Hukuk Ders Notları

BORÇ İLİŞKİSİNİ SONA ERDİREN SEBEPLER

 

İfa
İbra Sözleşmesi
Tecdit (Yenileme)
Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleşmesi
Kusursuz İmkânsızlık (İfanın Kusursuz Olarak Mümkün Olmaması)
Takas
Zamanaşımı

 

 

 

Genelkurmay Başkanı BAKANLAR KURULU TEKLİFİ İLE CUMHURBAŞKANINCA ATANIR

 

 

Milli güvenliğinden sağlanmasından TBMM ye karşı BAKANLAR KURULU sorumldur

 

Kit’lerin denetimini Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu yapar…

 

 

Şavaş dönemimde seçimlerin ertelenmesine TBMM karar verir ve bu süre 1yıldır.

 

Anayasa’da BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ ilk kez 1961 AY’da yer almıştır

 

TBMM BAŞKANLIK DİVANI;

-Meclis başkanı
-Başkan vekilleri
-Katip üyeler
-idare amirleri ‘lerinden oluşur

 

 

TBMM her yıl 1 EKİM de kendiliğinden toplanır

 

 

Olağanüst hal en fazla 6 ay için ilan edilebilir ve her defasında en fazla 4 ay uzatilabilir

 

Sayıştayın üyelerini TBMM seçer.

 

Olağan üstü halde süreyi uzatma yetkisi TBMM’ye aittir

 

ANAYASA MAHKEMESİ YÜCE DİVA SIFATIYLE;

cumhurbaşkanı nı
-Başbakan ve Bakanları
-Yüksek mahkeme üyelerini
-Cumhuriyet Başsavcı VEKİLİNİ
-HSYK ve Sayıştay başkan ve üyelerini YARGILAR

***MİLLETVEKİLLERİ VE MECLİSİ BAŞKANINI YARGILAYAMAZ

 

 

Emanet Usulü
Devletin, vergi tahsilatını mali kurumlar ve memurlar aracılığı ile yapması usulüdür

 

Laiklik ilkesi Anayasa’ya1937 yılında girmiştir

 

kit ve köy 5018 e dahil değildir

 

 

Hukukumuzda “kanuna dayanma ilkesi”nin sadece iki adet istisnası vardır. Birinci olarak Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan sıkıyönetim ve olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamelerinin kanuna dayanma zorunluluğu yoktur (Anayasa, m.121). İkinci olarak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluş ve çalışma esaslarının düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de kanuna dayanmak zorunda değildir. Bu iki tür kararname, Türkiye’de yürütme organının istisnaen sahip olduğu “aslî (originaire)” düzenleme yetkisinin iki örneğidir.

 

 

 

rtük hariç
diğer bütün kurulların üyelerini bakanlar kurulu seçer(epdk,tapdk,tk,bddk,

rtük üyelerini tbmm seçer

 

SAYIŞTAY kararlarının temyiz süresi 90 gündür

 

Zorunlu oy ilkesi 1987 yılında benimsenmiştir..

 

Sayıştay ile Danıştayın kararları arasında uyuşmazlık çıktığında DANIŞTAYIN KARARLARI uygulanır.

 

TRT genel müdürü RTÜK tarafından gösterilen 3 aday arasından BAKANLAR KURULU KARARIYLA atanır…ayrıca yine BAKANLAR KURULU tarafından GEREKÇE GÖSTERİLEREK görevden alınır

 

Danıştayın üyelerinin: 1/4 CUMHURBAŞKANI
3/4 HSYK seçer.

 

BÖLGE İDARE MAHKEMESİNDE 1 BAŞKAN 2 ÜYE BULUNUR
– TEK HAKİMLER VERİLEN KARARLARA KARŞI BİM E İTİRAZ EDİLİR VE SÜRESİ 30 GÜNDÜR
-BİM ADALET BKnca KURULUR

 

 

Siyasi parti kapatma davasını YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI  açar ,davaya ANAYASA MAHKEMESİ BAKAR VE 3/5 ÇOĞUNLUKLA karar verdiği taktirde parti kapatılır

 

 

 

Yüksek Seçim Kurulunun üyelerini YARGITAY ve DANIŞTAY seçer…

 

Mahalli İdare Birlikleri BAKANLAR KURULU’NUN İZNİYLE kurulur.

 

Milletvekilliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde sadece bir defa yapılabilir. Boşalan milletvekilliği sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu takdirde üç ay içinde ara seçim yapılır. Ancak, her halde, genel seçimden 30 ay geçmedikçe ve genel seçimlere bir yıl kala ara seçim yapılamaz.

 

Derneklerin KAMU’YA yararlı hale getirilmesi BAKANLAR KURULU KARARIYLAolur…

 

Dernekler EN AZ 7 GERÇEK kişi tarafından ,izin almaksızın kurulur. ( tüzel kişi kurucu olamaz )

 

İdari yargılamada Olağan kanun yolu:TEMYİZ,İTİRAZ veKARAR DÜZELTME
Olağandışı kanun yolu:Yargılamanın Yenilenmesidir

 

 

taşınmazların
olağan kazanılması          aralıksız davasız 10 yıl yolsuz tescil iyiniyet
olağanüstü kazanma          20 yıl aralıksız davasız iyi niyet aranmaz

 

Taksirli suçlar hariç toplam bir yıl ve daha fazla hapis cezası almamış olmak M. Vekili seçilmeye engeldir. ( Demek ki 1 yıldan az kasıtlı suçlar ile 1 yıldan fazla taksirli suçlar engel teşkil etmez.)

 

siyasi parti grupları yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapamazlar ve bunun yanında meclis başkanlığına aday gösteremezler.

 

 

 

 

Meclis soruşturması başbakan ve bakanlar hakkında görevleri ile ilgili cezai sorumluluklarının araştırılmasını sağlar.
Meclis soruşturması önergesi üye tam sayısının en az 1/10 u kadar (55 milletvekili) ile verilir.

 

 

 1. Vekilini kesin hüküm giyme ve kısıtlanma hallerinde bu durumun genel kurula bildirilmesi ile üyelik düşer. Karara gerek yoktur

 

 

Gensoru
Gensoru önergesi, bir siyasi parti grubu adına veya en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilir.
-Gündeme alma kararıyla birlikte, gensorunun görüşülme günü de belli edilir; ancak, gensorunun görüşülmesi, gündeme alma kararının verildiği tarihten başlayarak iki gün geçmedikçe yapılamaz ve yedi günden sonraya bırakılamaz
-Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla olur; oylamada yalnız güvensizlik oyları sayılır

 

vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması tarh zamanaşımını durdurur / kesmez

 

VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ ; 30 GÜN
DANIŞTAY da ; 60 gün
İdare Mahkemelerinde ; 60 gün
Danıştay da temyiz süresi ; 30 gün

 

 

GENEL KURMAY BAŞKANI BAŞBAKANA KARŞI SORUMLUDUR

 

 

İDARİ İŞLEM VE EYLEM ARASINDAKİ FARKLAR
İdari işlemleri yapmaya yetkili organları hukuk kuralları tespit ve tayin etmiştir. Hangi kamu görevlisinin idari işlem tesis edeceği sınırlı ve sayılı olarak belirtilmiştir. İdari eylemler ise kural olarak kamu görevlilerinin tümü tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu husus tüm kamu görevlileri ödevlidir denilebilir. Bunun gibi idari işlemler kumu görevlilerinin yetki alanına idari eylemler ise ödev alanına yönelmiş olduğu söylenir.

örnek ; kamuşlaştırma kararı almak ; idari işlem  , bu kararı uygulamak , idari eylemdir

 

 

kamulaştırma kararına karşı idari yargıda dava açma süres; 30 gündür
Bedel uyuşmazlığında dava ADLİ YARGIDA açılır

 

bütün bakanlıklarda harcama yetkilisi müsteşardır
sadece savunma bak. harcama yetkilisi  BAKANdır.

