AÖF Türkiye Ekonomisi 5.8.Üniteler soru cevap çalışması ve Final notları


 

TÜRKİYE EKONOMİSİ 1
Soru 1:B
Aşağıdakilerden hangisi bor yataklarının olduğu bölgelere aittir?
1. ABD-Rusya
2. Türkiye-Rusya-ABD
3. Rusya-Avrupa-Türkiye
4. Asya-Türkiye
5. Avrupa-Rusya-Orta Doğu
Soru 2:C
Aşağıdaki madenlerden hangisi Türkiye’de çıkarılmaz?
1. Taşkömürü
2. Petrol
3. Altın
4. Linyit
5. Doğal Gaz
Soru 3:C
Hane halkı veya bireyin yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması durumu ne olarak adlandırılır?
1. Geçici yoksulluk
2. Göreli (nispi) yoksulluk
3. Mutlak yoksulluk
4. Mevsimsel yoksulluk
5. Kalıcı yoksulluk
Soru 4:E
Milli gelirin nüfusa dağılımındaki eşitsizliği göstermekte kullanılan grafik aşağıdakilerden hangisidir?
1. Phillips eğrisi
2. Hubbert eğrisi
3. Bevridge eğrisi
4. Rahn eğrisi
5. Lorenz eğrisi
Soru 5:C
Borç yönetimi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
1. Likidite dalgalanmalarını minimum seviyede etkileyecek borç yüküne sahip olmak temel amaçlarındandır.
2. Borç yönetimi para politikalarını etkilemektedir.
3. Döviz kurlarındaki dalgalanmaları maksimum seviyede etkileyecek borç yüküne sahip olmak temel amaçlarındandır
4. Borç yükünün azaltılması temel amaçlarındandır.
5. Faiz oranlarını minimum düzeyde etkileyecek borç yüküne sahip olmak temel amaçlarındandır.
Soru 6:A
“Ödenen vergiler/Milli gelir” şeklinde tanımlanan oranı ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
1. Toplam vergi yükü
2. Vergi hasılatı
3. Vergi marjı
4. Net vergi yükü
5. Vergi yükü
Soru 7:D
Türkiye’de tarım arazilerine ilişkin en önemli sorun aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
1. Tarım arazilerinde üretilen ürünlerin yarattığı katma değerin düşük olması
2. Tarım arazilerinde verimliliğin düşük olması
3. Tarım arazilerinde mevsimlik işçinin az olması
4. Tarım arazilerinin küçük birimlerden oluşması ve aşırı parçalılık durumu
5. Tarım arazilerinin çok büyük ve bölünemeyen arazilerden oluşması
Soru 8:B
2010 yılı itibariyle tarım sektörünün Türkiye GSYH’sı içindeki payı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
1. %5.9
2. %8,4
3. %3.4
4. %6.8
5. %7.9
Soru 9:D
Aşağıdakilerden hangisi yirmiler grubuna üye değildir?
1. Hollanda
2. Meksika
3. Rusya
4. İran
5. Türkiye
Soru 10:E
İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye ekonomisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisiyanlıştır?
1. İstanbul ve Ankara’da karne uygulamasına başvurulmuştur.
2. Artan kamu harcamaları Merkez Bankası kaynakları ile finanse edilmiştir.
3. Milli Müdafaa Kanunu ile üretim belirlenmeye çalışılmıştır.
4. Hazırda ordu bekletilmesi kamu harcamalarını artırmıştır.
5. Ekonomik aktiviteyi artırmak için vergi indirimleri yapılmıştır.
Soru 11:B
Dünya Ticaret Örgütü (WTO), hizmetler sektöründe yer alan ekonomik faaliyetleri kaç başlık altında ele almıştır?
1. 14
2. 12
3. 8
4. 10
5. 15
Soru 12:C
Aşağıdaki AB ülkelerinde hangisi kara yolu yoğunluğu bakımından diğerlerinin önünde yer almaktadır?
1. Belçika
2. Avusturya
3. Çek Cumhuriyeti
4. Almanya
5. Fransa
Soru 13:D
Marshall Planı kapsamında sağlanan mali yardımların, genişleyen tarım alanlarına yönlendirilmesi ve dış ticarette serbestleşmeye gidilmesi aşağıda verilen hangi istikrar kararları çerçevesinde gerçekleşmiştir?
1. 5 Nisan 1994
2. 10 Ağustos 1970
3. 24 Ocak 1980
4. 4 Ağustos 1958
5. 1 Kasım 2001
Soru 14:D
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görevlerinden biridir?
1. Mevduatları sigorta etmek
2. Konut kredisi faizlerini belirlemek
3. Bankaların şube açmasına izin vermek
4. Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek
5. Bankaları teftiş etmek ve usulsüz çalışanların faaliyetine son vermek
Soru 15:C
Aşağıdakilerden hangisi son dönemde Türkiye’nin ihracat kalemlerinde en fazla yere tutan kalemlerden biridir?
