YDS’de en çok çıkan kelimeler-YDS notları

1 discovery kesif,bulus,ortaya çıkarma
2 display göstermek,ortaya çıkarmak,ekran
3 occasion ortam,durum,fırsat,neden
4 approval uygun bulma,onaylama,kabul
5 account hesap,açıklama,söyleme
6 resistance direnç,direnme
7 involvement karısma,ilgi,iliski,bağlanma
8 confinement kapatılma,hapsedilme,sınırlandırma
9 exposure maruz kalma,açığa çıkarma,
10 implication ima etmek
11 conceited gururlu,kibirli,kendini beğenmis
12 sufficient yeterli
13 vulnerable kolay incinir,savunmasız,narin
14 informative bilgi verici,aydınlatıcı
15 critical elestiri,kritik
16 publicized halka mal edilmis
17 priced fiyatlandırma
18 curtailed kısaltmak,düsürmek
19 expanded genisletmek
20 confirmed onaylı
21 infectiously bulasıcı bir sekilde
22 recklessly düsünmeden,çekinmeden,dikkatsizce
23 considerably dikkate değer,hatırı sayılır,büyük bir ölçüde
24 restrictively kısıtlanmıs,sınırlandırılmıs bir sekilde
25 conscientiously insaflı,vicdanlı,dürüst bir sekilde
26 extremely asırı bir sekilde
27 relatively nispeten
28 dependently bağımlı,bağlı bir sekilde
29 single-handed tek elle çalıstırılan,tek kisilik
30 responsively duyarlı bir sekilde
31 deserter asker kaçağı,kaçak,firari,din değistiren
32 survivors hayatta kalan kimse
33 conclusion sonuç
34 suppliers ihtiyacı karsılayan,satıcı
35 discrepancies çeliski,uyusmazlık,tutarsızlık
36 compensation telafi etmek
37 reduction indirme,düsürme,azaltma
38 employment is,is verme
39 cooperation dayanısma,isbirliği,ortaklık
40 reinforce takviye etmek,sağlamlastırmak
41 relent yumusamak,acımak
42 pursue izlemek,pesinden kosmak
43 compete yarısma,rekabet
44 dispose düzenlemek,kullanmak,ikna etmek
45 negotiated aracılık yapmak,arabulmak
46 confined sınır,sınırlamak,tutmak
47 resented alınma,içerleme,gücenme
48 constituted atamak,seçmek,yürürlüğe koymak
49 refunded para iadesi,geri ödeme
50 reflective yansıtıcı
51 representatif örnek,temsilci,vekil
52 arbitraray keyfi,isteğe bağlı,öznel
53 resistant direnç,direnme
54 compatible uygun,uyumlu
55 conclusive son,kesin,katı
56 ultimate son,en son
57 contraversial tartısmalı
58 convenient kullanıslı,uygun
59 deplorable acınacak halde olan,acıklı
60 carefully dikkatli
61 thoroughly tamamen,ayrıntılarıyla
62 superfically yüzeysel
63 seriously ciddi
64 experimentally deneyerek
65 plainly açıkça
66 excessively asırı,çok fazla
67 remarkably göze çarpan,dikkate değer
68 solely sırf,yalnızca tek
69 redundancy gereğinden fazla,asırı
70 efficiency yeterlilik
71 consumption tüketim,bitirmek
72 suitablility uygunluk
73 conformity uygunluk,uyum,benzerlik
74 depressing üzücü,moral bozucu
75 intimidating göz dağı,korkutmak,tehdit
76 restricting kısıtlama
77 complementing tamamlayıcı,bütünleyici
78 embittering eksitmek,dünyadan nefret ettirmek,hırçınlastırmak
79 assert söylemek,ileri sürmek,iddia etmek
80 entice kandırmak,ayartmak
81 embark gemiye binmek
82 reproach sitem,suçlama,kınama
83 reduce azalma,düsme
84 recurrent tekrarlayan
85 repressive bastırıcı,baskı yapan,önleyici
86 coherent tutarlı,yapısık
87 exclusive hariç tutan,tek,ayrıcalıklı
88 deceptive aldatıcı
89 blatantly gürültücü,yaygaracı,açık,bariz
90 randomly rasgele,gelisi güzel
91 reasonably akıllıca,akla yatkın
92 tightly sıkıca
93 acutely keskin,siddetli
94 intentionally kasıtlı,kasten
95 successively ardısık,art arda gelen
96 restrictedly kısıtlanmıs bir sekilde
97 conclusively kesin,kati bir sekilde
98 improvement düzenleme,gelisme,iyilesme
99 reassessment yeniden değerlendirme
100 determination azim,kararlılık
101 distinction ayrım,fark
102 maintenance bakım,idame ettirmek
103 referred ilgili olmak
104 obsessed takıntılı olmak
105 committed islemek
106 implied ima etmek
107 meant ifade etmek,demek,ortalama
108 spontaneous kendiliğinden,doğal
109 precarious güvenilmez,belirsiz,tutarsız
110 competitive rekabet
111 reluctant gönüllü
112 deliberate kasıt
113 urgently acil
114 notably özellikle,bilhassa
115 indifferently ilgisiz,kayıtsız
116 elaborately özenli,dikkatli,ayrıntılı,titiz
117 hardly hemen hemen hiç
118 exceedingly son derece,fazlasıyla
119 appropriately uygun olarak
120 vehemently atesli,coskulu,hararetli,siddetli
121 adequately yeterli olarak
122 improvement düzelme,iyilesme,gelisme
123 regression geri çekilme,dönüs,gerileme
124 encounter karsılama,rastlama,tesadüf
125 intention keskinlik,siddetli,asırılık
126 compromise uzlasma,uyusma,taviz
127 balance denge
128 demonstration gösteri
129 responsibility uygun akla yatan
130 interest ilgi,merak,önem
131 solidarity dayanısma,birlik
132 previous önceki
133 perennial uzun ömürlü,kalıcı,sürekli
134 naughty yaramaz,haylaz,edepsiz
135 casual günlük
136 diverse çesitli,türlü,farklı
137 redundant fazla,yeterli
138 incoherent tutarsız
139 entire bütün,tüm
140 substantial mevcut,var olan
141 primarily ilk olarak,öncelikle
142 likely olası,muhtemel
143 conversely tersine aksine
144 profoundly derin
145 intimately yakından
146 generously cömert bir sekilde
147 inadvertently dikkatsizce,kazara
148 increasingly artmak,çoğalmak
149 ingeniously marifetli,usta bir sekilde
150 leisurely serbest,uygun zaman
151 cast atmak,fırlatmak,kalıp,döküm,oyuncu kadrosu
152 explored kesfedilmis
153 relaxed rahatlamak,gevsetmek
154 follow izlemek,takip etmek
155 applauded alkıslamak
156 appealed cazibeli,çekici
157 reiterated tekrarlamak,yeniden yapmak
158 condemned kınamak
159 restrained ihtiyatlı ölçülü
160 redundancy bolluk,yeterlilik
161 profit kar
162 deficit hesap açığı,açık
163 commit islemek,tesebbüs
164 imply ima etmek
165 incur maruz kalmak,uğramak
166 evolve gelismek,gelistirmek
167 invoke yalvarmak,yardım istemek
168 obliged minnettar,zorunlu
169 blamed suçlama
170 consumed tüketmek,harcamak
171 omitted çıkarılmıs
172 rewarded ödüllendirme,mükafatlandırma
173 subsequent sonraki,izleyen,takip eden
174 conclusive sonuç
175 earnest ciddi,ağır baslı
176 consecutive birbirini takip eden
177 irrelevant ilgisiz,alakasız
178 unstable dengesiz,sağlam olmayan
179 ingenious zeki,yaratıcı
180 untamed evcillestirilmis
181 illegible okunaksız