 

cumhurbaşkanının bütçeyi veto edemeyeceği 1924 ANAYASASINDA kabul edilmiştr.

 

Tapu kaydı tashihi davası tapu sicilinde yolsuz tescil,terkin,tadil işlemleri için açılır .İSTİHKAK DAVASI niteliğindedir bu yüzden  zamanaşımına tabi değildir

 

 

Bütçe komisyonu 40 üyeden olşur. 25 üye iktidar partisinden, 15 üye diğer parti gruplarından seçilir.Görüşme süresi 55 gündür.

 

 

**Bütçe Kanunu Cumhurbaşkanı tarafından İADE EDİLEMEZ..
**Kabulü için özel çoğunluk aranmaz.
**Yargı yolu açıktır.

 

 

Kamu davasını açmaya yetkili organ yada kurum hangisidir ?
Cumhuriyet Savcılığı

 

 

Eşlerden biri birliği temsil hakkını kötüye kullanırsa hakim ona hangi yaptırımı uygular ?
Yetkinin kaldırılması

 

Sınırlı ehliyetli kişi, yasal danışmanın görüşünü almak zorunda olduğu bir işlemi, onun görüşünü almaksızın yaparsa hangi yaptırım söz konusu olur?
TEK TARAFLI BAĞLAMAZLIK

 

Limited Şirketler  bankacılık ve sigortacılık yapamaz

 

 

Bir küçüğün yargısal erginliğine hangi mahkeme karar verir ?
Asliye Hukuk Mahkemesi

 

 

Kazandırıcı zamanaşimı yoluyla hak kazanımı
1. OLAĞAN ZAMANAŞIMI : Sahipsiz eşyalarda zamanaşimı yoluyla iktisap mümkün değil,gerek de yoktur.Kamuya ait taşinmazlarda ise zamanaşimı yoluyla iktisap yolu kapalıdır.
Adına yolsuz tescil yapılan kimse malik olduğu inancı ile taşinmaza 10 yıl nizasız fasılasız zilyet olmalıdır.Zamanaşimı yoluyla mülkiyet kazanılınca yolsuz tescil düzelir.Aslen iktisap türüdür.Zamanaşimı yoluyla iktisap geriye yürür.
Adi zamanaşimı = Yolsuz Tescil + zilyetlik + iyiniyet.

 1. OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI: Tapuya kayıtlı olmayan bir taşinmaz olmalı+davasız fasılasız 20 yıl zilyetlik bulunmalıdır. İyi niyet aranmaz.
  Not : İki halde de sürelerin hesaplanmasında,kesilmesinde ve durmasında B.K hükümleri uygulanır.
  Tapu Kütüğünden Kimin Malik Olduğu Anlaşilamıyorsa : Malik 20 yıl önce ölmüs veya gaipliğine karar verilmiş olmalı,20 yıl zilyetlik,iyiniyet aranmaz.
  Tescil davası hazine ve ilgili kamu tüzelkişisine,varsa tapuda malik görünenin mirasçılarına karşi açılır.Mahkeme kararının kesinleşmesiyle mülkiyet kazanılır.(tescile karar verilir

 

 

 

 1. Tescilsiz Kazanma :
 2. işgal yoluyla
 3. Yeni Arazi Oluşumu
 4. Kamulaştırma (istimlâk) :

çç. Cebri icra:

 1. Miras
 2. Mahkeme kararı :

 

Bağımsız bölümler üzerinde ayrıca üst hakkı kurulamaz.

 

 

 

PARA BORÇLERI ÖDEME ZAMANINDA ALACAKLININ İKAMETGÂHININ BULUNDUĞU YERDE İFA OLUR

 

CİNS BORÇLARI DOĞDUKLARI ANDA BORÇLUNUN İKAMETGÂHININ BULUNDUĞU YERDE İFA EDİLİR

 

 

siyasi partilern kapatma davası YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI tarafından açılır

 

 

hakların kazanılmasında iyiniyet göz önünde bulundurulur

 

üst hakkı en az 30 en çok 100 yıllığına kurulur  ve devredilblir

 

oturma hakkı ve intifa hakkı düzenli şahsi irtifa haklarındandır.

 

 

ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ
Mülkiyetin devri gayesini güden sözleşmeler (Satım,trampa,bağışlama v.s)
Kullandırma gayesi güden sözleşmeler  (Kira Sözleşmesi .Karz Sözleşmesi )
İşgörme gayesini güden sözleşmeler  (Hizmet,istisna.neşir(yayın),vekalet ,tellalık v.s)
Muhafaza gayesini güden sözleşmeler (Vediya,ardiye ve otelciye ve hancıya tevdi sözleşmesi)
Teminat gayesini güden sözleşmeler (Kefalet Sözleşmeleri )
Talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler (Kumar ve bahis )
Şirket Sözleşmeleri  (Borçlar kanununda sadece adi şirket düzenlenmiştir.)

 

 

 1. İptal davası>> İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalardır.

  Tam Yargı Davası >>İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar görenler tarafından açılan davalardır. Burada şart bir hak ihlalinin olmasıdır. (Yargı kısıntısı nedeniyle her işleme karşı dava açılamaz.)

 

 

 

borçlar kanunumzda yer almamamsına reğmen borcu  sona erdiren olay = ibra

 

 

düzeltme ;bazı işlemlere karşı iptal davası açılamaması yargı kısıntı değil, YASAMA KISINTISI olarak adlandırılır

 

taşınmaz rehit çeşitleri
1-ipotek
2-irad senedi
3-ipotekli borç senedi

 

 

Belediye meclis üyesinin görevine üye organ olmadığından Danıştay son vermez, belediye meclisi son verir.

 

 

 

 

 

İdarenin Mali Sorumluluğu

a.) Hizmet Kusuru:                b.) Kusursuz Sorumluluk:

> Hizmetin Kötü İşlemesi
> Tehlike (risk) ilkesi
> Hizmetin geç işlemesi            > Fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesi: Kamu külfetleri karşısında eşitlik
> Hizmetin hiç işlememesi                 > Sosyal risk ilkesi: İdarenden başka bir şey zararın kökenidir.
 

 

Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir. Belediye meclisi üyeliğine seçilme yeterliğinin kaybedilmesi durumunda, valinin bildirmesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine karar verilir.

 

 

 

Yüksek Seçim Kurulu;
Seçimlerin denetim ve gözetimini yapan organdır.11 üyeden oluşur.
7 asıl 4 yedek üyenin
6 sı Yargıtay ( 4 asıl 2 yedek)
5 i Danıştay ( 3 asıl 2 yedek) dan kendi üyeleri arasından salt çoğunlukla gizli oy ile seçilir.

Yüksek Seçim Kurulu Anayasa m. 152 bağlamında bir MAHKEME DEĞİLDİR. İtiraz Yoluyla Bir kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne müracaat edemez

 

 

MECLİSTE MİLLETVEKİLLERİNE İÇTÜZÜĞE AYKIRI DAVRANMASI SONUCU VERİLEBİLEN CEZALAR;
uyarma
kınama
meclisten geçici çıkarma
görüşülmekte olan konunun bitimine kadar konuşmaktan men,

 

 

Bütçe kanunu       ( Cumhurbaşkanı tarafından veto edilemez fakat ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLEBİLİR. BÜTÇE KANUNUNDA KHK İLE DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ

 

 

Yetki kanunu    KHK nın;

> Amacını,
> Kapsamını,
> İlkelerini,
> Birden fazla KHK çıkarılıp çıkarılamayacağını,
> Süresini,(yetki kanununun süresini)
belirler

 

 

**paylı mülkiyette cemri arttırımlarda önalım hakkı kullanılmaz ve paydaş payını başka paydaşa devrettiğinde de önalım hakkı kullanılamaz.