1. Sebze, meyve, bitki parçaları vd.
2. Mobilyalar, aydınlatmalar vd.
3. Motorlu kara taşıtları vd.
4. Metal cevherleri, cüruf ve kül
5. Halılar
Soru 16:B
2011 yılı için, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde kaç olarak gerçekleştiği görülmektedir?
1. 70
2. 56
3. 50
4. 25
5. 39
Soru 17:A
Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörünün işlevleri arasında yer almaz?
1. Tarım içi sektörlerde üretilen mallara arz yaratmak
2. İnsanların besin gereksinimlerini karşılamak
3. Sanayi sektörüne hammadde sağlamak
4. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olmak
5. Tarım dışı sektörlere istihdam sağlamak
Soru 18:A
1. 1927 yılından bu yana nüfus miktarı hep artmıştır.
2. Şehirde yaşayan nüfus miktarı artan bir trend izlemektedir.
3. 2000-2011 arasında 0-14 yaş grubunun oranı giderek azalmıştır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkiye’de nüfusa ilişkin doğru bilgilerdir?
1. I, II ve III
2. Yalnız I
3. I ve II
4. II ve III
5. Yalnız II
Soru 19:D
Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin yapısal olarak diğer ürünlerden farklılaştığı noktalardan biri değildir?
1. Az sayıda hizmet işleminin niteliği tüketicilerin hizmetin sunulduğu yere gitmesini gerektirmektedir.
2. Hizmetler sektörü sadece ulusal düzenlemelerle korunmaktadır.
3. Hizmetler maddi değildir, bu yüzden somut bir karşılıkları bulunmaz.
4. Hizmetler sektörü uluslararası kuruluşlar tarafından hiçbir düzenlemeye tabi değildir.
5. Hizmetlerin stoklanması mümkün değildir.
Soru 20:E
Aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi hizmetler sektörü içerisinde yer almaz?
1. Kişisel hizmetler
2. Teşebbüs hizmetleri
3. Genel kamu hizmetleri
4. Hükümet hizmetleri
5. Tarımsal faaliyetler
Türkiye Ekonomisi 2
Soru 1:A
Eğitim, sağlık, beslenme, barınma (konut) gibi alanlar, için yapılan harcamalardır şeklinde tanımlanan yatırım türü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
1. Demografik yatırımlar
2. Doğrudan yatırımlar
3. Reel yatırımlar
4. Portföy yatırımları
5. Dolaylı yatırımlar
Soru 2:C
Türkiye, ekonomik yapısını etkileyen hangi iklim özelliğine sahiptir?
1. Tropikal
2. Çöl
3. Yarı kurak
4. Karasal
5. Muson
Soru 3:A
GSMH ile GSYH arasındaki fark aşağıdaki seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi ile tanımlanır?
1. Net Dış Alem Faktör Gelirleri
2. Harcama Yönünde GSYH
3. Üretim Yönünden GSYH
4. Mutlak Gelir
5. Gelirler Yönünde GSYH
Soru 4:E
1. Belirli bir yılı baz almak
2. Deflatör yöntemi
3. Ortalama döviz kuru yöntemi
Yukarıda belirtilen yöntemlerden hangisi veya hangileri uluslararası karşılaştırmalar yapılırken kişi başına milli gelirin büyüklüğünün fiyat artışından arındırılmasında kullanılır?
1. Yalnız II
2. I-III
3. Yalnız I
4. Yalnız III
5. I-II-II
Soru 5:B
I. Satış
II. Kiralama
III. Gelir ortaklığı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkiye’de özelleştirme yöntemlerinden biri olarak kullanılmıştır?
1. II ve III
2. I, II ve III
3. Yalnız I
4. I ve II
5. Yalnız II
Soru 6:D
Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminin büyüklüğünü gösteren ölçütlerden biri değildir?
1. Vergi Gelirleri/ GSYH
2. Devlet Bütçesi/ GSYH
3. Kamu Gelirleri/ GSYH
4. Devlet Borçları/ GSYH
5. Kamu Harcamaları/GSYH
Soru 7:C
İktisat literatüründe temel sektörler arasında ikincil sektör olarak hangisi anılır?
1. İnşaat
2. Tarım
3. Sanayi
4. Hizmetler
5. Maden
Soru 8:A
Bitkisel üretim faaliyeti temel alt üretim alanları itibarıyla kaç grupta toplanabilir?
1. 3
2. 5
3. 2
4. 4
5. 1
Soru 9:C
Türkiye tarihinde hangi hükümet döneminde “ithal ikamesi yerine” “ihracatı teşvik” politikaları uygulanmaya başlanmıştır?
1. İsmet İnönü
2. Şükrü Saraçoğlu
3. Adnan Menderes
4. Fuat Köprülü
5. Recep Peker
Soru 10:C
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Osmanlı sanayisinde yer alan etnik gruplar arasındayer almaz?
1. Ermeni
2. Yahudi
3. Arap
4. Türk
5. Rum
Soru 11:C
Yurtiçi yük taşımalarının % kaçı karayolları ile yapılmaktadır?
