça sizde bu işte uzman haline geleceksiniz.
 
 

PREPOSITIONS NEDİR?
Prepositions sanırım İngilizce öğrenen, öğreten ve kullanan herkesin kabusudur. İngilizce’de preposition denen sözcük türünü tek başına ezberlemek bir işe yaramıyor çünkü preposition sözcük grubu birlikte kullanıldığı sözcük ile beraber bir anlam ifade ediyor çoğunlukla.
PREPOSITION NEDİR?
Prepositions aslında temel olarak ismin halleridir. Yani -e,-de,-den halleri İngilizce’de Prepositions ile veriliyor.

Örneğin:

at school = okulda
to school = okula
from school = okuldan
Yer tamlamaları ile birlikte kullanıldıklarında problem yok genellikle.
Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi prepositionlar isimlerin önünde kullanılır. Preposition denmesinin de sebebi budur zaten:

PRE = ÖN
POSITION= DURUM;

YANİ: PREPOSITION = ÖNDURUM, ÖNHAL (İSMİN)

TÜRKÇE SONDAN EKLEMELİ BİR DİL OLDUĞU İÇİN BİZDE POST-POSITION VARDIR.

 

 

 

 

 

PREPOSITIONS NERLERDE KULLANILIR ?
YER TAMLAMALARI İLE
at the corner in the garden on the wall
at the bus stop in London on the ceiling
at the door in France on the door
at the top of the page in a box on the cover
at the end of the road in my pocket on the floor
at the entrance in my wallet on the carpet
at the crossroads in a building on the menu
at the entrance in a car on a page
ZAMAN TAMLAMALARINDA
at 3 o’clock in May on Sunday
at 10.30am in summer on Tuesdays
at noon in the summer on 6 March
at dinnertime in 1990 on 25 Dec. 2010
at bedtime in the 1990s on Christmas Day
at sunrise in the next century on Independence Day
at sunset in the Ice Age on my birthday
at the moment in the past/future on New Year’s Eve
FİİL İLE (PHRASAL VERBS) Fiillerin yanına bir preposition geldiğinde fiilin anlamı büyük ölçüde değişmektedir. Hatat çoğu kelime tamamen anlam değiştirmektedir.
Örnekler:
Look :
>> Look at
>> Look for
>> Look forward to

Açıklamalı Phrasal Verb Listesi:
+ Phrasal Verbs  – Seperable
+ Phrasal Verbs  – Inseperable

SIFATLAR İLE PREPOSITIONS Bazı sıfatlardan sonra preposition kullanılır. ASLINDA GENEL KURAL HEP AYNIDIR. PREPOSITION + İSİM. Ancak hangi sıfat ile hangi preposition’u kullanmanız gerektiğini ezbere bilmeniz gerekiyor.

EN SIK KULLANILANLAR:

accustomed to afraid of answerable to attached to
aware of capable of dependent on different to
doubtful about enthusiastic about excited about famous for
quilty of interested in opposed to pleased with
popular with proud of related to rich in
satisfied with serious about similar to suitable to
suspicious of used to (= accustomed to)    
TÜM PREPOSITION KOMBİNASYONLARINI EZBERLEMEYE ÇALIŞMAYIN.
EN SIK KULLANILANLARI BİLİN VE BOL BOL OKUMA ALIŞTIRMASI YAPIN.
EZBERLEMEKLE BİTMİYORLAR MAALESEF

CLAUSE  – YAN CÜMLELER
   
Yan cümlelerin kullanımı dilin daha etkili ve daha açıklayıcı olmasını sağlar. Yan cümleler ile  bir cümlede daha fazla bilgi verilebilir.  Clause’lar türlerine göre cümlede farklı yerlerde ve şekillerde kullanılırlar . Yan cümleler (Clauses) şu şekillerde kullanılmaktadır:

İSİM CÜMLECİKLERİ
(Noun Clauses)
 

Bir cümlede ismin veya isim tamlamasının yerine kullanılırlar. Yani cümlenin Öznesi veya Nesnesi olarak kullanılırlar.
 • That she killed her husband is not a secret anymore
 • When she killed her husband is not a secret anymore
 • Weather the woman killed her husband(or not) is still unknown.
 • We know that she killed her husband.
 • We couldn’t understand why she killed her husband
 • It is unknown if she killed her husband
 • Everybody was interested in why she killed her husband.
   
SIFAT CÜMLECİKLERİ
(ADJECTIVE CLAUSES

Sıfat Cümlecikleri biri ismi nitelemek ve o isim hakkında daha fazla bilgi vermek için kullanılırlar.

Adjective clause olarak bilinen bu yapı nitelenmek istenen ismin sonuna getirilir.

 • The police arrested the woman who killed her husband 
 • The woman, who killed her husband, was arrested yesterday.
 • Mrs. Anderson, who killed her husband, was arrested yesterday.
 • The people, most of whom are her neighbors, gathered around the dead body.
 • The police know the day when she killed her husband.
 • The woman admitted the reason why she killed her husband.
 • The woman was arrested in the building where she killed her husband.
 • The building in which the woman killed her husband is now under police control.
 • The woman whose husband was found dead in the building  was arrested.
 • Mrs. Anderson was arrested for killing her husband, which surprised everybody.
   
ZARF CÜMLECİKLERİ
ADVERB CLAUSES
 
İngilizce’de en geniş Clause kategoirisi Adverb clause’kardır. Gramer kitaplarının çoğu adverb clause’ları bir arada anlatmaz. Ayrı ayrı konular olarak anlatırlar. Ancak biz burada Adverb Clause’ları bir arada göstereceğiz.  SEBEP – SONUÇ
The man was injured because he had a terrible accident

 ZAMAN
All The students stood up when the teacher entered the class

 YER
The woman was burried where her husband lay
 
 BEKLENMEYEN SONUÇ
I passed all my exams although I did not study

 AMAÇ
She killed her husband so that she could get all the money herself

 USUL
The boy seemed as if somebody teased him.

 ZITLIK
Where as mary is rich, John is poor

KOŞUL
Ypu will be hired if you meet all the qualificatins

Bu liste size fikir vermesi için bir özet tablo niteliğindedir. Clause bilgisi olmadan ve clause’ları etkili kullanmadan ileri düzey bir İngilizce seviyesinden bahsedilemez. Clause konularını tek tek çalışmalısınız ve bol bol soru çözmelisiniz.

KPDS VE ÜDS SORU TİPLERİNE GÖRE
SINIFLANDIRMA VE SORU SAYILARI
KPDS ve ÜDS sınavlarına hazırlanmaya başlamadan önce soru tiplerinin neler olduğuna bakmalı ve ona göre hazırlık yapmalıyız. Bu tür İngilizce yeterlilik sınavlarında adaylara farklı bölümlerde farklı soru tipleri sorularak, gramer bilgisi, kelime bilgisi, kavrama yetisi ve yorum yapma yetenekleri zamanla doğru orantılı bir şekilde ölcülür.

Diğer makalelerde de belirttiğim gibi, sınava hazırlanırken her bölümü tek tek ele almalı ve bu bölümlerle ilgili soru türlerini çözdükten sonra genel deneme sınavlarına geçilmelidir.

Hangi bölümde ne kadar başarılı ve başarısız olduğunuzu bilirseniz hem hazırlık aşamasına nereye ağırlık vereceğinizi belirlersiniz, hem de sınav sırasında oyalanmamanız gereken kısımları önceden biliyor olursunuz.

KPDS ve ÜDS Soru Türleri ve Sayıları şu Şekildedir:

SORU TİPİ KPDS SORU SAYISI ÜDS SORU SAYISI
KELİME BİLGİSİ 8 (TÜM KELİME SORULARI) 8 (TÜM KELİME SORULARI)
GRAMER SORULARI 17 15
CÜMLE TAMAMLAMA 10 12
ÇEVİRİ – İngilizce / Türkçe 5 3
ÇEVİRİ –  Türkçe / İngilizce 5 3
PARAGRAF TAMAMLAMA 6 5
ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLE 6 5
KARŞILIKLI KONUŞMA (DİYALOG) 6 5
DURUMA UYGUN DÜŞEN İFADEYİ BULMA 6 YOK
EŞ ANLAMLI CÜMLEYİ BULMA (RESTATEMENT) 6 YOK
OKUMA VE ANLAMA PARAGRAF SORULARI 25 24
TOPLAM 100 SORU 80 SORU
 

PARAGRAF SORULARININ
ÇÖZÜMÜ İLE İLGİLİ TAKTİKLER VE UYARILAR
Paragraf sorularında, klasik olarak bahsedilen ifadeler hep paragrafı okuduktan sonra aklınızda oluşturduğunuz şeyleri seçeneklere yansıtmanız olmuştur. Ancak paragrafında aynı gramer sorularında olduğu gibi kendine has kuralları vardır. Bunları şu başlıklar altında toplayabiliriz:

Paragrafı okurken kelime gruplarıü olarak zarf, sıfat ve fiillere dikkat etmemiz gerekmektedir. Çünkü bizden istenilen bu kelime grupların ya eş anlamlısı olur, ya İngilizce anlamı olur ya da zıt anlamlısının olumsuz hali olur.

Örnek: Non-fiction stories are concerned with real events and characters.

What is included in the non-fiction stories is not imaginary events and characters.

The main function of fictional works is to entertain readers.

Fictional works aim at enabling readers to spend their time joyously or pleasurably.

Unknown things arouse great interest in us.

We are interested in the things we are not familiar with.

Sınavlarda sorulan paragraf soruları, o sorularıü yazan kişilere göre değişiklik gösterebilir. Özellikle kpds ve üds sınavlarında yöneltilen paragraf soruları bunu açıkça ortaya koymaktadır. Dikkat edeceğimiz tek önemli unsur, cümleleri okurken sadece cümleleri Türkçeye çevirmek değildir. Öğrenciler sadece Türkçeye çevirmektedir ancak bu cümleleri akıllarında yorumlamamaktadırlar. Yapmamız gereken işlem çevirdiğimiz cümleye “demek ki” ya da “yani” diyerek yorum yapmaktır. Çünkü bu soruları yazarken öğretmen arkadaşlar da aynı şeyi yapmaktadırlar. Örnek verecek olursak;

Both students and teachers can easily understand a play without necessarily watching it being played.

One can understand from the passage that not only the students but also the teachers don’t have to watch the performance of the play if they want to understand it.

Parçada verilen cümlede necessarily ifadesi bize oyunları anlamak için illaki onların sahnelenirken seyretmek zorunda olmadığımız çıkarımını sağlamaktadır.