182 particularly kısmen,özel
183 completely tamamen
184 sufficiently yeterli
185 effectively etkileyici
186 respectively sırasıyla
187 diagnosis teshis
188 fury öfke
189 patient hasta,hosgörülü,sabırlı,dayanıklı
190 recovery geri almak,ele geçirmek
191 spills dökmek
192 costs kıyı
193 repairs tamir
194 drills matkap
195 crews tayfa,mürettebat
196 temped geçici
197 undermined tahmin etmek
198 perpetrated hata yaparak,suç islemek
199 run kosmak
200 deemed saymak,addetmek
201 matches karsılastırmak
202 complies derlemek
203 resume özet,özgeçmis,yeniden baslamak
204 accomplishes toplamak
205 annual yıllık
206 minimal en düsük
207 essential esaslı,köklü,gerekli,zorunlu
208 fruitfully verimli
209 presently simdi hemen
210 notoriously kötü üne sahip olmak
211 equivocally iki anlamlı,belirsiz,süpheli
212 require istemek,gerektirmek
213 revise gözden geçirme,düzeltme
214 adopt evlat edinme
215 abduct kaçırmak
216 suspend askıda kalmak
217 rates artıs
218 sales satıs
219 asset mal,mülk
220 formidably korkunç,zorlu,tüyler ürpertici
221 pertinently uygun münasip
222 roughly kaba
223 inevitably kaçınılmaz,beklenen,umulan
224 depressingly bunalımlı
225 seemingly görünüste,görünen
226 discouragingly cesaret kırıcı bir sekilde
227 obligingly yardım sever yardımcı,nazik
228 deserving değerli,ödüle layık
229 defended savunmak
230 safe guarding güvenlik
231 indulgent müsamahalı
232 crucial çok önemli,kritik
233 inexpensive ucuz
234 subversive yıkıcı,huzursuzca,tahrip edici
235 decline çökme,çöküs,gerileme
236 contingency ihmal,olasılık,tesadüf
237 conviction suçlu bulmak,mahkum etmek,inanç,görüs
238 expenditure harcama,tüketmek,gider
239 approaches yaklasım,yaklasma
240 substances madde,içerik,esas
241 intervals ara,aralık,süre
242 proportions miktar,nicelik,nispeten,oran
243 enforce güçlendirmek,uygulamak,zorlamak
244 insure sigorta etmek,sağlama almak
245 reduce azalma,düsürme,azaltma
246 restore yenilestirme,onarma
247 stem sap, gövde
248 eventually sonunda,neticede
249 indispensably zorunlu,mecburi,kaçınılmaz
250 favorably uygun olarak
251 fanciful hayalperest,kaprisli,garip,acayip
252 faithful sadık
253 credible güvenilir,inanılır
254 futile nafile
255 kindly iyi kalpli,yardım sever
256 consult basvurmak,danısmak
257 provide sağlamak,karsılamak
258 improve gelistirmek,düzeltmek
259 respect saygı
260 raises artıs,yükselme
261 attains ulasmak,erismek,varmak,elde etmek
262 alludes kast etmek,üstü kapalı söylemek
263 impact çarpısmak,darbe,etki
264 reference ilgi,iliski,kastetmek,ima
265 linkage bağlantı,eklem,bağ
266 comparison kıyaslama,mukayese,benzemek
267 rebuke azarlama
268 deficiency yoksunluk,gereklilik,kusur,noksan
269 damage zarar,hasar
270 obsession takıntılı
271 frustration önlemek,engel olmak.yıldırmak
272 based dayanmak,kurulmak
273 grafted ası(ağaç için),yama
274 scattered saçmak,dağıtmak,yayılmak
275 accused suçlamak
276 abolished ortadan kaldırmak,feshetmek
277 executed gerçeklestirmek,yapmak,yürütmek,idam etmek
278 entail sarta bağlamak,gerektirmek,yol açmak
279 innovate yenilemek
280 decadent ahlaki açıdan çökmüs
281 meager yetersiz,az,kıt
282 ambiguous iki anlamlı,belirsiz,süpheli
283 poignant keskin,acı,dokunaklı
284 exceptionally istisnai olarak,son derece fevkalade
285 inherently doğal olarak,doğasında
286 fluently akıcı bir sekilde
287 apparently anlasılan,görünürde
288 reversing geri dönebilen,ters çevirme
289 withholding saklamak,esirgemek,alıkoymak
290 submitting teslim olmak,boyun eğmek
291 committing islemek
292 intrinsic esas,asıl,gerçek
293 intensive yoğun
294 emphatic vurgulu,önemli
295 feasible uygulanabilir,yapılabilir
296 susceptible hassas,duyarlı alıngan
297 applicable uygulanabilir,uygun
298 reliable güvenilir
299 responsible sorumlu,emin,güvenilir
300 vigorously dinç,canlı,enerjik
301 awkwardly sakar,garip bir sekilde
302 precisely kesin,tam
303 distinctly farklı biçimde açıkça
304 repeatedly tekrar tekrar,durmadan
305 scarcely yalnızca,nadiren
306 consequently sonuç olarak,bu nedenle
307 abundantly bol bir sekilde
308 indefinitely belirsiz olarak,süresiz olarak
309 distribution dağıtmak
310 explanation açıklamak
311 complication karısıklık,karmasa
312 cruises gemi gezisi
313 spreads yaymak,sermek,sürmek
314 flow akıs,akıntı
315 conducts hareket,yönetim,gidisat
316 covers kaplamak,örtü,korumak
317 lonesome yalnız,garip
318 fast hız,sürat
319 slippery kaygan,güvenilmez
320 stagnant durgun,hareketsiz
321 sparsely nadiren,seyrek
322 nearly neredeyse
323 suitably uygun
324 efficiently yeterli
325 process yöntem,islem,asama
326 exhaustion dermansız,tüketme
327 duration süreç,süre,devam
328 conservation muhafaza etme
329 phase evre,safha
330 liability sorumluluk,mesuliyet,yükümlülük
331 level düzey
332 supply mevcut,var olan
333 policy politika,siyaset
334 socially toplumsal,sosyal
335 firmly sıkıcı,kesin olarak
336 reputedly ünlü,tanınmıs
337 withdrawal çekme,geriletme,tedavülden kaldırma
338 concession kabul,teslim,taviz,ayrıcalık
339 requirement ihtiyaç,istek,gerek
340 independent bağımsızlık
341 exclusive tek,öznel,ayrıcalıklı
342 adequate uygun,elverisli,yeterli
343 uncountable anlatılmaz,anlasılmaz,sorumsuz
344 acquiring edinme
345 denouncing kınamak,aleyhte olmak,kehanette bulunmak
346 deceiving kandırmak,aldatmak
347 repudiating tanımlamak,inkar,ret
348 recovering iyilesmek,düzeltmek
349 expectation beklenti, umut
350 endurance süreklilik,devamlılık
351 engagement söz,nisan,sorumluluk
352 consistence tutarlılık,uyum
353 combination birlestirmek
354 exclude hariç tutma,dahil etmeme
355 separate ayırmak
356 distinguish ayırmak,fark etmek
357 infer sonuç çıkarma,anlam çıkarma
358 assess değerlendirmek,belirlemek,para cezası vermek
359 conditional sartlı,bağlı,kosullara bağlı
360 available mevcut,elde olan
361 potentially potansiyel olarak
362 equivalently esitlik,karsılık,esdeğer
363 abruptly birden bire,aniden
364 components tamamlayıcı parça,bilesen
365 immunity bağısıklık
366 cavity oyuk,çukur
367 scarcity kıtlık

İlgili Kategoriler

YDS Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.