1. 99
2. 80
3. 90
4. 70
5. 75
Soru 12:D
Aşağıdaki seçeneklerde verilen özelliklerden hangisi hizmetler sektörünün temel özellikleri arasında yer almaz?
1. Hizmetler sektöründe tüketiciye sunulan mallar gayri maddi ve görünmezler
2. Hizmetler alt sektörleri içinde ulusal gelire katkı bakımından en hızlı gelişen alt sektör ticarettir.
3. Depolanamazlar
4. Hizmetler sektörüne konu olan mal ve hizmetler dayanıklı mal ya da hizmettir.
5. Hizmetler sektörü ulusal düzenlemeler ile korunmaktadır.
Soru 13:B
Türkiye’de ilk kapsamlı istikrar programı kararları kaç yılında alınmıştır?
1. 1933
2. 1958
3. 1945
4. 1920
5. 1950
Soru 14:B
Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi finansal krizlerin nedenlerine bağlı olarak ortaya çıkan türleri arasında yer almaz?
1. Bankacılık krizleri
2. Ekonomik krizler
3. Borsa krizleri
4. Para krizleri
5. Borç krizleri
Soru 15:B
1933-1945 döneminde Türkiye ekonomisi aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
1. Dış ticaret açığı olabildiğince küçültülmeye çalışılmıştır.
2. İkili anlaşma konusu olan mallar bile serbest dış ticarete konu olamamıştır.
3. Kliring işlemleri yapılmış, Dış Ticaret Ofisi tarafından yürütülmüştür.
4. Sıkı bir kota sistemi uygulanmıştır.
5. İlgili dönemde dışa açıklık derecesi önemli ölçüde düşmüştür.
Soru 16:C
1914 yılı dış ticaret istatistiklerine göre, ithalatın yüzde kaçı tahıllardan oluşmaktadır?
1. 37
2. 12
3. 25
4. 29
5. 32
Soru 17:A
Aşağıdakilerden hangisi “ Kamu mülkiyetindeki ekonomik kuruluşların yönetim ve mülkiyetinin özel sektöre devredilmesi” tanımına aittir?
1. Dar anlamda özelleştirme
2. Kamu iktisadi kuruluş
3. Geniş anlamda özelleştirme
4. Kamu iktisadi teşebbüsleri
5. Regülasyon
Soru 18:A
İthal ikameci sanayileşme politikaları kaç yılından başlayarak terk edilmiş ve yerine ihracata dayalı sanayileşme stratejisi uygulamaya konulmuştur?
1. 1980
2. 2000
3. 1990
4. 1960
5. 1970
Soru 19:D
Aşağıdakilerden hangisi i nüfusun eğitim özellikleri arasında yer almaz?
1. 1927 nüfus sayımına göre nüfusun %30’u okuryazar idi.
2. Günümüzde en yüksek okuryazarlık oranı kadınlardadır
3. Türkiye’de yaklaşık 10 milyon kişi okuma-yazma bilmemektedir
4. Türkiye’deki işgücü niteliğinin artırılması için iş ve çalışma hayatında hizmet içi eğitimin daha nitelikli ve işlevsel hale getirilmesi gerekir
5. Türkiye’de yaklaşık 10 milyon yüksekokul veya fakülte mezunudur.
Soru 20:D
Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörünün genel özellikleri arasında yer alır?
1. Tarımsal ürün fiyatları istikrarsızdır
2. Tarım kesiminde üretim tekniklerini geliştirebilme imkânları sınırlıdır
3. Tarımsal üretim iklim şartlarına bağlıdır
4. Tarımsal mallarda arzın fiyat esnekliği dikkate alınır
5. Tarımsal üretim mevsimlerin ritmine bağlıdır

Türkiye Ekonomisi 3
Soru 1:C
Türkiye’de sosyal güvenlikle ilgili kurulan ilk kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
1. Sosyal Sigortalar Kurumu
2. Emekli Sandığı
3. İşçi Sigortaları Kurumu
4. Bağ-Kur
5. Sosyal Güvenlik Kurumu
Soru 2:D
Türkiye’de tasarruf oranına ilişkin verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
1. Yurtdışı tasarruflar yurtiçi tasarruf açığını kapatmaktadır.
2. Yurtiçi tasarruf oranları yeterli düzeyde değildir.
3. 1988-2011 arasında tasarruf oranı azalış seyri göstermiştir.
4. Yurtiçi tasarruf oranı 2010 itibariyle %25 kadardır.
5. 1975-1988 arasında tasarruf oranı artış seyri göstermiştir.
Soru 3:C
Bir ekonomide Durgunluk + Enflasyon + İşsizlik oranlarında yükselme ne olarak adlandırılır?
1. Durgunluk
2. Büyüme
3. Stagflasyon
4. Kriz
5. Resesyon
Soru 4:E
Hane halkı veya bireyin yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması durumu ne olarak adlandırılır?