Diğer önemli bir hususta,ü öğrencilerin sürekli kelime çalışması yapması gerekmektedir. Kelime çalışması nedir? Okunulan her materyalde geçen zarf, sıfat ve fiillerin sadece Türkçe anlamını ezberlemek değil, bu kelimelerin bizi asıl nereye götürdüğüne dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu yüzden bir paragraf defteri tutmakta fayda vardır. Bu defterde, parçaları konularına göre ayırmamız gerekmektedir. Örneğin, sanayi inkılabı ile alakalı parçayı özetleyerek deftere yazılmalı ve arkasından bu parçada geçen kelimelerin listesi yapılmalıdır. Bu sayede kelimeler aklımızda dosyalama sistemiyle kalacaktır ve aynı zamanda bu kelimeler ile ilgili aklımızda cümle kalacaktır. Bir kelimeyi tek başına ezberlememeliyiz.

ü Parçalarda verilen yüzdelik dilimler ve rakamsal ifadeler de çok önemlidir. Türkçe paragraflarda paragrafın tamamı ile ilgili sorular sorulurken biz bir tek kelimeye göre soru sorabiliriz.

%100 all/whole/entire/complete
%90 most/much/many
%75 more than half
%50 half
%25 less than half
%10 little, only a little, few, only a few, almost no
%0 no/none

Dikkat edecek olursak genellikle bu yüzdelik dilimler parçalarda verilir. Ve biz bunları karşılarında yazan ifadelerle seçeneklerde veririz.

Örnek: In the community of Arabian ghettos, women carry the 90 percentage of burden at home.

In Arabian ghettos, there are few things that men do at home.

Bu cümlede erkekler olmamasına rağmen biz doğru cevapta erkekleri veriyoruz çünkü evdeki sorumluluğun yüzde 90 nını kadınlar yapıyorsa geriye kalan yüzde 10 nunu da erkekler yapar çıkarımını yapabiliriz.

Sonuçü olarak cümle üzerinde çıkarım çalışması yapmak gerekmektedir. Aşağıdaki cümlelerde çıkarım çalışması yapabiliriz.

While walking along the river, he saw berries in the water. He dived down for them, but was stunned when he unexpectedly struck the bottom. There he lay for quite a while, and when he recovered consciousness and looked up, he saw the berries hanging on a tree just above him.

1) As the writer of the paragraph implies (suggest) that, One can infer (determine) from the passage that, It can be easily inferred (suggested) from the passage that the man couldn`t get the berries upon the river because __________ .

A) the berries are at the bottom of the river.
B) the man was paralysed for having bombed his head on the bottom of the river.
C) the man saw the berries reflected rather than actually floating in the water.
D) he didn`t know how to swim in a river.
E) he didn`t understand whether the berries were real or not.

2) A star very similar to the sun is one of the nearest star to Earth. That star is Alpha Centauri, just 4.3 light-years away. Other than our own Sun, the nearest star to the Earth is a tiny red star, not visible without a telescope, called Proxima Centauri.

It can be inferred from this passage that ____________ .

A) Proxima Centauri is similar to the Earth’s Sun.
B) Proxima Centauri is the furthest star to the Earth.
C) Alpha Centauri is invisible from the Earth.
D) Proxima Centauri is less than 4.3 light-years from the Earth.
E) Proxima Centauri is larger than the star Alpha Centauri.

3) A metal-worker of 3,000 years ago would recognize virtually every step of the lost-wax process used to cast titanium for jet engines.

A) Titanium has been forged for thousands of years.
B) The lost-wax method of casting is very old.
C) Metal working has changed very little in 3,000 years.

4) When apple growers talk about new varieties of apples, they don’t mean something developed last month, last year, or even in the last decade.

A) Apple growers haven’t developed any new varieties in recent decades.
B) Some varieties of apples can be developed in a short time, but others take a long time.
C) New varieties of apples take many years to develop.

5) Blood cholesterol used to be thought of as a problem only for adults.

A) Blood cholesterol is no longer a problem for adults.
B) Only children have a problem with blood cholesterol.
C) Blood cholesterol affects both adults and children.

Aşağıdaki parçalarıü çözünüz.

With William Shakespeare, English drama reaches its greatest heights. Despite many stories surrounding him, facts about his life are few. He was born in Stratford-on-Avon, where his birthplace has become one of the most popular tourist attractions in Britain. In 1582, he married Ann Hathaway, by whom he had three children. Of the next ten years of his life we know very little. For reasons unknown to us, he set off for London to become an actor and try his hand at play-writing. His attempts, apparently, were successful enough, for in 1598 he is referred to as one of England’s leading dramatists.

1) As is pointed out in the passage, William Shakespeare __________.

A) obviously gained a great success in play-writing as a result of his endeavours in London
B) departed from London in 1592 in order to try his chance at play-writing
C) fell through his trials at play-writing in London
D) realised his ambition to become a successful playwright but was not recognized by the critics
E) was exposed to many criticisms by the leading dramatists in those days

2) One can easily understand from the passage that ____________.

A) the presence of Shakespeare helped Stratford-on-Avon become the most popular tourist attraction
B) Shakespeare couldn’t take his place among pioneer dramatists though he made many attempts
C) there are many rumours about Shakespeare’s life and much is unknown about him
D) during the late 17th century, Shakespeare proved to become the most popular dramatist
E) Shakespeare clearly got married more than once during his life-span

3) Much of the passage is devoted to _______.

A) the reasons why Shakespeare chose London to try his chance at play-writing
B) the period of English drama in the early 15th century
C) how Stratford-on-Avon became a tourist attraction
D) the criteria Shakespeare took into consideration while writing his plays
E) the biography of William Shakespeare and his contribution to English drama

During the second half of the 18th century, the stability of the Augustan Age was gradually lost in a period of social change and growing unrest. The Industrial Revolution was turning England from an agricultural nation into an industrial one, and large numbers of farm workers were forced to seek employment in the new factories in the towns, which often resulted in long hours and miserable working conditions for those who were lucky enough to find a job there and poverty and wretchedness for those who were not. The period of industrialisation brought wealth and prosperity to the country at large, but the enthusiasm with which it was received by some people was not shared by all.

4) It is clear from the passage that during the transition from Augustan Age to Industrialisation period, ___________.

A) the farmers didn’t have any trouble adapting to the conditions of industrial age
B) both the employed and the unemployed suffered from the disturbance in one form or another
C) a great majority of farmers were lucky to find a job in the factories
D) the social unrest could be settled with the aid of new factories
E) the rank of all the farmers was raised to a higher level

5) It is suggested in the passage that between the year 1750 and 1799 ________.

A) there happened an abrupt change in the social structure
B) all people were leading their lives by working in the factories during the Augustan Age
C) the healthy system of the Augustan Age was spoilt step by step because of the alterations in the society
D) the farming-based system was available under the Industrial Revolution
E) many farmers were made redundant by the authorities under the Industrial Age rule

6) The writer of the passage argues that _____.

A) the abundance of money made all the people content in the Industrial Age
B) during the Augustan Age new factories were merely erected in England
C) the amount of unemployment was highly low during even early Industrial Age
D) not everybody was satisfied with the conditions of Industrial Age
E) a large number of people were made redundant in the late Industrial Age

It started out to be a simple exploratory operation. Then, suddenly, the patient’s heart stopped. Her brain waves started levelling off. The medical team immediately began emergency treatment to try to start the heart again. At last the chief surgeon announced that the patient had died. Minutes later, much to almost everyone’s amazement, the “dead” patient came back to life. Her heart started, and her brain waves began to assume normal patterns. Later she told the doctors that she had been fully aware of everything that had happened while “dead”. She believed that she came back to life because she wanted so badly to live longer. She said death was not frightening, but she wasn’t ready to go yet. The experts admit that they have no satisfactory explanations for these near-death experiences (NDE).

7) As it is pointed out in the passage, the astonishment of the surgeons during the operation ____________.

A) was caused by the mere fact that the patient’s heart stopped beating
B) is not an uncommon situation all over the world
C) is partly due to the revival of the patient
D) turned into the feeling that some miraculous hand gave life to the dead patient
E) was still lasting even though ten years passed after the date of the operation

8) One can easily understand from the passage that only a few surgeons during the operation ________.

A) were able to explain satisfactorily how the patient could turn back to life
B) believed that the patient really died
C) knew how to resurrect a dead body
D) carried on the operation after the chief surgeon declared the death of the patient
E) did not get surprised by the fact that the patient turned back to life from death

9) It is clear from the passage that the experts ___________.

A) do not have any explanations about the phenomenon of NDE
B) were all relieved when the patient informed that death is not frightening
C) finally found out how to resurrect a dead person after that operation
D) have some explanations about NDE that are not based on a reasonable stem
E) all changed their prejudices about the phenomenon of NDE

Perhaps you think of Pinocchio’s Blue Fairy, the Good Witch of the West from “The Wizard of Oz”, or Peter Pan’s “Tinkerbell” when you imagine a fairy. But in fact, fairies don’t like to be seen by people at all. These tiny creatures can appear and disappear in the blink of an eye. You may never know if you’ve seen one or not! But you can be sure of one thing: there is a wealth of fascinating myth about these little people who can vanish at will.

10) It is suggested in the passage that fairies ___________.

A) want to appear in the sight of people in Peter Pan’s Tinkerbell
B) enjoy being observed by people very much
C) have existed from the very beginning of the universe
D) are thought to be beneficial to human beings thanks to Pinocchio’s Blue Fairy
E) are notorious for causing the sleeping patterns of people to be spoilt

11) The writer of the passage tries to assure us that ___________.

A) what is told about the presence of fairies is a certain reality
B) there are many fallacies about fairies’ being able to disappear whenever they want
C) there is a lot of information about fairies, all of which can be regarded as accurate
D) the unique resource about the fairies is available in “The Wizard of Oz”
E) fairies are known to be invaluable friends for the human being

12) It is apparent from the passage that fairies __________.

A) are striking creatures that move very slowly
B) are rather different from ghosts in that they want to help people very much
C) never refuse to accept any offer coming from children
D) are creatures that are too small to be noticed
E) have taken their places only in stories or films

The environment is something you are very familiar with. It’s everything that makes up our surroundings and affects our ability to live on the earth—the air we breathe, the water that covers most of the earth’s surface, the plants and animals around us, and much more. In recent years, scientists have been carefully examining the ways that people affect the environment. They have found that we are causing air pollution, deforestation, acid rain, and other problems that are dangerous both to the earth and to ourselves. These days, when you hear people talk about “the environment”, they are often referring to the overall condition of our planet, or how healthy it is.