 

 

MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞMESİ USULLERİ

> İstifada, istifanın geçerliliğinin meclis başkanlık divanınca tespiti nden sonra
Genel Kurulca karar verilir,
> Kesin hüküm giyme halinde,kısıtlanmada,mahkeme kararında, ,  kararın
genel kurula bildirilmesiyle,
> Bağdaşmayan işlerde ısrar etmede ise, yetkili komisyon raporu genel kurulun
gizli oyuyla
> Bir ayda 5 birleşim günü oturumlara katılmayan vekil ise, Meclis Başkanlık divanınca durumun tespiti ve genel kurulun salt çoğunun kararıyla,
> Siyasi partinin kapatılmasına ilişkin dava sonucunda Anayasa Mahkemesinin kapatmaya söz eylem ve davranışlarıyla sebep olan vekillerle ilgili kararını resmi gazetede yayınlandığı gün TBMM başkanlığı durumu meclise sunar ve bilgi verip gereğini yapar.

 

 

 

suçun ;
2-) Maddi Unsur (Hareket);
a-) İcra (Yapma),
b-) İhmal (Yapmama),
3-) Manevi Unsur (Kusurluluk)
a-) Kast
b-) Taksir

 

Türkiye de Cumhurbaşkanının Tek Başına Yapabileceği İşlemler

*Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,
* Seçimlerin yenilenmesine karar vermek ( anayasa m 116 daki şartlar oluştuğunda)
* Referandum a gitmek .
* Şekil ve esas bakımından iptal davası açmak için Anayasa Mahkemesine başvurmak,
* Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek,
* Devlet Denetleme Kurulu üyelerini seçmek ve görevlendirme yapmak,
* Üniversite rektörlerini atamak.

 

 

***ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİNİ ;  cumhurbaşkanı tek başına seçemez

 

Küçük ve kısıtlıya ait bir ticari işletme, bunlar adına veli veya vasilerivasileri tarafından işletiliyorsa, tacir sıfatı küçük veya kısıtlıya ait olur. Ancak yasal temsilci, ceza hükümleri açısından tacir gibi sorumlu olur.

 

 

 

 

**Ticari mümessilin atanması şekle bağlı değildir

**ticari mümessilin ticaret siciline tescili zorunludur

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi “seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına” ancak “savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse” karar verebilir ve seçimleri de ancak bir yıl geriye bırakabilir. Bir yıl sonunda, “geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usûle göre bu işlem tekrarlanabilir”.

 

Acente işlerin görülmesi için olağanüstü nitelikteki giderlerin ödenmesini müvekkilinden isteyebilir

 

Cari hesap sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması şarttır

 

 

kambiyo senedinin cari hesaba geçirilmesi bedelinin tahsil edilmesi koşuluna bağlıdır

 

 

 

Ortaklık sermayesinin 1/10’una sahip olan pay sahipleri, bu paylara genel kurul toplantısından en az 6 ay önceden beri sahip olduklarını kanıtlamak kaydıyla, toplantıdan iki yıl öncesine kadar olan süre içersinde, ortaklığın kuruluşuna veya sözleşme hükümlerine önemli surette aykırı hareket edildiğini iddia ederlerse, bunları veya bilançonun gerçekliğini incelemek üzere özel denetçi atanmasını genel kuruldan talep edebilirler

 

 

 

Kazai Rüşt: Şartları şunlardır;
ı. Reşit kılınacak kişi I5 yaşını bitirmiş olmalıdır.
2. Küçüğün İsteği; Reşit kılınacak küçük reşit kılınmayı istemelidir. Kaza-i rüşte karar verilmesi isteminde bulunma şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Bu nedenle istek küçükten gelmelidir.
3. Ana ve babanın muvaffakatı
4. Vasinin Dinlenmesi; Eğer küçük velayet altında değil de vesayet altında ise bu hiilde vasinin mahkeme tarafından dinlenmesi gerekir. Burada vasinin muvaffakatı (onayı) alınmamaktadır.
5. Küçüğün menfaatinin bulunması Kaza-i rüşte küçüğün ikametgahının bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi Karar verir. Yani kazanılan rüşt geri alınamaz. Kaza-i rüştüne karar verilen fakat evlenme çağına gelmeyen evlenme rüştünü kazanamaz.

 

 

LİMİTED ŞİRKETTE Ortakların payları için kıymetli evrak niteliğine sahip pay senedi çıkarılamaz.

 

 

Mahcur olmak, hacir altına alınmış olmak demektir. Hacir sebepler şunlardır;
ı. Akıl Hastalığı
2. Akıl Zayıflığı
3. İsraf
4. Ayyaşlık
5. Suihal (Sui=Kötü, suihal=kötü durum)
6. Suiidare (kötü idare)
7. Bir sene yada daha fazla müddetle hürriyet i ortadan kaldıra cezaya mahkum olma
8. Aciz olan kimsenin talebi (ihtiyari hacir)

 

 

Ortaklar kurulu limited ortaklığın en yüksek irade ve karar organıdır

 

Belediyelerde Kamu İmtiyazı verme yetkisi Belediye Meclisine aittir.

 

Nama Yazılı Kıymetli Evrakın Devri
devir beyanı ve senedin teslimi ile olur.

 

 

seçimlerle ilgili şu ilkeler öngörülmüştür: Seçimlerin serbestliği ilkesi, genel oy ilkesi, eşit oy ilkesi, gizli oy ilkesi, tek dereceli seçim ilkesi, açık sayım ve döküm ilkesi ve yargı yönetim ve denetimi ilke

 

Belediyelerde KAMU YARARI kararını ENCÜMEN alır

 

 

Emre Yazılı Senetlerin Devri  

                                                    senedin cirosu ve teslimi gerektir

 

serbest kuruluş sistemi dernekler bakımından geçerlidir.

 

Devlet adına  Kamu Hizmeti İMTİYAZ’ı verme yetkisi BAKANLAR KURULUNA aittir.

 

 

Çek keşide edildiği yerde ödenecekse, ibraz süresi>>>10 gün

 

Çek, keşide edildiği yerden başka bir yerde veya aynı kıtada fakat başka bir ülkedeödenecekse, ibraz süresi >> 1 ay (Avrupa ve Akdeniz ülkeleri aynı kıta ülkeleri sayılır)

 

Ayrı kıtalarda düzenlenip ödenecek olan çeklerde ibraz süresi>>>3 ay

 

çek  6 ay içinde zamanaşımına uğrar

 

 

vakıflarda tek zorunlu organ ;  YÖNETİM KURULU dur

 

 

zamanaşımına uğramış alacak takas edilebilir

 

 

Ev Başkanları; ev halkından olan küçüklerin, kısıtlıların, akıl hastalığı ve akıl zayıflığı olanların haksız fiilleriyle verdikleri zararlardan sorumludur.( Kusursuz Sorumluluk)
(Ev Başkanı dikkat ve özen görevini yerine getirdiğini kanıtlarsa sorumluluktan kurtulur)

 

 

Bina ve diğer eser maliklerinin kusursuz sorumluluğnda kurtuluş beyyinesi geçerli eğildir.
Yani malik dikkat ve özen yükümlülüğünü gösterdiğini kanıtlayarak sorumluluktan kurtulamaz.

 

 

HAPİS HAKKININ ŞARTLARI

*KANUNİLİK
*MUACCELLİK
*ZİLYETLİK
*DOĞAL BAĞLANTI
*PARAYA ÇEVRİLEBİLİRLİK

 

 

Emre Yazılı Düzenlenemeyecek Senetler

•   İpotekli Borç Senedi
•   İrat Senedi
•   Pay Senedi
•   Tahviller

 

 

 

Hamiline Düzenlenebilecek Senetler:

1.   Çek
2.   İpotekli borç Senedi
3.   Pay Senedi
4.   Tahviller
5.   İrat Senedi

 

 

Hamiline Düzenlenemeyecek Senetler:

1.   Makbuz Senedi
2.   Varant
3.   Poliçe
4.   Bono

 

 

 

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLSİZ KAZANIM HALLERİ

-CEBRİ İCRA
-MİRAS
-KAMULAŞTIRMA
-MAHKEME KARARI
-İŞGAL

 

İdari davaya ilişkin dilekçeler :

a- Ehliyet,
b- İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı,
c- Süre aşımı,

yönlerinden kanuna aykırı görülürse, dava ilk inceleme safhasında reddedilir

 

 

Manevi tazminat davası kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan, kanunu temsilci temsil ettiği şahıs adına manevi tazminat davası açamaz

 

 

Manevi tazminat istemi miras bırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez.