1. Mevsimsel yoksulluk
2. Göreli (nispi) yoksulluk
3. Kalıcı yoksulluk
4. Geçici yoksulluk
5. Mutlak yoksulluk
Soru 5:A
Aşağıdakilerden hangisi Kamu gelirlerinden vergi dışı gelirler içinde sayılamaz?
1. Katma değer
2. Ceza
3. Teşebbüs
4. Faiz
5. Mülkiyet
Soru 6:B
Aşağıdakilerden hangisi borç yönetimine ilişkin yanlış bir bilgidir?
1. Borç yönetimi döviz kurları ve likidite dalgalanmalarını minimuma indirgemeyi hedefler.
2. 2001-2010 döneminde hem iç hem de dış borç stoku artmıştır.
3. Borç yönetiminin birincil amacı vergi yükünü azaltmaktır.
4. 2001-2010 döneminde borç yükündeki hafifleme faiz harcamalarındaki düşüş kaynaklıdır.
5. Borç yönetimi faiz oranlarındaki oynaklığı minimum etkilemeyi hedefler.
Soru 7:D
Aşağıdaki bitkisel ürünlerden hangisinin üretim miktarı en yüksektir?
1. Antep Fıstığı
2. Haşaş
3. Kestane
4. Buğday
5. İncir
Soru 8:D
Tarımsal faaliyet yapılan tarım arazisinin kısa dönemde genişletilmesi söz konusu olmaması aşağıdaki yasalardan hangisinin geçerli olmasına neden olur?
1. Fisher yasası
2. Marjinal fayda yasası
3. Okun yasası
4. Azalan verimler yasası
5. Ölçeğe göre getiri yasası
Soru 9:A
Döviz dar boğazını genişletmek ve ekonomide köklü değişimleri sağlamak için yürürlüğe konan; en kapsamlı istikrar programı hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
1. 24 Ocak 1980
2. 24 Ocak 1982
3. 24 Ocak 1979
4. 24 Ocak 1983
5. 24 Ocak 1981
Soru 10:C
15-18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayinin gelişimine önemli katkısı olan örgütlü birlik aşağıdakilerden hangisidir?
1. Medreseler
2. Mektepler
3. Lonca teşkilâtı
4. Müderrishaneler
5. Tersaneler birliği
Soru 11:B
Hizmetler sektörünün istihdam içindeki payı son verilere göre (2011) % kaçtır?
1. 40
2. 55
3. 35
4. 70
5. 50
Soru 12:C
Denizyolu yük taşımacılığının diğer taşımacılık biçimlerine göre daha avantajlı olmasının temel nedenleri arasında aşağıdaki seçeneklerde verilen kriterlerden hangisi gösterilemez?
1. Deniz yolunun inşa ve bakım gideri yoktur.
2. Kabotaj hakkının varlığı nedeniyle limanları ve kıyıların serbestçe kullanılabilmesi
3. Hızlı olması
4. Konteyner taşımacılığının getirdiği kolaylıkları barındırması
5. Deniz ulaştırması ucuzdur.
Soru 13:B
İthal ikameci sanayileşmenin terk edilerek ihracata dayalı sanayileşme benimsenmesi hangi istikrar kararlarından sonra olmuştur?
1. 4 Ağustos 1958
2. 24 Ocak 1980
3. 10 Ağustos 1970
4. 1 Kasım 2001
5. 5 Nisan 1994
Soru 14:D
Aşağıdakilerden hangisi 14 Nisan 2001 yılında yürürlüğe konan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı çerçevesinde hedeflenen durumlardan biri değildir?
1. Toplumsal uzlaşma ile enflasyon hedefi doğrultusunda gelirler politikasının sürdürülmesi
2. Kamu finansman dengesinin kalıcı şekilde güçlendirilmesi
3. Dalgalı kur sistemi içerisinde enflasyonla mücadelenin sürdürülmesi
4. Vergi oranlarının düşürülmesi ve kamu harcamalarının artırılması
5. Bankacılık ve reel sektör arasında sağlıklı bir ilişkinin kurulması
Soru 15:C
1946-1962 döneminde Türkiye ekonomisi aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
1. 1946, 1956 ve 1958’de birer devalüasyon gerçekleştirilmiştir.
2. 1953 darboğazından sonra dış ticaret hacmi/milli gelir oranı düşmüştür.
3. Bütün yıllarda bir bütçe fazlası görülmüştür.
4. Dışa açıklık seviyesinde ciddi artış kaydedilmiştir.
5. İhracat artış hızı GSMH artış hızından fazla olmuştur.
Soru 16:C
1914 yılı dış ticaret istatistiklerine göre, ithalatın yüzde kaçı ağırlıklı olarak tüketim malı nitelikli sanayi mallarından oluşmaktadır?
1. 36
2. 67
3. 59
4. 48
5. 41
Soru 17:D
Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarını ekonomik sınıflandırması içinde yer alır?