13) As it is stated in the passage, such problems as air pollution, deforestation and acid rain __________.

A) constitute a jeopardy for not only the earth but also the human beings
B) merely led to the extinction of some certain animal species
C) prove how indifferent we have become to the innovations made by the scientists
D) are the most important issues that scientists are dealing with these days
E) have already deteriorated most of our environment very much

14) It is implied in the passage that when influencing our environment, _________.

A) we only place a harmful impact on the freshness of water
B) we effect important strides in the general condition of the earth
C) we also give harm to the plants and animals around us
D) we become responsible for the destruction of most of the vegetation
E) fortunately, we do not induce much harm to other things in it

15) This passage is mainly concerned with _________.

A) how the water is being polluted by the people
B) why some animal species have gone extinct
C) what people mean while talking about “the environment”
D) the known condition of air we inhale now
E) the general meaning of the word “environment” and how it is affected

Basque language is the tongue of uncertain relationship spoken by close to a million people, most of whom live in North-East Spain and some of whom reside in South-West France. The language has eight dialects. Speakers of Basque are for the most part bilingual, and there are many Basques who do not speak the language. Basque is definitely not an Indo-European tongue. Some scholars believe it is descended from Aquitanian, which was spoken on the Iberian Peninsula and in South Gaul in ancient times. Other linguists think Basque is akin to the Caucasian languages and suggest that its speakers came from Asia Minor to Spain and Gaul c.2000 B.C.

16) On reading the passage, we can easily say that ____________.

A) Basque language is widely spoken by the people living in France
B) there is no idea on the origin of Basque language approved by all the scholars
C) the number of people speaking Basque language was very high in the past
D) Aquitanian language is thought to have derived from Basque language
E) people living in South-West France no longer use the Basque language

17) It is clear from the passage that _________.

A) Caucasian languages are proved to be rather different from Basque language
B) more than one million people speak Basque language all over the world
C) Basque certainly takes the place in the group of Indo-European tongue
D) the eight dialects of Basque language are rather different from one another
E) a majority of Basques do not use their native language

18) One of the points made about the Basque language is that ___________.

A) people speaking Basque language are cut off from the world in terms of communication
B) people living in both North-East Spain and South-West France dislike speaking Basque language
C) we know for certain that it does not originate from Indo-European group
D) the origin of Basque natives is Spain and Gaul
E) the number of people who speak Aquitanian language is almost one million

It’s easy to understand how a bird can fly – it’s lightweight and has wings. But how does a huge airplane get off the ground? The plane’s engine pushes the plane forward. As it moves, air flowing around the wings creates lift. The lift increases as the plane gathers speed. The plane takes off once there’s enough lift to overtake gravity. When the plane is in the air, thrust from the engines incessantly pushes the plane forward.

19) The writer of the passage points out that ___________.

A) speed is the main factor in enabling a huge airplane to fly
B) only the engine helps an airplane to take off
C) a airplane can take off even without speeding on the ground
D) the flying of birds inspired the manufacturers to produce an airplane
E) all the birds don’t need to speed up while on the ground

20) According to the writer of the passage, ___________.

A) nobody has extensively analysed how a bird can fly so far
B) how a big airplane can fly cannot be explained as simply as how a bird can fly
C) the way a bird can fly is entirely similar to the way an airplane can fly
D) how a huge airplane can fly is still a mystery for everybody
E) all bird species are not subject to the phenomenon of gravity

21) It is clear from the passage that while in the air, a plane __________.

A) constantly feeds on the force of its engine
B) does not benefit from its engine
C) makes use of its engine on and off
D) adjusts the power of its engine according to the amount of clouds
E) glides with the help of wings after stopping its engine

1) İNGİLİZCE TENSLER NASIL ÇALIŞILIR ?
Bir Gramer kitabını elinize aldığınızda önce gözünüz korkabilir. Gördüğüm kadarı ile hemen hemen herkesin aklına şu sorular geliyor:

>> Bu kadar fazla gramer konusu içerisinden hangileri ile başlamalıyım?
>> Hangi gramer konularına daha fazla ağırlık vermeliyim ?
>> Hangi gramer kitabı en iyisi? Bir tane kitap yeterli mi?
>> Ben bu işi tek başıma başaramam. En iyisi özel ders alayım

Bu sorular gibi aklınıza gelen sorunlar eminim daha da fazladır. Kendi başlarına İngilizce çalışmak isteyenler için hazırlamış olduğum “İngilizce Sınav Teknikleri” kitabımdan bazı alıntılar yaparak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım.

(Seviyenin Orta ve Üstü olduğunu düşünerek yazdım)

 
1) TO BE
Önce VERB “TO BE” ile aranızdaki sorunu halledin. Yani ” be” fiilinin durum gösteren bir yardımcı fiil olduğunu bilin ve tam olarak nasıl kullanıldığını iyi öğrenin. Türkiye’de en çok çalışılan konu olduğu için sorun olacağını sanmıyorum.
2) VERB TENSE’LERİ ÇALIŞIN
Verb Tense’ler yani zamanları bir kaç şekilde çalışmalısınız. Önce tek tek elinizdeki kitabın verdiği sıra ile gidin ve her tensin yapısını öğrenip hangi zaman zarfları ile kullanıldığını çalışın.

Her tense konusu bittikten sonra şunları özet olarak çıkartın:
>> Yapısı: Zaman zarfları nedir? / fiil yapısı nedir ( have v3 / has v3), Hangi Zaman Cümlelileri kullanılır? Neler asla kullanılmaz?
>> Anlamı: Hangi anlamları veriyor. (başladı, bitti, başlayacak, başlamış olacak) . Önce – Sonra ilişkisi mi var yoksa olaylar bu tense de aynı zamanda mı olur?. Hangi durumlarda kullanılır?

Örneğin: 

 Past Perfect Tense
Yapı: had v3, v2
Geçmişte 2 olay olmalı. Bu iki olayda ÖNCE – SONRA sırası olmalı: >> We had eaten before he arrived home.

ÖNEMLİ !
Tense leri tek tek çalıştıktan sonra onları gruplayın!!! İşte bu aşamada Kullandığınız Gramer Kitabı Çok Önemli. Eğer gramer kitabınız aşağıda gösterdiğim sınıflandırmayı yapmaış ise siz yapın.

Tensleri 2 şekilde gruplayarak çalışmalısınız:

ZAMANLARINA GÖRE SINIFLANDIRMA

GEÇMİŞ ZAMAN
(PAST TENSES)
ŞİMDİKİ ZAMAN
(PRESENT TENSES)
GELECEK ZAMAN
(FUTURE TENSES)
Simple Past Tense

Past continious Tense

Past Perfect Tense

Past Perfect Tense

 Simple Present Tense

Present Continious Tense

Present Perfect Tense

Present perfect Continious Tense

Simple Future Tense

Future Continious Tense

Future Perfect Tense

Future Perfect Tense

 
TENSE YAPISINA GÖRE SINIFLANDIRMA
>>
Simple Tenslerin özellikleri
>> Continious Tenslerin özellikleri
>> Perfect Tenslerin özellikleri
>> Perfect Continious Tenslerin özellikleri
Bu şekilde yapacağınız bir çalışma ile hem tenseleri çok iyi bilecek, hem de İngilizce sınavlarda hiç bir soruyu kaçırmayacaksınız.

KELİME SORULARI NASIL ÇÖZÜLÜR?
Sınavlardaki kelime sorularını 3 başlık altında değerlendirebiliriz.

Anlama dayalı kelime soruları:

Bu sorularda boşlukta bizden istenen kelimenin ya eş anlamlısı ya da kelimenin açıklaması ya da istenen kelimeyi gerektiren durum cümle içerisinde bize verilmektedir. Bu yüzden bu sorularda cümlenin tamamına hâkim olmamız gerekmektedir. Aynı zamanda sorulan kelime türü de bizim için önemlidir. Örneğin seçeneklerde verilen zarflardan hangisi cümlede verilen hangi fiili nitelemektedir.

Örnek: More women are entering ________ male jobs and it is a clear fact that these jobs are losing their convention in that matter.

relatively
fortunately
traditionally
spectacularly
recklessly

Açıklama: Bu soruda “and” den sonra verilen kısımda bu işlerin bu anlamda geleneklerini kaybettiği ifadesi verilmektedir, bu yüzden doğru cevabımız “C” seçeneğidir.

Kalıba dayalı kelime soruları:

Bu tür kelime sorularında, boşluk için verilen seçeneklerdeki kelimelerin hepsi anlam olarak uyabilir ancak İngilizce açısından kalıp olduğu için buraya sadece tek bir seçenek uygun olacaktır.

Örnek: There are many literary figures who went further in their educations with the _________ to study a branch of science, but they all ended up being interested in literature.

association
remark
emotion
sentiment
intention

Açıklama: Bu soruda, “with the intention to” kalıbı sorulduğundan bu sorunun cevabı “E” seçeneğidir.

Preposition’a dayalı kelime soruları:

Bu tür kelime sorularında, bize boşluktan sonra bir preposition verilir. Anlam olarak diğer seçenekler sorulsa da bir tek seçenek sadece bu preposition’ı almaktadır.

Örnek: According to new regulations of Turkish television broadcasting, films _______ on horror and violence can only be aired after midnight.

interested
based
enthusiastic
concerned
regarded

Açıklama: Bu soruda, boşluktan sonra verilen “on” preposition’ı sadece “based” için uygundur. Bu yüzden doğru cevabımız “B” seçeneğidir.

 

Cloze Test soruları
nasıl Çözülür?

• İlk önce bu soru türünün sınavlara neden konulduğunun cevabını öğrenelim. Daha önceki sınavlarda öğrencinin kelimenin doğru halini bilip bilmediği sorulamıyordu. Yani kelimenin sıfat, zarf, fiil ve isim halini sorulamıyordu. Gramerdeki belli başlı yapılar sorulamıyordu. Örneğin, gerund/infinitive, bazı fiillerin özel durumları (help sb to do sth, help sb do sth, help to do sth, help do sth) vb.

• Bu sorularda önemli olan unsur parçanın tamamını anlamak değildir. Boşluğun verildiği cümleyi anlamak yeterlidir. Eğer bize bağlaç soruluyorsa iki ayrı cümleyi de anlamak gerekmektedir.

• Bu sorularda yer alan kelime soruları “this, that, these, those, the, another, other” gibi kalıpların arkasından gelen kelimeler sorulur. Çünkü bu kelimeler bir önceki cümleye gönderme yapar.

• Bazı kelimelerin birbirleriyle sık kullanımı bize sorulabilir.

• Sıfat cümleciklerinin daha farklı türleri bize sorulabilir.

• Boşluktan sonra yer alan preposition (ilgeçler)’e dayalı kelime soruları bize sorulabilir.

• Phrasal verbs konusunda çeşitli sorular sorulabilir.

• Many/some people think …………………. . Others bize sorulabilir. Ancak parça olarak yer aldığı için aradaki cümleler uzun olabilir.

• Not only(just,merely,solely) …….. but also / not only ……. but …….. as well / not only ………. but ……. too / not only ……. but ya da neither ……. nor / either ……. or / both …….. and yapıları sorulabilir. Ancak bu yapıların arasında kullanılan ifadeler uzun olabilir ve bu yüzden cümleleri iyi takip etmek gerekmektedir.

• Bu sorunun bir diğer özelliği çok basit bir ifadeyi bile bize sorabilir ancak karmaşık bir formda sunarak bize sorar.

• Bu soruları rahat bir şekilde cevaplayabilmek için bol bol parça çalışması yapmamız gerekmektedir. Okuduğumuz her cümleyi gramer ve kelime olarak incelemeliyiz.

• Aşağıdaki cloze teste bir göz atalım.

Ralph Waldo Emerson (1803- 1882 ) was a sage, not a scientist, but he was more keenly interested in the scientific advances of his day than is commonly realized . One of his early aspirations was to be “a naturalist”, and he started his career (21)….. a lecturer- essayist by giving talks on natural science, (22)…… one focused on the chemical composition of water. (23)…….. Emerson went on to make his mark primarily in the areas of literature, religion, philosophy and social reform,* he remained an eager lifelong student of both traditional and contemporary natural and social science. To date, however, this side of Emerson’s thought and life (24) …….only a handful of significant scholarly discussions. Emerson’s life in science is the best of books (25)…….. this aspect of Emerson that have marked the bicentennial of his birth, and it is one that will endure. (2004 kpds cloze test)

Tipik bir biografi paragrafı. Bu tip parçalarda sorulan kelime ve yapılar bellidir. Birbirlerine çok benzeyen parçalar olduğu için sorulan sorularda aşağı yukarı aynıdır.

21. a) more
b) so
c) such
d) as [kariyerine konferansçı olarak başladı]
e) only

22. a) describing
b) including [içeren ifadesi arada “on natural science” olmasına rağmen “talks” ifadesini nitelemektedir]
c) considering
d) intending
e) defining

23. a) although [Seçeneklerde verilen tek iki ayrı cümleyi birbirine bağlayan yapı “-e rağmen] *buradaki virgül iki cümleyi birbirinden ayırmaktadır ve bu bağlaç sadece bağlayabilir.
b) therefore
c) so that
d) but
e) since

24. a) should attract
b) is attracting
c) will attract
d) has attracted [“to date” şu ana kadar anlamı verir ve present perfect kullanımı gerektirmektedir. Normalde gramer kitaplarında bu yapıyı göremezsiniz ancak parçalarda görebilirsiniz.]
e)had attracted
25. a) to
b) for
c) on [hakkında anlamı veren bir preposition]
d) with
e) at

Aşağıdaki clozeü testleri cevaplandırınız.

Virtual Reality (VR) is the term used __(1)__ computer simulations of reality which are very __(2)__ to real-life experience. To enter VR, you __(3)__ a special headset, or head-mounted display (HMD) which allows you to see three-dimensional, computer-generated images. You also hear sound effects and wear a special glove, __(4)__, like the HMD, is connected to the computer. This glove allots you to __(5)__ the objects that you see and to have some sense of touch.

1)
A) to describing
B) to describe
C) describes
D) describing
E) described

2)

A) different
B) same
C) distinct
D) like
E) similar

3)

A) put on
B) wear out
C) call off
D) do up
E) add up

4)

A) that
B) where
C) which
D) who
E) when

5)

A) render
B) manipulate
C) hinder
D) emaciate
E) deprive

The Romans built hundreds of miles of aqueducts that __(6)__ the population with a generous supply of fresh water, __(7)__ more than 200 million gallons a day for the city of Rome. The city provided public baths, toilets, and more than a thousand public fountains for the poor __(8)__ today direct pipelines __(9)__ the villas of the wealthy. Sewers and organized garbage collections made imperial Rome __(10)__ healthier than other cities of antiquity.

6)
A) enabled
B) provided
C) allowed
D) allotted
E) let
7)

A) including
B) included
C) having been included
D) having included
E) includes
8)

A) before
B) soon after
C) until
D) while
E) when
9)

A) had served
B) serve
C) served
D) were serving
E) serves

10)

A) more
B) quite
C) much
D) fairly
E) pretty

In the early 19th century Sir Henry Morton made his fortune __(11)__ tea and coffee. He used his money to build up a magnificent private art collection. __(12)__ he died, in 1842, he __(13)__ all his paintings and sculptures in a small museum which was open to the public. In his last will and testament, he left money for the maintenance of the museum. __(14)__ the terms of the will, nothing in the museum must __(15)__ be sold and entrance to the museum must be free.

11)
A) to import
B) by importing
C) imports
D) having been imported
E) imported

12)

A) Just before
B) When
C) After
D) Until
E) Whereas

13)

A) puts
B) had put
C) is putting
D) put
E) has put

14)

A) Despite
B) Thus
C) Accordingly
D) According to
E) Therefore

15)

A) never
B) by far
C) ever
D) as ever
E) whatsoever

Aristotle was born in Macedonia in 384 B.C., the son of a physician. __(16)__ a boy he was educated in that country as his father __(17)__ to the royal Court of the Macedonian king. At 17 he went to Athens __(18)__ he spent the next 20 years. He was Plato’s pupil for the first few years. He was a member of the Academy but not __(19)__ in residence. In 342 he undertook the tutorship of Alexander, then 13 years of age, son of Philip, King of Macedonia. He continued this responsibility for three years __(20)__ time Alexander became regent of the Kingdom as his father was absent on military duties. When Alexander succeeded his father (335 B.C.), Aristotle continued as his counselor and friend. Aristotle returned shortly to Athens and created a new school and center of learning called the Lyceum.

16)
A) As
B) Like
C) Though
D) Since
E) In spite of

17)

A) is attached
B) was attached
C) attached
D) has been attached
E) will be attached

18)

A) when
B) which
C) whose
D) at which
E) where

19)

A) continuous
B) continuity
C) continuously
D) continued
E) continuing

20)

A) for which
B) when
C) where
D) at which
E) that

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences was established in May 1927 as a non-profit corporation to __(21)__ the art of movie making. In the first year, the Academy had 36 members, __(22)__ Douglas Fairbanks Sr as president. The first Academy Awards, now better known as the Oscars, __(23)__ at a private dinner in the Hollywood Roosevelt Hotel, with less than 250 persons attending. Today, the Academy has over 6 000 honorary members – the Oscar Awards __(24)__ by more than a billion people on television. The first television broadcast of the Oscars took place in 1953 – on black and white TV, telecast throughout the US and Canada. Telecasting in colour begun in 1966, and __(25)__ 1969, the Oscars have been telecast throughout the world. By the mid-1990s it was telecast in over 100 countries.

21)
A) diminish
B) swear
C) verdict
D) relinquish
E) promote

22)

A) for
B) with
C) by
D) on
E) from

23)

A) presented
B) presenting
C) was presented
D) were presented
E) are presented

24)

A) were viewed
B) had been viewed
C) viewed
D) view
E) are viewed

25)

A) since
B) for
C) after
D) before
E) within
Cupid has always played a role in the celebrations of love. Those __(26)__ hearts are pierced by his arrows fall deeply in love. In Greek mythology he was known as Eros, the young son of Aphrodite, the goddess of love and beauty. To the Romans, he was Cupid, son of Venus. But where there’s love, there often is jealousy. Venus was __(27)__ of the beauty of Psyche, a mere mortal, and ordered Cupid to punish her for being so beautiful. __(28)__, Cupid fell deeply in love and took her as his wife. As a mortal Psyche, she was forbidden to look at him. Eventually, her sisters convinced her to look at the handsome Cupid. As punishment, Venus demanded that she __(29)__ three difficult tasks, the last of which caused Psyche’s death. Cupid found her lifeless on the ground and removed the eternal sleep from her body. The gods, __(30)__ by their love, then granted Psyche immortality.

26)
A) who
B) whose
C) which
D) where
E) that

27)

A) remarkable
B) famous
C) noteworthy
D) humble
E) jealous

28)

A) Therefore
B) Instead
C) As a result of
D) Although
E) Nevertheless

29)

A) performs
B) performed
C) perform
D) performing
E) has performed

30)

A) moving
B) to move
C) having moved
D) to be moved
E) moved
In the not-so-distant future, the hand tightening bolts during space structure assembly __(31)__ not be human. Tomorrow’s astronauts will find themselves working __(32)__ in space with human-like robots called “Robonauts.” And while the faceless machines might look a little strange, these Robonauts are really quite sensitive. Don’t expect to see them making the rounds on the talk-show circuit discussing their feelings, __(33)__. Their kind of sensitivity is strictly high-tech. Now the technology bringing these Space-Age helpers to life __(34)__ also at work in some surprising places. One common element drives these innovations, __(35)__ on Earth and in space: sensors.

31)
A) must
B) might
C) had to
D) should have
E) would

32)

A) at all costs
B) over and above
C) on and on
D) side by side
E) from all accounts

33)

A) though
B) although
C) thus
D) hence
E) but

34)

A) are
B) was
C) is
D) were
E) had been

 

35)

A) either
B) neither
C) not only
D) not
E) both

Experts believe that, with SAD, depression is __(36)__ triggered by the brain’s response to decreased daylight exposure. No one really understands how and why this happens. Current theories __(37)__ what causes SAD focus on the role that sunlight might play in the brain’s production of key hormones. Experts think that two specific chemicals in the brain, melatonin and serotonin, may __(38)__ in SAD. These two hormones __(39)__ regulate a person’s sleep-wake cycles, energy, and mood. Shorter days and longer hours of darkness in fall and winter may cause increased levels of melatonin and decreased levels of serotonin, __(40)__ the biological conditions for depression.

36)
A) somewhat
B) somehow
C) somewhere
D) nohow
E) nowhere

37)

A) onto
B) from
C) on
D) about
E) within

38)

A) involve
B) have involved
C) to be involved
D) be involving
E) be involved

39)

A) assist
B) aid
C) help
D) allow
E) allocate

40)

A) creating
B) having created
C) created
D) to create
E) creates

 
Cloze test cevap anahtarı
1.B
2.E
3.A
4.C
5.B
6.B
7.A
8.D
9.E
10.C

11.B
12.A
13.D
14.D
15.C
16.A
17.B
18.E
19.C
20.D
21.E
22.B
23.D
24.E
25.A
26.B
27.E
28.B
29.C
30.E
31.B
32.D
33.A
34.C
35.E
36.B
37.D
38.E
39.C
40.A

VERİLEN CÜMLEYE ANLAMCA
EN YAKIN İFADEYİ BULMAK
Aşağıda örneklendirdiğiim gibi bu soru tipinde sizden verilen cümleye anlam bakımından en yakın olan seçeneğin hangisi olduğunu bulmanız isteniyor. Bir cümlenin benzer anlamı yani tekrar ifade edilmesine ” Restatement” denir.

Tekrar ifade etmek yani restatement farklı şekillerde yapılabilir:

>> Gramer yapısını değiştirerek: Örneğin Active – Passive değişikliği yaparak

>> Eş anlamlı kelimleler kullanarak

>> Benzer bağlaçlar kullanarak:  Ör: Although yerine Eventhough kullanarak.

>> Sadeleştirmeler Kullanarak: Ör: If we do not hurry, we will be late = We had better hurry, otherwise we will be late ( IF yerine Otherwise)

Yukarıda verdğimi maddelere daha fazla örnek verilebilir. Bu konularda detaylı anlatımları ileride sitede ve kitabımzıda bulacaksınız

 

NELER YAPMAK GEREKLİ

>> Herley değişir ama TENSE DEĞİŞMEZ !. Verilen cümle ile sizden istenen  seçeneğin zamanı (TENSE) aynı olmak zorundandır. O zaman sorudaki zamanla örtüşmeyen seçenekleri hemen eleyebilirsiniz.

>> Sorunun sizden ne istediğine dikkat edin ” Anlamca En Yakın Cümle” isteniyor. Yani bire bir aynısı istenmiyor. Bundan dolayı verilen cümlenin tıpa tıp aynısı seçeneklerde olmayabilir. Kafanız karışmasın.

>>
 Bu soru tipi ile baş edebilmek için kelime öğrenmeniz gerekmiyor. Ancak gramer bilginiz iyi olmalı. Adverb Clasue, Modal, Tense, Adjective ve Noun Clause’ların çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Bu konularda özet ders notlarını yakında sitede bulacaksınız.
ÖRNEK:

1) Steven was accused of starting the fire that burned down the two factory buildings.
A) It is certain that the fire that had burned down the two factory buildings was started by Steven.
B) Although they had no proof, Steven was the one suspected of starting the fire which burned down the two factory buildings.
C) The accusations against Steven were dropped after the two buildings burned down at the factory.
D) They accused Steven after they had proof that the two factory buildings had been burned down.
E) Steven denied the accusation that he had started the fire that burned down the two factory buildings.

 
VERİLEN CÜMLENİN YAKIN ANLAMINI BULMA
1) Steven was accused of starting the fire that burned down the two factory buildings.

A) It is certain that the fire that had burned down the two factory buildings was started by Steven.
B) Although they had no proof, Steven was the one suspected of starting the fire which burned down the two factory buildings.
C) The accusations against Steven were dropped after the two buildings burned down at the factory.
D) They accused Steven after they had proof that the two factory buildings had been burned down.
E) Steven denied the accusation that he had started the fire that burned down the two factory buildings.

2) The computer indicated that there was a virus in the disk which had just been placed into it.

A) The virus was indicated for the computer to work correctly.
B) The indications were that the computer had established a virus.
C) The disk which was to be placed in the computer wanted a virus to work correctly.
D) The disk which was in the computer stated that there was a virus in the computer.
E) The computer noted that the disk which was placed into it had a virus.

3) The fees for the services of the pediatrician were extremely high.

A) The services of the child’s doctor were free.
B) The cost of seeing the child specialist was very high.
C) The doctor charged a fee for the services he rendered.
D) The pediatrician is a children’s doctor who charges great fees.
E) The high quality of the pediatrician’s services was without cost.

4) What a shame that your cake fell off the table before we had a chance to taste it!

A) It was a waste to attempt to taste the cake after it fell off the table.
B) We were able to taste the delicious cake before it fell on the floor.
C) It was unfortunate that we couldn’t taste the cake before it fell off the table.
D) The cake shamefully fell off the table after we tasted it.
E) Your cake was very good when we tasted it before it fell on the floor.
5) The police warned everyone to lock their doors at night and not to let any strangers into their homes.

A) The citizens were informed by the authorities that they should take precautions in protecting their homes and in dealing with strangers.
B) It was necessary for people to prevent entry into their home by aliens.
C) The strangers informed everyone to prevent entry into their homes by the police.
D) The police were not allowing people to invite unusual or unknown people into their homes.
E) Everyone was forbidden to lock their doors and to keep everyone they didn’t know out of their homes until the criminals were found.

6) Janice was foolish to attempt such a long trip in that broken down car.

A) Janice’s idea was not as good as we thought.
B) Janice should have not decided on taking that car on a trip.
C) If I were Janice, I would have thought twice about going on that long trip with that old car that needed repair.
D) The broken car was going to be repaired if Janice could make the long trip to the garage.
E) What a fool she is to think that the car is the right way to make such a trip.

7) She cautiously looked both ways before she crossed the street.

A) After she crossed the street, she looked both ways.
B) She looked both ways because she couldn’t decide where to go.
C) Carefully looking in both ways, she turned around and decided to cross the street.
D) She crossed the street so that she could look both ways.
E) Before she crossed the street, she carefully looked in both directions and then decided to cross.

8) The best treatment for flu is to rest in bed and to take plenty of fluids.

A) Drinking large amounts of liquid and getting treatment are the best ways for flu.
B) Flu is best treated with bed rest and large amounts of fluids to drink.
C) I would like to have flu so I could rest in bed and have a drink once in a while.
D) Resting in bed and taking frequent baths is the best way of treating flu.
E) Flu is best treated with rest and drowning a fever.

9) The city council refused to give permission to the rock group for a performance in the stadium.

A) The rock group wanted to perform in the stadium and asked the city council to give them permission.
B) The city council wanted the rock group to perform in the stadium instead of the city.
C) The rock group was not able to receive permission to perform in the stadium.
D) The rock group’s performance in the stadium was not funded by the city council.
E) The rock group’s refusal to perform in the stadium made the city council angry.

10) The attachment of the two young people to their professor proved to be valuable for both sides.

A) They proved that it was valuable to attach the two young people to their professor.
B) The two young people proved the value of the attachment between teacher and students.
C) The professor asked to prove the worth of what the students had said to him.
D) Establishing a trusting relationship between students and teachers can be worthwhile for all concerned.
E) After the intimate relationship between the teacher and the students was proven, there were many people who felt they were no longer of any value.

11) The commercials on television caused many problems in families as young children cannot distinguish between what is presented and reality.

A) Children have difficulty understanding the relationship between real life and the television commercials, but families educate them.
B) Families sometimes want to live the lives they see on commercials because they would prefer the life they see on television to the life they really lead.
C) Many problems are caused by television as children are often influenced by what is shown on commercials.
D) The inability of children to distinguish between real life and television commercials has caused them to want what they should not have.
E) Children cause their families a great many problems because they want to watch too much television.

12) The telephone conversation between the two sisters took approximately two hours.

A) The sisters took the two telephones for two hours.
B) The sisters talked on the phone for almost two hours.
C) The telephone was busy for two hours before they could talk to each other.
D) A conversation with my sister will take place in about two hours.
E) It takes approximately two hours to have a conversation with my sister.

13) The rate of suicide in Japan is extremely high among young people.

A) Young people in Japan like to commit suicide.
B) The number of young people in Japan who kill themselves is great.
C) The Japanese are highly interested in committing suicide.
D) Japanese youths commit many more murders than in other countries.
E) The high rate of suicide is only among the young of Japan.

14) Tristy was so disappointed about the job she wasn’t able to get that she cried for several hours.

A) Depressed about the job she was unable to get, Tristy cried for a long time.
B) Tristy wasn’t all that disappointed about the job so she didn’t cry all that long.
C) Being upset about many things, she cried until she heard that she had got the new job.
D) The job she had wanted wasn’t all that good, as she later learned, so she was not all that disappointed.
E) Getting a job wasn’t important enough to cry about.

15) It was a rash of Susan and Mark to get married when they’d only known each other for a few weeks.

A) As you know, Susan and Mark got married a few weeks ago, which was an insensible act for both of them.
B) The fact that Susan and Mark got married was not a sensible decision for they had known one another for a short time.
C) Susan and Mark decided to get married a few weeks before, but I think they are on the verge of a terrible mistake.
D) If you ask my opinion, Susan and Mark should get married only after they have known each other sufficiently.
E) Susan and Mark are married for only a few weeks, but they have already started to quarrel with one another.

16) It wasn’t until my elder brother returned from Germany that my elder sister got married.

A) After my elder sister had united her life with a man, my elder brother got back from Germany.
B) My elder sister’s marriage happened following the arrival of my elder brother.
C) It was on the occasion of the arrival of my elder brother that my elder sister got married.
D) My elder sister’s marriage falls into the period when my elder brother came back from Germany.
E) My elder brother decided to turn back from Germany because my elder sister was getting married.

17) Just as the student was concentrating on the lesson, his father distracted him by entering the room.

A) Before the student started to study his lesson, his father entered the room and spoilt his concentration.
B) While the student was trying to focus on the lesson, his father entered the room, but didn’t utter any word.
C) Although the father entered the room, his son continued to study his lesson.
D) As the student was attempting to focus on the lesson, his father entered the room.
E) The father’s entrance into the room prevented the student from focusing on the lesson.

18) The system had already got worse by the time the government took hold of it.

A) The system fell into failure until the government made a solution for it.
B) Although the system collapsed formerly, the government tried to solve it.
C) When the government started to get interested in the situation, the system was also out of way.
D) The system found way out of the terrible condition because the government had taken considerable precautions.
E) The government took remarkable precautions, so the system got better and better.

19) The future of the man will be in great danger as long as he is obstinate in not giving up smoking.

A) For the sake of the man’s living in safe in the future, he needs to stop smoking.
B) The man’s health cannot recover from that situation even though he decides to quit smoking.
C) As soon as the man makes up his mind and becomes decisive to stop smoking, he will turn back to his good days.
D) Because the man is entirely stubborn in not avoiding cigarette, his future will always be in danger.
E) The man needs somebody to dissuade him from smoking for the sake of his health.

20) The rain had become heavier by the time we left home, so we called off our plan for picnic.

A) Until the rain started to pour down, we had already cancelled our plan for picnic.
B) The downpour didn’t cause any obstacle for our plan to have a picnic.
C) When we set off for our picnic, the rain began to pour down, so we had to postpone it.
D) The downpour prevented us from going for a picnic though we had already planned to.
E) It was too late to have a decision because we had already arrived at the place of the picnic by the time the rain poured down.

21) He achieved worldwide fame after he released his first record.

A) His first album brought him more fame than anyone could expect.
B) He was already famous in his own country, but his first album helped him become renowned world over.
C) His later album made a bigger contribution to his fame than the former ones
D) By the time he produced his new songs for the album, he was popular enough thanks to the former ones.
E) It was surprise to everybody that he gained popularity throughout the world with only one album.

22) If it hadn’t been for my wife, I couldn’t have overcome the problems in those days.

A) But for my wife, things would have been much easier than lived.
B) With the help of my wife I can still deal with the problems today.
C) My wife was always standing beside me in those days; otherwise, I couldn’t have overcome the problems.
D) It wouldn’t have made much difference if it hadn’t been for my wife.
E) It was very important for me that my wife was always next to me, or lese, something would be different, now.

23) Be careful of the road for it is not the road it used to be.

A) Beware of the road because it has been deformed very much since you last drove on it.
B) I warn you about the road because it has changed recently.
C) The road is so dangerous that it is inevitable for you to have an accident.
D) As far as I know about the road, it has been exposed to many deformations.
E) In the past, the road was more dangerous than today; so it will be safer.

24) In terms of modern standards, the houses which were built in the past are different from the ones which have been built recently.

A) When we compare the houses with each other today, we come across several contrasts among them.
B) By modern standards, the ancient houses are not entirely separated from the new ones.
C) According to the modern standardization, there are some similarities among the new and ancient houses.
D) By modern standards, the recent houses are distinguished from the ancient houses.
E) What makes difference among the houses is their modern standards.

25) People think that the cars with high speed capacity can go on the slope road very fast.

A) It is a generally assumption that a car with low capacity in speed may break out on the long distance.
B) That the cars of high speed capacity can climb the mountainous road is a general idea of community.
C) It doesn’t matter in fact whether the car has high speed capacity or not for climbing the road.
D) According to great majority of people, cars with high speed capacity can go on the slope very fast.
E) The cars of high speed capacity are thought to be able to go fat on the slope.

26) When parents teach their children successful problem-solving skills, they provide tools that will help their children develop successful careers and personal relationships.

A) The parents who aim at having their children acquire problem-solving skills are aware of the fact that these abilities contribute much to their careers in the future.
B) Provided that the children are given the skills of solving problems by their parents, they will see the benefit of this in their career and personal relationship in the future.
C) With the help of problem-solving skills will the children only be successful in their personal relationships and careers.
D) It doesn’t matter whether the children learn the problem-solving skills in developing their careers.
E) When parents have their children acquire the problem-solving skills, these children will certainly be successful in their careers and personal relationships.

27) According to the last information, we are to take precautions where and when necessary.

A) The recent information expects from us to take precautions in the urgent time and place.
B) When and where it is essential, we were wanted to take precautions depending on the information.
C) If we take care of the last information, we can say that we need to take some precautions.
D) This recent information urges us that we should take precautions in the essential time.
E) Wherever and whenever it is necessary, we have to take precautions for the last information.

28) I will not drive fast through the countryside so that I can get more pleasure from the beautiful view.

A) Unlike the other times, I will be driving slowly in the lovely areas to appreciate the scenery.
B) You cannot expect me to drive fast through the country which has a wonderful view.
C) The more slowly I drive through this scenery, the more I might enjoy it.
D) Most often, I slow my car or even pull over whenever I see a spectacular view.
E) I will take my time driving in the countryside to enjoy the scenery better.

29) Much to Brian’s disappointment, most of the members were opposed to the new offer.

A) That there were almost no members who supported the new offer made Brian very disillusioned.
B) What disillusioned Brian was that the new offer was rejected by all the members.
C) Brian was bitterly disappointed by the fact that the new offer was entirely rejected by the members.
D) A majority of the members were disappointed by the fact that Brian did not support the new offer.
E) There were many members who were opposed to Brian’s new offer, which aroused great disappointment.

30) No sooner had the plane departed for London than its engines all stopped working.

A) One of the plane’s engines failed soon after it had taken off from London.
B) The moment the plane left London, one of its engines ceased to work.
C) Fortunately, the failure of the plane’s engines happened just before its take-off.
D) The plane’s engines suddenly stopped just before it set out to London.
E) Immediately after the plane had left for London, all its engines failed.

VERİLEN CÜMLENİN YAKIN ANLAMINI BULMA TEST1 CEVAP ANAHTARI
1.B
2.D
3.B
4.C
5.A
6.C
7.E
8.B
9.C
10.D
11.D
12.B
13.B
14.A
15.B
16.B
17.E
18.C
19.A
20.D
21.A
22.C
23.B
24.D
25.E
26.B
27.A
28.E
29.A
30.E

BİR CÜMLENİN ANLAMINI BULMA
ANA FİKRİ BELİRLEME
Her dilde olduğu gibi İngilizce’de de her bir cümlenin bir ana anlamı vardır ve buna ana fikir denir. Elbette ki cümlelerin içerisinde bulunan farklı yapılar bize olaylar, kişiler, bulunulan yer ve zaman hakkında ek bilgiler verir, ancak her zaman için KİM – NE YAPTI sorusunun cevabı tektir. Yani basitçe tekrar etmek gerekir ise; bir cümlenin bir öznesi ve o öznenin yaptığı bir iş vardır. Önce bunu anlamak gerekir.

Ana fikri bulmak deyince ilk önce aklınıza paragraf soruları veya okuma parçaları gelebilir. Ama ben size burada cümlelerin ana fikirlerini bulmaktan daha çok bahsedeceğim. Çünkü gördüğüm kadarı ile İngilizce öğrenmek için uğraş verenlerin ve sınavlara hazırlananların çoğu cümle bazında sıkıntılar çekmektedir. Ve bu sebepten dolayı da, okuma bölümlerinde başarısız olmaktadır.

Yukarıda da bahsettiğim gibi karşınızdaki cümle ne kadar uzun ve karmaşık görünürse görünsün, sonuçta basit tek bir anlamı vardır. Ek bilgi veren yapıları ayırt edebilmek için İngilizce gramer eğitiminizi tamamlamanız gerekir.

Örnek:

a) The boy saw the man Basit Özne ve yüklem var.
Ana fikir:  Çocuk adamı gördü
b) The young boy saw the old man özne ve fiil de birer sıfat var ama temel anlam aynı.
Ana fikir:  Çocuk adamı gördü
c) The naughty young boy saw the angry old man özne ve fiil de ikişer sıfat var ama temel anlam aynı.
Ana fikir:  Çocuk adamı gördü
d) The naughty young boy saw the angry old man in the room Cümlede ek olarak yer belirtilmiş ama temel anlam aynı.
Ana fikir:  Çocuk adamı gördü
d) The naughty young boy saw the angry old man in the room yesterday Cümlede ek olarak zaman belirtilmiş ama temel anlam aynı.
Ana fikir:  Çocuk adamı gördü
Yukarıdaki basit örneklerde de görülebileceği gibi, bir cümlenin temel anlamı içerisine katılan diğer bilgilere rağmen değişmemektedir. Cümleye içerisine giren sıfatlar, zaman zarfları ve yer tamlamaları bize ek olarak nerede, nezaman, hangi özne hangi nesne gibi bilgiler verirler.

Dilerseniz örneğimizi biraz daha karmaşık hale getirelim. Basit bir cümle “CLAUSE” yani YAN CÜMLELER ile zenginleştirilir.

e) The boy whom I met in class A saw the man whose mother lives next to us
                       HE                                                        HIM
Özne de bulunan ismin sonuna ve nesnenin sonuna birer ADJECTIVE CLAUSE (SIFAT CÜMLECİĞİ/ YAN CÜMLE)  getirerek isimler hakkında ek bilgi verilmiş. Ancak temel anlam aynı.

Ana fikir:  Çocuk adamı gördü

e) The boy whom I met in class A saw the man whose mother lives next to us in the house where a terrible murder took place several years ago. (E) örneğindeki cümlenin sonuna uzun bir yer tamlaması ekleyerek yer ve o yerde olan ek bir olay hakkında da NOUN CLAUSE kullanılarak bilgi verilmiş. Ama temel anlam aynı.

Ana fikir:  Çocuk adamı gördü

Örnekler çok daha fazla şekilde artırılabilinir. Cümle içerisine “accidentally gibi bir zarf yerleştirilebilinir veya daha karmaşık görünen gramer yapıları eklenebilir ama unutmayın ki temel anlam hep aynıdır.

NEREDEN BAŞLAMALIYIM ?

1) Gramer öğrenin. Bunu söylemekten hoşlanmıyorum ama GRAMER (Dil Bilgisi) çalışmadan cümlelerin içinden çıkmazsınız. Ama tüm çalışmanızı da İngilizce gramer eğitimi üzerine kurmayın!

2) Kelime öğrenin. Kelime öğrenmeyi bilmek bile ayrı bir bilim bence. Bu konuda size önerebileceğim bir teknik yok maalesef. Ama şunu diyebilirim ki, her gördüğünüz kelime grubuna saldırmayın. Önce temel fiilleri öğrenin, sonra sıfatları ve temel isimleri. Daha sonra kelime hazinenizi sıfat ile geliştirebilirsiniz.

Kimileri cebince kelime kartları taşır, kimileri evde her gün on kelime ezberler, kimileri web sitelerini kullanır ve kimileri de CD’lerden kelime öğrenmeye çalışır. Hangisi daha iyi bilemiyorum. Belki de hepsi. Bu konuda deneyim ve fikir sahibi olanlar bizimle paylaşın.

Bildiğim bir şey var ki kelime öğrenmek zaman ve birikim işidir. Daha önce bir kaç kez karşınıza farklı cümlelerde çıkmamış kelimeleri aklınızda tutmanız mümkün değildir. Hafıza setleri bu konuda farklı çalışmalar sergilemektedirler. Kullanmadığım için bir yorum yapmayacağım.

 

PARAGRAF VE OKUMA SORULARI İÇİN ÖNERİLER

Tüm sınavlarda adayların en çok çekindikleri bölümlerden biri okuma soruları ya da paragraf soruları diye adlandırılan kısımdır. Bu durumun aslında bir kaç temel nedeni var:

>> Kelime bilgisi yetersizliği
>> Soru köklerini tanımamak
>> İngilizce okuma deneyiminin olamaması
>> Şıkları elemeyi bilmemek
>> Paragrafta nereye bakacağını bilmemek
>> Zamanı Kullanma becerisinin olmamamsı
>> Psikolojik nedenler

Bu nedenlerin içinde en kolay veya en zor yenilebilinecek olanı PSİKOLOJİK NEDENLER’dir bence. TOEFL, KPDS, ÜDS ya da hazırlık atlama gibi sınavlara girecek adaylara tavsiyem, bir sürü paragraf test çözmeye başlamadan önce, bu soruların nasıl çözülmesi gerektiğini öğrenmeye çalışmanızdır.

Bulunduğunuz şehirde bir dil kursu ya da özel eğitim veren uzman bir kişi mutlaka vardır ve bu konuda yardım almanız gerekmektedir.

Paragraf ve okuma kısımlarında size önerebileceklerim şunlardır:

KPDS ve ÜDS’de  ” Aşağıdaki soruları paragrafa göre cevaplayınız” kısımları vardır. Bu bölümde yapmanız gerekenler şöyledir:

METNİ OKURKEN :

>> Önce soruları okuyun ve size ne sorulduğunu bilin :Soruların tamamını aklınızda tutamazsınız ama paragraf ile ilgili bir fikriniz olacak ve size ne sorulduğunu az çok bileceksiniz.
>> Paragrafta bilmediğiniz kelimelerle vakit kaybetmeyin
>> Gördüğünüz bağlaçların altını çizin
(Therefore, because, However…)
>> Ana fikre odaklanın, detaylara takılmayın

SORULARI OKURKEN BİLMENİZ GEREKENLER

Paragraf ve Okuma sorularında 2 tip soru türü vardır.

1) Direkt Bilgi soruları: Ne zaman, Kim, Nerede, Hangi vb. Bu sorularda yorum yapılamaz ve direk metinden cevaplar bulunabilir. (bu sorular kaçmaz)

Örnek Soru Kökleri:
•  According to the writer/ author,…
•  According to the passage
•  It is stated in the passage that…
•  It is argued in the passage that…
•  It is suggested in the passage that
•  The writer author/ points out that…
•  The author argues that…
•  The writer explains that…
•  The writer suggests that
•  The writer is of the opinion that…
•  The passage explains that…
•  The passage makes the point that…
•  The point made in the passage is that…
•  One essential point made in the passage is that…
•  The writer makes the point that…
•  It is pointed out in the passage that…
•  It is explained in the passage that…
•  It is suggested in the passage that…
•  It is obvious from the passage that…
•  It is clear from the passage that…
•  As (it is) pointed out in the passage,…
•  As (it is) mentioned in the passage,…
•  As explained in the passage that…
•  We see in the passage that…

2) Yorum Soruları: Bu sorular sizi uğraştıracak olanlardır.  Yorum yaparak seçeneklerden hangisinin doğru olduğunu soran soru türüdür. (Anlamıyorsanız vakit kaybetmeyin)

Örnek yorum Soru Kökleri:
• One understands from the passage that…
• One infers from the passage that…
• One can/ may conclude from the passage that…
• One can/may infer from the passage that…
• The author concludes that
• From the passage we undewrstand that…
• From the passage we learn that…
• We learn from the passege that…
• We can undewrstand from the passage that…
• We can infer from the passage that…
• As (it) can be understood from the passage…
• As we learn from the passage…
• As we can understand from the passage…
• It can be inferred from the passage that…
• It is understood from the passage…
• The passage implies that
• It is implied in the passage that
• It is shown in the passage that..

3) Ana Fikir Soruları: Parçanın en  genel cümlesi onun ana fikridir. Ana fikir sorularının genellikle geniş zamanda olduğuna dikkat ediniz ( İp Ucu)

Ana fikir Sorularına Örnekler:
•   The passage is mainly concerned with…
•   The pasage largely deals with…
•   The main concern of the passage…
•   The main subject of the passage…
•   The main idea of the passage is that…
•   Tha main point of the message is that…
•   Tha main argumant of the passage is that…
•   The passage describes…
•   The passage emphasizes…
•   The passage gives a general account of…
•   In this passage, the writer has set out…

PARAGRAF SORU KÖKLERİ ÜZERİNDE İNCELEME
Diğer sayfalarda da bahsettiğimiz gibi özellikle  KPDS, ÜDS, ve İngilizce yeterlilik  sınavlarında verilen okuma parçaları ile ilgili sorulan soru türleri 3’e ayrılır.

SORU TÜRLERİNİ BİLMEK NE İŞE YARAR?
Aşağıda sınıflandırdığım ve örneklendirdiğim soru türlerini ve soru köklerini bilmek size sınavlarda önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Diyelim ki paragraf sorularında pek başarılı değilsiniz veya kendinizi yeterli hissetmiyorsunuz. Bu düşünce, gözlemlerime göre sınava girenlerin çoğunda vardır.
İNGİLİZCE SINAV TEKNİKLERİ adlı kitabımda da üzerinde durduğum gibi ZOR OLAN PARAGRAF DEĞİL, SORU TÜRÜDÜR !

Verilen metin ile ilgili 5 adet soru soruluyor. Bu soruların çoğu direk çıkarım soruları ise işimiz kolay, ancak soruların çoğu yorum gerektiren dolaylı sorular ise işimiz nispeten daha zor demektir.

İŞE NERDEN BAŞLAMALIYIM ?
Bol bol paragraf okuyarak çalışmak yerine öncelikle düşmanımızı tanımalıyız; yani soru türleriniz ve köklerini inceleyip paragraf sorularına nasıl yaklaşacağımızı bilmeliyiz. Lütfen aşağıdaki tabloları inceleyiniz.

1) DİREK BİLGİ SORULARI:
Ne zaman, Kim, Nerede, Hangi vb.  sorularda yorum yapılamaz ve direk metinden cevaplar bulunabilir. Bu soru tipi en kolayıdır ve bu sorular kaçırılmamalıdır.
DİREKT BİLGİ SORULARI
YAZARA – PARAGRAFA GÖRE
 DİKKAT ! :
SİZİN FİKRİNİZ VE YORUMUNUZ SORULMUYOR !
Soru Kökü Anlamı
• According to the writer/ author,… yazara göre….
• According to the passage paragrafa göre…
• It is stated in the passage that…
• It is argued in the passage that…
• It is suggested in the passage that
parçada anlatıldığına göre..
• The writer author/ points out that…
• The author argues that…
• The writer explains that…
• The writer suggests that
• The writer is of the opinion that..
yazarın söylediğine göre….
• The passage explains that…
• The passage makes the point that…
• The point made in the passage is that…
• One essential point made in the passage is that…
paragrafın anlattığına göre…
• The writer makes the point that… yazarın dediğine göre…
• It is pointed out in the passage that…
• It is explained in the passage that…
• It is suggested in the passage that…
• It is obvious from the passage that…
• It is clear from the passage that…
paragrafta anlatıldığına göre
• As (it is) pointed out in the passage,…
• As (it is) mentioned in the passage,…
• As explained in the passage that…
paragrafta anlatığına göre…
• We see in the passage that… paragraftan anladığımız üzere..

NOT: YUKARIDA VERİLEN SORU KÖKLERİNİN BİREBİR TERCÜMESİ VERİLMEMİŞTİR. ANCAK SORU KÖKLERİ SINIFLANDIRILARAK BENZER/ AYNI ANLAMA GELENLER BİR ARADA GÖSTERİLMİŞTİR.

ÖNERİ
Direk çıkarım sorularında hata yapma olasılığınız çok düşüktür. Bundan dolayı özellikle bu sorular üzerinde durun.

2) YORUM SORULARI
Bu sorular sizi uğraştıracak olanlardır. Yorum yaparak seçeneklerden hangisinin doğru olduğunu soran soru türüdür.
YORUM SORULARI
 
• One understands from the passage that…
• One infers from the passage that…
paragraftan anlaşıldığına göre..
• One can/ may conclude from the passage that…
• One can/may infer from the passage that…
pargraftan çıkarılabilecek şu sonuca göre…
• The author concludes that yazarın vardığı sonuca göre…
• From the passage we undewrstand that…
• From the passage we learn that..
• We learn from the passege that…
• We can undewrstand from the passage that…
• We can infer from the passage that…
paragraftan anladığımıza göre / kadarıyla…
• As (it) can be understood from the passage…
• As we learn from the passage…
• As we can understand from the passage…
paragtaftan anlayabileceğimiz kadarı ile…
• It can be inferred from the passage that…
• It is understood from the passage…
paragraftan çıkarılabilecek şu sonuca göre..
• The passage implies that
• It is implied in the passage that
paragrafta kast edildiği kadarı ile
• It is shown in the passage that.. paragtafta gösterildiği kadarıyla…
 
3) ANA FİKİR SORULARI
Parçanın en genel cümlesi onun ana fikridir. Ana fikir sorularının genellikle geniş zamanda olduğuna dikkat ediniz .

İPUCU:
Paragrafta olumsuz bağlaçlar var ise genellikle ana fikir bu bağlaçların içinde cümlededir. However, but, nevertheless, nonetheless, vs, gibi (bakınız; İngilizce Sınav Teknikleri)

ANA FİKİR SORULARI
 
• The passage is mainly concerned with…
• The pasage largely deals with…
• The main concern of the passage…
 
• The main subject of the passage…
• The main idea of the passage is that…
• Tha main point of the message is that…
• Tha main argumant of the passage is that…
 
• The passage describes…
• The passage emphasizes…
• The passage gives a general account of…
• In this passage, the writer has set out…
 

PARAGRAF TAMAMLAMA SORULARI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Paragraf tamamlama soruları sınavlarda bana göre rahatça puan toplayabileceğiniz bölümlerden biridir. Asla “benim İngilizce seviyem yeterli değil, ben anlamam” fikirine kapılıp bu soru bölümünü boş bırakmayın.

Aksine biraz dikkat ederek ve seçenekleri eleme yoluna giderek doğru cevapları bulabilirsiniz.

Unutmayın ! Sizden tüm paragrafın çevirisini yapmanız beklenmiyor.. yapmanız gereken şey, sizden istenilen boşluğu seçeneklerden hangisinin dolduracağını bulabilmek. Temel okuma tekniklerini edinerek ve seçenekleri eleyerek bu kısımda başarılı olmamanız için hiç bir neden yoktur.

** NOT: KPDS, ÜDS, TOEFL veya sınav hazırlık kurslarına gidiyorsanız mutlaka ” OKUMA TEKNİKLERİ” eğitimi verip vermediklerini öğrenin ve bunu nasıl yaptıklarını sorun *****

Paragraf Tamamlama Sorularında ilk önce dikkat etmeniz gerekenler:
>> Zaman Uyumu: boşluktan önce ve sonra zaman uyumuna bakmalısınız.
>> This, that, these gibi işaret sıfatlarına dikkat edin
>> Because, eventhough, but, gibi bağlaçlara dikkat edin

ÖRNEK 1

…. sorularda, boş bırakılan yerlere, parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi  bulunuz .  (KPDS MAYIS 2003)

In Japan, the brighter economic picture of the first 6 months of 2002 failed to carry over into the second half of the year. ___________. This was no doubt influenced by rising unemployment which is now at a record high.

 1. a) External demand supported Japan’s exporters to some degree, but the domestic market was at a low ebb.
  b) The year 2003 will doubtless be another difficult year for the Japanese economy
  c) Recovery looks like being slow
  d) This uncertainty gave rise to a cut in interest rates
  e) Once global investor confidence returns, equity markets will, in all likelihood, start to perform well again

Çözüm:
İlk önce birinci cümlenin ve ikinci cümlenin zamanlarına bakın (TENSE) , bizden PAST istiyor. Bundan dolayı sadece  A ve D seçeneği doğru cevap olabilir. İşte size 5 saniyede 2 Şık … Sonra This = ? diye düşünün, bize TEKİL AD lazım. O da A Seçeneğinde olduğu için DOĞRU CEVAP A’dır diyoruz.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ÖRNEK 2 (KPDS MAYIS 2003)

A recent survey carried out by the UK lecturers’ union shows that almost a quarter of respondents rate their academic freedom as limited, poor or non-existent. ___________. In 30% of cases, that pressure had come from the organization paying for the research.

a) Researchers in every sector know that they must get positive results into journals
b) Most worrying is the results of this loss of integrity on medical research
c) Some researchers said they had been pressurized to alter results, delay their publication or even bury them
d) The public loss of confidence in science has reached serious proportions and must be faced squarely
e) Those with access to the truth are too often those with most to gain from avoiding it

ÇÖZÜM:
Bu soruyu 10 saniyede çözebilirsiniz.. Sadece fiillerin zamanlarına bakmanız yeterlidir. İlke cümle past, son cümle past, ve tabiki ikinci cümlede past olmalıdır. Seçeneklerde tek past cümle C olduğu için düşünmeden işaretleyin.

CEVİRİ SORULARI NASIL ÇÖZÜLÜR

Çeviri soruları sınavlarda en çok puanı toplayabileceğiniz bölümdür çünkü zaten cümleler çevirlmiş olarak seçeneklerin arasında hazır beklemektedir. Bu nedenden dolayı kelime sıkıntısı da çekilmez.

Çeviri sorularını çözerken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

>> Zaman uyumuna dikkat edin. Verilen cümledeki fiilin atlını çizin
>> İngilizcedeki VERB Türkçe’de cümle sonundaki Yüklem, eylem, Fiildir. Onu bulun
>> Active – Passive (Etken – Edilgen Uyumuna) bakın
>> To be ( am, is, are, was, were) =  – dır, dir , idi

ÖRNEK 1

36.-40. sorularda, verilen İngilzce cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz. (KPDS Mayıs 2003)

36. At the 1994 Brussels NATO summit a “partnership for peace” programme was formally launched, enabling the old Warsaw Pact members and former Sovlet republics to take part in a wide range of military cooperation with NATO.

a) Eski Varşova Paktı üyeleri ve önceki Sovyet cumhuriyetleri, 1994 Brüksel NATO zirvesinde kabul edilen “barış için ortaklık” programı sayesinde NATO ile askeri alanda çok kapsamlı işbirliği yapma olanağı buldular.

b) Eski Varşova Paktı üyelerinin ve önceki Sovyet cumhuriyetlerinin NATO ile geniş kapsamlı askeri işbirliği yapmalarını sağlamaya yönelik “barış için ortaklık” programı, ancak 1994 Brüksel NATO zirvesinde resmen hayata geçirilme olanağı buldu.

c) 1994 Brüksel NATO zirvesinde ilk kez önerilen “barış için ortaklık” programı, eski Varşova Paktı üyelerine ve önceki Sovyet cumhuriyetlerine NATO ile askeri alanda sıkı bir işbirliği yapma olanağı sağlamayı amaçlıyordu.

d) 1994 Brüksel NATO zirvesinde, eski Varşova Paktı üyelerine ve önceki Sovyet cumhuriyetlerine NATO ile geniş kapsamlı bir askeri işbirliği yapma olanağı sağlayan “barış için ortaklık” programı resmen yürürlüğe kondu.

e) “Barış için ortaklık”, ilk kez 1994 Brüksel NATO zirvesinde resmen kararlaştırılıp yürürlüğe konan ve eski Varşova Paktı üyeleri ile önceki Sovyet cumhuriyetlerine NATO ile askeri işbirliği olanağı sağlayan geniş kapsamlı bir programdır.

Çözüm:
Verilen cümledeki fiil PASSIVE oldugu iiçin, bizde cümle sonunda passive arıyoruz ve tabiki tek seçenek D.

ANLAMI BOZAN CÜMLEYİ BULMA SORULARI
NASIL ÇÖZÜLÜR

Cümleleri sıraya sokma soruları bir çok sınavda karşımıza çıkan bir bölümdür. İlk bakışta biraz karmaşık görünse de aslında çözümü yine son derece kolaydır. Yapmanız gereken soruların nasıl çözüldüğünü bilmek ve bol bol örnek soru çözmek. Aşağıdakilere dikkat ederseniz bu soruları çok daha rahat ve hızlı çözebileceğinizi göreceksiniz:

>> Ana fikri bulun. Ana fikir her zaman ” EN GENEL CÜMLE” dir.
>> Bağlaçlara dikkat edin. Hiç bir paragraf but, so, and, Further.. gibi bağlaçlarla başlamaz.
>> This, that, these, those ile paragraf başlamaz.
>> This, that, these, those gibi işaret sıfatlarının karşılığı var mı yok mu , buna bakın.

ÖRNEK 1 ( KPDS 2006, MAYIS)
58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

58. (I) It used to be argued that, once there were just two major companies involved in civil-aircraft manufacturing, aircraft prices would rise. (II) There are few engineering tricks left that could give one or other a technological edge. (III) That theory has been thoroughly discredited. (IV) The best indicator of new-aircraft prices – the average price per seat on flights – has been declining for several years. (V) This is due, of course, to the brutal competition between the two rivals.
A) I B) II C) III D) IV E) V

ÇÖZÜM
“That Theory” üçüncü cümlede ne ile alakalı diye bakmak gerekiyor önce. İkinci cümlede alakalı bir terim ve anlam olmadığı için birinci cümleye bakarız. İlk cümledeki anlamı desteklediği için, yani oradaki iddiayı bir teori olarak düşünebileceğimizden dolayı DOĞRU CEVAP B dir

ÖRNEK 2 ( KPDS 2006, MAYIS)

59. (I) The most popular talk show on Arab TV is The Opposite Direction. (II) The show is hosted by Faisal al-Kasim, a forty-two-year-old with glasses. (III) The chance to take part in the region’s first experiment with free journalism was one that could not be missed. (IV) Al-Kasim moderates while two guests debate a topic of his choosing; viewers join in by telephone, fax and e-mail. (V) No other Arab television personality is as controversial, as despised or as revered as al-Kasim.
A)    I              B) II            C) III                  D) IV                           E) V

ÇÖZÜM
Cümlelerde birbiri ile ilgili olan tamlamaları ve terimleri kalın olarak işaretledim. Bu şekilde bakıldığında sadece 3. cümlede bağlantılı kelimeler ve tamlamalar olduğunu görüyoruz.

GRAMER (DİL BİLGİSİ) SORULARI ÇÖZERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Gramer soruları çözülmesi en kolay olan bölümlerden biridir çünkü sizden her konu için belli konuların detaylarını ve kurallarını bilmeniz istenmektedir. İlk bakışta çokmuş gibi görünen gramer konuları ve kuralları aslında hiç de o kadar fazla değildir.

Her dilde belli başlı kurallar vardır ve bu kurallar sınırlıdır. Gramer sınırlı kurallarla, sınır sayıda cümlenin kurulabildiği bir sistemdir aslında. Öncelikle gramer eğitimi alırken dikkat etmeniz gereken hususlar şunlardır:

>> Çalıştığınız konuda hangi belli başlı yapılar kullanılıyorsa bilin, ayrıca ne tür yapılar kullanılamaz, bunlarda mutlaka bilin. Çünkü sorular bu şekilde oluşturulmaktadır. Örneğin tense çalışıyorsanız ” By the time” hangi tenslerle kullanılır sorunsunu cevabını bilin ama aynı zamanda ” By the time ” görünce nelere elemeniz gerektiğini de mutlaka bilin ve seçeneklerde hemen eleme yapın.

>> Verilen soruda önce seçeneklere bakın. Bu hangi gramer konusunda sorulduğunu önceden biliyor olursunuz.
>> Gramer bölümünde çok hızlı olmalısınız. Seçenekleri elemeye mutlaka önceden alışmış olun. Bu kısmı hızlıca geçip, paragraf sorularına ve Close test kısmına ağılık vermelisiniz.
>> Önceden bol bol gramer testi çözün. Önce her konu için tek tek ama sonra karışık gramer testleri çözün.

DİKKAT :
Gramer sorusu çözerken kelime anlamına takılıyorsanız YANLIŞ YOLDASINIZ demektir ! Gramer sorularını çözmek için cümleyi anlamak gerekmez.

İlgili Kategoriler

YDS Ders Notları


Yorumlar 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.