 

 

evlenme -mirasın reddi-tanıma şarta bağlı yapılamaz

 

 

 

adi ortaklıkların tüzel kişiliği yoktur.
adi ortaklığın kuruluş akdi şekle tabi değildir.
adi ortaklık ortakları gerçek veya tüzel kişi herkes olabilir.

 

 

kollektif şirket ortaklarının tacir sıfatı yoktur,şirket tacirdir.fakat bu kuralın istisnası olarak ortaklar şirket borçlarından dolayı iflasa tabi tutulmuşlardır.

 

Borçlu kusursuz olduğunu ispatlasa dahi GECİKME FAİZİ ödemekten kurtulamaz

 

 

 

Yasama Sorumsuzlugu

Yasama sorumsuzlugu, bir parlamento üyesinin, yasama göreviyle ilgili olarak, parlamento içinde kullandıgı oy, fikir, beyanatından ve yaptıgı fiillerden dolayı, parlamento dısındaki herhangi bir makama karsı sorumlu olmamasıdır.

 

 

müspet zarar borcun ifa edilmemesi nedeniyle alacaklının uğramış olduğu zarardır.

 

Kast, ceza hukukunda failin gerçekleştirdiği hareketi ve bunun sonuçlarını bilmesi ve istemesidir

 

vali istisnai bir memurluktur
atama , sınavlar , kademe ilerlemesi, derece yükselmesi bu meslek için geçerli değildir

 

 

** Muhtar seçimle başa gelen tek devlet memurudur

 

temerrüz faizi sözleşmede kararlaştırılmamış olsa dahi talep edilir

vadesi belli olan ticari işlerde karşı tarafı temerrüde düşürmek için ihtara gerek yoktur

 

 

iflas davaları   mutlak ticari davalardır…

 

 

haksız rekabetten doğan davalarda   tüketicileri koruma derneği tazminat davası açamaz….tazminat davası için şahsen zarar görmek gerekir..

 

 

acente sadece olağanüstü masrafları isteyebilir..

 

donatma iştirakinin ticaret ünvanlarında gemi adı ve donatanların adı  kısaltılarak yazılmaz

 

gayrimenkuller ticari işletme rehni kapsamına girmez

 

acente tacir adına kambiyo senedi düzenleyemez

 

acente  bodro düzenleyemez

ticari iller tellalı bodro düzenleyebilir.

 

ticari işletme rehninin tescil süresi 10 gündür

 

cari hesap sözleşmesinin tarafı herkes olabilir..

 

merkezi türkiye dışında bulunan ticari işletmeler ticari mümessil atamaya mecburdur

 

 

limited şirketler hisse senedi çıkaramazlar..….pay senedi çıkarabilirler..

kambiyo senetlerinde el yazısı ile imza atılması zorunludur….

görüldüğünde ödenecek poliçelerde kabule arz mümkün değildir..

 

 

muvaza’nın unsurları ;
1)kast
2)gizli işlem
3)tarafların muvafatı

zarar doğması gerekmez

 

 

poliçede  lehtarın adı ve soyadı mutlaka yazılmalıdır..

poliçeye sadece keşideci kabule arz yasağı koyabilir…

 

Dernekler ; Tüzük ve gerekli diğer belgelerin mahallin en
büyük mülkiye amirine verildiği an TÜZEL KİŞİLİK kazanır

 

 

nama yazılı ilmuhaberlerin deviri >>> ciro ve senet zilyetliğinin devri şeklinde olur..

ipoteki borç senedi    tck da değil türk medeni yasası nda düzenlenmiştir..

 

Borçlan Kanunu’na göre kusursuz sorumluluk halleri ;
a) istihdam edenlerin sorumluluğu
b) hayvan bulunduranların sorumluluğu
c) bina ve diğer eser malikini sorumluluğu
d) Taşınmaz malikinin sorumluluğu
e) tapu sicilinin tutulmasından doğan zarardan devletin sorumluluğu

 

 

poliçe muhatabın ikametgahında kabüle arz edilir..
poliçede  keşidecinin imzası yoksa gecersizdir…

çek  kredi vasıtası değil   havale dir..

 

 

Taraflar arasında bir sözleşmenin yapılmış olduğunu
pekiştirmek amacıyla sözleşmenin tamamlanmış
oldğ¤una bir kanıt olarak taraflardan birinin diğerine
verdiği paraya PEY AKÇESİ denir

 

 

kabüle arz yasağını sadece keşideci koyabilir…

bono da  kabül yoktur

emre yazılı senetler  ödeme gününü takip eden ikinci günün sonuna kadar ciro edilebilir

 

teşhis fonksiyonu olmayan ciro türü beyaz ciro’dur

 

 

cironun fonksiyonları
teminat
rehin
temlik
teşhis

 

 

adi şirkette   iştirak halinde mülkiyet vardır…

adi şirkete  şahsi emek  sermaye olarak getirilebilir..

adi şirkete  yeni ortak girmesi oy birliği ile olur…

yönetimde  her ortağın hakkı vardır…

 

 

sermayenin  2/3 ü kaybi halinde şirketin sona ermesi
anonim ve limited de mümkündür…adi şirkette mümkün deildir..

 

 

kollektif şirketlerin tür değiştirmesi  oy birliği ile olur…
birleşen şirketin alacaklıları birleşme kararına  kararın ilanından itibaren 3 ay içinde itiraz edebilirler…

 

kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekilde yapılır…

kollektif şirket tescille tüzel kişilik kazanır…

kollektif şirket ortakları  tacir sıfatını kazanamazlar

 

kollektif şirkette
yönetici olmayan yöneticinin yaptığı işlemlere itiraz etme hakkı yoktur..
her ortağın denetleme yetkisi vardır…

 

 

anonim şirket yönetim kurulu üyeleri -limited şirket müdürleri-kollektif şirket ortakları şirketle aynı türden iş yapan başka bir şirkete sınırsız sorumlu bir ortak oalarak giremez

 

 

tüzel kişiler
komandit şirketlere  sadece komanditer ortak olabilirler..

 

yeni çek kanunuyla çekte kredi aracı haline gelmiştir.

 

anonim şirketlerde temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir..

 

 

anonim şirkette
yönetim kurulu  üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanıp hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır..

 

 

komanditer ortak şirkete şahsi emeğini ve ticari itibarını sermaye olarak getiremez

 

çek’de  muhatap banka aval veremez

 

faturaya itiraz 8 gün içinde yapılmalıdır..

 

 

 

anonim şirkette

kurucular kendilerine özel menfaat temin edilecek hususlarda oylamaya katılamazlar..bunun dışında oy hakları vardır

 

cari hesap sözleşmlerinde
bakiyeye itiraz 1 ay içinde yapılabilir…
nafaka alacakları  cari hesaba geçirilmezler
taaraflar bakiyeyi ancak iki yıl sonra isteyebilirler

 

 

tescil ve ilan yükümlülüğü iflas memuruna aittir…

 

 

limited şirkette
devir anlaşmasının yazılı ve imzaların noterce onayalanması gerekir..

 

koopertaiflerin ticaret ünvanında konunun da bulunması şarttır

 

 

acente sözleşmesini sona erdiren sebepler
iflas
ölüm
ehliyet kaybı
hacir altına alınma

 

 

ibraz süresi içinde çek’ten cayırlırsa ibraz süresi bitiminden sonra hüküm ifade eder

 

halka açık anonim şirketler  sermaye piyasası kurulu tarafından denetlenir

 

acente sözleşmesinden doğan davalar      mutlak ticari davalardır

 

bir poliçede birden fazla ödeme yeri gösterilmişse poliçe gecersiz olur

 

ortaklığın tabiiyeti nin komandit şirket sözlşemesinde bulunması zorunlu deildir..