1. Çevre koruma hizmetleri
2. Eğitim hizmetleri
3. Savunma hizmetleri
4. Sosyal güvenlik harcamaları
5. Genel kamu hizmetleri
Soru 18:C
I. Borç yönetimi mali istikrarın yanında parasal istikrarı da etkişeyebilir.
II. Borç yönetiminde temel amaç faiz oranları, döviz kurları ve likidite üzerindeki dalgalanmaları minimum düzeyde etkilemektir.
III. Borç yönetiminin birincil amacı borç yükünün azaltılmasıdır.
Yukarıda verilen borç yönetimine ilişkin yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
1. Yalnız I
2. II ve III
3. I, II ve III
4. Yalnız II
5. I ve II
Soru 19:C
24 Ocak 1980 karaları ile temel dönüşüm aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ifade edilmektedir?
1. Emek mobilitesine izin verilmiştir.
2. Ülke ekonomisinde sermaye yoğun alanlara yatırım yapılması öngörülmüştür.
3. İthal ikâmeci strateji terk edilerek, dış ticarete dayalı büyüme stratejisi benimsenmiştir
4. Dışarıda üretilen mal ve hizmetlerin ülke içi üretimleri teşvik edilmiştir.
5. Döviz giriş – çıkışı serbest bırakılmıştır.
Soru 20:A
Avrupa Birliği Ekonomik Faaliyetler Sınıflaması’na (NACE) göre sanayi sektörü aşağıdakilerden hangisini kapsamamaktadır?
1. Bitkisel üretim
2. Taş ocakçılığı
3. Elektrik, gaz ve su alt sektörlerini
4. İmalat sanayi
5. Madencilik

Türkiye Ekonomisi 4
Soru 1:E
Türkiye, aşağıdaki doğal kaynakların hangisi bakımından fakir sayılmaktadır?
1. Doğal taş
2. Mermer
3. Perlit
4. Bor
5. Su
Soru 2:A
Türkiye’de adrese dayalı nüfus kayıt sistemine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisiyanlıştır?
1. Sistem bölgesel nüfusu, yaş ve cinsiyeti dikkate almamaktadır.
2. Sistem, Türkiye’de 6 aydan fazla kalan yabancıları da nüfusa dahil etmektedir.
3. Nüfusa ilişkin veriler her yıl Ocak ayında açıklanmaktadır.
4. Sisteme 2006’da çıkarılan bir yasa ile geçilmiştir.
5. Sisteme dayalı ilk nüfus sayımı 2007 yılına ilişkindir.
Soru 3:E
Aşağıdakilerden hangisi “Türkiye’nin GSYH’sı yıl ortası nüfusa bölünerek” bulunur?
1. GSMH
2. Girdi
3. Üretim
4. Gayri Safi Katma Değer
5. Kişi Başına GSYH
Soru 4:E
Türkiye’de ekonomiye müdahaleci bakış açısını tekrar gündeme getiren ve planlı kalkınma stratejisi temelinde sürdürülen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
1. 1994-2014
2. 1981-1994
3. 1923-1950
4. 1951-1960
5. 1961-1980
Soru 5:C
“Ödenen vergiler/Milli gelir” şeklinde tanımlanan oranı ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
1. Net vergi yükü
2. Vergi hasılatı
3. Toplam vergi yükü
4. Vergi marjı
5. Vergi yükü
Soru 6:B
Devletin özel sektörün karar alanını daraltan regülasyonları azaltması veya kaldırması, kamu gücünün özel sektöre ve sermayeye devredilmesi yönünde yapmış olduğu yasal düzenlemeler ne olarak ifade edilmektedir?
1. Regülasyon
2. Deregülasyon
3. Dar anlamda özelleştirme
4. İştirak
5. Geniş anlamda özelleştirme
Soru 7:D
Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörünün işlevleri arasında yer almaz?
1. Sanayi sektörüne hammadde sağlamak
2. İnsanların besin gereksinimlerini karşılamak
3. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olmak
4. Tarım içi sektörlerde üretilen mallara arz yaratmak
5. Tarım dışı sektörlere istihdam sağlamak
Soru 8:A
Aşağıdaki meyvelerden hangisinin üretim oranı daha yüksektir? (2010 yılı verilerine göre)
1. Üzüm
2. Zeytin
3. Turunçgiller
4. Taş Çekirdekliler
5. Sert Kabuklular
Soru 9:B
İthal ikameci ve korumacı politikalara ağırlık verilmeye hangi yıllarda başlanmıştır?
1. 1940’lu yılların ortalarından sonra
2. 1930’lu yılların ortalarından sonra
3. 1970’lu yılların ortalarından sonra
4. 1960’lu yılların ortalarından sonra
5. 1950’lu yılların ortalarından sonra
Soru 10:B
I. Teknoloji üretiminde yetersizlik
II. Fazla bürokratik işlem
III. Nitelikli işgücü kıtlığı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkiye’de imalat sanayisinin karşı karşıya olduğu problemlerdendir?
1. Yalnız I
2. I, II ve III
3. Yalnız II
4. II ve III
5. I ve II
Soru 11:A
2011 yılında hizmetler sektörünün istihdam içerisindeki payı yüzde kaçtır?
1. 55
2. 45
3. 25
4. 15
5. 35
Soru 12:A
Türkiye ekonomisinde tarım sektörünün GSYH içindeki payı son verilere göre (2011) % kaçtır?
1. 8.3
2. 9.7
3. 12
4. 10.6
5. 15.6
Soru 13:B
Türkiye’de bankacılık sektörüne ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
1. Aktif/GSYİH oranı AB ortalamasının gerisindedir.
2. Sektörün büyüklüğü GOÜ ortalamasından küçüktür.
3. Nüfus/Şube oranı AB ortalamasının üzerindedir.
4. Nüfus/Personel oranı AB ortalamasının üzerindedir.
5. Kredi/GSYİH oranı AB ortalamasının gerisindedir.
Soru 14:E
Dünyada ilk merkez bankacılığı hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
1. Japonya
2. ABD
3. Türkiye
4. Almanya
5. İngiltere
Soru 15:E
I. Fransa
II. İngiltere
III. İtalya
IV. Almanya
Osmanlı Devletinde 1881 Muharrem Kararnamesine göre ilgili dönemdeki devlet borçlarının en fazla alındığı ülkeler aşağıdakilerden hangisidir?
1. III ve IV
2. II ve III
3. I ve III
4. I ve IV
5. I ve II
Soru 16:A
Dış ekonomik ilişkilerde ve ödemeler bilançosunda dengenin sağlanması için daha bilinçli politikalar izlemeye başladığı planlı dönem kaç yılında başlar?
1. 1963
2. 1961
3. 1955
4. 1958
5. 1943
Soru 17:A
Mart 2012 itibarıyla Türkiye’de faaliyet gösteren 31 mevduat bankasından kaçı yabancı sermayelidir?
1. 16
2. 9
3. 20
4. 3
5. 6
Soru 18:E
Türkiye’de gelir dağılımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
1. Beşinci %20’nin aldığı pay giderek artmaktadır.
2. Birinci %20’nin aldığı pay giderek azalmaktadır.
3. Orta sınıfın payı yıldan yıla büyük oranda değişmektedir.
4. Türkiye’de Gini katsayısı giderek artmaktadır.
5. Gelir dağılımı giderek bozulmaktadır.
Soru 19:E
1. Devalüasyon yapılması
2. Mali disiplin uygulanması
3. İthalat teminat oranlarının düşürülmesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 10 Ağustos 1970 tarihli istikrar kararlarındandır?
1. I ve II
2. Yalnız II
3. II ve III
4. Yalnız I
5. I, II ve III
Soru 20:AC
Sıkı para ve maliye politikaları ile sabit kur sistemine ek olarak ücret ve fiyat kontrolleri şeklinde uygulanan gelirler politikası yer alan politika aşağıdakilerden hangisidir?
1. Ortodoks politikalar
2. Keynesyen politikalar
3. Heterodoks politikalar
4. Arz yönlü politikalar
5. Klasik politikalar

Türkiye Ekonomisi 5
Soru 1:E
İşgücüne katılma oranı aşağıdakilerden hangisidir?
1. Ülke nüfusunun tüketici konumunda olan kesiminin ülke nüfusuna oranıdır.
2. Ülke nüfusunun üretici konumunda olan kesiminin ülke nüfusuna oranıdır.
3. Nüfusun işgücü olan kısmının kurumsal olan çalışma çağındaki nüfusa oranıdır.
4. Nüfusun işgücü olan kısmının ülke nüfusunun üretici konumunda olan nüfusa oranıdır.
5. Nüfusun işgücü olan kısmının kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusa oranıdır.
Soru 2:B
Türkiye için hesaplanan 2011 yılı İGE “İnsani Gelişme Endeksi” değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
1. 0.777
2. 0.699
3. 0.564
4. 0.453
5. 0.345
Soru 3:D
I. Yasadışı üretim
II. Yeraltı ekonomisi
III. Enformel sektör ve hane halkının öz tüketim için gerçekleştirdiği üretim
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kayıt dışı ekonomi dahilindedir?
1. I ve II
2. I ve III
3. Yalnız III
4. I, II ve III
5. Yalnız I
Soru 4:D
Milli gelirin nüfusa dağılımındaki eşitsizliği göstermekte kullanılan grafik aşağıdakilerden hangisidir?
1. Bevridge eğrisi
2. Hubbert eğrisi
3. Rahn eğrisi
4. Lorenz eğrisi
5. Phillips eğrisi
Soru 5:E
Kamu kesimi borçlanma gereği hesaplanmak istenirse aşağıdakilerden hangisine ihtiyaçduyulmaz?