 

 

kollektif şirketlerde
rekabet yasağının ihlalinden doğan tazminat davalarında zaman aşımı süresi
eylemin öğrenilmesinden itibaren 3 ay  ve her halukarda 1 yıldır

 

bir poliçede   aleyhinde sebepsiz iktisap davası açılmayacak senet ilgilisi ciranta dır

 

 

banka çeke aval veremez

çeki kabül edemez

bankaya yapılan ciro çeki  makbuz hükmüne sokar

 

keşide günü  çek’in mecburi unsurudur

 

RTÜK ÜYELERİNİ TBMM SEÇER.
RTÜK BAŞKANINI İSE RTÜK ÜYELERİ KENDİ ARASINDAN SEÇER.

 

 

 

anonim şirkette

genel kurul kararlarına karşı

yönetim kurulu
-yönetim ve denetim kurulu üyeleri
-belli şartlarda pay sahipleri

iptal davası açabilirler

 

 

 

komandit şirkette
olağanüstü işlerde komanditer ortağın oy hakkı vardır ama bu yönetime katılma hakkı anlamına gelmez

 

acente
-müvekkili adına sözleşme yapabilir
-müvekkili adına hakkı koruyucu beyanlarda bulunabilir
-bizzat sattığı malların bedelini kabzedebilir
-müvekkili mahkemede temsil edebilir

müvekkili adına kambiyo senedi imzalayamaz

 

kollektif şirketin yönetimi ortak olamayan bir kişiye bırakılırsa bu kişi ticari mümessil konumundadır

 

 

 

ticari mümessil    özel izin almadan

-çek düzenleyebilir
-hammadde alabilir
-ticari vekil atayabilir
-iş akitlerini feshedibilir

ticari işletme rehni sözleşmesi imzalayamaz

 

 

FİNANSAL KİRALAMADAN ELDE EDİLEN GAYRİMENKULLER REHNE KONU EDİLEMEZ

 

 

 

 

temel hak ve hürriyetler jellinek‘ e göre üç gruba ayrılır; negatif statü hakları, pozitif statü hakları, aktif statü hakları.

1- negatif statü hakları (status negativus) : kişinin devlet tarafından dokunulamayacak haklarıdır. (din – vicdan, fikir hürriyetleri, güvenlik gibi). bu haklar vatandaşlık sıfatı aranmaksızın, bütün kişilere tanınmıştır.

2- pozitif statü hakları (status positivus):bireylere devletten olumlu bir davranış, bir hizmet, bir yardım isteme imkanını tanıyan haklardır. (çalışma hakkı, sağlık hakkı, konut hakkı, sosyal güvenlik hakkı gibi)

3- aktif statü hakları (status activus): kişinin devlet yönetimine katılmasını sağlayan haklardır. (seçme ve seçilme hakkı, siyasî parti kurma hakkı, siyasî faaliyette bulunma hakkı)

 

 

Bölge idare mahkemesi ilk derece mahkemesi değildir

idare mahkemelerinin tek hakimle verdiği kararlara karşı 30 gün içinde itiraz edilir ve bölge idare mahkemesinin bu konuda verdiği karar kesindir

 

 

 

komanditer ortağın adı ticaret ünvanında geçiyorsa ya da komanditer ortak şirkette tali bir görev üstlenmişse KOMANDİTE ORTAğın hükümlerine tabi olur…

AŞ olması zorunlu işler; BANKACILIK, SİGORTACILIK, FİNANS KURUMLARI, DÖVİZ BÜROSU…vb finansal işler yapan dayılar zoraki AŞ olamlı…

ticaret ünvanında bir ortağın adı ve soyadı kullanılıyorsa AŞ kısaltması kullanılamaz;
örnek: OYA BİLİR OYMACILIK “ANONİM ŞİRKETİ”

AŞ ticaret ünvanında yapılacak iş mutlaka yer almalı;
örnek: GALATASARAY “SPORTİF” A.Ş.

 

A.Ş.’nin feshi için sermayesinin 2/3’lük kaybı aranıyorbu bir çok sınavda şaşırtma olarak gelebilir yarısı filan derler inanmayın 2/3…

HİYERARŞİ işin doğasında vardır hiç bir yerde yazmaz etmez ama VESAYET mutlaka kanunla konulur.

CUMHURBAŞKANI yurtdışındaysa ya da toplantıya katılamıyorsa MGK’da onun yerine TBMM BAŞKANI vekalet eder mi dersiniz? etmiyor işte bildiğin badem bıyıklı BAŞBAKAN vekalet ediyor. MGK’nın başkanı oluveriyor.

MGK;

ASKER ABİLERİN YANI SIRA; CB, BAŞBAKAN VE BAŞBAKAN YARDIMCILARI KATILMAKTA AYRICA; İDAM şeklinde kısalttığımız; İÇİŞLERİ, DIŞİŞLERİ, ADALET, MİLLİ SAVUNMA BAKANLARI’da bu toplantılarda yer alır.

 

T, yoksul insanlara yardım etmek amacı ile malvarlığını vakıf olarak özgülemeyi düşünür.
T, Tek başına vakıf kurabilir.
T, gerçek ya da tüzel kişi olmalıdır.
T, vakıf kurma iradesini ya resmi senetle veya ölüme bağlı tasarruf ile /vasiyetname ile açıklayabilir.

Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır.
Vakıflarda üyelik olmaz, yararlanan olur.

 

 

 

Küçüğün vesayet altına alınmasının zorunlu olduğu haller;
Anne ve babanın 2’sinin de kısıtlanmış olması
Anne ve babanın 2’sinin de ölmesi durumu
Velayet hakkının ana-babadan alınması
evlat edinenin velayetinin son bulması

NoT : Velayete sahip anne ve babanın yeniden evlenmesi, velayetin kaldırılmasını gerektirmez. Ancak çocuğun menfaati gereğince velayet sahibi değiştirilebileceği gibi durum ve koşullara göre vasi de atanabilir.

 

 

BOŞANMA HALİNDE KAYIN HISIMLIĞI SONA ERMEZ

 

AYIRTIM GÜCÜNE SAHİP OLMAYANLARIN YAPTIKLARI EVLİLİK HAKİM KARAR VERİNCEYE KADAR GEÇERLİDİR

 

 

Vasi olarak atanmaya engel durumlar :
– Kısıtlılık
– Kamu hizmetlerinde yasaklılık veya haysiyetsiz hayat sürme
– Menfaati çatışma veya aralarında düşmanlık olma
– ilgili vesayet dairelerinin yagıcı/hakimi olma

not : 60 yaşını doldurmuş olmak vasilikten kaçınma nedenidir. Engel durum değildir.

 

 

Derneğin kendiliğinden sona erme halleri :
1. Amacının gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız olması veya sürenin sona ermesi
2. İlk genel kurul toplantısının kanunda belirtilen sürede yapılmaması ve zorunlu organların oluşturulmaması
3. Borç ödemede acze düşmüş olması
4. Tüzük gereğince yönetim kurulu oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi
5. Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması

 

 

***Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması / Mutlak Butlan
***Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir nedenle ayırt etme gücünden yoksun bulunması/Mutlak Butlan
***Eşlerden birinin akıl hastası olması / Mutlak Butlan
***Eşlerden birinin evlenmeye engel hısımlık olması / Mutlak Butlan
***Evlenmenin resmi memur önünde yapılmaması /YOKLUK

 

 

 

*** kişiliğin sona ermesi durumunda malvarlığı, kanunda veya kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça veya yetkili bir organ başka bir karar vermedikçe en yakın amacı taşıyan kurum ve kuruluşa geçer.
***Hukuka aykırı ve ahlaka aykırı bir amaç güttüğü için kişiliği mahkeme kararı ile son eren tüzel kişilerin malvarlığı herhalde kamu kuruluşuna geçer.

 

 

fiil ehliyeti kısıtlanma kararını ;——SULH HUKUK
Gaiplik kararını;                         —–ASLİYE HUKUK                       mahkemeleri karar verir

 

 

İştirak Nafakası : Ortak çocukların bakım ve eğitim gibi giderlerine yönelik nafakalar
Tedbir Nafakası : Boşanma Davası devam ettiği sürece devam eden nafaka
Yoksulluk Nafakası : Maddi yönden zorluk içine düşmüş tarafa verilir.

 

 

sözleşme kurulamazsa veya geçersiz ise  menfi zarar oluşur..

 

alacaklı temerrüde düştüğünde borçlu ifa yükümlülüğünden kurtulmaz

 

 

zamanaşımına uğramış borç eksik borç  sayılır..alacaklı bu alacağını borçludan talep edebilir ancak bu alacağını dava konusu yapamaz

 

 

zihni kayıtta
dözleşmenin geçersizlğini ileri sürmek veya sözleşmeyi iptal etmek mümkün deildir

 

 

Kısıtlama Kararının ilan edilmesinde,
– ilanında önce 3.kişilerin iyiniyeti korunur.
– kararın ilanından sonra kısıtlamanın bilinmediği söylenemez.
– kısıtlama kararının kaldıırılması da ilan edilmelidir.
– kısıtlama kararının fiil ehliyetine etkisi ilanla başlamaz.
– Fiil ehliyetinin yeniden kazanılması, ilanın yeniden yapılmasına bağlı değildir.

 

 

alacağın temliki ile borc ilişkisinin tarafları değişmez

 

hakime tanınan takdir yetkisinin işlevi kuraliçi boşluk doldurmadır

 

 

 

hazır olmayanlar arasında
sözleşme kabul iradesinin  ulaşmasyıla kurulur
hüküm ve sonucları ise gönderme anından itibaren doğar

 

 

anayasa mahkemesinin sadece İPTAL KARARLARI gerekçesi yazılmadan açıklanamaz

 

alacağın temliki sözleşmesi
-yazılı olmalıdır
-gecerli olması için borçlunun rızası aranmaz

 

 

*****17 yaşında bir kimse ana- baba izni olmadan evlenmiştir. Mahkemede evliliğin iptal davası açılmıştır.

Evlenen kişinin eşi/kendisi hamile kalırsa,
iptal davası reddedilirse,
iptal davası sürerken 18 yaşını doldurursa,
Anne baba icazet, yani onay verirse

evlilik geçerlilik kazanır!!    ****

 

 

anayasa değişiklikleri ile kanunların şekil bakımından iptalini isteme yetkisi cumhurbaşkanı ile tbmm üye tam sayısının 1/5 ine tanınmıştır

 

 

devletin dininin islam olduğu hükmü 1928 yılında anayasadan çıkarılmış, 1937 yılında da laiklik ilkesi anayasa metnine girmiştir.

 

İddet Müddeti : Evliliğin sona ermesinden itibaren, kadının yeniden evlenebilmesi için 300 gün geçmesi gerekir. Bu süre iddet müddetidir. bu süre içinde kadın ile evlilik yasaktır, ancak bu yasak kesin olmayan evlenme yasaklarındandır.

 

anayasa mahkemesi üyeliği için cumhurbaşkanına aday gösterebilecekler; yargıtay , danıştay, askeri yargıtay,askeri yüksek idare mahkemesi, sayıştay ve yükseköğretim kuruludur

 

ifa yardımcılarının (yardımcı şahısların) sorumlulugunda kurtuluş beyyinesi yoktur

 

 

Batıl bir evlilik ancak hakimin kararı ile sona erer.
Yargıç boşanma davasında ayrılığa karar verebilir. 1-3 yıla kadar karar verebilir.
Dava yalnızca ayrılmaya ilişkin ise yargıç boşanma kararı veremez. 3 yılın sonunda ortak hayatın kurulamaması sonucu açılan boşanma davasında yargeç tekrar ayrılığa karar vermez. ***Evlilik temelden sarsılmış sayıldığı içindir bu!!

 

 

bina malikinin sorumluluğunda
kurtuluş beyyinesi yoktur…..

 

borcun nakli sözleşmesi için kanunda herhangi bir şekil şartı yoktur.

 

 

müteselisil borçlulardan birisi için zamanaşımı kesilmesi  dierleri için de aynı sonucu doğurur..

 

 

 

 

***borçlunun kişisel sorumlulugu  ipotekli borç senedinde devam eder…

irad senedinde   etmez…

 

 

 

 

feri zilyetliğin ilk defa kazanılmasına tesisen kazanma denir..

örnek>>>A elinde bulunan cep telefonunu b ye olan borcu için rehin olarak vermiştir.B nin feri zilyetliği kazanması tesisen kazanma
ile olmustur..

 

 

-adi şirket
-eşler arasındaki mal rejimlerinden mal ortaklığı

-miras şirketi
-aile malları ortaklığı
*********************************

kanundan doğan el birliği halinde mülkiyet vardır            ////  kollektif şirkette bu yoktur..
************************************

 

 

 

TİCARİ DEFTERLERİN DELİL NİTELİĞİ KOŞULLARI ;
1)Kanıt Oluşturması İstenen Defterler Kanuna Uygun Şekilde Tutulmuş Olmalıdır
2)Uyuşmazlık Her İki Tarafın da Defterlerine Geçirmesi Gereken Bir Ticari İşten Kaynaklanmalıdır
3)her iki tarafında defter tutma yükümüne tabi bulunan kişilerden olması
4)Defter Kayıtları Birbirini Doğrulamalıdır
5)Defter Sahibi Yemin Etmiş Olmalıdır

NOT; Ticari defterlerin sahibi lehine kanıt olabilmesi için defter kayıtların dayanağını teşkil eden belgelerin ibrazına gerek yoktur

not İhtiyari deflerin tutulmamış olması ise, zorunlu defterlerin sahibi lehine kanıt olarak dikkate alınmasını engellemez.

 

 

Diğer taraf tacir (yada tacir gibi sorumlu tutulan kişilerden ) değilse,tacir olan tarafın tuttuğu defterlerin kendi lehine kanıt oluşturması söz konusu olmaz.

 

 

—   kat mülkiyeti tamamı kargir olan binalarda kurulabilir..
—   **    **        tamamlanmış binalarda kurulabilir..
—   binanın bir bölümü üzerinde değil tamamı üstünde kurulur..
—   kat mulkiyetiine tabi taşınmazlarda ortaklığın giderilmesi talep edilemez
—   kat mulkiyetine tabi bağımsız bolumlerden birinin satılması halinde diğer kat maliklerinin kanuni ön alım hakkı yoktur

 

ayni hakka dayanan istihkak  davasında süre yoktur…

 

 

paylı mulkiyette
ortaklığın giderilmesine engel olan hal paylı malın devamlı bir amaca özgülenmiş olmasıdır

 

taşınır rehnin de hükmen teslim yoktur…

 

intifa hakkında  hak zilyetliği söz konusu olmaz..

 

 

sabit derece prensibi taşınmaz rehninde vardır…

 

kazanılmış haklarda   yeni kanunun geriye yürümesi münkün değildir..

 

 

KANUNDA YAPILAN YAPININ ARAZİNİN MÜLKİYETİNE DAHİL OLDUĞU KURALINA 4 İSTİSNA GETİRMİŞTİR;
1)taşkın yapı
2)üst hakkı
3)inşaat hakkı
4)mecralar

kanun hükmünün içinde ^^asıldır^^ ibaresi varsa tamamlayıcı hukuk kuralıdır

 

 

Tacir ticareti terk ederse, kendisi yine defterleri saklamak zorundadır.
Eğer bu süre içinde meydana gelecek olan bir yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet sebebiyle, defterler zayi olacak olursa, tacir durumu öğrendiği andan itibaren 15 gün içinde mahkemeye başvurarak bir zayi belgesi almak zorundadır

 

 

Tüzel kişi tacirler, yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defterini notere onaylatma zorundadırlar. Gerçek kişi tacirler ise bu defterleri, karar defteri hariç olmak üzere notere onaylatmak zorundadırlar

 

 

(03.03.2010) tarihinde yapılan değişiklikle anayasa değişikliklerinin refaranduma sunulmasına yönelik kanun hakkında ki madde değiştirilerek 120 günden 60 güne düşürülmüştür…

 

BORÇLU 7 GÜN İÇERİSİNDE ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ETMEZSE “İHTİYATİ HACİZ KESİN HACZE”DÖNÜŞÜR.

 

CEZA HUKUKUNDA “TEŞEBBÜS”ü DÜZENLEYEN  CEZAİ HÜKÜMLER SORUMLULUĞU GENİŞLETİR

 

 

Yüksek seçim kurulu           1961
Milli güvenlik kurulu            1961
Diyanet işler bşk.                      1961
Yüksek hakimler kurulu         1961
yüksek savcılar kurulu             1971
Askeri yüksek idare mahk       1971
HSYK                                         1982

 

 

 

iNTİFA HAKKININ SONA ERMESİ:

TAŞINMAZLAR YÖNÜNDEN SONA ERME SEBEPLERİ:

a) Taşınmazın ortadan kalkması: Taşınmaz, yangın, su basması vs. sebeple tamamen ortadan kalkarsa veya artık yararlanılamayacak derecede harap olursa, intifa hakkı sona erer. Malik, harap olan taşınmazı yenilemek zorunda değildir, ancak, yeniler veya onarırsa intifa hakkı devam eder. Bunun gibi yine MK m.797 gereğince, ortadan kalkan taşınmaz yerine malik bir tazminat, sigorta parası veya kamulaştırma bedeli alırsa, intifa hakkı taşınmazın yerine kaim para üzerinde devam edecektir.

Taşınmazın tamamen ortadan kalkması halinde, intifa hakkı terkin edilmeden sicil dışı sona ermiştir. Terkinin ancak açıklayıcı görevi vardır.

b) Kamulaştırma: MK m. 798 gereğince, kamulaştırılan taşınmaz üzerinde intifa hakkı kalkar ve kamulaştırma parası üzerinde devam eder. Ancak, idarenin kamulaştırmadan dönmesi durumunda, intifa hakkı devam eder.

c) Mahkeme Kararı: İntifa hakkı sahibi, malike karşı terkin borcu altında ise ve terkinden kaçınırsa, malik, terkini talep eden dava açabilir. Mahkeme kararı ile intifa hakkı, sicil dışı yani tarkinden önce sona ermiş olur.

d) Cebri İcra: İntifa hakkından önce gelen bir taşınmaz rehni bulunmaktaysa, borcun ödenmemesi nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi halinde intifa hakkı sona erer.

e) Sürenin Dolması: Belirli süreyle kurulan intifa hakkında sürenin dolması kütük dışında sona erme sebebidir. Burada da terkinin rolü açıklayıcıdır.

f) Ölüm: Lehine intifa kurulan kişinin ölümüyle bu hak da sona erer. İntifa, ayrılmaz biçimde kişiye bağlı olduğundan mirasçılara geçmez.

g) Terkin: İntifa hakkı sahibinin geçerli ve yazılı terkin beyanıyla de bu hak sona erer.Bu halde terkinin rolü açıklayıcı değil, “sona erdirici”dir. Bu nedenlerle, vazgeçme (feragat) sözleşmesi intifa hakkını terkin dışı sona erdirmez. Hak sahibinin terkine yazılı muvafakat beyanı aranır

 

***Kanun hükmünde kararname 1971 anayasası
****OHAL KHK     ilk defa 1982
****Olağanüstü hal durumundan ilk defa 1876 Kanuni esaside değinilmiştir.

 

 

 

yetki genişliği
mahalli idreler
yasama dokunulmazlığı
yasama sorumsuzluğu ilk defa 1876 anayasasında yer almıştır

 

YErinden yönetim ilkesi ilk defa 1921 Anayasasında yer almıştır

 

 

parlemento kararları 3 istisna dışında yargı denetiminin dışındadır

**TBMM iç tüzüğü
**milletvekillğinin düşürülmesi
***dokunulmazlığın kaldırılması
 

 

1961-Hakkın özü kavramı yer aldı
1982 de kaldırıldı
2001 değişikliği le hakkın özü kavramı tekrar anayasamıza girdi

 

 

1961-özel sınırlama nedenleri (temel hakların sınırlandırılması)
1971-genel sınırlama nedednleri getirildi ayrıca özel sın. devam etti
1982 genel sınırlama nedednleri getirildi ayrıca özel sın. devam etti
2001 genel sınırlama nedenleri kaldırıldı

 

 

***Bir M. Vekili üyesinin 6 ayı aşmamak üzere B.K ca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi  veya yabancı bir devlet veya u. Arası bir kuruluş tarafından verilen idari ve siyasi, ücretli bir görevde bulunması meclisin kararına bağlıdır.***

 

 

 

Danıştay incelemesinden geçirilmeyen tüzük yok hükmündedir ama bu inceleme Bakanlar kurulunu bağlamaz sadece şekil şartıdır.

 

 

% 10 luk baraj AY da değil seçim kanununda düzenlenmiştir.

 

DPT, Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu üyelerini seçmekte Cumhurbaşkanı’nın hiçbir Yetkisi yoktur. Yargıtay üyerini seçmede de yoktur. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını atamada yetkisi vardır.

 

 

Danıştay, imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında 2 ay içinde görüş bildirir.

 

—   Aynı BİM yargı bölgesindeki İdare ve Vergi mah. Arasındaki uyuş. BİM çözer.

—     Farklı yargı bölgeleri içinde bulunan görev ve yetki uyuş. Danıştay çözer.

 

 

 

İntifa hakkı” devredilemez ama “İntifa hakkının kullanılması” devredilebilir.

 

 

Mirsatan feragat  , miras sözleşmesiyle bağlı ölüme bağlı tasarruf olarak yapılırken , vasiyetname ile ölüme bağlı yapılamaz…

ama Tanıma vasiyetname ile yapılırken ,  bu sefer miras sözlesmesi ile yapılamıyor….

 

 

intifa konusunun kamulaştırılması halinde intifa hakkı, hakkın konusu yerine geçen karşılık üzerinde devam eder

 

 

intifanın konusu zilyetlik olamaz..haklar ,taşınırlar, taşınmazlar olabilir.

oturma hakkı kişiye bağlı kurulamaz.

bağışlama tek tarflı hukuki işlem değildir.

 

 

 

 

cekişmeli- çekişmesiz mal ayrımı :hacizde tertip

ödeme emri borclunun vekiline yapılamaz.

yetkisiz daire veya mahkemeya yapılan sikayet ve itirazlar yok hükmündedir.

maaş ve üçretlere ilave haciz olmaz.

ssk , bagkur maaşlarıı haczedilemezken , emekli sandiğı aylık ve gelırlerıının bır kısmı haczedilebilir..

 

 

 

 1. adam çalıştıran
  2. aile reisi
  3. hayvan sahibi  , kusursuzluk karinesini isptalayarak yararlanablırken.

  NOT:Bina sorumlusu yararlanamaz…

 

 

TAMAMI HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR

*Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar
* Ana-babanın çocuk malları üzerindeki kullanma hakkı
* Sükna Hakkı
* Manevi tazminat talepleri
* Ölünceye kadar bakma alacaklısının hakkı
* Diğer irtifak hakları
* Mütemmim cüzler

* Devlet malları
* Sendika malları
* Telefon intifa hakkı
* Vatani hizmet tertibinde bağlanan maaşlar
* Yurtkur tarafından bağlanan burslar

Ayrıca;
– Traktör haczedilir, römork haczedilemez.
– Borçlu ve ailesinin 2aylık yiyecek ve yakacağı haczedilemez.
– Malüllere bağlanan maaşlar haczedilemez.
– İlama bağlı nafaka alacakları haczedilemez.

 

 

 

BİR KISMI HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR;

* Maaşlar ve ücretler         ( hacze iştirake konu olmazlar.)
* İntifa hakkı ve hasılatı
* İlama bağlı OLMAYAN nafakalar

 

 

 

 

 

 

 

imtiyazlı iştirake katılabilen kişiler;

* borçlunun eşi
*        ”        çocukları
*        ”         veli, vasi, kayyımı olduğu kimseler
* ölünceye kadar bakma alacaklısı
* İLAMA BAĞLI nafaka alacaklısı ( nafaka alacaklısı kötü niyetli ise hacze iştirak edemez.)

 

 

 

Kural olarak icra mh. kararları maddi anlamda kesin hüküm oluşturmaz. Ancak bunun 2 istisnası vardır ;

1) İhalenin Feshi
2) Hacizde istihkak davası

 

 

 

Menfi Tespit Davası; Borçlunun borçlu olmadığının tespiti için Genel Mh.de açtığı davadır.

Menfi tespit davası devam ederken borçlunun malları satılır, alacaklılara paylaştırılırsa Artık MENFİ tespit davası, İSTİRDAT davası (geri alma davası) olarak devam eder.

 

 

 

İstirdat davasını kaybeden taraf için hiçbir tazminat ödeme zorunluluğu yoktur, diğer davalarda vardır… (menfi tespit, borçtan kurtulma v.s.)

 

 

İcra Mahkemesinin her türlü delili değerlendirdiği 2 dava vardır. Bunlar;

* İstihkak davası
* İptal davası

 

 

 

İhalenin feshini kimler isteyebilir?

* Satış isteyen alacaklı
* borçlu
* pey sürerek ihaleye katılanlar
* tapu sicilindeki ilgililer

 

 

Sıra cetveline karşı  ŞİKAYET icra mahkemesine; İTİRAZ genel mah.de ileri sürülür…

 

 

 

İİK’ya göre ilam niteliğindeki belgeler;

– Mahkeme huzurunda yapılan sulhler
–       ”                 ”            ”       kabuller
– Temyiz kefaletnameleri
– İcra dairesindeki kefaletler
– Kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içeren DÜZENLEME biçimindeki noter senetleri (Onaylama olmadığına dikkat edin )

 

 

bütçe kanunu ve meclıs ıc tuzük değişiklıklerını c.başkanı mecelıse gerı gonderemez.

 

 

 

Anayasa mahkemısıne                   şekıl denetimi                içerik ( esas ) denetimi
başvuru süreleri                                süresi                              süresi

1. Anayasa değişiklıklerı                       10 gün                            denetimi yok
2. Kanun       ”                                    10 gün                                60 gün
3. K.H.K         ”                                   60 gün                                60 gün
4. İç tüzük     ”                                    60 gün                                60 gün

 

 

 

 

Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması ;

İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren dava süresi içinde dava açılabilir.

 

 

 

Köyün isteğe bağlı işlerini zorunlu hale getirmeye ”kÖY DERNEĞİ” yetkilidir

 

 

 

Muhtar ve belde beledıye başkanların görevden uzaklastırma kararlarına karşı  10 GÜN  içinde idare mahkemeye ,
ilçe ve büyükşehr beledıye başkanları 10 GÜN  içinde DANIŞTAYA dava açarbilirler .( aytac durak)

 

 

1982 Anayasası’na göre, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılan bir Anayasa Mahkemesi üyesinin üyeliği : Anayasa Mahkemesinin, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile üyeliğin düşmesine karar vermesiyle gerceklesmektedir

 

 

 

Olağanüst hal en fazla 6 ay  için ilan edilebilir ve her defasında en fazla 4 ay uzatilabilir

 

 

İlgili mahkeme görevsizlık kararı verırse yetkılı mahkemye dosyayı gondermez. Vatandaş geçerlı süre içinde ılgılı mahkemye dava acar …

İlgili mahkeme yetkisızlık kararıı verıse ; dosyayı yetkılı mahkemeye gonderır.

 

 

 

GÖREVSİZLIK KARARI : Farklı yargı organ dalları arasında ( kamu – özel hukuk ayrımı )

YETKISIZLIK KARARI : Aynı yargı organ dalları arasında ( kamu-kamu  yada özel – özel )
 

 

Sayıstay daire kararlarına karşı 90 gün içinde SAYIŞTAY TEMYIZ KURULUNA temyız basvurusunda bulunulur.

SAYIŞTAY TEMYIZ KURULU kararlarına karşı ıse 10 gun içinde KARAR DUZELTME için aynı kuruma basvurulur , verılen karar kesındır.

 

 

Görevsizlık kararı veren mahkeme kararlarının teblıgı edıldgı 30 gun ıcınde görevlı mahkemeye dava acılır . Davanın acıldıgı tarıh ıse gorevsızlık kararı veren mahkemeye basvuruldugu tarıhdır.

 

 

 

 

 

Üst sınırı 2 yıla kadar , 2 yılda dahil SULH CEZA
10 yıldan fazla AĞIR CEZA
İkısının konu alanına girmıyorsa ASLİYE CEZA  görevlidir.

Ama herhalde yağma, hileli iflas, nıtelıklı dolandırcılık vs. AĞIR CEZA görevlidir.

 

 

 

 

 

 

DAVANIN NAKLİ : Adalete bakamı istemı uzerıne , Yargıtayca karar verılır.

 

 

 

 

TUTUKLULUK SÜRELERİ :

Ağır ceza görevıne gırmeyen konularda 1 yıl + 6 ay uzatılabılır

”         ”          ”           giren              ”    2  yıl + 1 yıl        ”        .

Şüphelı ve sanıgın tutuklulk suresın her 30 günde gözden gecırılır.  ( ergenokan davası … )

 

 

 

 

 

Kesınleşmıs kararlar karşı Olağan Kanun Yolları :

1: İTİRAZ : 7 gun ıcınde kararı veren mahkemye…

2 : İSTİSNAF : Ilk derece mahkeme kararlarına karsı 7 gun ıcınde B.A.M … hukuk ve olay yonunden ınceler .. kararlarına ilk derece mah .dırenemez

3. TEMYİZ : 7 gun ıcınden YARGITAY a yapılır..hukukı yönden ınceler . verdıgı kararlara BAM VE ILK DERECE MAH. dırenebılır . Yargıtay ceza genel kurulunun 2. kez verdgı kararlar kesındır.

 

 

 

 

 

OLAĞANÜSÜT KANUN YOLLARI : Kesınleşmıs kararlara karsı

1:Yargıtay cumhurıyet başsavcı itırazı ( o.üstü itiraz ) : Sanıgın lehıne durum harıc, kararın teblıgınden ıtıbaren 30 gun ıcınde yapmalıdr

2: Kamu yararına bozma: Adalet bakamı ıstemı üzerine Yargıtay cumhurıyet başsavcı   yapar , sure sınırlaması yok.

3 :Yargılamanın yenılenmesı :sure sınırlaması yok

 

 

 

 

Soruşturma evresi tutuklama ,Cumhuriyet savcısı istemı uzerıne Sulh ceza hakımı..

Kovuşturma    ”          ”                    ”              ”            ” veya re’ sen mahkemece karar verılır.

 

 

 

 

*****Sanık,ilk derece mahkemelerinde mahkemenin yer bakımından yetkisiz olduğu iddasını en geç sanığın sorgusundan önce ileri sürer.Ayrıca Yetkisizlik kararına karşı  itiraz yoluna gidilebilir.**********

 

 

 

 

5 yıldan az süreli hapis ya da para cezalarına mahkümiyet tekerrür süresi 3 yıldır.

 

 

 

 

 

 

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.