1. Konsolide bütçe açığı
2. Sosyal güvenlik açıkları
3. Yerel yönetim açıkları
4. KİT açıkları
5. Özel gelir ve fon açıkları
Soru 6:C
Borç yönetimi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
1. Faiz oranlarını minimum düzeyde etkileyecek borç yüküne sahip olmak temel amaçlarındandır.
2. Likidite dalgalanmalarını minimum seviyede etkileyecek borç yüküne sahip olmak temel amaçlarındandır.
3. Döviz kurlarındaki dalgalanmaları maksimum seviyede etkileyecek borç yüküne sahip olmak temel amaçlarındandır
4. Borç yönetimi para politikalarını etkilemektedir.
5. Borç yükünün azaltılması temel amaçlarındandır.
Soru 7:A
Bitkisel üretim faaliyeti temel alt üretim alanları itibarıyla kaç grupta toplanabilir?
1. 3
2. 1
3. 4
4. 5
5. 2
Soru 8:C
Türkiye’de hayvancılık faaliyetleri ile üretilen et ürünlerinin büyük çoğunluğu aşağıdaki hayvan tiplerinden hangisine aittir?
1. Keçi
2. Manda
3. Sığır
4. Koyun
5. Tavuk
Soru 9:B
Türkiye cumhuriyetinde 1980 yılına kadar olan sürede sanayileşme nasıl olmuştur?
1. İhracata yönelik
2. İthal ikameci
3. İhracat temelli
4. Otomotiv odaklı
5. Dışa Dönük
Soru 10:B
Döviz dar boğazını genişletmek ve ekonomide köklü değişimleri sağlamak için yürürlüğe konan; en kapsamlı istikrar programı hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
1. 24 Ocak 1981
2. 24 Ocak 1980
3. 24 Ocak 1982
4. 24 Ocak 1983
5. 24 Ocak 1979
Soru 11:C
Türkiye ekonomisinde tarım sektörünün GSYH içindeki payı son verilere göre (2011) % kaçtır?
1. 15.6
2. 12
3. 8.3
4. 9.7
5. 10.6
Soru 12:B
Türkiye ekonomisinde sanayi sektörünün GSYH içindeki payı son verilere göre (2011) % kaçtır?
1. 22
2. 19.2
3. 20.5
4. 27.6
5. 17
Soru 13:C
Aşağıdakilerden hangisi IMF türü geleneksel bir ortodoks daraltıcı politikanın önerisiolamaz?
1. Fiyat kontrollerinin kaldırılması
2. Sıkı gelirler politikası
3. İthalatın kotaya bağlanması
4. Sıkı para politikası
5. Devalüasyon
Soru 14:B
Dünya’da ilk kez kaç yılında ortaya çıkmıştır?
1. 1700
2. 1694
3. 1550
4. 1680
5. 1950
Soru 15:B
Aşağıdakilerden hangisi son dönemde Türkiye’nin ithalat kalemlerinde en fazla yer tutan kalemlerden biridir?
1. Hava taşıtlar, uzay araçları vd.
2. Mineral yakıtlar ve mineral yağlar
3. Demir veya çelikten eşya
4. Kağıt, karton ve kartondan eşya
5. Muhtelif kimyasal maddeler
Soru 16:B
Türkiye’de “ Cari işlemler açığı/GSYH ” görünümüne ilişkin aşağıda verilenlerden hangisiyanlıştır?
1. 2003-2008 arasında artış trendi sergilemiştir.
2. 90’lı yıllarda oranın en çok yükseldiği yıl 1999’dur.
3. 2008 ve 2009 yıllarında düşmüştür.
4. 2010 ve sonrasında artış eğilimine devam etmiştir.
5. 1991, 1994 ve 1998 yıllarında cari fazla görülmektedir.
Soru 17:E
Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörünün işlevleri arasında sayılamaz?
1. Tarım dışı sektörlerde üretilen mal ve hizmetlere talep yaratmak
2. İnsanların besin gereksinimlerini karşılamak
3. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olmak
4. Sanayi sektörüne hammadde sağlamak
5. Sadece tarım sektörüne istihdam sağlamak
Soru 18:A
Aşağıdakilerden hangisi AB Ortak Tarım Politikasına yönelik olarak Ortak Mali Sorumluluk İlkesinin kapsamındadır?
1. Ortak tarım politikalarına ilişkin tüm harcamaların üye ülkeler tarafından karşılanması
2. Üye ülkelerin tarımsal tüketim kalıplarını yakınlaştırmak
3. Tarımsal üretimin ülkeler arasında pay edilmesi
4. Üye ülkelerde tarımsal ürün fiyatlarının aynı olmasını sağlamak
5. Tarımsal üretim miktarının tek bir kurum tarafından planlanması
Soru 19:A
Aşağıdaki madenlerden hangisi Türkiye’de çıkarılmaz?
1. Altın
2. Doğal Gaz
3. Linyit
4. Petrol
5. Taşkömürü
Soru 20:D
Osmanlı devletinde ilk elektrik enerjisi üretim birimi hangi ilde kurulmuştur?
1. Manisa
2. Kayseri
3. Malatya
4. Adana
5. Bursa

 

TÜRKİYE EKONOMİSİ FİNAL NOTLARI
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan Sanayi Sektörü sınıflamaları ;
 İmalat Sanayi
 Madencilik Sanayi
 Elektrik Sektörü
 Su ve Gaz Sektörü
“İktisadımıza önem vermek zorundayız”(M.K.Atatürk) (Sanayileşmenin önemi)
İktisadi Müdafaa Kanunu : 1940 yılında çıkarılan ve sanayi kuruluşlarının neleri ne kadar üreteceklerini belirleyen, hükümete sınırsız yetkiler veren yasa.
>Devletçilik ilkesinin anayasaya girişi “1937” yılında olmuştur.
>Sanayi Devriminin başlangıcında buharla çalışan makinayı icat eden isim = “J. Watt”
>Osmanlı Devletinin ilk elektrik üretim birimi 1902 yılında Adana’da kurulmuştur.
>Yerli sermaye ile kurulan ilk özel banka 1924 yılında İş Bankası
>Sanayi ve Maadin Bankası 1925 yılında kurulmuştur.
>İlk İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 1923 yılında gerçekleştirilmiştir.
>Köylülerin ürettiği ürünlerden yaklaşık olarak %10 kadar alınan Aşar Vergisi 1925 yılında kaldırılmıştır.
>Türkiye Cumhuriyetinin ilk Sanayi Sayımı 1927 yılında yapılmıştır.
>1934 – 1938 = Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı(İthal ikameci üretim anlayışı – Etibank/Sümerbank kurulmuştur)
>1939 = İktisadi Savunma Planı
>1963 = Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
Birincil Sektör = Tarım
İkincil Sektör = Sanayi
Üçüncül Sektör = Hizmetler
>Ülkemizde yapı sektöründe en fazla paya sahip olan sektör “konut” sektörüdür.
>Hizmetler Sektöründe büyüme hızının negatif ölçüldüğü yıl 2009 yılıdır
>Mal ulaşımında en ucuz yöntem “Denizyolu”
>Mal ulaşımında en pahalı yöntem “Havayolu”
>2011 yılında inşaat sektörünün GSYH içerisindeki payı %5,9’dur
>Dünya Turizm örgütünün öngörüsüne göre 2020 yılında en çok turist çekecek bölge Avrupa’dır
>4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu 2001 yılında yürürlüğe girmiştir.
>Hizmet Sektörünün 2011 yılında GSYH’da payı %72,5’tur.
>Ülkemizde açılan ilk demiryolu hattı “İzmir – Aydın”
>Kabotaj Kanunu = 19 Nisan 1926
>Ülkemize en çok turist gönderen ülke “Almanya”
>Toptan Ticaret yapan işyerleri düşünüldüğünde ilk sırada “Gıda Malzemeleri Sektörü” yer alır.
>İlk Merkez Bankası 1694 yılında İngiltere’de kurulmuştur.
>Osmanlı Devletinde ilk Merkez Bankası İngiliz-Fransız ortaklığında ve Osmanlı Bankası adıyla 1863 yılında kurulmuştur.
>Dolarizasyon : Yerli paraya olan güvenin azalması
>Tersine Dolarizasyon : Yerli paraya olan güvenin artması
>Borç Krizleri : Borç ödemelerinin yapılamaması.
>Moratoryum : Dış borçların ödenemeyeceğinin ilanı.
>Ortodoks İstikrar Politikası = Sıkı Para, Sıkı Maliye, Sabit Kur
>Heterodoks İstikrar Politikası = Sıkı Para, Sıkı Maliye, Sabit Kur,Gelirler Politikası
>Ülkemizde ilk devalüasyon 1946 yılında gerçekleşmiştir.
>Cari İşlem Kalemleri
 Cari Transferler
 İthalat
 İhracat
 Hizmetler
>Kamu borçlarında en fazla borç aldığımız para birimi “dolar’dır”.
>2011 yılı itibariyle ihracatın ithalata oranı %56’dır
>Osmanlı İmparatorluğunun en çok dış borç aldığı iki ülke “Fransa ve İngiltere’dir”
>Ülkemizde iç borçlanmanın ana fon sağlayıcısı “Bankacılık Kesimi”
>2000 yılında rekor yabancı para açığı gerçekleşmiştir.(22 Milyar Dolar)
>Mart 2012 itibariyle altın rezervleri 11,5 Milyar Dolar’dır
>Merkez Bankasının kuruluşunda dış borç ABD’den alınmıştır.
>Osmanlı’da ilk dış borç 1854 yılında alınmıştır.
>Osmanlı’da moratoryum 1875 yılında gerçekleşmiştir.
>Karabük Demir Çelik fabrikasının kurulması için İngiltere’den borç alınmıştır.(16 Milyon Sterlin)
>Konvertibl = Diğer ülke paralarına serbestçe ve kolaylıkla çevrilebilen döviz.
>Efektif Kur = Sadece nakit döviz işlemleri için geçerli olan kur.
>Türk Lirasında altı sıfır 2005 yılında atılmıştır.

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir