İcra ve iflas hukuku soru cevap ders notları

İCRA İFLAS KANUNUİLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR

 1. İcra mahkemesi hakiminin reddi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 2. Ret talebinde bulunan kimse, dilekçesinde ret sebeplerini delilleri ile birlikte bildirmek zorundadır.
 3. İcra mahkemesi hâkimi reddedildiği takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki hükümler uygulanır.
 4. Red talebinin reddine ilişkin kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir
 5. Ret talebinin reddi hakkındaki karara karşı istinaf yoluna başvurulması halinde hakim bu davaya bakıp karar veremez.
 6. Ret talebinin reddi hakkındaki kararın kaldırılması hâlinde reddedilen hâkimin verdiği karar yerine getirilmez. Bu durumda dosya, bölge adliye mahkemesince icra mahkemesinin başka bir dairesine, o yerde icra mahkemesinin başka bir dairesi yoksa en yakın icra mahkemesine gönderilir.

CEVAP : İİK’nın 18.02.1965 tarih – 538 sayılı yasanın 7. maddesi ile ek ve 02.03.2005 tarih-5311 sayılı yasanın

 1. maddesi ile değişik 10/a maddesine göre; İcra mahkemesi hâkimi reddedildiği takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki hükümler uygulanır. Ret talebinde bulunan, dilekçesinde ret sebeplerini delilleri ile birlikte bildirmek zorundadır. Ret talebinin reddi hakkındaki karara karşı istinaf yoluna başvurulması, hâkimin işe bakıp karar vermesine engel değildir. Ret talebinin reddi hakkındaki kararın kaldırılması hâlinde reddedilen hâkimin verdiği karar yerine getirilmez. Bu durumda dosya, bölge adliye mahkemesince icra mahkemesinin başka bir dairesine, o yerde icra mahkemesinin başka bir dairesi yoksa en yakın icra mahkemesine gönderilir. 40 ıncı madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. Doğru cevap “D” şıkkıdır.
 2. Haczin aşağıdaki safhalarından hangisi alacaklının talebine gerek olmadan icra müdürü tarafından re’sen yapılır?
 3. A) Ödeme emri düzenlenmesi
 4. Satış
 5. E) Paraların paylaştırılması

CEVAP : İcra takibinin son safhası olan paraların paylaştırılması aşamasına geçilebilmesi için alacaklının bir talebine gerek yoktur. İcra müdürü satış sonucunda elde edilen paraları alacaklılara re’sen paylaştırır. Diğer şıklarda belirtilen işlemlerin yapılabilmesi alacaklının talebi şartına bağlıdır. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. İcra mahkemesi aşağıdaki taleplerden hangisini inceleme konusunda yetkili değildir?
 2. İstihkak davası B) İhalenin feshi talebi
 3. İtirazın iptali davası                                                           D) İtirazın kaldırılması talebi
 4. E) İcra dairesinin işlemlerine karşı yapılacak şikâyetler

CEVAP : İİK’nın 67. maddesinede düzenlenen İtirazın iptali davasına bakma yetkisi genel mahkemelere aittir.

Görevli mahkeme HUMK’un 1-8. maddelerine göre; yetkili mahkeme ise HUMK’un 9 ve devamı maddelerine göre belirlenir. Doğru cevap “C” şıkkıdır

 1. Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmsız takipte itiraz ve ödeme süreleri sırasıyla

aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

 1. 5-7 gün B)  7-10 gün                    C)  7-15 gün                               D) 15-7 gün E) 10-7 gün

CEVAP : İİK’nın 146. maddesine göre taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmsız takipte itiraz süresi, yedi gün; ödeme süresi ise, onbeş gündür. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. İflâsta pazarlıkla satışa karar verme yetkisi kural olarak aşağıdakilerden hangisine aittir?
 2. İflâs müdürü B) İflâs dairesi                                      C) İflâs idaresi
 3. İcra mahkemesi E) İkinci alacaklılar toplantısı

CEVAP : İcra hukukunda olduğu     gibi, iflâstaki normal satış usulü de açık         arttırma ile satıştır. Ancak İİK’nın 241.

maddesine göre  ikinci alacaklılar     toplantısı, masaya ait bazı taşınır veya taşınmaz         malların      pazarlık

yoluyla satılmasına karar verebilir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. İcra mahkemesi kararlarına karşı yapılacak istinaf başvurusu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 2. İstinaf başvurusu takibi durdurur
 3. İstinaf yoluna başvurulabilecek kararlar İİK’nda tahdidi olarak sayılmıştır
 4. İstinaf incelemesi istinaf yoluna başvurulan karara hasredilir
 5. İsitnaf incelemesi 15 gün içinde karara bağlanır
 6. Hiçbiri

CEVAP : İİK’nın 364/3. maddesine göre icra mahkemesi kararlarına karşı yapılacak istinaf başvurusu satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi icra emrinde bulunması gerekli kayıtlardan biri değildir?
 2. İlamın tarih ve numarası
 3. Hükmü veren mahkemenin ismi ve hükmolunan şeyin neden ibaret olduğu
 4. İcra emrine karşı kanun yoluna başvurulabileceği ihtarı
 5. Alacaklı ve borçlunun ve varsa mümesillerinin adları ve soyadları ile şöhret ve yerleşim yerleri
 6. İcra mahkemesinden veya istinaf veya temyiz yahut iadei muhakeme yoliyle ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması hakkında bir karar getirilmedikçe cebri icraya devam olunacağı kaydı

CEVAP : İİK’nın 24/2. maddesine göre icra emrinde; alacaklı ve borçlunun ve varsa mümesillerinin adları ve soyadları ile şöhret ve yerleşim yerleri hükmü veren mahkemenin ismi ve hükmolunan şeyin neden ibaret olduğu, ilamın tarih ve numarası ve icra mahkemesinden veya istinaf veya temyiz yahut iadei muhakeme yoliyle ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması hakkında bir karar getirilmedikçe cebri icraya devam olunacağı yazılır. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Çocukların teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrası icra müdürü ile birlikte

aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından görevlendirilecek bir uzmanın hazır bulundurulması

suretiyle yerine getirilir?

 1. Kızılay
 2. UNICEF
 3. Darülaceze
 4. Kimsesiz Çocukları Yetiştirme Kurumu
 5. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 gün ve 4949 sayılı yasa               ile ek 25/b maddesine göre Çocukların teslimine ve çocukla

kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrası, icra müdürü ile birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın, bunların bulunmadığı yerlerde bir eğitimcinin hazır bulunması suretiyle yerine getirilir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Genel haciz yoluyla takipte süresi içinde satış talebinde bulunulmaması aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açar?
 2. A) Takip düşer B) Haciz kalkar C)Dosya işlemden  kaldırılır
 3. İcra takibi ertelenir E) İcra takibi iptal edilir

CEVAP : İİK’nın 110. maddesine göre genel haciz yoluyla takipte, süresi içinde satış talebinde bulunulmaması halinde o mal üzerindeki haciz kalkar. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmsız takipte itiraz ve ödeme süreleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
 2. A) 7-7 gün B) 7-10 gün C)  7-15 gün D) 7-30 gün E) 15-30 gün

CEVAP : İİK’nın 149/b maddesine göre ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmsız takipte itiraz süresi, yedi gün;

ödeme süresi ise, otuz gündür. Burada itiraz, yalnız borca ilişkindir. İpotek hakkına itiraz edilemez. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. İcra ve İflas Kanunu’na göre, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen nihaî kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilmesi için dava konusu şeyin miktar veya değerinin en az kaç lira olması gereklidir?
 2. A) 1.001 B) 001                          C)   5.001                        D)  10.001               E)  100.001

CEVAP : İİK’nın 02.03.2005 tarih ve 5311 sayılı yasanın 25. maddesi ile değişik 364. maddesine göre; Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen ve miktar veya değeri onbin lirayı geçen nihaî kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Yukarıda belirtilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurma ve incelemesi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu durumda da 363 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanır. Temyiz yoluna başvurma, satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. 1- Masa alacaklıları
 • İflâs alacaklıları
 • Müflis

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri sıra cetveline itiraz davası açamaz?

 1. A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) Yalnız 3                      D) 1-3                     E)         1-2

CEVAP : İİK’nın 235. maddesine göre iflâstaki sıra cetveline itiraz davasını iflâs alacaklıları ve mülkiyet dışındaki istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişiler açabilir. Müflisin ve masa alacaklılarının sıra cetveline itiraz davası açma yetkisi bulunmamaktadır.          Doğru cevap                                                                     “D” şıkkıdır.

 1. İcra mahkemesinin hukuk işlerine ilişkin kararlarına karşı istinaf        yoluna başvuru süresi ne kadardır?
 2. 3 gün B) 7 gün                           C) 8 gün                          D) 10 gün               E)         15 gün

CEVAP : İİK’nın 363/1. maddesine göre icra mahkemesinin hukuk işlerine ilişkin kararlarına karşı istinaf yoluna başvuru süresi kararın tefhim veya tebliğinden itibaren on gündür. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Hacizde istihkak davasına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 2. İcra mahkemesinde açılır.
 3. Basit yargılama usulü uygulanır ve duruşma yapılması zorunludur.
 4. Dava süresince satış isteme süreleri işlemez.
 5. İcra mahkemesinin kararı maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez.
 6. Dava reddedilirse mal üzerindeki haciz kalkar.

CEVAP : İcra mahkemesinin kararları kural olarak maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez. Ancak bunun iki istisnası bulunmaktadır. Bunlar; a) İstihkak davası sonucunda verdiği kararlar b) İhalenin feshi talebinin reddine ilişkin kararlardır. Bu kararlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Konkordato’nun tasdik edilmiş olması sebebine dayanan iflâsın kaldırılması talebi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?
 2. Alacaklılar B) Müflis                                                    C) İflâs dairesi
 3. İflâs idaresi E) İcra mahkemesi

CEVAP : Bütün alacaklıların taleplerini geri almış olması ve bütün alacakların itfa edilmiş olması sebeplerine dayanan iflâsın kaldırılması talebi, müflis tarafından ticaret mahkemesine yapılır. Konkordatonun tasdik edilmiş olması sebebine dayanan iflâsın kaldırılması talebi ise müflis tarafından değil, iflâs idaresi tarafından yapılır (İİK Md. 309/5) Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. İhtiyati haciz kararına itiraz üzerine bölge adliye mahkemesince verilen karara karşı aşağıdaki kanun yollarından hangisine başvurulabilir?
 2. Temyiz
 3. Karar düzeltme
 4. Yargılamanın yenilenmesi
 5. Yargıtay C. Başsavcısının itirazı
 6. İstinaf incelemesi sonucunda verilen karar kesindir, herhangi bir kanun yoluna başvurulamaz.

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile ek ve 02.03.2005 tarih-5311 sayılı yasanın 17.

maddesi ile değişik 265/5. maddesine                göre, itiraz   üzerine    verilen     karara karşı istinaf yoluna

başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği          karar kesindir. İstinaf

yoluna başvuru, ihtiyatî haciz kararının icrasını durdurmaz. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. İcra müdürünün, borçluya ait bir taşınmazı kanuna aykırı bir şekilde haczetmesi durumunda borçlu,

haciz işlemine ne kadar süre içinde itiraz edebilir?

 1. Haczi öğrendiği andan itibaren 10 gün içinde
 2. Haczi öğrendiği andan itibaren 7 gün içinde
 3. Haczi öğrendiği andan itibaren 2 hafta içinde
 4. Haczi öğrendiği andan itibaren 1 ay içinde
 5. Kanuna aykırılık nedeniyle şikâyet süresizdir.

CEVAP : İİK’nın 16. maddesine göre icra dairesinin kanuna aykırı, hadiseye uygun olmayan işlemlerine karşı şikâyet süresi; şikâyet edenin, şikâyet konusu işlemi öğrendiği günden itibaren yedi gündür. Bu nedenle doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takiplerde süresi içinde rehnin paraya çevrilmesi talep edilmezse aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğar?
 2. A) Haciz kalkar B) Takip düşer C) Dosya işlemden kalkar
 3. D) Takip ertelenir E) Takip iptal edilir.

CEVAP : İİK’nın 150/e maddesine göre rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takipte alacaklı, süresi içinde rehinli taşınır veya taşınmazın satışını istemezse, yapmış olduğu rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip düşer. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Borçlunun borcunun bulunmadığını ispat için açacağı davaya ne ad verilir?
 2. A) Alacak davası B) Menfi tespit davası C) İstihkak davası
 3. D) Men davası E) Tazminat davası

CEVAP : İİK’nın 72/1. maddesine göre bu davaya menfi tespit davası denir. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. İstinaf başvurursunun yasal süre geçtikten sonra yapılması
 2. İstinaf yoluna başvurulmasına olanak bulunmayan bir karara karşı istinaf başvurusunda bulunulmuş olması
 • İstinaf başvurusunun, vazgeçme nedeniyle itiraz veya şikâyetin reddine yahut süresi geçmiş bir şikâyete ilişkin olması

Yukarıdaki hallerin hangisi yada hangilerinde istinaf başvurusunun reddine karar verilebilir?

 1. A) Yalnız I B) Yalnız                        II    C)                Yalnız III  D)    I           –    III E)        I               –              II              –              III

CEVAP : İİK’nın 2/3/2005 tarih ve 5311 sayılı yasanın 26. maddesi ile değişik 365. maddesine göre, istinaf yoluna başvurma, yasal süre geçtikten sonra yapılır veya istinaf yoluna başvurulmasına olanak bulunmayan bir karara veya vazgeçme nedeniyle itiraz veya şikâyetin reddine yahut süresi geçmiş bir şikâyete ilişkin olursa, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ilgili hükümleri gereğince istem icra mahkemesince reddedilir. İstinaf yoluna başvuran kişi ret kararını kabul etmezse, istinaf dilekçesi diğer tarafa tebliğ edildikten sonra, karar sureti                                                           ve verilirse      cevap dilekçesiyle              birlikte yetkili  bölge  adliye

mahkemesine gönderilir. Şu kadar ki bu           hâlde satış dahil hiçbir icra işlemi durmaz.            Bölge  adliye

mahkemesi, birinci fıkra kapsamına girdiği      hâlde reddine karar verilmemiş    başvuruyu geri çevirmeyip

doğrudan kesin karara bağlar. Doğru cevap    “E” şıkkıdır.

 1. Kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolunda şikâyetin yapılacağı mercii aşağıdakilerden hangisidir?
 2. İcra dairesi B) İflâs dairesi                                        C) İflâs idaresi
 3. İcra mahkemesi E) Ticaret mahkemesi

CEVAP : İİK’nın 172. maddesine göre kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolunda ödeme emrine şikâyet, dilekçe ile icra dairesine yapılır ve İİK’nın 174. maddesine göre bu şikâyet ticaret mahkemesince incelenir. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. Tapu veya Gemi sicil dairesi
 2. Türkiye Bankalar Birliği
 • Türk Patent Enstitüsü

“İcra İflas Kanunu’nun 44. maddesine göre; Ticareti terk eden tacir 15 gün içinde keyfiyeti, kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur”

Mal beyanını alan merci keyfiyeti yukarıdakilerden hangisi yada hangilerine bildirmekle yükümlüdür?

 1. Yalnız I B) Yalnız II                                        C) Yalnız III
 2. I – II E) I – II – III

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 gün ve 4949 sayılı yasa ile değişik 44/4. maddesine göre; Mal beyanını alan merci keyfiyeti tapu veya gemi sicil daireleri ile Türk Patent Enstitüsüne bildirir. Bu bildiri üzerine sicile, temlik hakkının 2 ay süre ile tahdit edilmiş bulunduğu şerhi verilir. Keyfiyet ayrıca Türkiye Bankalar Birliğine de bildirilir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi borçlunun konkordato mühleti içinde yapamayacağı işlemlerden biri

değildir?

 1. Kefil olmak
 2. Mallarını rehnetmek
 3. İvazsız tasarruflarda bulunmak
 4. Değerli taşınır malları satmak
 5. Taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını devretmek ve takyit etmek

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile değişik 290/2. maddesine göre borçlu, icra mahkemesinin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez ve takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Aksi halde yapılan işlemler hükümsüzdür. Müflisin, konkordato mühleti içinde taşınır malları satmasını engelleyici herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Genel haciz yoluyla takipte itiraz ile şikâyet arasında aşağıdakilerden hangisi bakımından herhangi

bir fark bulunmamaktadır?

 1. Süre bakımından
 2. Başvuru sebepleri bakımından
 3. Başvurunun takibe etkisi bakımından
 4. Başvurunun yapılacağı makam bakımından
 5. Başvuru hakkına sahip olanlar bakımından

CEVAP : Genel haciz yoluyla takipte itiraz, icra dairesine; şikâyet, icra mahkemesine yapılır. İtiraz, icra takibini kendiliğinden durdurur; şikâyet durdurmaz. İtiraz sebepleri daha çok takip konusu yapılan alacağa ilişkindir. Şikâyet ise, icra müdürünün icra iflâs hukukuna ilişkin hükümleri uygulamadığı veya yanlış uyguladığına ilişkindir. İtirazda bulunmak hakkı yalnız borçluya aittir, oysa şikâyet yoluna, bu yola başvurmakta hukuki menfaati bulunan alacaklı ve üçüncü kişiler de başvurabilir. Süre bakımından hem itiraz hem de şikâyet süresi 7 gündür. Ancak sürelerin işlemeye başladığı tarihler faklıdır, itiraz süresi tebliğ ile; şikâyet süresi ise öğrenme ile başlar. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. İkinci alacaklılar toplantısının yapılabilme şartı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Sıra cetvelinin kesinleşmesi
 3. Pay cetvelinin kesinleşmesi
 4. İflâs kararının kesinleşmesi
 5. Malların satışının yapılması
 6. İflâsın kapanması kararının verilmesi

CEVAP : İİK’nın 164/2. maddesine göre ikinci alacaklılar toplantısının yapılabilmesi için, iflâs kararının kesinleşmiş olması şarttır. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Birden fazla asliye mahkemesi olan yerlerde icra dairelerini bir arada bulundurmaya ve aynı icra mahkemesine bağlamaya yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
 2. İcra hakimi
 3. Adalet Bakanlığı
 4. İçişleri Bakanlığı
 5. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
 6. Adli yargı adalet komisyonu başkanlığı

CEVAP: İİK’nın 1/son maddesine göre, bu merci, Adalet Bakanlığı’dır. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi icra dairesinin olumsuz yükümlülüklerinden biridir?
 2. Her takibe ilişkin bir dosya düzenlemek
 3. Tutanak düzenlemek
 4. Para ve değerli eşyanın tevdii
 5. Yapılan ödemeleri kabul etmek
 6. Kendilerinin ve yakınlarının işlerini görememek

CEVAP : A, B, C ve D şıklarında düzenlenen yükümlülükler icra dairelerinin olumlu yükümlülüklerindendir. İcra dairelerinin olumsuz yükümlülükleri ise şunlardır; a) Kendilerinin ve yakınlarının işlerini görme yasağı b) Kendi kendileri ile akit yapma yasağı. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Taşınır mallar ve alacaklar için satış isteme süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
 2. Takip talebinden itibaren 1 yıl
 3. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl
 4. Haczin kesinleşmesinden itibaren 1 yıl
 5. İtirazın kaldırılması talebinden itibaren 1 yıl
 6. İtirazın iptali talebinden itibaren 1 yıl

CEVAP : İİK’nın 106. maddesine göre hacizli taşınır mallar ve alacaklar için satış isteme süresi, kesin hacizden itibaren bir yıldır. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Hacizde taşınmaz üzerindeki istihkak iddialarını incelemekle yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Alacaklının yerleşim yeri mahkemesi
 3. Borçlunun yerleşim yeri mahkemesi
 4. Hacizli malın bulunduğu yer mahkemesi
 5. İcra dairesinin bulunduğu yer mahkemesi
 6. İstihkak iddiasında bulunanın bulunduğu yer mahkemesi

CEVAP : Hacizde istihkak davası için görevli yargı yeri, icra mahkemesidir. Her ne kadar HUMK’un 512.

maddesinde mahkeme denilmekte ise de bunu İİK’nın 97 ve 99. maddeleri karşısında icra mahkemesi şeklinde anlamak gerekir. Bu nedenle istihkak iddialarını inceleyecek yetkili merci, icra takibinin yapılmakta olduğu veya hacizli malın bulunduğu yerdeki icra mahkemesidir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi icra ile iflâs arasındaki farklardan biri değildir?
 2. İflâs, sadece tacirler hakkında uygulandığı halde; icra, bütün borçlular hakkında uygulanır.
 3. İcrada her alacaklının ayrı takip yapması gerekirken iflâs halinde bir alacaklı takip yapsa bile iflâs kararından borçlunun tüm alacaklıları yararlanır.
 4. İcrada önce haciz koyduran alacaklının sonrakilere göre öncelik hakkı bulunduğu halde iflâsta alacaklılar arasında eşitlik vardır.
 5. İcrada haczedilen malların satışını icra mahkemesi, iflâsta ise iflâs dairesi yapar.
 6. İcrada alacaklının takip yapması şart iken; iflâsta, iflâsa tabi borçlu ticaret mahkemesinden iflâsını talep edebilir.

CEVAP : İcrada haczedilen mallar, resmi bir organ olan icra dairesi tarafından satılır ve satış bedeli icra dairesi tarafından alacaklıya ödenir. Oysa iflâsta, müflisin iflâs masasına giren malları alacaklılar tarafından önerilen ve icra mahkemesince seçilen özel kişilerden kurulu özel bir iflâs organı olan iflâs idaresi tarafından tasfiye edilir ve paralar yine iflâs idaresi tarafından alacaklılara paylaştırılır. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi ilâm niteliğindeki belgelerden değildir?
 2. Temyiz kefaletnamesi
 3. İstinaf kefaletnamesi
 4. İcra dairesindeki kefalet
 5. Mahkeme huzurunda yapılan sulh
 6. Onama biçimindeki noter senedi

CEVAP : İlâm niteliğindeki belgeler İİK’nın 38. maddesinde sayılmış olup bunlar; a) Yukarıda A, B, C ve D şıklarında belirtilen belgeler b) İstinaf kefaletnameleri c) Kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içeren düzenleme biçimindeki noter senetleridir. Onama biçimindeki noter senetleri ilâm niteliğinde değildir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. İflâsın kapanması kararıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 2. Kapanma kararıyla birlikte iflâs idaresinin görevi sona erer.
 3. Kapanma kararını iflâs dairesi ilân eder.
 4. Kapanma kararından sonra masaya alacak yazdırılamaz.
 5. Kapanma kararıyla birlikte müflisin “müflislik” sıfatı kendiliğinden ortadan kalkar.
 6. Kapanma kararına karşı, karardan itibaren 10 gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir.

CEVAP : İflâsın kapanması ile müflisin müflislik sıfatı kendiliğinden kalkmaz. Müflis, bu sıfatının kalkması için İİK’nın 312-316. maddeleri arasında düzenlenen itibarın iadesi yoluna başvurmalıdır. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. İcra dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan zarara karşı açılacak tazminat davası için öngörülen zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Fiilden itibaren 1 yıl B) Zarardan itibaren 1 yıl
 3. Fiilden itibaren 5 yıl D) Zarardan itibaren 5 yıl
 4. Zararın öğrenilmesinden itibaren 1 yıl

CEVAP : İİK’nın 7. maddesine göre icra dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan zarara karşı açılacak tazminat davası, zarar gören kişinin, zararı öğrendiği günden itibaren bir yıl ve her halde zararı doğuran işlem veya davranışın yapıldığı tarihten itibaren on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Aşağıdaki ilâmlı icraların hangisinde, ilâm hükmü yerine getirildikten sonra borçlunun, ilâm

hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunması halinde mahkemeden ayrıca hüküm almaya

gerek kalmadan önceki ilâm hükmü tekrar zorla yerine getirilir?

 1. Taşınır teslimine ilişkin ilâmların icrası
 2. Taşınmazların tahliye ve teslimine ilişkin ilâmların icrası
 3. İrtifak hakkına ilişkin ilâmların icrası
 4. Bir şeyin yapılmasına veya yapılmamasına ilişkin ilâmların icrası
 5. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması hakkındaki ilâmların icrası

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 gün ve 4949 sayılı yasa ile ek 30/4. maddesine göre; Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâm hükmü yerine getirildikten sonra borçlunun, ilâm hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunması halinde mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan önceki ilâm hükmü tekrar zorla yerine getirilir. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. İcra ve iflas dairelerinin oluşturulmasında aşağıdaki mahkemelerden hangisinin yargı çevresi esas alınmıştır?
 2. Sulh mahkemesi B) Asliye mahkemesi                                 C) Ağır ceza mahkemesi
 3. Çocuk mahkemesi E) Bölge adliye mahkemesi

CEVAP : İİK’nın 1. ve 2. maddelerine göre icra iflas dairelerinin oluşumunda asliye mahkemesinin yargı çevresi dikkate alınmıştır. İİK’nın 1. maddesine göre; “Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur. ..”, yine İİK’nın 2. maddesine göre; “Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde lüzumu kadar iflas dairesi bulunur. ..” Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. İcra mahkemesinin aşağıdaki kararlarından hangisine karşı yargılamanın iadesi yoluna

başvurulabilir?

 1. Şikâyet üzerine verilen kararlar
 2. İtirazın kaldırılması talebinin reddine ilişkin kararlar
 3. İflâs idaresi görevlilerinin seçilmesine ilişkin kararlar
 4. İhalenin feshi talebinin kabulüne ilişkin kararlar
 5. İstihkak davası sonunda verilen kararlar

CEVAP : İcra mahkemesinin kararları kural olarak maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez. Bu nedenle icra mahkemesinin kararlarına karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurulamaz. Ancak bu kuralın iki istisnası bulunmaktadır. Bunlar; a) İstihkak davası sonucunda verdiği kararlar b) İhalenin feshi talebinin reddine ilişkin kararlardır. Bu kararlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil ettiğinden bunlara karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurulabilir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Hacizden önceki taksitle ödemeye ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 2. Alacaklının kabulüne bağlıdır
 3. Taksitlerin miktarı ve ödeme tarihlerinin belirli olması gerekir
 4. Anlaşma icra takibini kendiliğinden durdurmaz, icra mahkemesinin kararı gerekir
 5. Satış isteme süreleri işlemez
 6. Borçlu, taksitlerden birini ödemezse alacaklı haciz isteyebilir

CEVAP : İİK’nın 78/2. maddesine göre hacizden önceki taksitle ödeme anlaşmasının yapılması icra takibini kendiliğinden durdurur. Ancak bunun için anlaşmanın icra dairesinde yapılmış olması gerekir. Aksi halde icra takibi durmaz ve İİK’nın 78/2 ve 340. maddeleri uygulanmaz. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi resmi iflâs organlarından biri değildir?
 2. A) İcra dairesi B) İflâs dairesi C) İcra mahkemesi
 3. Ticaret mahkemesi E) İflâs idaresi

CEVAP : İİK’nın 226. maddesinde düzenlenen iflâs idaresi, resmi iflâs organlarından biri olmayıp iflâsın özel organlarından biridir. diğer şıklarda belirtilenler ise asıl resmi iflâs organlarıdır. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Adi iflâs tasfiyesi iflâsın açılmasından itibaren en geç ne kadar süre içinde bitirilmesi gerekir?
 2. A) 1 ay B) 2 ay C) 3 ay                          D) 6 ay                    E) 1 yıl

CEVAP : İİK’nın 256. maddesine göre adi iflâs tasfiyesinin, iflâsın açılmasından itibaren altı ay içinde bitirilmesi gerekir. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. 1- Bütün alacaklıların taleplerini geri almış olması
 • Bütün borçların itfa edilmiş olması
 • Konkordato’nun tasdik edilmiş olması

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri iflâsın kaldırılması sebeplerindendir?

 1. Yalnız 1 B) Yalnız 2                      C) 1-2                            D) 2-3                      E) 1-2-3

CEVAP : Yukarıda belirtilen her üç hal de İİK’nın 182. maddesine göre iflâsın kaldırılma sebepleridir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi genel şikâyet sebebidir?
 2. İşlemin hadiseye uygun olmaması
 3. Bir hakkın yerine getirilmemesi
 4. Bir hakkın sebepsiz sürüncemede bırakılması
 5. İşlemin kanuna aykırı olması
 6. Hepsi

CEVAP : Genel şikâyet sebebi, işlemin kanuna aykırı olmasıdır. Yukarıda A, B ve C şıklarında belirtilenler ise özel şikâyet sebepleridir. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. İcra iflas dairesi görevlilerinin kusurları nedeniyle verdikleri zarardan dolayı açılacak tazminat davalarıyla ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 2. Dava, ancak idare aleyhine açılabilir
 3. Davaya idare mahkemelerinde bakılır
 4. Dava, davacının zararı öğrendiği günden itibaren 1 yıl ve her halde zararı doğuran işlem veya davranışın yapıldığı tarihten itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde açılmalıdır.
 5. Devletin, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunan görevlilere rücu hakkı saklıdır
 6. Davaya bakmakla yetkili mahkeme, zarara neden olan icra müdürünün hukuka aykırı işlemi yaptığı yer veya davalı idarenin bulunduğu yer olan Ankara Mahkemesidir.

CEVAP : İİK’nın 5. maddesine göre, icra ve iflas dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları, ancak idare aleyhine açılabilir. Devletin, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunan görevlilere rücu hakkı saklıdır.Bu davalara adliye mahkemelerinde bakılır. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Hacizden sonraki taksitle ödemeye ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 2. Alacaklının kabulüne bağlıdır.
 3. Her taksit borcun 1/4’ünden az olmamalı ve ilk taksit derhal ödenmelidir.
 4. İcra takibi kendiliğinden durur.
 5. Satış isteme süreleri işlemez.
 6. Borçlu, taksitlerden birini ödemezse satış yapılır.

CEVAP : Hacizden sonraki taksitle ödeme, alacaklının muvafakatine tabi değildir. İİK’nın 111. maddesinde öngörülen şartların gerçekleşmesi ile icra takibi kendiliğinden durur. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. 1- Birinci alacaklılar toplantısı
 • İkinci alacaklılar toplantısı
 • İflâs idaresi
 • İflâs dairesi

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri özel iflâs organlarıdır?

 1. Yalnız 3 B)     Yalnız                      4                              C) 1-2    D)                   3-4        E)              1-2-3

CEVAP : Asıl resmi iflâs organları yalnız iflâs işleri için kurulmuş olan veya asıl görevleri arasında iflâs işleri de bulunan resmi organlardır. Bunlar; a) icra dairesi b) İflâs dairesi c) İcra mahkemesi d) Ticaret mahkemesi e) Yargıtay 12. ve 19. Hukuk Daireleridir. İflâsın özel organları ise şunlardır; a) Birinci alacaklılar toplantısı b) İkinci alacaklılar toplantısı c) İflâs idaresi. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi iflâsın kaldırılmasının sonuçlarından biri değildir?
 2. Müflislik sıfatı kendiliğinden sona erer.
 3. İflâs idaresinin görevi sona erer.
 4. İflâs kararının kesinleşmesiyle durmuş olan takipler iflâsın kaldırılması kararı ile düşer.
 5. Müflis, iflâs dairesinin açtığı davaları takip edip etmemekte serbest kalır.
 6. İflâsın açılmasıyla ortaya çıkan hüküm ve sonuçlar ortadan kalkar.

CEVAP : İflâsın kaldırılması ile eski müflis, iflâstan önce derdest olan ve taraf bulunduğu hukuk davalarına devam edebilir. Takipler, iflâsın kaldırılması kararı ile düşmez. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Aşağıdaki mallardan hangisinin haczi, takibin yapıldığı icra dairesince kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da yapılabilir?
 2. Hayvanlar B) Taşınır mallar                                            C)             Yetişmemiş mahsuller
 3. Taşınmaz mallar E) Para, banknot gibi kıymetli evrak

CEVAP : 17.07.2003 gün ve        4949    sayılı yasa ile değişik 79/2. maddesine göre;   resmi sicile kayıtlı malların  haczi,

takibin yapıldığı icra dairesince kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da yapılabilir. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Aşağıdaki şikâyet sebeplerinden hangisinde şikâyet süreye tabidir?
 2. Ödeme emri tebliğ edilmeden haciz yapılması
 3. Bir hakkın yerine getirilmemesi
 4. Bir hakkın sebepsiz sürüncemede bırakılması
 5. İşlemin kanuna aykırı olması
 6. İşlemin kamu düzenine aykırı olması

CEVAP : İşlemin kanuna aykırı olması halinde şikâyet süresi, işlemin öğrenilmesi tarihinden itibaren yedi gündür. Diğer şıklarda belirtilen hallerde, şikâyet herhangi bir süreye tabi değildir. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Taşınır malların satışı, satış talebinden itibaren ne kadar süre içinde yapılmalıdır?
 2. 7 gün B) 15 gün                           C)      1                        ay                    D) 2 ay E)   6 ay

CEVAP : İİK’nın 112/1. maddesine göre taşınır malların satışı, satış talebinden itibaren bir ay içinde yapılmalıdır. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. İflâs davasına bakan ticaret mahkemesi aşağıdaki hususlardan hangisini kendiliğinden inceleme yetkisine sahip değildir?
 2. Mahkemenin görevli olup olmadığını
 3. Mahkemenin yetkili olup olmadığını
 4. Borçlunun tacir olup olmadığını
 5. İflâs davasının süresinde açılıp açılmadığını
 6. Borcun zamanaşımına uğrayıp uğramadığını

CEVAP : Ticaret mahkemesi, alacağın esası hakkında bir incelemeye girişmez. Alacağı mevcut kabul ederek, yalnız şekli hususları incelemekle yetinir. Bu nedenle borcun zamanaşımına uğrayıp uğramadığını inceleme konusu yapamaz. Diğer şıklarda belirtilen hususları inceleme yetkisine sahiptir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi iflâsa tabi değildir?
 2. Amacına varmak için ticari işletme işleten dernekler
 3. Miras şirketi
 4. Ticaret şirketleri
 5. Aile şirketi
 6. Donatma iştiraki

CEVAP : Hukukumuzda kural olarak yalnız tacirler iflâsa tabidir. Ancak bu kuralın istisnaları İİK’nın 143/1.

maddesinde belirtilmiş olup bunlar; 1) TTK gereğince tacir sayıldıkları için iflâsa tabi olan kişiler; A) Gerçek kişiler; aa) Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işletenler (tacirler) bb) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını sirküler, gazete, radyo, tv ve sair ilân vasıtaları ile halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline kaydettirerek durumu ilân etmiş kimseler, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayıldıklarından bu şahıslar cc) Ticaretten men edilmiş olmalarına rağmen ticari işletme işletenler B) Tüzelkişiler; aa) Ticaret şirketleri bb) Amacına varmak için bir ticari işletmeyi işleten dernekler cc) Kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümleri dairesinde idare edilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, vilayet ve belediye gibi kamu tüzelkişileri tarafından kurulan teşekkül ve müesseseler 2) Tacir olmadıkları halde TTK gereğince tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunan kişiler; a) Bir ticari işletme açmış gibi ister kendi adına ister bir adi şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına işlemlerde bulunan kimse b) Donatma iştiraki 3) Tacir olmadıkları halde özel kanun hükümlerine göre iflâsa tabi bulunan kimseler; a) Ticareti terk edenler b) Kollektif şirket ortakları c) Komandit şirket ortakları d) Miras şirketi (tereke) e) Bankalar Kanunu’na göre kanuna aykırı karar ve işlemleri ile bankanın iflâsına neden olan bir bankanın yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve imzaları bankayı ilzam eden memurlar. Aile şirketi iflâsa tabi değildir. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Konkordato komiserini tayin etme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
 2. A) Hükümet B) Ticaret mahkemesi C) İcra mahkemesi
 3. İflâs idaresi E) İflâs dairesi

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile değişik 287/2. maddesine göre konkordato komiserini tayin etme yetkisi icra mahkemesine aittir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Gecikmiş itiraz en son ne zamana kadar yapılabilir?
 2. Hüküm verilinceye kadar B)  Yargılama bitinceye kadar
 3. İcra takibi sonuçlanıncaya kadar D)  Paraya çevirme işlemi bitinceye kadar
 4. Hüküm kesinleşinceye kadar

CEVAP : İİK’nın 65. maddesine göre gecikmiş itiraz engelin kalktığı tarihten itibaren üç gün içinde ve en geç borçlunun haczedilmiş bütün mallarını paraya çevirme işlemi bitinceye kadar yapılabilir. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi hileli iflâs hallerinden biri değildir?
 2. Alacaklıların zararına, gerçeğe aykırı makbuzlar verilmesi
 3. Muvazaalı satışlar, muameleler veya bağışlar yapılması
 4. Ziyanlar için makul sebep gösterilememesi
 5. Konkordato sözleşmesi dışında alacaklıya özel menfaat temin edilmesi
 6. Alacaklıların müşterek rehni durumundaki malların tamamen veya kısmen kaçırılması, gizlenmesi

CEVAP : Hileli iflâs halleri İİK’nın 311. maddesinde misal olmak üzere sayılmıştır, bunlar tahdidi değildir. Ancak ziyanlar için makul sebep gösterilememesi hali İİK’nın 310. maddesinde tahdidi olarak sayılan taksiratlı iflâs hallerinden biridir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. 1- Karar verildikleri zaman bakımından
 • Müflislik sıfatına etkisi bakımından
 • İflâsı sona erdirmesi bakımından

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri bakımından iflâsın kapanması ile kaldırılması arasında

herhangi bir fark bulunmamaktadır?

 1. A) Yalnız 1 B) Yalnız 2                     C) Yalnız 3                    D)   1-2                    E)   1-2-3

CEVAP : İflâsın kapanmasına, bütün masa mallarının tasfiyesinden ve elde edilen paraların alacaklılara dağıtılmasından sonra; iflâsın kaldırılmasına ise, iflâs tasfiyesi devam ederken alacaklıların muvafakati veya bütün borçların ödenmesi üzerine karar verilir. İflâsın kaldırılması ile müflislik sıfatı kendiliğinden sona erer; oysa iflâsın kapanması bu sıfatı kendiliğinden kaldırmaz. Bu ancak, itibarın iadesi yoluna başvurulması ile kaldırılabilir. Hem iflâsın kapanması hem de kaldırılması iflâsı sona erdirir, bu bakımdan benzerlik arz ederler. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Adi ve taksiratlı müflisin itibarının iadesine aşağıdaki merciilerden hangisi karar verir?
 2. Asliye ceza mahkemesi B) Ağır ceza mahkemesi                               C) Ticaret mahkemesi
 3. İflâs dairesi E) İcra mahkemesi

CEVAP : İİK’nın 313 ve 314. maddelerine göre adi ve taksiratlı müflisin itibarının yerine getirilmesine iflâsa karar vermiş olan ticaret mahkemesi karar verir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi talik hallerinden biri değildir?
 2. İcra müdürünün görevden uzaklaştırılması
 3. Borçlunun babasının ölümü
 4. Borçlunun askere gitmesi
 5. Borçlunun ağır hasta olması
 6. Borçlunun ölümü

CEVAP : Talik (erteleme) halleri İİK’nın 52-55. maddelerinde belirtilmiş olup bunlar; a) Borçlunun yakınlarından birinin ölümü b) Borçlunun ölümü c) Borçlunun tutuklu veya hükümlü olması d) Borçlunun asker olması e) Borçlunun ağır hastalığı f) Özel talik halleri; aa) Konkordato mühleti bb) Fevkalâde hallerde mühlet ve tatildir. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. İntifa hakkı ve hisse satışında satışın nasıl yapılacağını aşağıdakilerden hangisi kararlaştırır7?
 2. A) İcra dairesi B) İcra müdürü C) İcra mahkemesi
 3. Ticaret mahkemesi E) Genel mahkemeler

CEVAP : İİK’nın 121. maddesine göre intifa hakkı ve hisse satışında icra müdürü satışın nasıl yapılacağını icra mahkemesinden sorar ve satışın nasıl yapılması gerektiği icra mahkemesi tarafından kararlaştırılır. Oysa haczedilen taşınır ve taşınmaz malların satışında icra müdürü satışın nasıl yapılacağına kendisi karar vermekteydi. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Genel iflâs yolunda iflâs ödeme emrine itirazın kaldırılması taleplerini aşağıdakilerden hangisi inceler?
 2. A) İcra dairesi B) İflâs dairesi C) İflâs idaresi
 3. İcra mahkemesi E) Ticaret mahkemesi

CEVAP : İİK’nın 156. maddesine          göre genel iflâs yolunda, iflâs    ödeme         emrine itirazın kaldırılması taleplerini

inceleme yetkisi ticaret mahkemesine aittir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Hileli müflisin itibarının iadesine aşağıdaki merciilerden hangisi karar verir ?
 2. A) Asliye ceza mahkemesi B) Ağır ceza mahkemesi C) Ticaret mahkemesi
 3. İflâs dairesi E) İcra mahkemesi

CEVAP : İİK’nın 312 ve CMUK’un 416-420. maddelerine göre hileli müflisin itibarının yerine getirilmesine karar verme yetkisi, müflisin yerleşim yerinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesidir. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. “Bir yerde birden fazla icra dairesi varsa bu daireler arasındaki ilişki işbölümü ilişkisidir.”

İcra daireleri arasındaki bu işbölümü ilişkisi aşağıdakilerden hangisi tarafından düzenlenir?

 1. A) Nöbetçi icra dairesi B) Ticaret mahkemesi C) İcra       mahkemesi
 2. Asliye hukuk mahkemesi E) Yargıtay

CEVAP : Birden çok icra dairesi bulunan yerlerde, daireler arasındaki iş dağıtımı icra mahkemesi tarafından yapılır. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. İcra ve İflas Kanunu’na göre, duruşma yapılmayan işlerde icra mahkemesi, işin kendisine geldiği tarihten itibaren en geç ne kadar süre içinde karar vermelidir?
 2. A) 7 gün B) 10 gün                       C)   15 gün                    D)     30 gün E) 2 ay

CEVAP : İİK’nın 18/3. maddesine göre; icra mahkemesi, şikâyet konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama yapmasına ve duruşma yapılmasına gerek olup olmadığını takdir eder; duruşma yapılmasını uygun gördüğü takdirde ilgilileri en kısa zamanda duruşmaya çağırır ve gelmeseler bile gereken kararı verir.

Duruşma yapılmayan işlerde icra mahkemesi, işin kendisine geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde kararını verir. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Taşınmaz malların açık arttırma ile satımında aşağıdakilerden hangisi tapu sicilinin işlevini yerine getirir?
 2. A) Mükellefiyetler listesi B) Pay cetveli C) Pay defteri
 3. Sıra cetveli E) Hazirun cetveli

CEVAP : Taşınmaz malların açık arttırma ile satımında tapu sicilinin işlevini, mükellefiyetler listesi yerine getirir.

Bu listenin bir diğer işlevi de satış bedelinin paylaştırılması şeklini gösteren bir sıra cetveli olmasıdır. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. Genel iflâs yolunda şikâyetin yapılacağı merci aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Ticaret mahkemesi B) İcra dairesi                                                C) İflâs dairesi
 3. İflâs idaresi E) İcra mahkemesi

CEVAP : Genel iflâs yolunda şikâyetin yapılacağı yer, icra mahkemesidir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Hakkında borç ödemeden aciz belgesi düzenlenmiş bir borçta alacaklı, mirasın açılmasından itibaren

ne kadar süre içerisinde hakkını aramamış ise borçlunun mirasçıları, borcun zamanaşımına

uğradığını ileri sürebilme hakkını kazanırlar ?

 1. A) 1 Yıl B) 2 Yıl C) 5 Yıl                             D)    10 Yıl             E) 20 Yıl

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile değişik                  143/6. maddesine göre, borç ödemeden   aciz

belgesindeki bir borç, borçluya karşı, aciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren 20 yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Borçlunun mirasçıları, mirasın açılmasından itibaren 1 sene içinde alacaklı hakkını aramamışsa, borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürebilirler. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. İflâsta itibarın yerine getirilmesine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 2. İtibarın iadesinin talep edilebilmesi için iflâs alacaklılarının alacaklarının itfa edilmiş olması gerekir.
 3. İtibarın iadesi kararı Resmi Gazete’de ilân edilir.
 4. İtibarın iadesi kararı ile birlikte müflisin “müflislik” sıfatı kalkar.
 5. Müflisin ölümünden sonra mirasçılar itibarın iadesini talep edemez.
 6. Ticaret mahkemesinin itibarın yerine getirilmesi talebinin kabulüne ilişkin kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulamaz.

CEVAP : İİK’nın 316. maddesine göre müflisin ölümünden sonra onun mirasçılarından biri, murisin itibarının yerine getirilmesini isteyebilir. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Aşağıdaki alacaklardan hangisi için genel haciz yoluna başvurulamaz?
 2. Senede bağlanmamış alacaklar
 3. Adi senede bağlı alacaklar
 4. Rehinle temin edilen alacaklar
 5. İmzası noterlikçe tasdikli senede bağlı alacaklar
 6. Resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri belgelere bağlı alacaklar.

CEVAP : İİK’nın 46-144. maddeleri arasında düzenlenen genel haciz yolu, rehinle temin edilmemiş olan ve bir kambiyo senedine de dayanmayan, bütün para ve teminat alacakları için başvurulabilen bir ilâmsız icra yoludur. Rehinle temin edilen alacaklar için rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir, genel haciz yolu ile takip yapılamaz. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Hacizli taşınmaz malların açık arttırma yoluyla satımında taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin bu taleplerini bildirme süresi ilândan itibaren ne kadardır?

CEVAP : İİK’nın 126. maddesine göre hacizli taşınmazın açık arttırma yolu ile satımında taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin, bu taleplerini, ilândan itibaren onbeş gün içinde bildirmeleri gerekir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. İflâs yoluyla takip yapan alacaklının iflâs isteme süresi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. İflâs takip talebinden itibaren 1 yıl
 3. İflâs ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl
 4. İflâs ödeme emrinin kesinleşmesinden itibaren 1 yıl
 5. Birinci alacaklılar toplantısına kadar
 6. Birinci alacaklılar toplantısından itibaren 1 yıl

CEVAP : İİK’nın 156/4. maddesine göre iflâs yolu ile takip yapan alacaklının iflâs isteme hakkı, ödeme emrinin borçluya tebliği tarihinden itibaren bir yıl sonra düşer. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Hacze iştirakte, icra müdürünün alacaklıların müracaatı üzerine, aynı derecedeki alacaklıların bütün

alacaklarına yetecek oranda yaptığı hacze verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 1. İhtiyati haciz B) İlave haciz                                         C) Tamamlama haczi
 2. İcrai haciz E) Geçici haciz

CEVAP : Yukarıda açıklaması verilen haciz türü “İlave haciz”dir. İİK’nın 100/2. maddesine göre “Bu suretle iştirak halinde icra dairesi müracaat üzerine aynı derecedeki alacaklıların bütün alacaklarına yetecek nispette ilave suretiyle hacizler yapar.” Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. İptal davasıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 2. Kişisel bir davadır.
 3. İptale tabi tasarruflar İİK’da tahdidi olarak sayılmıştır.
 4. İptal edilebilecek olan işlemler geçerli tasarruf işlemleridir.
 5. Görevli ve yetkili mahkeme HUMK’daki genel hükümlere göre tayin edilir.
 6. Basit yargılama usulüne tabidir.

CEVAP : İİK, borçlunun iptale tabi tasarruflarını; a) İvazsız tasarruflar b) Aciz halinde yapılan bazı tasarruflar c) Diğer butlan halleri olmak üzere üç grup altında düzenlemektedir. Bu maddelerde iptal edilebilecek bütün tasarruflar tahdidi olarak sayılmamış olup her grup tasarruf için genel bir tanımlama yapılarak hangi tasarrufların iptale tabi bulunduğu olaya, zamana ve şartlara göre hakimin takdirine bırakılmıştır. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Genel haciz yoluyla yapılan takipte takip talebinde aşağıdaki kayıtlardan hangisi yer almaz?
 2. Alacaklı ve borçlunun kimlikleri ve adresleri
 3. Alacak tutarı
 4. Borcun sebebi
 5. Borcun ve takip giderlerinin 7 gün içinde ödenmesi ihtarı
 6. Alacaklı veya vekilinin imzası

CEVAP    : Genel haciz yolu ile yapılan takipte takip talebinde bulunması gereken       kayıtlar İİK’nın 58. maddesinde

belirtilmiş olup bunlar; a) Alacaklının kimliği ve adresi b) Borçlunun kimliği ve adresi c) Alacak tutarı d) Senet veya senet yoksa borcun sebebi e) Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği f) Takip talebinin altının alacaklı veya vekili tarafından imza edilmesidir. Borcun ve takip giderlerinin yedi gün içinde ödenmesi ihtarı, ödeme emrinde bulunması gereken kayıtlardan biridir. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Taşınmazların açık artırma ile satımında kesinleşen kıymet takdiri için ne kadar süre geçmeden yeni

bir kıymet takdiri yapılamaz?

 1. 3 ay B)   6 ay                            C)    1                            yıl                      D) 2 yıl    E) 5              yıl

CEVAP    : İİK’nın 17.07.2003 gün ve 4949 sayılı yasa ile ek ve 12.02.2004 tarih             ve 5092 sayılı      kanunla değişik

128/a maddesine göre taşınmazın açık arttırma ile satımında kesinleşen kıymet takdiri için,                  kıymet
takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir. Madde ilk eklendiğinde süre 2 yıldan 1 yıla indirilmişti ancak 12.02.2004 tarih ve 5092 sayılı kanunla tekrar değişiklik yapılarak süre yeniden 2 yıl olarak tespit edilmiştir. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Alacaklı, iflâs davasından en son ne zamana kadar feragat edebilir?
 2. İflâs ödeme emri gönderilinceye kadar
 3. İflâs ödeme emri kesinleşinceye kadar
 4. İflâs kararı verilinceye kadar
 5. İflâs kararı kesinleşinceye kadar
 6. Herhangi bir süre yoktur, her zaman feragat edebilir.

CEVAP : Ticaret mahkemesinin iflâs kararıyla iflâs açıldıktan sonra iflâs davası, artık alacaklı ile müflis borçlu arasında bir dava olmaktan çıkar ve iflâs, borçlunun bütün alacaklıları için hüküm ve sonuç doğurur. Bu nedenle iflâs davasından, iflâs kararı verilinceye kadar feragat edilebilir. Kararın verilmesinden sonra feragat, iflâs davası ve iflâs halini sona erdirmez. (İİK Md. 165/2 ) Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi iptale tabi tasarruflardan biri değildir?
 2. Hacizden veya iflâsın açılmasından önceki 2 yıl içinde yapılan ivazsız tasarruflar
 3. Para ve alışılmış ödeme araçlarından başka bir şekilde yapılan ödemeler
 4. Vadesi gelmemiş bir borç için yapılan ödemeler
 5. Borçlunun teminat göstermeyi daha önce taahhüt ederek mevcut bir borcu için verdiği rehinler
 6. Borçlunun ödeme kabiliyetini kısmen ve tamamen kaybettiği bir dönemde yapılan tasarruflar

CEVAP : İİK’nın 279. maddesine göre borçlunun teminat göstermeyi daha önce taahhüt etmiş olduğu haller müstesna olmak üzere borçlu tarafından hacizden veya mal bulunamaması nedeni ile acizden veya iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde yapılmış olması şartı ile mevcut bir borcu temin etmek için gösterilen rehinler iptale tabidir. Borçlunun teminat göstermeyi daha önce taahhüt ederek mevcut bir borcu için gösterdiği rehinler iptale tabi değildir. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. İcra ve İflas Kanunu’na göre, icra mahkemesi, zorunluluk bulunan durumlarda duruşmaları en fazla ne kadar süre erteleyebilir?
 2. 7 gün B) 10 gün                                                  C)                                               15 gün
 3. 30 gün E) 2 ay

CEVAP : İİK’nın        18/3. maddesine  göre; icra mahkemesinde duruşmalar, ancak          zorunluluk hâlinde ve otuz günü

geçmemek üzere ertelenebilir.     Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi takip talebinde bulunmanın maddi hukuk bakımından meydana getirdiği

sonuçlardan biridir?

 1. İcra müdürünün borçluya ödeme emri gönderme zorunluluğu doğar.
 2. Borçlu daha önce mütemerrit olmamışsa takip talebinin yapıldığı tarihte mütemerrit olur.
 3. İcra İflas Kanunu’nda belirlenen süreler korunur.
 4. Takip talebinin tarihi hacze iştirak için esas alınır.
 5. Takip talebinden sonra menfi tesbit davası hariç ihtiyati tedbir yolu ile icra takibi durdurulamaz.

CEVAP : Yukarıda A, C, D ve E şıklarında belirtilen hususlar takip talebinde bulunmanın takip hukuku bakımından meydana getirdiği sonuçlardır. Borçlunun takip talebinin yapıldığı tarihte mütemerrit duruma düşmesi ise Borçlar Hukuku bakımından meydana getirdiği sonuçlardan biridir. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, konkordato tasfiye memurları aşağıdakilerden hangisi

tarafından seçilir?

 1. Alacaklılar B) İflas dairesi                                             C) İcra mahkemesi
 2. Ticaret mahkemesi E) Konkordato komiseri

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile ek 309/a maddesine göre,Konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu, konkordato talebi hakkında karar veren alacaklılar tarafından seçilir. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisinin satışında arttırma bedelinin rüçhanlı alacakların toplamından fazla olması, satış ve paylaştırma giderlerini karşılaması şartı aranmaz?
 2. Taşınırların açık arttırma ile satımında
 3. İntifa hakkı ve hisselerin açık arttırma ile satımında
 4. Taşınmazların açık artırma ile satımında
 5. İzale – i şüyu satışlarında
 6. Arttırma ile satış hallerinin hepsinde bu şart aranır.

CEVAP : İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) satışlarında ve iflâstaki satışlarda satış bedelinin rüçhanlı alacakları karşılaması şartı aranmaz. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda, ödeme emrine itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde mal beyanında bulunma süresi ile, itiraz edilip de itirazın reddedildiği durumda mal beyanında bulunma süresi aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru bir şekilde verilmiştir?
 2. A) 7 gün – 7 gün B)   10 gün – 10 gün                               C) 7 gün – 3 gün
 3. 10 gün – 3 gün E)   7 gün – 3 gün

CEVAP    : İİK’nın 17.07.2003    tarih ve   4949 sayılı yasa ile değişik        168/1-6.  bendine göre kambiyo       senetlerine

mahsus haciz yolunda, ödeme emrine itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde mal beyanında bulunma süresi 10 gün, itiraz edilip de itirazın reddedildiği durumda mal beyanında bulunma süresi 3 gündür. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. İflâs davasını borçlunun muvafakatiyle geri alan alacaklının iflâs davasını yenileyebilmesi için beklemesi gereken müddet aşağıdakilerden hangisidir?
 2. 3 gün B) 7 gün                           C)   15 gün                                                       D) 1 ay              E)            3 ay

CEVAP : İİK’nın 157. maddesine göre iflâs talebini geri alan alacaklı geri alma tarihinden itibaren bir ay geçmedikçe iflâs davasını yenileyemez. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. İflâsta iptal davası açma süresi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Tasarrufun öğrenilmesinden itibaren 1 yıl
 3. Tasarrufun yapılmasından itibaren 1 yıl
 4. Tasarrufun öğrenilmesinden itibaren 5 yıl
 5. Tasarrufun yapılmasından itibaren 5 yıl
 6. Tasarrufun öğrenilmesinden itibaren 10 yıl

CEVAP : İİK’nın 284. maddesine göre iptal davasını açma hakkı, iptale tabi tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren beş yıl geçmekle düşer. Bu süre hak düşürücü süredir ve re’sen nazara alınır. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Müflise ait aşağıdaki mal, alacak veya haklardan hangisinin tamamı iflâs masasına girmez?
 2. Müflisin üçüncü kişiden olan alacağı
 3. Müflisin rehinli alacakları
 4. Müflisin başkasının malı üzerinde sahip olduğu intifa hakkı
 5. Çiftçi müflise ait traktör
 6. Müflisin ücreti

CEVAP : İİK’nın 184. maddesine göre iflâsın açılmasıyla müflisin haczedilebilen bütün mal ve hakları iflâs masasına girer. İflâs açıldığı anda tahakkuk etmiş olan İİK’nın 83. maddesindeki ücretler, alacaklar ve haklar da haczedilebildiği ölçüde kısmen iflâs masasına girer. Ancak müflisin iflâstan sonraki çalışması sonucunda elde ettiği ücret iflâs masasına girmez. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Başvurulan takip yolunun değiştirilmesine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 2. Alacaklı, ilâmlı hacizle takip yolunu bırakarak iflâs yoluyla takibe başvurabilir.
 3. Alacaklı, ilâmsız hacizle takip yolunu bırakarak iflâs yoluyla takibe başvurabilir.
 4. Alacaklı, iflâs yoluyla takibi bırakıp ilâmlı icra yoluyla takip yapabilir.
 5. Alacaklı, iflâs yoluyla takibi bırakıp ilâmsız icra yoluyla takip yapabilir.
 6. Alacaklı, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibi bırakıp haciz yoluyla takip yapabilir.

CEVAP : İİK’nun 43. maddesinde alacaklıya tanınmış olan, başvurulan takip yolunun değiştirilmesi hakkı, sadece haciz yolu ile iflâs yolları arasındadır. Buna karşılık alacaklı başlamış olduğu rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takibi bırakıp, haciz yolunla başvuramaz. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. İflâs muamelesi sırasında alacaklılar toplantısı kaç defa yapılır?
 2. 1 B)  2                                                                             C)         3
 3. İflâs idaresinin her talebinde E) Alacaklıların her talebinde

CEVAP : İflâs muamelesi sırasında alacaklılar toplantısı iki defa yapılır, bunlardan ilki, birinci alacaklılar toplantısı diğeri ise, ikinci alacaklılar toplantısı olarak adlandırılır. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Taşınmaz malların açık arttırma yolu ile satımında, taşınmaz için yapılan kıymet takdirine ilişkin

rapora karşı ilgililerin şikayette bulunacağı merci aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde

verilmiştir?

 1. Raporu düzenleten icra dairesi
 2. Raporun tebliğ yerindeki icra dairesi
 3. Raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yer icra mahkemesi
 4. Raporun tebliğ yerindeki icra dairesinin bulunduğu yer icra mahkemesi
 5. Raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yer ticaret mahkemesi

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 gün ve 4949 sayılı yasa ile ek 128/a maddesine göre kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren 7 gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikayette bulunabilirler. Şikayet tarihinden itibaren 7 gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması halinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi halde başka bir işleme gerek olmaksızın şikayet kesin olarak reddedilir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi kanundan dolayı, devredilememesi nedeniyle haczedilemeyen mal ve

haklardan biridir?

 1. Oturma hakkı
 2. Devlet malları
 3. Borçlunun haline münasip evi
 4. Vazgeçilmesi kabil olmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası
 5. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları

CEVAP : Yukarıdaki şıklarda belirtilen mal ve hakların tamamı haczedilemez. Ancak oturma hakkının haczedilememe nedeni, başkasına devrinin yasak olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer şıklarda belirtilene malların haczedilememe nedeni ise İcra ve İflas Kanunu’nun 82. maddesinde haczedilemeyen mal ve haklar arasında sayılmış bulunmalarıdır. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. İflâs kararının ilânını ve gerekli makamlara bildirimini aşağıdaki merciilerden hangisi yapar?
 2. A) İcra dairesi B) İflâs dairesi C) İflâs idaresi
 3. İcra mahkemesi E) Ticaret mahkemesi

CEVAP : İİK’nın 166/2. maddesine göre iflâs dairesi, iflâs kararını kendiliğinden ve derhal yurt düzeyinde tirajı en yüksek beş gazeteden biri ile birlikte iflâs edenin muamele merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazetede ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilân eder, tirajı en yüksek gazetenin yayımlandığı yer aynı zamanda muamele merkezi ise mahalli gazetede ilân yapılmaz. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Elinde olmayan nedenlerle işleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulmuş olan dürüst borçluları korumak için düzenlenen müessese aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Taksiratlı iflâs B) İhtiyati haciz C) Tahkim
 3. Konkordato E) İtibarın iadesi

CEVAP : Yukarıda sözü edilen müessese, İİK’nın 285-309. maddeleri arasında düzenlenmiş olan konkordatodur. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. İlk icra takip işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Takip talebi B) Ödeme emri
 3. İtirazın kaldırılması D) Haciz
 4. Depo kararı

CEVAP : Bir işlemin icra takip işlemi sayılabilmesi için; a) İcra organlarınca yapılması b) Borçluya karşı yapılması c) İşlemin cebri icranın ilerlemesini sağlayıcı nitelikte olması gerekir. İlk icra takip işlemi, ödeme emridir. İcra dairesinin icra takip işlemleri ödeme emri ile başlar ve ödeme emri bundan sonraki icra takip işlemlerinin ön şartını oluşturur. Takip talebi icra takip işlemi niteliğinde değildir. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. İflas dışı konkordatoda alacaklılar, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını belirterek konkordato talebinin reddini, talebin ilânından itibaren ne kadar süre içerisinde ileri sürebilirler?
 2. 3 gün B)   7 gün                         C) 10 gün                      D)   15 gün               E)         1             ay

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile değişik 287/1. maddesine göre, konkordato talebinin ilânından itibaren 10 gün içinde alacaklılar itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek icra mahkemesinden konkordato talebinin reddini isteyebilir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. İcra İflâs Kanunu’na göre, borcunu ödeyeceğini icra dairesine beyan ettiği halde ödemeyen kişiye verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Borcun iki misline çıkarılması
 3. Maktu para cezası
 4. Nisbi para cezası
 5. Hapis cezası
 6. Ödeneceği taahhüt edilen miktarın yarısı

CEVAP : İİK’ya göre, borcunu ödeyeceğini icra dairesine beyan ettiği halde ödemeyen kişiye verilen ceza hapis cezasıdır. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. İflâsın açılması ile birlikte müflis aleyhine devam eden hukuk davaları hakkında aşağıdaki

sonuçlardan hangisi meydana gelir?

 1. Birinci alacaklılar toplantısına kadar durur
 2. İkinci alacaklılar toplantısından 10 gün sonraya kadar durur
 3. Hukuk davalarına iflâs idaresi devam eder
 4. Ticaret mahkemesi hukuk davalarına devam edilip edilmeyeceği konusunda karar verir
 5. İflâsın açılması hukuk davalarını etkilemez

CEVAP : İİK’nın 194. maddesine göre iflâstan önce açılmış olup da devam eden, müflisin gerek davacı gerek davalı olarak taraf bulunduğu hukuk davaları, bazı istisnalar dışında iflâsın açılmasıyla durur ve bu durma ikinci alacaklılar toplanmasından on gün sonraya kadar devam eder, ancak bundan sonra duran hukuk davalarına devam edilebilir. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. İflâs kararına karşı istinaf yoluna başvuru süresi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) 3 gün B) 5 gün                         C)  7 gün                   D)      10 gün               E) 15 gün

CEVAP : İİK’nın 164. maddesine göre iflâs davasının reddi veya borçlunun iflâs hakkındaki ticaret mahkemesi kararlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı da tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Alacaklılar ile borçlu arasında akdedilen ve borçlunun, borçlarının konkordatoda kabul edilen kısmını ödemekle borçlarının tamamından kurtulduğu konkordato aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Yüzde konkordatosu B) Vade konkordatosu C) Karma konkordato
 3. Özel konkordato E) Resmi konkordato

CEVAP : Yukarıda sözü edilen konkordato, yüzde konkordatosu (tenzilat konkordatosu) dur. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. Genel haciz yolunda itiraz ve şikâyetin yapılacağı merciler sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?
 2. A) İcra dairesi – İcra dairesi B) İcra mahkemesi – İcra mahkemesi
 3. İcra dairesi – İcra mahkemesi D) İcra mahkemesi – İcra dairesi
 4. İcra mahkemesi – Ticaret mahkemesi

CEVAP : İİK’nın 62. maddesine göre genel haciz yolunda itirazın yapılacağı merci icra dairesi; İİK’nın 16. maddesine göre şikâyetin yapılacağı merci ise icra mahkemesidir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Duruşma yapılmayan işlerde icra mahkemesi, işin kendisine gelişinden itibaren ne kadar süre içerisinde karar vermelidir?
 2. A) 3 gün B) 7 gün                         C)   10 gün                    D)   15 gün             E)   30 gün

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 gün ve 4949 sayılı yasa ile değişik 18/3. maddesine göre, Duruşma yapılmayan işlerde icra mahkemesi, işin kendisine gelişinden itibaren en geç 10 gün içinde karar vermelidir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Mal beyanında bulunmayan borçlu aşağıdakilerden hangisi tarafından hapisle tazyik edilir?
 2. Asliye ceza mahkemesi B)  Sulh ceza mahkemesi
 3. Ağır ceza mahkemesi D)  İcra dairesi
 4. İcra mahkemesi

CEVAP : İİK’nın 76. maddesine göre süresi içinde mal beyanında bulunmamış olan borçlu, alacaklının talebi üzerine, mal beyanında bulununcaya kadar, icra mahkemesi tarafından hapis ile tazyik edilir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Sıra cetveline karşı şikâyet veya itiraz yoluna başvurulması aşağıdaki işlemlerden hangisini durdurur?
 2. Haciz B)  Satış
 3. Paraya çevirme D)  Paraların paylaştırılması
 4. Hiçbir icra takip işlemini durdurmaz.

CEVAP : Sıra cetveline karşı şikâyet veya mahkemede itiraz yoluna başvurulması paraların paylaştırılması işlemini durdurur. Bu durma şikâyet veya itirazın neticesine ve sıra cetvelinin kesinleşmesine kadar devam eder. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Aşağıdaki işlemlerden hangisi ile zamanaşımı kesilir?
 2. İflâsın açılması
 3. Alacağın iflâs masasına yazdırılması

CEVAP : İİK’nın 218 ve 219. maddelerine göre alacağın iflâs masasına yazdırılması zamanaşımını keser. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Haciz isteme süresi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Takip talebinden itibaren 1 yıl
 3. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl
 4. Ödeme emrinin kesinleşmesinden itibaren 1 yıl
 5. Ödeme emrine itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 1 yıl
 6. İtirazın iptali veya kaldırılmasından itibaren 1 yıl

CEVAP : İİK’nın 78/2. maddesine göre alacaklının haciz isteme hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi kesin aciz belgesinin takip hukukuna ilişkin hükümlerinden biri değildir?
 2. Sahibine hacze adi iştirakte bulunma imkanı verir.
 3. Alacak için zamanaşımı süresi kanun gereği 20 yıl olur.
 4. 1 yıl içinde borçluya karşı takip yapılacak olursa borçluya ödeme emri gönderilmez.
 5. Sahibine iptal davası açma hakkı verir.
 6. İİK 68 anlamında borç ikrarını içeren bir belgedir.

CEVAP : Aciz belgesine bağlanmış olan alacak için zamanaşımı           süresinin kanun gereği    20 yıl olması, kesin aciz

belgesinin maddi hukuk bakımından yarattığı sonuçlardan biridir. Takip hukukuna ilişkin hükümlerinden biri değildir. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolunda itiraz ve şikâyet süreleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
 2. A) 5-7 gün B) 7-5 gün                      C)   5-5 gün                   D)   7-7 gün E) 7-10 gün

CEVAP : İİK’nın 172. maddesine göre kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolunda itiraz ve şikâyet süreleri beş gündür. itiraz süresi, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren; Şikâyet süresi ise, öğrenme tarihinden itibaren işlemeye başlar. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Alacaklının, süresi içinde haciz talebinde bulunmaması aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açar?
 2. Takip düşer B) Dosya işlemden kalkar
 3. Dava düşer D) Takip ertelenir
 4. Takip iptal edilir

CEVAP : İİK’nın 78. maddesine göre alacaklının haciz isteme hakkı ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer. Alacaklı bu bir yıllık süre içerisinde haciz talebinde bulunmaz veya haciz talebini geri alıp da bu bir yıllık süre içinde yenilemez ise takip dosyası işlemden kaldırılır. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi geçici aciz belgesinin hükümlerinden biridir?
 2. İİK 68 anlamında borç ikrarını içeren bir belge olduğundan itirazın kaldırılmasını kalmaz.
 3. 1 yıl içinde borçluya karşı takip yapılacak olursa ödeme emri tebliğine lüzum yoktur.
 4. Sahibine iptal davası açma hakkı verir.
 5. Sahibine hacze imtiyazlı iştirakte bulunma hakkı verir.
 6. Belgenin alınması ile borç yenilenmiş olur.

CEVAP : İİK’nın 105/2 ve 277/1. maddelerine göre geçici aciz belgesinin tek hükmü, sahibine (alacaklıya) iptal davası açma hakkı vermesidir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi icra müdürünün yükümlülüklerinden biri değildir?
 2. Her icra işi bir dosya açmak ve yaptıkları işlemler ile kendilerine yapılan talep ve beyanlar hakkında tutanak düzenlemek
 3. İcra tutanaklarının gizliliği ilkesine riayet ederek taraflar veya vekil yada kanuni temsilcilerine göstermemek
 4. Haczedilen para, banknot, hamile yazılı senet, poliçe, altın, gümüş gibi değerli eşyaları bizzat muhafaza etmek
 5. İcra dairesine yapılan ödemeleri kabul etmek
 6. Kendileri, karı veya koca, ana, baba, çocuk, kardeş, amca, dayı, hala, teyze, yeğen gibi yakınlarının menfaatinin bulunduğu işleri görememek

CEVAP : İcra tutanakları gizli değil, bilakis aleni olup alacaklı, borçlu, vekil veya kanuni temsilcileri gibi ilgililer tutanakları görebilir ve bunlardan suret alabilirler. İcra müdürünün tutanakları gizleme gibi bir yükümlülüğü bulunmamakta, tam tersine tutanakları aleni bir şekilde tutma ve talep eden ilgiliye gösterme yükümlülüğü bulunmaktadır. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi asıl icra organlarından biri değildir?
 2. A) İcra dairesi B) İcra mahkemesi
 3. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi D)  Yargıtay 15. Hukuk Dairesi
 4. Ticaret mahkemesi

CEVAP : Asıl icra organları; yalnız icra işleri için kurulmuş olan organlar olup bunlar yukarıda A, B, C ve D şıklarında belirtilmiştir. Ticaret mahkemesi, asıl resmi iflâs organlarından biridir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. İflâs dairesi, iflâs kararının kendisine tebliğinden itibaren ne kadar süre içinde tasfiye şekli konusunda karar vermek zorundadır?
 2. 1 ay B)   3  ay                           C)  6  ay                        D)   1 yıl                    E)     2                yıl

CEVAP : İİK’nın 208/3. maddesine göre iflâs dairesi, iflâs kararının kendisine tebliğinden itibaren en geç üç ay içinde tasfiyenin adi veya basit şekilde yapılacağına karar vermek zorundadır. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. İlâmların icrasında yetkili icra dairesi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Herhangi bir icra dairesi
 3. Yalnız ilâmı veren mahkemenin bulunduğu yer icra dairesi
 4. Yalnız alacaklının yerleşim yeri icra dairesi
 5. Yalnız borçlunun yerleşim yeri icra dairesi
 6. Yalnız borçlunun muamele merkezi icra dairesi

CEVAP : İİK’nın 34. maddesine göre ilâmların icrası her icra dairesinden talep olunabilir. Bu nedenle Türkiye’deki bütün icra daireleri yetkilidir. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. Aşağıdaki mal veya haklardan hangisinin haczedilememesi farklı bir gerekçeye dayanmaktadır?
 2. Manevi tazminat talepleri
 3. Yalnız kişiye bağlı haklar
 4. Ölünceye kadar bakma alacaklısının hakkı
 5. Ana babanın çocuk malları üzerindeki kullanma hakkı
 6. Borçlu çiftçi ise gelecek mahsul için lazım olan tohumluğu

CEVAP    : Yukarıdaki şıklarda belirtilen mal ve hakların tamamı haczedilemez.            Ancak A, B, C         ve D şıklarında

belirtilen mal ve hakların haczedilememe nedeni, maddi       hukuka göre             başkasına     devrinin yasak

olmasından kaynaklanmaktadır. Borçlu çiftçi ise gelecek               mahsul   için    lazım olan     tohumluğunun

haczedilememe nedeni ise İcra ve İflas Kanunu’nun 82. maddesinde haczedilemeyen mal ve haklar arasında sayılmış olmasıdır. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. 1- Birinci alacaklılar toplantısı
 • İkinci alacaklılar toplantısı
 • İflâs masasının teşekkülü
 • Malların satışı

İflâs kararı kesinleşmedikçe yukarıdaki işlemlerden hangisi veya hangileri yapılamaz?

 1. A) Yalnız 1 B) Yalnız  3                     C)   1-2                          D)    2-4                  E) 1-3

CEVAP : İflâs kararı kesinleşmedikçe ikinci alacaklılar toplantısı ve malların satışı yapılamaz. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. İflâs dışı konkordatoda, konkordato teklifinin yapılacağı merci aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) İcra dairesi B) İflâs dairesi C) İflâs idaresi
 • İcra mahkemesi E) Ticaret mahkemesi

CEVAP : İflâs dışı konkordatoda, konkordato teklifi İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile değişik 285/1. maddesine göre icra mahkemesine yapılır. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. “İcra İflas Kanunu’nun 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile değişik 280/1. maddesine göre; Malvarlığı, borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu mali durumun ve zarar verme kastının, işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hallerde iptal edilebilir.”

Yukarıda belirtilen halde iptal için, alacaklının, işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde borçlu aleyhine haciz veya iflas yolu ile takipte bulunmuş olması gerekir?

 1. A) 6 Ay B) 1  Yıl                           C)  2  Yıl                       D)   5 Yıl                  E)     10 Yıl

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile değişik 280/1. maddesinin so cümlesine göre yukarıda belirtilen halde iptal için alacaklının, işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde borçlu aleyhine haciz veya iflas yolu ile takipte bulunmuş olması gerekir. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Gecikmiş itirazın tabi olduğu süre engelin kalktığı tarihten itibaren ne kadardır?
 2. A) 3 gün B) 5  gün                         C)  7 gün                       D)  10  gün             E)   15 gün

CEVAP : İİK’nın 65. maddesine göre gecikmiş itiraz, engelin kalktığı yani mazeretin son bulduğu günden itibaren 3 gün içinde yapılabilir. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. Gemi siciline kayıtlı bir geminin teslimine dair bir ilâm aşağıdakilerden hangisi gibi işlem görür?
 2. Taşınmaz mal B) Taşınır mal C) Eklenti
 • Mütemmim cüz E) Bütünleyici parça

CEVAP : Gemi siciline kayıtlı bir geminin teslimine dair ilâm, taşınmaz mal gibi işlem görür. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. İflâsta müflise ait malların defterinin tutulmasına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 2. Defteri iflâs idaresi tutar.
 3. Defter tutulmasını talep eden alacaklının teminat yatırması gerekmez.
 • Defter tutulması borçluya karşı başlamış veya başlayacak icra takiplerini etkilemez.
 1. Defter tutulması ticaret mahkemesinin takdirine bağlı değildir, ancak diğer tedbirler ticaret mahkemesinin takdirine bağlıdır.
 2. Defter tutulması tedbiri, mahkemenin iflâs davası hakkındaki son kararına kadar devam eder.

CEVAP : İİK’nın 208. maddesine göre müflise ait malların defteri, ticaret mahkemesince iflâs kararı kendisine bildirilen iflâs dairesi tarafından tutulur. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. Borçlu, icra mahkemesinin konkordato mühletinin verilmesine ilişkin kararını ne kadar süre içinde uygulamaya koymazsa karar kendiliğinden kalkar?
 2. 3 gün B) 5  gün                         C) 7 gün                        D)   15 gün E) 1 ay

CEVAP : İİK’nın 286/2. maddesine göre borçlu, kendisine konkordato mühleti verilmesi hakkındaki icra mahkemesi kararını, verildiği tarihten itibaren beş gün içinde giderlerini verip uygulamaya koydurmaya mecburdur, aksi halde konkordato mühleti kendiliğinden kalkar. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. İtiraz ile gecikmiş itiraz arasında aşağıdakilerden hangisi bakımından herhangi bir fark yoktur?
 2. Başvurunun yapılacağı makam bakımından
 3. Süre bakımından
 4. Başvurunun takibe etkisi bakımından
 5. İtiraz sebepleriyle bağlılık bakımından
 6. Mazeret ve delilleri bildirme bakımından

CEVAP : İtiraz, icra dairesine; gecikmiş itiraz, icra mahkemesine yapılır. İtiraz süresi yedi gün olduğu halde;

gecikmiş itiraz süresi engelin kalktığı tarihten itibaren üç gündür. İtiraz, icra takibini kendiliğinden durdurur; gecikmiş itiraz, takibi kendiliğinden durdurmaz, icra mahkemesinin bu konuda karar vermesi gerekir. Gecikmiş itirazda hem itiraz edildiğinin hem de mazeretin ve bunun delillerinin bildirilmesi zorunludur. İtiraz bakımından böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Her iki itiraz türünde de borçlu bildirmiş olduğu itiraz sebepleriyle bağlıdır. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakiler mallardan hangisi hiç bir zaman haczedilemez?
 2. Asgari ücretle çalışan işçinin ücreti
 3. İlâma bağlı nafaka
 4. C. Emekli Sandığı’ndan bağlanan emekli aylığı
 5. İlama bağlı olmayan nafaka
 6. Çırak ücreti

CEVAP : İşçi ve çırak ücretleri, Emekli Sandığından bağlanan emekli aylıkları ile ilâma bağlı olmayan nafakaların bir kısmının haczedilmesi mümkündür. (İş Kanunu ve İİK Md.83) Ancak ilâma bağlı nafakalar hiçbir zaman haczedilemez çünkü; mahkeme, nafaka alacaklısının geçinmesi için zorunlu olan miktarı nazara alarak nafakayı takdir ve tayin etmiştir. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. İcra muamelesi sonucunda borçlunun borcuna yeter malvarlığının bulunmadığının tespiti halinde alacaklıya verilen belgeye ne ad verilir?
 2. Borç ödemeden kesin aciz vesikası B) Borç ödemeden geçici aciz vesikası
 3. Kesin rehin açığı vesikası D) İlâm
 4. İcra emri

CEVAP : İİK’nın 143/1. maddesine göre bu belgeye borç ödemeden kesin aciz vesikası denir. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. Kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolunda şikâyeti inceleyecek iflâs organı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Birinci alacaklılar toplantısı
 3. İcra mahkemesi
 4. İflâs idaresi

CEVAP : İİK’nın 174. maddesine göre kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolunda şikâyet ticaret mahkemesince incelenir. Doğru cevap “D” şıkkıdır

 1. İcra ve İflas Kanunu’na göre, icra mahkemesince verilen aşağıdaki kararlardan hangisi aleyhine istinaf yoluna başvurulamaz?
 2. İcra dairesi tarafından hesaplanan vekâlet ücretine ilişkin kararlar,
 3. İcranın geri bırakılmasına ilişkin kararlar
 4. Kıymet takdirine ilişkin şikâyet üzerine verilen karar
 5. Satışın durdurulması ve satış ilânının iptali kararları
 6. İhaleye katılabilmek için teminat yatırılması ve teminatın miktarına ilişkin kararlar

CEVAP : İİK’nın 02.03.2005 tarih ve 5311 sayılı yasanın 24. maddesi ile değişik 363. maddesine göre; İcra mahkemesince 85 inci maddenin uygulanma biçimi, icra dairesi tarafından hesaplanan vekâlet ücreti, 103 üncü maddenin uygulanma biçimi ve bu maddede düzenlenen davetiyenin içeriği, yediemin ücreti, yediemin değiştirilmesi, hacizli taşınır malların muhafaza şekli, kıymet takdirine ilişkin şikâyet, ihaleye katılabilmek için teminat yatırılması ve teminatın miktarı, satışın durdurulması, satış ilânının iptali, süresinde satış istenmemesi nedeniyle satışın düşürülmesi, 263 üncü maddenin uygulanma biçimi, iflâs idaresinin oluşturulması, icra mahkemesinin iflâs idaresinin işlemleri hakkında şikâyet üzerine verdiği kararlara karşı, iflâs idare memurunun ücret ve masrafları hakkındaki hesap pusulası ve 36 ncı maddeye göre icranın geri bırakılmasına ilişkin kararları dışındaki kararlarına karşı, ait olduğu alacak, hak veya malın değer veya miktarının bin lirayı geçmesi şartıyla istinaf yoluna başvurulabilir. İstinaf yoluna başvuru süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren on gündür. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. Borçlu, konkordato komiserinin ihtarlarına aykırı harekette bulunursa veya iyi niyetinden şüphe

edilecek olursa icra mahkemesi aşağıdaki kararlardan hangisini verir?

 1. Konkordatonun tasdiki
 2. Konkordatonun feshi
 3. Konkordatonun iptali
 4. Konkordato mühleti verilmesi
 5. Konkordato mühletinin kaldırılması

CEVAP : İİK’nın17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile değişik 290/3. maddesine göre borçlunun, konkordato komiserinin ihtarlarına aykırı harekette bulunması veya iyi niyetinden şüpheyi haklı gösterir bir harekette bulunması halinde icra mahkemesi konkordato mühletinin kaldırılmasına karar verir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. İtirazın iptali davasının açılabileceği süre aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Takip talebinden itibaren 1 yıl içinde
 3. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 6 ay içinde
 4. Ödeme emrine itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 1 yıl içinde
 5. Ödeme emrine itiraz tarihinden itibaren 5 yıl içinde
 6. Takip talebinden itibaren 6 ay içinde

CEVAP : İİK’nın 67/1. maddesine göre itirazın iptali davası, ödeme emrine itirazın alacaklıya tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde açılabilir. Doğru cevap “C” şıkkıdır

 1. İcra İflâs Kanunu’na göre, ilâma dayanan takiplere ilişkin zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. İlâmın alınmasından itibaren 10 yıl
 3. İlâmın dayanağı olan hukuki muamelenin doğmasından itibaren 10 yıl
 4. Son işlem tarihinden itibaren 10 yıl
 5. İlâmın takibe konmasından itibaren 1 yıl
 6. Son işlem tarihinden itibaren 1 yıl

CEVAP : İİK’nın 39/1 ve BK’nın 135/2. maddesine göre ilâma dayanan takip, son işlem üzerinden on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Ticaret mahkemesi, iflâs kararını ne zaman verebilir?
 2. İflâs ödeme emrinin kesinleşmesiyle birlikte
 3. Depo kararıyla birlikte
 4. Depo kararından sonraki ilk oturumda
 5. Birinci alacaklılar toplantısında
 6. İkinci alacaklılar toplantısında

CEVAP : İİK’nın 158/2. maddesine göre ticaret mahkemesi depo kararından sonraki ilk oturumda borçlunun iflâsına karar verir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi bakımından genel iflâs yolu ile kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolu

arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır?

 1. İtiraz ve şikâyet süreleri
 2. Şikâyetin yapılacağı mercii
 3. İcra müdürünün iflâs ödeme emrini düzenleme süresi
 4. İcra müdürünün yetkisi
 5. İtirazın yapılacağı merci

CEVAP : Genel iflâs yolunda itiraz ve şikâyet süreleri yedi gün olduğu halde; kambiyo senetlerine mahsus iflâs (KSMİ) yolunda itiraz ve şikâyet süreleri beş gündür. Genel iflâs yolunda şikâyet icra mahkemesine yapılır ve bu merci tarafından incelenir; oysa KSMİ yolunda şikâyet icra dairesine yapılır ancak ticaret mahkemesince incelenir. Genel iflâs yolunda icra müdürü ödeme emrini üç gün içinde düzenleyip tebliğe göndermeye mecburdur; oysa KSMİ yolunda ise icra müdürü ödeme emrini hemen göndermek zorundadır. KSMİ yolunda icra müdürünün ödeme emri göndermeden önce senedin kambiyo senedi olup olmadığı ve vadesinin gelip gelemediğini inceleme yetkisi vardır; oysa genel iflâs yolunda icra müdürünün böyle bir yetkisi bulunmamaktadır. Her iki iflâs yolunda da itiraz icra dairesine yapılır, bu bakımdan herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi konkordato komiserinin görevlerinden biri değildir?
 2. Borçlunun tasarruflarını denetlemek
 3. Borçlunun iptale tabi tasarruflarını iptal etmek
 4. Konkordatoyu hazırlayıp ticaret mahkemesine sunmak
 5. Borçlunun mevcudunun defterini tutmak
 6. Alacakları incelemek

CEVAP : Borçlunun iptale tabi tasarruflarını iptal etme yetkisi genel mahkemelere aittir. Konkordato komiserinin böyle bir görevi bulunmamaktadır. Konkordato komiserinin görevleri İİK’nın 287 ve devamı maddelerinde belirtilmiştir. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. İflâsın kapanması kararını aşağıdaki mercilerden hangisi verir?
 2. A) Ticaret mahkemesi B) İflâs dairesi
 3. İflâs idaresi D) İcra mahkemesi
 4. İkinci alacaklılar toplantısı

CEVAP : İİK’nın 254/3. maddesine göre iflâsın kapanmasına ticaret mahkemesi karar verir. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. Genel haciz yolunda itiraz ve şikâyet süreleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
 2. A) 3-5 gün B) 5-7 gün                      C)   7-7 gün                   D)   5-5 gün E) 7-5 gün

CEVAP : İİK’nın 62/1. maddesine göre genel haciz yolunda ödeme emrine itiraz süresi, ödeme emrinin borçluya tebliği tarihinden itibaren 7 gündür, şikâyet süresi ise İİK’nın 16/1. maddesine göre şikâyet konusu işlemin öğrenilme tarihinden itibaren yine 7 gündür. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. İcra müdürünün kendisinin ve yakınlarının işlerini görme yasağına muhalefeten yaptığı işlemlerin akıbetine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
 2. A) Yoklukla malul’dür B) İptal edilebilirlikle sakattır
 3. Keenlem yekündür D) Kendiliğinden geçersizdir
 4. e) Mutlak butlanla sakattır

CEVAP : İcra müdürünün İİK’nın 10. maddesine göre bakması yasak olan bir işi, yasağa rağmen yapması durumunda bu işlem kendiliğinden batıl değildir. İcra müdürünün bu işlemi, şikâyet yolu ile icra mahkemesi tarafından iptal edilebilir. Dolayısıyla icra müdürünün kendisinin ve yakınlarının işlerini görme yasağına muhalefeten yaptığı işlemler iptal edilebilirlikle sakattır. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi satış isteme sürelerini durdurmaz?
 2. A) Taksitlendirme sözleşmesi
 3. İtirazın kaldırılması talebi
 4. İhtiyati haciz

CEVAP : İİK’nın 108. maddesine göre geçici haciz ve ihtiyati haciz; İİK’nın 97/8. maddesine göre istihkak davası ve İİK’nın 111/3.maddesine göre taksitlendirme sözleşmesi satış isteme sürelerini durdurur. İtirazın kaldırılması talebi, satış isteme sürelerini durdurmaz. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. İhtiyati haciz kararına itiraz süresi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) 3 gün B) 5 gün                            C) 7 gün         D) 10 gün                                E) 15 gün

CEVAP : İİK’nın 265. maddesine göre borçlu, kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haciz kararına yedi gün içinde itiraz edebilir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. İtirazı kesin kaldırılan borçlunun mal beyanında bulunması için öngörülen süre aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) 3 gün B) 5 gün C)   7 gün                      D) 10 gün                    E) 15 gün

CEVAP : İİK’nın         75. maddesine göre   borçlu, itirazın kaldırılması   kararının kendisine      tefhim veya   tebliğinden

itibaren üç gün içinde mal beyanında bulunmak zorundadır. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. İflâsın kapanması kararının verilmesi aşağıdakilerden hangisinin talebiyle olur?
 2. A) Alacaklıların B) Borçlunun C) İflâs dairesinin
 3. İflâs idaresinin E) İcra mahkemesinin

CEVAP : İİK’nın 254/1. maddesine göre iflâs idaresi ticaret mahkemesine vereceği bir son rapor ile iflâsın kapanmasına karar verilmesini talep eder. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Aşağıdaki kamu görevlilerinden hangisini reddetme olanağı mevcut değildir?
 2. İcra müdürü B) Hakim                                                 C) Zabıt katibi
 3. Bilirkişi E) Hakem

CEVAP : HUMK’un 29. maddesine göre hakimin reddi; HUMK’un 37. maddesine göre zabıt katibinin reddi;

HUMK’un 277. maddesine göre bilirkişinin reddi ve HUMK’un 520. maddesine göre hakemlerin reddi mümkündür. HUMK’da ve İİK’da icra müdürlerinin reddine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. Taşınmaz malların satışını isteme süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
 2. Takip talebinden itibaren 1 yıl
 3. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 2 yıl
 4. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl
 5. Haczin kesinleşmesinden itibaren 2 yıl
 6. Haczin kesinleşmesinden itibaren 1 yıl

CEVAP : İİK’nın 106. maddesine göre taşınmazlar için satış isteme süresi, haczin kesinleşmesinden itibaren iki yıldır. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Yetişmemiş mahsullerin haczi halinde söz konusu mahsullerin satılabilmesi aşağıdakilerden hangisinin rızasına bağlıdır?
 2. A) İcra müdürü B) Hakim                                               C)   Alacaklı
 3. Borçlu E)   İcra mahkemesi

CEVAP : İİK’nın 112/2. maddesine göre, haczedilen yetişmemiş mahsuller, olgunlaşmadan önce borçlunun muvafakati olmadıkça satılamaz. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda “îtiraz” aşağıdaki işlemlerden hangisini durdurur?
 2. A) Haciz B) Satış
 3. Paraların paylaştırılması D) Haciz isteme süresi
 4. Tüm icra-takip işlemleri

CEVAP : İİK’nın 170. maddesine göre kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda itiraz, satıştan başka icra takip işlemlerini durdurmaz. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. 1- İşçi ücretleri
 • Velâyet ve vesayetten doğan alacaklar
 • Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar

İflâs halinde yukarıdaki alacakların tatmin edilme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde

verilmiştir?

 1. A) 1 – 3 – 2 B) 2 – 3 – 1                      C)   1 – 2 – 3                   D) 2 – 1 – 3 E) 3 – 1 – 2

CEVAP : İflâs tasfiyesinde önce rehinli alacaklar sonra adi alacaklar ödenir. Adi alacaklardan da önce masa alacakları sonra bir malın aynından doğan amme alacakları ödenir. Bunlar ödendikten sonra kalan adi alacaklardan önce imtiyazlı alacaklar sonra da imtiyazsız alacaklar ödenir. İmtiyazlı alacaklar kendi içinde dört sıraya ayrılmaktadır. Bunlar ödendikten sonra imtiyazsız alacaklar ödenir. İşçi ücretleri imtiyazlı alacakların birinci sırasında, velayet ve vesayetten doğan alacaklar ikinci sırasında, özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar üçüncü sırasında yer aldığından doğru sıralama şeklindedir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Birinci haciz ihbarnamesine itiraz süresi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) 3 gün B) 5 gün C) 7 gün
 3. 10 gün E) İtiraz edilemez

CEVAP : Borçlunun üçüncü kişideki bir alacağını haczeden icra dairesinin üçüncü kişiye gönderdiği ilk ihbarnameye birinci haciz ihbarnamesi denir. İİK’nın 89/3. maddesine göre birinci haciz ihbarnamesine itiraz süresi yedi gündür. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. “(X) ilçesine atama ile gelen memur (A), ev eşyalarını, yeni bir ev kiralayıncaya kadar arkadaşı (B)’nin evine yerleştirmiş ancak (B)’nin bir borcundan dolayı (A)’ya ait eşyalar da (B)’nin sanılarak haczedilmiştir. (A) süresi içinde istihkak iddiasında bulununca icra müdürü (İ) bu iddiayı alacaklılara tebliğ etmiştir.”

Yukarıdaki olayda alacaklıların, (A)’nın istihkak iddiasına itiraz edebilmeleri için öngörülen süre aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) 3 gün B) 5 gün                         C) 7 gün                        D) 10 gün E) 15 gün

CEVAP : İİK’nın 96. maddesine göre borçlu, elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak gösterdiği yahut üçüncü bir şahıs tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği takdirde, icra dairesi bunu haciz ve icra zabıtlarına geçirir ve keyfiyeti iki tarafa bildirir. İcra dairesi aynı zamanda istihkak iddiasına karşı itirazları olup olmadığını bildirmek üzere alacaklı ve borçluya üç günlük mühlet verir. Sükütları halinde istihkak iddiasını kabul etmiş sayılırlar. Malın haczine muttali olan borçlu veya üçüncü şahıs, ıttıla tarihinden itibaren yedi gün içinde istihkak iddiasında bulunmadığı takdirde, aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder. Doğru cevap “A” şıkkıdır

 1. İflas dışı konkordatoda, işin niteliğinin gerekli kıldığı durumlarda konkordato mühletinin uzatılmasını teklif etmeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) İcra mahkemesi B) İflas dairesi C) İflas idaresi
 3. Ticaret mahkemesi E) Konkordato komiseri

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile değişik 287/6. maddesine göre, işin niteliği gerekli kılıyorsa bu süre konkordato komiserinin teklifi üzerine uzatılır. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. 6 aydan az süreli kira akdinde kira bedelinin ödenmemesi sebebine dayanan ilâmsız tahliyeye itiraz ve ödeme süreleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
 2. A) 3-6 gün B) 3-7 gün C)   5-6 gün                   D)   5-7 gün E) 7-10 gün

CEVAP : Altı aydan daha az süreli kira sözleşmelerinde kira bedelinin ödenmemesi sebebine dayanan ilâmsız tahliyeye itiraz süresi üç gün; ödeme süresi ise altı gündür. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. İflâs halinde masaya ait hiçbir mal bulunamazsa aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
 2. A) Adi tasfiyeye gidilir B) Basit tasfiyeye gidilir
 3. İflâsın kapanmasına karar verilir D)  İflâsın kaldırılmasına karar verilir
 4. İflâs tasfiyesi tatil edilir

CEVAP    : İİK’nın 217. maddesine göre iflâs halinde           masaya ait hiçbir mal        bulunamaması durumunda       iflâs

tasfiyesi tatil edilir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Kendisine birinci haciz ihbarnamesi gönderilen banka aşağıdaki sebeplerden hangisine dayanarak cevap vermekten kaçınabilir?
 2. Ticari sırlar B) Devlet sırları                                             C) Banka sırları
 3. Meslek sırrı E) Cevaptan imtina edemez

CEVAP    : İİK’nın 367. maddesine göre kendisine               birinci haciz ihbarnamesi gönderilen              banka, haciz

ihbarnamesine cevap vermekten kaçınamaz.     Bu nedenle doğru cevap  “E” şıkkıdır.

 1. Kira bedelinin ödenmemesi sebebine dayanan ilâmsız tahliyede tahliye kararının icrası için varlığı gereken şart aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Kararın kesinleşmesi
 3. Kararın Yargıtay’ca onanması
 4. Kararın borçluya tefhim veya tebliği
 5. Kararın borçluya tefhim veya tebliğinden itibaren 10 gün geçmesi
 6. Kararın ilânı

CEVAP : İİK’nın 269. maddesine göre kira bedelinin ödenmemesi sebebine dayalı ilâmsız tahliyede icra mahkemesi tarafından verilen tahliye kararının icra edilebilmesi için, merci kararının borçluya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren on gün geçmesi gerekir. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. İflâs halinde, tasfiye şeklini aşağıdaki iflâs organlarından hangisi belirler?
 2. İflâs dairesi B) İflâs idaresi
 3. Birinci alacaklılar toplantısı D) İkinci alacaklılar toplantısı
 4. İcra mahkemesi

CEVAP : İİK’nın 208/3. maddesine göre tasfiyenin ne şekilde yapılacağına karar verme yetkisi iflâs dairesine aittir. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi tamamen haczedilemeyen mal ve haklardan biri değildir?
 2. Ana-babanın çocuk malları üzerindeki intifa hakkı
 3. Borçlunun kendisi ve mesleği için zorunlu eşya
 4. Vazgeçilemeyen ev eşyası
 5. Borçlunun haline münasip evi
 6. İlâma bağlı olmayan nafakalar

CEVAP : İİK’nın 83. maddesine göre ilâma bağlı olmayan nafakaların yalnızca bir kısmı haczedilemez, diğer kısmının haczedilebilmesi mümkündür. Bu nedenle bunlar tamamı haczedilemeyen mal ve haklar grubunda yer almaz, ilâma bağlı nafakaların ise tamamı haczedilemez. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Kiralayanın, kiralanan taşınmazda bulunan taşınır mallar üzerindeki hapis hakkı aşağıdaki

alacaklardan hangisini garanti etme amacına yöneliktir?

 1. Depozito alacağını
 2. Tamirat masraflarını
 3. Vergi, su parası vs. gibi yan alacakları
 4. Geçmiş 6 ay ve işleyecek 1 yıllık kira alacağını
 5. Geçmiş 1 yıl ve işleyecek 6 aylık kira alacağını

CEVAP : BK’nın 267 ve 281/3. maddelerine göre kiralayanın, geçmiş bir yıllık ve işlemekte olan altı aylık kira alacağı için kiralanan taşınmazda bulunan taşınır mallar üzerinde hapis hakkı vardır. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Borç ödemeden aciz vesikası (aciz belgesi) aşağıdaki davalardan hangisinde özel yargılama şartı olarak aranır?
 2. A) İptal davası B) İstirdat davası C) Sıra cetvelinin iptali davası
 3. İstihkak davası E) Borçtan kurtulma davası

CEVAP : İİK’nın 105/2 ve 277/1. maddelerine göre iptal davası açacak şahsın elinde aciz belgesinin varlığı gerekir. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. Taşınmaz malların açık arttırma yolu ile satımında, taşınmaz için yapılan kıymet takdirine ilişkin rapora karşı ilgililerin, yetkisiz merciye şikayette bulunması durumunda merci, başvuru tarihinden itibaren en geç ne kadar süre içerisinde yetkisizlik kararı vermelidir?
 2. A) 3 gün B) 7  gün                         C) 10 gün                      D)   15 gün E) 30 gün

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 gün ve 4949 sayılı yasa ile ek 128/a maddesine göre kıymet takdirine ilişkin şikayet yetkisiz icra mahkemesine yapılrsa, icra mahkemesi evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde yetkisizlik kararı vermelidir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Teminat
 2. Mahkemenin yetkisi
 • İhtiyati haczin dayandığı sebepler

Borçlu, kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haciz kararında yukarıdakilerden hangisi yada hangilerine dayanarak itirazda bulunabilir?

 1. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 2. II – III E) I – II – III

CEVAP: İİK’nın 17.07.2003 gün ve 4949 sayılı yasa ile değişik 265/1. maddesine göre borçlu, kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı;

huzuruyla yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Hakkında borç ödemeden aciz vesikası düzenlenmiş olan bir borç, borçluya karşı ne kadar sürelik zamanaşımına tabidir?
 2. A) 1 Yıl B) 5 Yıl C) 10 Yıl
 3. 20 Yıl E) Zamanaşımına uğramaz

CEVAP: İİK’nın 17.07.2003 gün ve 4949 sayılı yasa ile değişik 143. maddesine göre hakkında borç ödemeden aciz vesikası düzenlenmiş olan borç, borçluya karşı, aciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren 20 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Değişiklikten önceki madde metnine göre bu borç, borçluya karşı zamanaşımına uğramamakta idi. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, konkordato masasını oluşturan malvarlığının paraya çevrilmesinde, paraya çevirmenin usul ve zamanı aşağıdakilerden hangisinin vereceği kararla belirlenir?
 2. İflas dairesi B) İflas idaresi
 3. İcra mahkemesi D) Alacaklılar kurulu
 4. Konkordato tasfiye memurları

CEVAP: İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile ek 309/e maddesine göre, Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, konkordato masasını oluşturan malvarlığının paraya çevrilmesinde, paraya çevirmenin usul ve zamanı konkordato tasfiye memurlarının teklifi üzerine alacaklılar kurulu tarafından verilecek kararla belirlenir. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Birinci alacaklılar toplantısı ne zaman yapılır?
 2. Depo kararından itibaren 10 gün içinde
 3. İflâs kararından itibaren 7 gün içinde
 4. İflâsın kesinleşmesinden itibaren 7 gün içinde
 5. Basit tasfiye ilânından itibaren 10 gün içinde
 6. Adi tasfiye ilânından itibaren 10 gün içinde

CEVAP : İİK’nın 219/5. maddesine göre birinci alacaklılar toplantısı adi tasfiye ilânından itibaren on gün içinde yapılır. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir kısmı haczedilemeyen haklardan biridir?
 2. Ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emekli maaşları
 3. Kaydı hayatla iratlar
 4. Sendikalar Kanunu’na göre kurulan teşekküllerin malları
 5. SSK ve Bağ-kur Kanunlarına göre bağlanan gelir ve aylıklar
 6. Emekli Sandığı tarafından bağlanan emekli aylıkları

CEVAP : Yukarıda A, B, C ve D şıklarında belirtilen haklar özel kanunlar gereği tamamı haczedilemeyen haklardandır. Ancak Emekli Sandığı tarafından bağlanan aylıklar, İİK’nın 83. maddesi gereği bir kısmı haczedilemeyen haklardandır. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, konkordato masasını oluşturan malvarlığının paraya çevrilmesinde, paraya çevirmenin usul ve zamanı aşağıdakilerden hangisini teklifi üzerine verilecek kararla belirlenir?
 2. A) İflas dairesi B) İflas idaresi
 3. İcra mahkemesi D) Alacaklılar kurulu
 4. Konkordato tasfiye memurları

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile ek 309/e maddesine göre, malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, konkordato masasını oluşturan malvarlığının paraya çevrilmesinde, paraya çevirmenin usul ve zamanı konkordato tasfiye memurlarının teklifi üzerine yetkili merci tarafından verilecek kararla belirlenir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. İtirazın kaldırılması davasının açılabileceği süre aşağıdakilerden hangisidir?
 2. 7 gün B)   15 gün                       C)  3  ay                        D)   6 ay                  E) 1   yıl

CEVAP : İİK’nın 68/1. maddesine göre itirazın kesin kaldırılması davası, ödeme emrine itirazın alacaklıya tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde açılabilir. Yine İİK’nın 68/a maddesine göre itirazın geçici olarak kaldırılması davası, ödeme emrine itirazın alacaklıya tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde açılabilir. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. İhalenin feshinin talep edileceği makam kural olarak aşağıdakilerden hangisidir?
 2. İcra dairesi B) İcra mahkemesi
 3. Ticaret mahkemesi D) Sulh hukuk mahkemesi
 4. Asliye hukuk mahkemesi

CEVAP : İİK’nın 134/2. maddesine göre ihalenin feshi, yalnız şikâyet yolu ile icra mahkemesinden istenebilir. Ancak izale-i şüyû (ortaklığın giderilmesi) satışlarında ihalenin feshi için ortaklığın giderilmesine karar vermiş olan sulh hukuk mahkemesi görevlidir. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Aşağıdaki mallardan hangisinin haczi mümkündür?
 2. Köy orta malları
 3. Belediye otobüsleri ve gelirleri
 4. İl özel idarelerine ait mallar
 5. Kamu yararına çalışan derneklere ait mallar
 6. Belediyelerin kamu yararına tahsis edilmiş olan malları

CEVAP : İİK’nın 82. maddesine göre yukarıda A, B, C ve E şıklarında belirtilen mallar haczedilemez. Ancak devlet mallarının haczedilebilmesi mümkündür. Dernek, kamu yararına çalışan bir dernek olsa bile hakkında özel bir kanun hükmü yok ise malları haczedilebilir. Mesela, kamu yararına çalışan bir dernek olan Kızılay Derneği’nin mallarının haczi mümkündür. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi İİK 177/I’de gösterilen doğrudan doğruya iflâs hallerinden biri değildir?
 2. Borçlunun yerleşim yerinin belli olmaması
 3. Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması
 4. Borçlunun haciz yoluyla takip sırasında mallarını saklaması
 5. Borçlunun ödemelerini tatil etmiş olması
 6. Borçlunun alacaklıların haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunması veya bunlara teşebbüs etmesi

CEVAP : İİK’nın 177/1. maddesinde yer alan doğrudan doğruya iflâs nedenleri yukarıda A, B, C ve E şıklarında belirtilenlerdir. Borçlunun ödemelerini tatil etmiş olması İİK’nın 177/2. maddesinde düzenlenen doğrudan doğruya iflâs hallerinden biridir. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Kira bedelinin ödenmemesi sebebine dayanan ilâmsız tahliyede borçlu, ödeme itiraz etmez, ihtar müddeti içinde kira borcunu da ödemez ise alacaklının talebi üzerine yetkili merci tarafından, ihtar müddetinin bitim tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde tahliyeye karar verilir?
 2. A) 15 gün B) 30 gün C)  3  ay                        D)   6  ay                    E)     1                Yıl

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile değişik 269/a maddesine göre, borçlu, ödeme itiraz etmez, ihtar müddeti içinde kira borcunu da ödemez ise ihtar müddetinin bitim tarihini takip eden 6 ay içinde alacaklının talebi üzerine icra mahkemesince tahliyeye karar verilir. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Konkordatonun kabulü için aranan çoğunluk aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Alacak çoğunluğu B) Alacaklı çoğunluğu C) Salt çoğunluk
 3. Çifte çoğunluk E) Oy birliği

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile değişik 297. maddesine göre konkordatonun kabulü için iki çeşit çoğunluk birlikte aranır; a) Alacaklı (kişi) çoğunluğu; konkordatonun kabul edilmiş sayılabilmesi için ilk olarak, kaydedilmiş olan alacaklıların yarısı tarafından kabul edilmiş olması gerekir b) Alacak (meblağ) çoğunluğu; konkordatoyu kabul eden alacaklıların kaydedilmiş olan alacakların en az üçte ikisine sahip olmaları gerekir. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Aşağıdaki davalardan hangisinin kabul veya reddine ilişkin karar sonucunda tazminat hükümlerinin uygulanması söz konusu olamaz?
 2. İtirazın iptali davası
 3. Menfi tesbit davası
 4. İtirazın kaldırılması

CEVAP : İstirdat davasının kabul veya reddine ilişkin karar sonucunda tazminat hükümleri uygulanmaz. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Borç ödemeden aciz belgesindeki borcun zamanaşımı süresi ne kadardır?
 2. A) 1 yıl B) 5 yıl                                                                C)  10 yıl
 3. 20 yıl E) Zamanaşımına uğramaz.

CEVAP    : İİK’nın 4949 sayılı yasa ile              değişik 143/6. maddesine göre, borç ödemeden aciz belgesindeki    borç,

borçluya karşı, aciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren yirmi yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Genel olarak ihalenin feshini talep süresi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Fesih sebebinin doğmasından itibaren 7 gün
 3. Fesih sebebinin öğrenilmesinden itibaren 7 gün
 4. İhale tarihinden itibaren 7 gün
 5. İhale tarihinden itibaren 1 yıl
 6. Fesih sebebinin doğmasından itibaren 1 yıl

CEVAP    : İİK’nın 134. maddesine göre       ihalenin feshini talep etme süresi yedi gündür. Bu süre, kural olarak    ihale

tarihinden itibaren işlemeye başlar, istisnai hallerde fesih sebebinin öğrenilmesinden itibaren başlar.

Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya iflâs hallerinden biri değildir?
 2. Borçluya konkordato mühletinin verilmesi
 3. Konkordatonun kabul edilmemesi veya tamamen feshedilmesi
 4. İlâma bağlı bir alacağın ödenmemesi
 5. Sermaye şirketlerinin pasifinin aktifinden fazla olması
 6. Kollektif ve komandit şirketlerde şirkete tebliğ edilen icra emrine rağmen borcun ödenmemesi.

CEVAP : Doğrudan doğruya iflâs halleri İİK’nın 177-181. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Borçluya konkordato mühletinin verilmesi bir doğrudan doğruya iflâs hali değildir. Diğer şıklarda belirtilen haller doğrudan doğruya iflâs halleridir. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. Konkordatonun tasdiki işlemini aşağıdakilerden hangisi yapar?
 2. A) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı B) Türk Patent Enstitüsü
 3. Asliye hukuk mahkemesi D) İcra mahkemesi
 4. Ticaret mahkemesi

CEVAP : Konkordatonun tasdiki işlemi, ticaret mahkemesi tarafından yapılır. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Borçlunun mallarının haczinde borçluya en az yük teşkil edecek, haczi ve satılması en kolay mallardan başlanarak bir sıra takip edilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

CEVAP : Yukarıda sözü edilen kavram hacizde tertip (sıra) tır. Doğru cevap “B” şıkkıdır

 1. Borçlu, itirazın iptali kararının kendisine tebliğinden itibaren ne kadar süre içerisinde, mal beyanında bulunmak zorundadır?
 2. A) 3 gün B) 5 gün                         C)  7 gün                      D)   10 gün              E) 1 ay

CEVAP : Borçlu itirazın iptali kararının kendisine tebliğinden itibaren üç gün içinde mal beyanında bulunmak zorundadır. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. “Hacizli malın 3. kişinin elinde bulunması halinde istihkak davasını alacaklı açar.”

Bu davanın özelliklerinden hangisi onu 3. kişinin açacağı istihkak davasından ayırdeder?

 1. Davanın süresi B) Davanın açılacağı merci
 2. Yargılama usulü D) Tazminat hükümlerinin uygulanması
 3. Davanın sonucu

CEVAP : Hacizli malın üçüncü kişinin elinde olması halinde açılan istihkak davası İİK’nın 97. maddesinde düzenlenen, üçüncü kişinin açtığı istihkak davasındaki yargılama usulüne ilişkin hükümlere tabidir. Ancak bu davada İİK’nın 97/13 ve 15. fıkralarında yer alan tazminata ilişkin hükümler uygulanmaz. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip devam etmekte iken rehnin satışı sonucu elde edilecek paranın rehinli alacağı karşılayamayacağı anlaşılırsa alacaklının talebi üzerine kendisine aşağıdaki belgelerden hangisi verilir?
 2. Sahibine iptal davası açma hakkı veren bir belge
 3. Borç ödemeden kesin aciz belgesi
 4. Borç ödemeden geçici aciz belgesi
 5. Kesin rehin açığı belgesi
 6. Geçici rehin açığı belgesi

CEVAP : Yukarıda sözü edilen belge İİK’nın 150/f maddesinde düzenlenen geçici rehin açığı belgesidir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. İflâs alacaklılarına düşen iflâs hisselerini gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Pay cetveli B) Sıra cetveli C) Mükellefiyetler listesi
 3. Pay defteri E) Hazirun cetveli

CEVAP : İflâs alacaklılarına düşen iflâs hisselerini gösteren belge pay cetvelidir. Pay cetveli kesinleşmiş olan sıra cetveli esas alınarak düzenlenir. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. Aşağıdaki şahıslardan hangisinin ihalenin feshi için dava açma yetkisi bulunmamaktadır?
 2. A) Pey sürerek ihaleye katılan kişi B) Trafik sicilindeki ilgili
 3. Tapu sicilindeki ilgili D) Borçlu
 4. Satış isteyen alacaklı

CEVAP : İİK’nın 134/2. maddesine göre; ihalenin feshini, BK’nın 226. maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey vermek suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikayet yoluyla ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde isteyebilirler. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, konkordato tasfiye memurlarının seçimine ilişkin kararı onaylama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
 2. Alacaklılar B) İflas dairesi                                          C) İcra mahkemesi
 3. Ticaret mahkemesi E) Konkordato komiseri

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile ek 309/a maddesine göre, konkordato tasfiye memurlarının seçimine ilişkin kararı onaylama yetkisi icra mahkemesine aittir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda icra müdürü, aşağıdakilerden hangisini inceleme yetkisine sahip değildir?
 2. Senedin kambiyo senedi olup olmadığını
 3. Senedin vadesinin gelip gelmediğini
 4. Senedin aslının olup olmadığını
 5. Alacağın zamanaşımına uğrayıp uğramadığını
 6. Takibin kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılıp yapılmadığını

CEVAP : İİK’nın 168. maddesine göre icra müdürü yukarıda A, B, C ve E şıklarında belirtilen hususları inceleme konusunda yetkilidir. Ancak alacağın zamanaşımına uğrayıp uğramadığını incelemez. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. İcra İflas Kanunu’na göre, iflasta, ilk alacaklılar toplantısının toplantı veya karar nisabı oluşmaz ise ikinci alacaklılar toplantısına kadar masa mallarının idaresi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?
 2. İflas idaresi B) İcra dairesi                                                          C) İflas dairesi
 3. Ticaret mahkemesi E) İcra mahkemesi

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003         tarih ve    4949 sayılı yasa ile değişik    222.       maddesine göre Alacaklılar  toplanması

mümkün olmazsa veya karar nisabı oluşmazsa durum tespit olunur. Bu halde iflas dairesi, 2. alacaklılar toplanmasına kadar masayı idare eder ve tasfiyeye başlar. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi icra dairesinin yükümlülüklerinden biri değildir?
 2. İcra işlerinde birinci derecede görevli olmak
 3. Dosya ve tutanak düzenlemek
 4. Para ve değerli eşyanın tevdii
 5. Yapılan ödemeleri kabul etmek
 6. Kendi kendileriyle akit yapmamak

CEVAP : İcra dairelerinin yükümlülükleri İİK’nın 8-12. maddeleri arasında düzenlenmiştir. İcra dairelerinin icra işlerinde birinci derecede görevli olmaları bir yükümlük değil, görevdir. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. Aşağıdaki mallardan hangisi hiç bir zaman haczedilemez?
 2. Asgari ücretle çalışan işçinin ücreti
 3. İlâma bağlı nafaka
 4. C. Emekli Sandığı’ndan bağlanan emekli aylığı
 5. İlama bağlı olmayan nafaka
 6. Çırak ücreti

CEVAP : İlama bağlı nafakalar hiçbir zaman haczedilemez. Zira mahkeme bu nafaka miktarını nafaka alacaklısının geçimi için zorunlu olan miktarı esas almak üzere hesaplamıştır. Doğru cevap “B” şıkkıdır

 1. İflâstaki istihkak davasının konusu aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Mülkiyet hakkı
 3. İrtifak hakkı D)  Tapuya şerh edilen  şufa hakkı
 4. Alacak hakkı

CEVAP : Hacizden farklı olarak iflâstaki istihkak iddiasının konusu sadece mülkiyettir. Üçüncü kişilerin sahip oldukları mülkiyet dışındaki ayni haklar ve ayni hak kuvvetindeki tapuya şerh verilmiş şuf’a (önalım), vef’a (gerialım) ve iştira (alım) hakları, irtifak hakları, alacak hakkı ve intifa hakları istihkak davasına konu teşkil etmezler. Bunlar sıra cetveline itiraz yoluna göre karara bağlanırlar. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. “Alacaklının bir para alacağının zamanında ödenmesini garanti altına almak için mahkeme kararıyla borçlunun mallarına önceden geçici olarak el konulmasıdır.”

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Geçici haciz B) Kesin haciz                                                 C) İhtiyati haciz
 2. İlave haciz E) Tamamlayıcı haciz

CEVAP : Yukarıda tanımı verilen kavram İİK’nın 257-268. maddeleri arasında düzenlenen ihtiyati hacizdir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Hacizdeki borç ödemeden aciz belgesi ile iflâstaki borç ödemeden aciz belgesi arasında

aşağıdakilerden hangisi bakımından herhangi bir farklılık bulunmamaktadır?

 1. İİK 68 anlamında borç ikrarını içeren bir belge olarak kabul edilebilmesi için gerekli şartlar bakımından
 2. 1 yıl içinde yapılacak takiplerde ödeme emrinin tebliği bakımından
 3. İptal davası açma bakımından
 4. Hacze iştirak bakımından
 5. Yeniden takipte bulunabilme bakımından

CEVAP : İflâstaki aciz belgesinin İİK’nın 68/1. maddesi anlamında borç ikrarını havi bir belge niteliğinde sayılabilmesi için, müflisin bu alacağı kabul etmiş olması gerekir. Oysa hacizdeki aciz belgesi için böyle bir şart bulunmamaktadır. Aciz belgesi sahibi iflâs alacaklısının, iflâs kapandıktan sonra müflis borçluya karşı aciz belgesine dayanarak yeniden takipte bulunabilmesi için, müflis borçlunun yeni bir mal iktisap etmiş olması gerekir. Hacizde böyle bir şart aranmaz. Elinde iflâs aciz belgesi bulunan alacaklı, bu belgeye dayanarak doğrudan doğruya iptal davası açamaz. İptal davası açabilmesi için iptal davası açma yetkisinin alacaklıya devredilmiş olması gerekir. Hacizdeki aciz belgesine dayanılarak doğrudan iptal davası açılabilir. İflâstaki aciz belgesine dayanarak bir sene içinde müflise karşı takip yapılması halinde müflise yeni bir ödeme emri gönderilmesi gerekir. Oysa hacizdeki borç ödemeden aciz belgesinin alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde borçluya karşı takip yapılır ise borçluya yeniden ödeme emri tebliğ edilmesine gerek yoktur. Hem iflâstaki hem de hacizdeki borç ödemeden aciz belgesi İİK’nın 100/1. maddesinde düzenlenen şartlara göre alacaklıya hacze iştirak hakkı sağlar. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Aşağıdaki ihalenin feshi sebeplerinden hangisinde feshin talep edilebileceği süre diğerlerinden farklıdır?
 2. Kendisine satış ilânı tebliği gereken bir ilgiliye ilânın tebliğ edilmemesi
 3. Taşınmazın esaslı niteliklerinde hatanın sonradan öğrenilmesi
 4. Arttırmaya ilişkin kanun hükümlerine uyulmaması
 5. Arttırmaya fesat karıştırıldığının sonradan öğrenilmesi
 6. Hiçbiri

CEVAP : İhalenin feshini talep etme süresi ihale tarihinden itibaren işlemeye başlar. Ancak yukarıda A, B ve D şıklarında belirtilen hallerde süre fesih sebebinin öğrenildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Bu nedenle doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Teminat
 2. Mahkemenin yetkisi
 • İhtiyati haczin dayandığı sebepler

İcra İflas Kanunu’na göre, verilen ihtiyati haciz kararıyla menfaati ihlal edilen üçüncü şahıslar yukarıdakilerden hangisi yada hangilerine dayanarak ihtiyati haciz kararına itirazda bulunabilir?

 1. Yalnız I B) Yalnız II                                         C) Yalnız III
 2. I – III E) I – II – III

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 gün ve 4949 sayılı yasa ile değişik 265/2. maddesine göre menfaati ihlal edilen 3.

kişiler ihtiyati haczi öğrendiği tarihten itibaren kanunda öngörülen süre içerisinde ihtiyati haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. “İflâsın açılması ile müflisin bütün haczedilen mal, alacak ve haklarının kendiliğinden birleşmesi ile meydana gelir.”

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) İflâs alacağı B) İflâs idaresi C) Masa alacağı
 2. Konkordato E) İflâs masası

CEVAP : İİK’nın 184/1.       maddesine göre yukarıda tanımı verilen kavram   iflâs    masasıdır. Doğru cevap  “E” şıkkıdır.

 1. Konkordato aşağıdaki alacaklardan hangisi için mecburidir?
 2. Haksız fiilden doğan tazminat alacakları
 3. Rehinli alacaklar
 4. Kamu alacakları
 5. İmtiyazlı alacaklar
 6. Hepsi

CEVAP : İİK’nın 303. maddesine göre kural olarak tasdik edilen konkordato, alacakları mühlet kararından önce veya komiserin onayı olmaksızın konkordatonun tasdikine kadar doğmuş önce doğmuş olan bütün alacaklar için mecburidir. Ancak rehinli alacaklar, imtiyazlı alacaklar ve amme alacakları için mecburi değildir. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. İflas dışı konkordatoda konkordato mühleti en fazla ne kadar süre uzatılabilir?
 2. 1 ay B)   2  ay                              C)     3                         ay     D)                   4 ay      E) 6 ay

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile değişik 287/6. maddesine göre, işin niteliği gerekli kılıyorsa bu süre alacaklılar da dinlendikten sonra en fazla 2 ayı geçmemek üzere uzatılabilir. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Tasarruf yetkisi kısıtlanan müflis aşağıdaki işlemlerden hangisini yapabilme yetkisine sahiptir?
 2. Taşınmaz rehni
 3. Taşınmaz satımı
 4. Taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tesisi
 5. Taşınmaz satış vaadi
 6. Hiçbiri

CEVAP : Tasarruf yetkisi kısıtlanan müflis satış, trampa veya hibe yolu ile taşınır ve taşınmaz bir malını başkasına devredemez. Bir malı üzerinde, rehin veya irtifak hakkı tesis edemez, bir borcunu ödeyemez, takas edemez, bir alacağını tahsil edemez, alacağından feragat edemez ve alacağını başkasına temlik edemez, bir şirketteki hissesini devredemez. Ancak tasarruf işlemi niteliğinde olmayan iltizami muameleleri yapabilir. Bu nedenle iltizami bir muamele olan taşınmaz satış vaadini yapmasına engel bir durum bulunmamaktadır. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. İcra İflas Kanunu’na göre, ihtiyati haczin infazına ilişkin şikayetlerin yapılacağı merci aşağıdakilerden hangisidir ?

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile ek 261/3. maddesine göre ihtiyati haczin infazı ile ilgili şikayetler infazı yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine yapılır. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Aşağıdaki dava veya taleplerden hangisinde mutlaka duruşma yapma zorunluluğu bulunmamaktadır?
 2. İtirazın geçici kaldırılması talebi B) İhalenin feshi talebi
 3. İstihkak davası D) Menfi tesbit davası
 4. Hepsi mutlaka duruşmalı yapılmalıdır.

CEVAP : İcra mahkemesinde görülen dava ve taleplerde (itirazın kaldırılması, ihalenin feshi, istihkak davası) duruşma yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Genel mahkemelerde görülen menfi tespit davasında böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Dosya üzerinden de karar verilebilmesi mümkündür. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi iflâsın açılması ile iflâs masasına giren mal veya haklardan biri olamaz?
 2. Rehinli mallar
 3. İhtiyaten haczedilmiş mallar
 4. Kesin haczedilmiş mallar
 5. Geçici olarak haczedilmiş mallar
 6. İflâsın açılmasından sonra müflisin kişisel çalışmasına dayanan ücret

CEVAP : İİK’nın 184. maddesine göre iflâs açıldığı zaman müflisin malvarlığına dahil olan bütün mal, alacak ve hakları iflâs masasına girer. Ancak iflâsın açılmasından sonra müflisin kişisel çalışmasına dayanan ücret iflâs masasına girmez. Bu ücretin tamamı müflise ait olur. Çünkü borçlu, alacaklılarına karşı ancak malvarlığı ile sorumlu olup, emek (iş) gücü ile sorumlu değildir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Borçlunun konkordato şartlarına uymaması halinde alacaklı, konkordatonun feshini konkordatodaki son vade tarihinden itibaren ne kadar süre içinde talep edebilir?
 2. A) 6 ay B) 1 yıl                            C)  3 yıl                         D)    5 yıl                  E) 10 yıl

CEVAP : Borçlunun, konkordato şartlarına uymaması halinde alacaklı, konkordatonun feshini konkordatodaki son vade tarihinden itibaren on yıl içinde talep edebilir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda borca itiraz halinde icra hakimi, itiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı en geç ne kadar süre içerisinde duruşmaya çağırmalıdır?
 2. A) 3 gün B) 7  gün                         C) 10 gün                      D)  15    gün           E)   30 gün

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile değişik 169/a maddesine göre borca itiraz halinde icra hakimi, itiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı en geç 30 gün içerisinde duruşmaya çağırır. Doğru cevap “E” şıkkıdır

 1. 1- İflâs ödeme emri
 • İflâs kararı
 • Depo kararı
 • Muhafaza tedbirleri

Doğrudan doğruya iflâs halinde yukarıdakilerden hangisi yada hangileri yoktur?

 

A) Yalnız 3                    B)    Yalnız 4
C) 1-3
D) 2-3
E) 1-2-3-4

 

 

CEVAP : İİK’nın 177-181. maddeleri arasında düzenlenen doğrudan doğruya iflâs yolunda borçluya karşı iflâs takibi yapılmadan doğrudan doğruya iflâs davası açıldığından buna takipsiz iflâs yolu da denir. Bu iflâs yolunda borçluya iflâs ödeme emri gönderilmez ve ticaret mahkemesi depo kararı vermeden borçlunun iflâsına karar verir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Taksiratlı müflisi aşağıdakilerden hangisi cezalandırır?
 2. Asliye ceza mahkemesi B) Ağır ceza mahkemesi
 3. Ticaret mahkemesi D) İflâs dairesi
 4. İcra mahkemesi

CEVAP : TCK’nın 507. maddesine göre taksiratlı müflisi cezalandırma yetkisi asliye ceza mahkemesine aittir. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. İcra iflâs işlerinde tebligat aşağıdaki mevzuatlardan hangisine tabidir?
 2. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
 3. 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 4. Medeni Usul Hukuku Nizamnamesi
 5. Avukatlık Kanunu
 6. İcra İflâs Kanunu

CEVAP : İİK’nın 21 ve 57. maddelerine göre icra işlerinde tebligat 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre yapılır. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, borçlunun, malları üzerindeki tasarruf yetkisi aşağıdaki

işlemlerden hangisi ile birlikte sona erer?

 1. Konkordato teklifinin yapılması ile,
 2. Alacaklılar kurulunun oluşturulması ile,
 3. Konkordatonun tasdiki kararının verilmesi ile,
 4. Konkordatonun tasdiki kararının kesinleşmesi ile,
 5. Konkordato tasfiye memurlarının göreve başlaması ile,

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile ek 309/c maddesine göre, Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun tasdikine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren, borçlu malları üzerinde tasarruf edemez ve bu mallar hakkında tasarruf yetkisine sahip kişilerin imza yetkisi sona erer. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangi icra takip işlemi değildir?
 2. A) Ödeme emri tebliği
 3. Haciz
 4. Paraların paylaştırılması

CEVAP    : Bir işlemin icra takip  işlemi    sayılabilmesi için varlığı gerekli şartlar şunladır;        a) İcra   takip işlemi    icra

organlarınca yapılmalıdır    b) İcra  takip işlemi    borçluya karşı yapılmış olmalıdır  c) İşlem,    cebri icranın

ilerlemesini sağlayıcı  nitelikte olmalıdır. Yukarıda      A,  B,  C     ve  D           şıklarında     belirtilen işlemlere    ilaveten

depo kararı, icra emri tebliği ve borçluya mühlet verilmesine ilişkin işlemler icra       takip işlemleridir.   Ancak

paraların paylaştırılması, alacaklının takip talebinde, haciz talebinde ve satış talebinde bulunması ve icra dairesinin bu talepleri alması icra takip işlemi değildir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. İcra mahkemesinde aşağıdaki yargılama usullerinden hangisi uygulanır?
 2. Yazılı yargılama usulü B) Sözlü yargılama usulü
 3. Basit yargılama usulü D) Seri yargılama usulü
 4. Hiçbiri

CEVAP: İİK’nın 18. maddesine göre, “Tetkik merciine (icra mahkemesine) arzedilen hususlarda basit yargılama usulü uygulanır.” Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde kurulan birden fazla icra mahkemesi dairesi arasında iş dağılımı aşağıdaki mercilerden hangisi tarafından yapılır?
 2. Yargıtay Başkanı
 3. Adalet Bakanlığı
 4. Yargıtay Başkanlık Kurulu
 5. Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
 6. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 gün ve 4949 sayılı yasa ile değişik 4. maddesine göre iş durumunun gerekli kıldığı yerlerde kurulan birden fazla icra mahkemesi dairesi arasında iş dağılımı ve buna ilişkin esaslar Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca belirlenir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. “Alacaklı (A)’nın, borçlu (B)’ye karşı yaptığı hacze (C) ve (D) adlı şahıslar iştirak etmiştir.”

Borçlunun, (Ü)’den olan alacağının ödeme yerine geçmek üzere (A)’ya devri aşağıdakilerden hangisinin muvafakatine bağlıdır?

 1. Borçlunun borçlusu olan (Ü)’nün
 2. Hacze iştirak eden (C) ve (D)’nin
 3. Borçlunun
 4. İcra müdürünün
 5. İcra mahkemesinin

CEVAP : İİK’nın 120/1. maddesine göre borçlunun üçüncü kişideki alacağının ödeme yerine geçmek üzere itibari kıymeti ile alacaklılardan bir veya bir kaçına devredilebilmesi hacze iştirak etmiş olan bütün alacaklıların muvafakatine bağlıdır. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. İflâs kararı aşağıdaki mercilerden hangisi tarafından verilir?
 2. A) İcra dairesi B)   İflâs                                                                    dairesi      C)            İflâs         idaresi
 3. İcra mahkemesi E)   Ticaret mahkemesi

CEVAP : İİK’nın 158. maddesine göre iflâs kararı vermekle yetkili merci, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesidir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. İtirazı geçici kaldırılan borçlunun, bu kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde açabileceği dava aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Menfi tesbit davası
 3. Borçtan kurtulma davası
 4. İstihkak davası

CEVAP : İİK’nın 69/2. maddesine göre icra mahkemesince itirazı geçici olarak kaldırılan borçlunun, aleyhine başlamış olan icra takibinin devam edilmesini önlemek için yedi gün içinde genel mahkemede açabileceği davaya borçtan kurtulma davası denir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. İflâs halinde sıra cetvelinin düzenlenmesinin önşartı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Alacaklıların tümünün talebi
 3. İcra müdürünün sıra cetvelinin düzenlenmesine kanaat getirmesi
 4. Satış tutarının alacakları ödemeye yetmemesi
 5. İcra mahkemesinin kararı
 6. Herhangi bir önşart yoktur, her halukârda düzenlenir.

CEVAP : Alacakların ve istihkak iddialarının incelenmesinin sonucunu gösteren sıra cetvelinin düzenlenmesi için herhangi bir ön şart yoktur, her zaman düzenlenebilir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Müflisin, iflâsın açılmasından sonra, ancak ilânından önceki aşağıdaki tasarruflarından hangisinde iyiniyetli 3. şahsın iyiniyeti korunmaz?
 2. Müflisin bir bono bedelini ödemesi
 3. Müflis tarafından keşide edilen bir çek bedelinin banka tarafından ödenmesi
 4. Müflisin borçlusunun müflise yaptığı ödemeler.
 5. Emtiayı temsil eden senetlere dayanarak bir malın iktisap edilmesi
 6. Tapu sicilindeki kayda istinaden mülkiyet hakkının veya sınırlı bir aynı hakkın iktisabı

CEVAP    : İİK’nın 190/2,191/2 ve 192. maddelerine göre iflâsın açılması ile ilânı arasındaki            dönemde  yapılan  şu

tasarruflarda üçüncü kişilerin iyiniyeti korunur; a) Müflisin bir bono veya           poliçe bedelini ödemesi      b)

Müflise yapılan ödemeler c) Emtiayı temsil eden senetlere dayanarak iyiniyetle iktisap. Diğer hallerde üçüncü şahsın iyiniyeti korunmaz. Bu nedenle doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. İflâs içi konkordatoda konkordato komiserinin görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine

getirilir?

 1. A) İflâs dairesi B) İcra dairesi C) İflâs idaresi
 2. İcra mahkemesi E) Ticaret mahkemesi

CEVAP : İİK’nın 309/2. maddesine göre iflâs içi konkordatoda, konkordato komiserine ait görevler iflâs idaresi tarafından yapılır. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Aşağıdaki davalardan hangisinde davacının ilk duruşma gününe kadar dava konusu alacağın % 15’i oranında teminat göstermesi dava şartıdır?
 2. A) İstirdat davası
 3. Menfi tesbit davası
 4. İptal davası

CEVAP : İİK’nın 69/2. maddesine göre borçtan kurtulma davasının dinlenebilmesi için borçlunun, ilk duruşma gününe kadar dava konusu alacağın % 15’i oranında bir teminat göstermesi gerekir. Aksi halde dava reddolunur. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Hacizde sıra cetveline karşı itiraz davası açma süresi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Düzenlenmesinden itibaren 7 gün B) Tebliğinden itibaren 15 gün
 3. İlânından itibaren 15 gün D) Tebliğinden itibaren 7 gün
 4. İlânından itibaren 7 gün

CEVAP : İİK’nın 142. maddesine göre hacizde sıra cetveline karşı itiraz davası açma süresi, sıra cetveli suretinin itiraz eden alacaklıya tebliğinden itibaren yedi gündür. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi iflâsın açılmasının hukuki sonuçlarından biri değildir?
 2. İflâs masasının teşekkülü
 3. Müflisin masaya giren mallara ilişkin tasarruf yetkisinin iflâs masasına geçmesi
 4. İflâsın açılmasından önce müflise karşı başlamış olan takiplerin düşmesi
 5. Müflisin taraf olduğu hukuk davalarının durması
 6. Müflisin borçlarının muaccel hale gelmesi

CEVAP : İİK’nın 193. maddesine göre iflâsın açılmasından önce müflise karşı başlamış olan takipler kural olarak iflâsın açılması ile durur ve iflâs kararının kesinleşmesiyle düşer. İflâs kararı kesinleşmeden takipler düşmez. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, konkordato masasının muhafazası, paraya çevrilmesi ve mahkemelerde temsili aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?
 2. İflas idaresi C)   İcra  mahkemesi
 3. Konkordato tasfiye memurları

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile ek 309/c maddesine göre, Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, konkordato masasının muhafazası ve paraya çevrilmesi veya lüzumu halinde malların devri için gerekli bütün işlemlerini yerine getirmek ve mahkemelerde konkordato masasını temsil etmek görevi konkordato tasfiye memurları tarafından yerine getirilir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. İcra takibinin iptali istemini karara bağlama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
 2. A) İcra dairesi B) Ticaret mahkemesi
 3. Genel mahkemeler D) İcra mahkemesi
 4. e) Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

CEVAP : İİK’nın 71. maddesine göre icra takibinin iptali istemini karara bağlama yetkisi icra mahkemesine aittir. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Hacizde sıra cetveline itiraz davası aşağıdaki merciilerden hangisinde açılabilir?
 2. İcra dairesi B) İcra mahkemesi
 3. Ticaret mahkemesi D) İş mahkemesi
 4. Sulh veya asliye hukuk mahkemesi

CEVAP : İİK’nın 142. maddesine göre hacizde sıra cetveline itiraz davasının genel mahkemelerde (sulh hukuk veya asliye hukuk mahkemesi) açılması gerekir. Bu davada yetkili mahkeme, icra takibinin yapıldığı yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise, dava konusu yapılan alacağın miktarına göre değil, o alacağa sıra cetveline göre düşen hissenin miktarına göre belirlenir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. “Kural olarak iflâs tasfiyesi süresince müflise karşı takip yapılamaz. Ancak bu kuralın istisnaları da mevcuttur.”

Aşağıdakilerden hangisi bu istisnalardan biri değildir?

 1. Masa alacaklıları takip yapabilir.
 2. İflâs alacaklıları takip yapabilir.
 3. Müflisin iflâstan sonra doğmuş ancak iflâs masasından istenemeyen borçları için takip yapılabilir.
 4. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir.
 5. İflâsın açılmasından önce haczedilen mallar satılmışsa takip durmaz paralar alacaklılara paylaştırılır.

CEVAP : İİK’nın 193/3. maddesinde öngörülen yeni takip yapılamayacağına dair yasa yalnız iflâs alacaklıları içindir. Bu nedenle doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Taşınır malların açık arttırma yolu ile satımında mal, aşağıdaki işlemlerden hangisi ile alıcıya teslim edilir?
 2. Borçlunun talebiyle
 3. Malikin ferağ vermesiyle
 4. Malın bedelinin ödenmesiyle
 5. İhalede en yüksek bedelin teklif edilmesiyle
 6. İhalenin kesinleşmesiyle

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 gün ve 4949 sayılı yasa ile değişik 118. maddesine göre satılan mal ihale kesinleşmeden teslim olunmaz. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. İcra İflas Kanunu’na göre, alacaklısını zarara uğratmak kastıyla mevcudunu eksilten borçluya verilecek cezanın nev’i aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
 2. İdari para cezası B) Yalnız hapis cezası
 3. Yalnız ağır para cezası D) Hafif hapis cezası
 4. Hapis ve ağır para cezası

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile değişik 331. maddesine göre, alacaklısını zarara uğratmak kastıyla mevcudunu eksilten borçluya verilecek ceza hapis ve ağır para cezasıdır. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. İcra takibinin itfa sebebiyle iptali istemi en son ne zamana kadar yapılabilir?
 2. Hüküm verilinceye kadar
 3. Yargılama bitinceye kadar
 4. İcra takibi kesinleşinceye kadar
 5. Paraya çevirme işlemi bitinceye kadar
 6. Paraların paylaştırılmasına kadar

CEVAP : Borçlu, icra takibinin itfa sebebiyle iptali istemini paraların paylaştırılmasına kadar isteyebilir.

Çünkü paraların paylaştırılması ile icra takibi son bulur, bundan sonra borçlu ancak bir istirdat davası açabilir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. “Taşınmazın açık arttırma yolu ile satımında ilk ihale 3 Haziran 2005 Cuma günü yapılmıştır.”

Taşınmazın bu ihalede satılamaması durumunda ikinci ihalenin yapılabileceği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

 1. 06.2005 B) 08.06.2005                                          C) 12.06.2005
 2. 06.2005 E) 18.06.2005

CEVAP : İkinci ihale ilk ihalenin yapıldığı günü takip eden günden itibaren 10. gün aynı yer ve saatte yapılır.

İİK’nın 19. maddesi gereği gün olarak tayin edilen sürelerde ilk gün hesaba katılmaz. İlk ihale 3 Haziran 2005 Cuma günü yapıldığına göre bu günü saymadan 10 gün sayarsak ikinci ihale 13.06.2005 Pazartesi günü yapılacaktır. Doğru cevap “D” şıkkıdır

 1. İflâsta sıra cetveline itiraz davası aşağıdaki mercilerden hangisinde açılır?
 2. A) İcra dairesi B) İcra mahkemesi
 3. Ticaret mahkemesi D) İş mahkemesi
 4. Genel mahkemeler

CEVAP : İİK’nın 235. maddesine göre iflâsta sıra cetveline itiraz davasına bakmakla yetkili ve görevli mahkeme, iflâsa karar verilen yerdeki ticaret mahkemesidir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. İflâsın açılmasıyla birlikte duran hukuk davalarına ne zaman devam edilebilir?
 2. Depo kararından sonraki ilk oturumda
 3. Birinci alacaklılar toplantısından sonra
 4. İkinci alacaklılar toplantısından sonra
 5. İkinci alacaklılar toplantısından 10 gün sonra
 6. İflâsın kapanması veya kaldırılmasından sonra

CEVAP : İİK’nın 194. maddesine göre iflâsın açılması ile duran hukuk davalarına ikinci alacaklılar toplanmasından on gün sonra devam edilebilir. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Aşağıdaki davalardan hangisinde ispat yükü borçluya aittir?
 2. A) Borçtan kurtulma davası B) Menfi tesbit davası
 3. İtirazın geçici kaldırılması D) İtirazın kesin kaldırılması
 4. İstirdat davası

CEVAP : İİK’ nın 72/8. maddesine göre istirdat davasında ispat yükü davacı durumundaki borçluya aittir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Ticaret mahkemesi
 2. Alacaklılar kurulu
 • Konkordato tasfiye memurları

Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, tasfiyenin sona ermesinden sonra hazırlanan nihai faaliyet raporunu tanzim, onaylama ve tasdik mercileri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

 1. I – II – III B) III – II – I                                                  C) I – III – II
 2. II – III – I E) II – I – III

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile ek 309/j maddesine göre, malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, tasfiye sona erince tasfiye memurları bir nihai rapor düzenler. Bu nihai rapor alacaklılar kurulunun onayına sunulur. Kurul onayladığı nihai raporu tasdik makamı olan ticaret mahkemesine gönderir ve tasdik makamı da alacaklıların incelemesine tabi tutar. Dolayısıyla doğru sıralama; konkordato tasfiye memurları (tanzim mercii), alacaklılar kurulu (onay mercii), ticaret mahkemesi (tasdik mercii) şeklinde olmalıdır. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. İflâstaki sıra cetveline itiraz davasının açılabileceği süre aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Düzenlenmesinden itibaren 15 gün içinde
 3. Tebliğinden itibaren 7 gün içinde
 4. İlânından itibaren 7 gün içinde
 5. Tebliğinden itibaren 15 gün içinde
 6. İlânından itibaren 15 gün içinde

CEVAP : İİK’nın 235/1. maddesine göre iflâstaki sıra cetveline itiraz davası, sıra cetvelinin ilânından itibaren onbeş gün içinde açılmalıdır. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Borcun tamamının ödenmesi halinde
 2. İcra takibinin batıl olması veya iptal edilmiş olması halinde
 • Alacaklının, borçlu hakkındaki icra takibini geri alması halinde
 1. Borçlunun, borcu olmadığının mahkeme kararıyla sabit olması halinde

Yukarıdaki hallerin hangilerinde, borç ödemeden aciz belgesi, sicilden terkin edilir?

 1. A) I – IV B) II – III C) I – II – IV
 2. I – III – IV E) I – II – III – IV

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile ek 143/son maddesine göre, borçlu, aciz vesikasını düzenlemiş olan icra dairesine borcunu işlemiş faizleriyle birlikte her zaman ödeyebilir. İcra dairesi ödenen parayı alacaklıya verir veya gerektiğinde 9. madde hükümleri dahilinde bir bankaya yatırır. Borcun bu şekilde tamamının ödenmesinden sonra aciz vesikası, sicilden terkin edilir ve borçluya borcunu ödeyerek aciz vesikasını sicilden terkin ettirdiğine dahil bir belge verilir. Aynı şekilde icra takibi batıl ise veya iptal edilirse yahut borçlunun, borçlu olmadığı mahkeme kararıyla sabit olursa yada alacaklı, icra takibini geri alırsa, aciz vesikası sicilden terkin edilir ve borçluya buna ilişkin bir belge verilir. Doğru cevap “E” şıkkıdır

 1. İflâs masasının idare ve tasfiyesinin alacaklılar toplanması ve iflâs idaresine geçmesi aşağıdakilerden hangisi ile olur?
 2. İflâs idaresinin teşekkülü ile B)   İcra mahkemesinin kararı ile
 3. Ticaret mahkemesinin kararı ile D)   Birinci alacaklılar toplanması ile
 4. İkinci alacaklılar toplanması ile

CEVAP : İflâs masasının idare ve tasfiyesinin alacaklılar toplanması ve iflâs idaresine geçmesi birinci alacaklılar toplanması ile olur. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. “İcra İflas Kanunu’na göre, sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket yada kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye memurları veya bir

alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflasına karar verilir. Ancak idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya alacaklılardan biri şirket veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme, projeyi ciddi ve inandırıcı bulursa, iflasın ertelenmesine karar verir. Mahkemece verilen erteleme kararından sonra süre, kayyımın verdiği raporlar dikkate alınarak mahkemece verilecek uygun süreler ile uzatılabilir.”

Bu halde mahkemece verilecek erteleme süresi uzatma süreleri dahil en fazla ne kadar olabilir ?

 1. A) 2 Yıl B) 3 Yıl                           C) 4 Yıl                          D) 5 Yıl                    E) 10 Yıl

CEVAP : İİK’nın 12.02.2004 tarih ve 5092 sayılı yasa ile değişik 179/b maddesine göre; Erteleme süresi azami bir yıldır. Bu süre kayyımın verdiği raporlar dikkate alınarak mahkemece uygun görülecek süreler ile uzatılabilir; ancak uzatma süreleri toplamı dört yılı geçemez. Kayyım, mahkemenin belirleyeceği sürelerde iflası ertelenenin faaliyetleri ve işletmenin durumu konusunda düzenli olarak mahkemeye rapor verir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Aşağıdaki mallardan hangisinin haczi halinde şikâyet süreye tabidir?
 2. Borçlunun çok gerekli eşyasının haczi
 3. Borçlunun haline münasip evinin haczi
 4. Borçlunun ve ailesinin 2 aylık yiyecek ve yakacağının haczi
 5. Devlet mallarının haczi
 6. Katma bütçeli dairelerin mallarının haczi

CEVAP : Borçlunun haline münasip evinin haczedilmesi halinde borçlu, haczedilmezlik şikâyetini meskenin haczedildiğini öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde yapabilir. Diğer şıklarda belirtilen şikâyet halleri herhangi bir süreye tabi değildir. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Genel haciz yolu ile kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu arasında aşağıdakilerden hangisi bakımından herhangi bir fark yoktur?
 2. A) İtiraz ve şikâyet süreleri B) İtirazın takibe etkisi
 3. İtirazın yapılacağı merci D) Şikâyetin yapılacağı merci
 4. Ödeme süresi

CEVAP : Genel haciz yoluyla takipte itiraz ve şikâyet süresi ile ödeme süresi yedi gün olup itiraz icra dairesine yapılır ve takibi kendiliğinden durdurur; oysa kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda itiraz ve şikâyet süreleri beş gün olup ödeme süresi on gündür, itiraz icra mahkemesine yapılır ve satıştan başka takip işlemlerini durdurmaz. Her iki takip yolunda da şikâyetin yapılacağı merci icra mahkemesidir, bu bakımdan farklılık bulunmamaktadır. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Alacaklılar toplantısı kararlarına karşı şikâyet nerede ve hangi süre içinde yapılır?
 2. Ticaret mahkemesi – 5 gün B)  İcra mahkemesi – 7 gün
 3. İflâs dairesi – 7 gün D)  Ticaret mahkemesi – 7 gün
 4. İcra mahkemesi – 5 gün

CEVAP : İİK’nın 225. maddesine göre alacaklılar toplantısının kararlarına karşı, her alacaklı yedi gün içinde icra mahkemesinde şikâyet yoluna başvurabilir. Ancak karara katılmış (olumlu oy vermiş) olan alacaklının o karara karşı şikâyet hakkı bulunmamaktadır. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi hacze adi iştirakın şartlarından biri değildir?
 2. Öncelik şartı
 3. Öncelik şartının kanunda gösterilen belgelerle ispatı
 4. İlk haciz sonucu satılan malın bedelinin icra veznesine girmemesi şartı
 5. Hacze iştirak edecek kimselerin kanunda belirtilen yakınlardan biri olması şartı
 6. Hacze iştirak edecek alacaklının icra takibi yapmış olması ve takibin kesinleşmiş olması

CEVAP : Hacze adi itirazın şartları İİK’nın 100. maddesinde düzenlenmiş olup bunlar yukarıda A, B, C, ve E şıklarında belirtilmiştir. Hacze iştirak edecek kimselerin kanunda belirtilen yakınlardan biri olması şartı hacze adi iştirak için değil, hacze imtiyazlı iştirak için aranan şartlardan biridir. Bu nedenle doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Aşağıdaki ilâmlardan hangisi kesinleşmedikçe icraya konamaz?
 2. Hakem kararları
 3. Aile ve şahsın hukukuna ilişkin hükümler
 4. Taşınmaz üzerindeki ayni haklara ilişkin ilâmlar
 5. Yabancı mahkeme ilâmlarının tenfizi hakkındaki kararlar
 6. Hepsi

CEVAP : İlâmlı icraya başvurabilmek için hükmün kesinleşmiş olması kural olarak şart değildir. Ancak HUMK’un 443. maddesine göre yukarıda A, B, C ve D şıklarında belirtilen ilâmlar kesinleşmedikçe icraya konulamaz. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. İflâs idaresini aşağıdakilerden hangisi seçer?
 2. Alacaklılar B) İflâs dairesi                                              C) İcra mahkemesi
 3. Ticaret mahkemesi E) İcra müdürü

CEVAP : İİK’nın 223. maddesine        göre iflâs idaresini, icra                                          mahkemesi seçer. İcra     mahkemesi, iflâs idaresini teşkil

edecek üç kişiden ikisini alacak çoğunluğuna sahip olanların gösterdiği dört aday arasından; birini ise, alacaklı çoğunluğunun gösterdiği iki aday arasından seçer. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Aşağıdaki davalardan hangisi iflâsın açılması kararı ile birlikte durur?
 2. Sebepsiz zenginleşme davası
 3. Evlenme ve ahvali şahsiyeye ilişkin davalar
 4. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde açılan davalar
 5. Haksız fiilden doğan tazminat davaları
 6. Nafaka davaları

CEVAP : İİK’nın 194. maddesine göre iflâsın açılmasıyla birlikte kural olarak iflâstan önce açılmış olup da devam eden, müflisin gerek davacı gerek davalı olarak taraf bulunduğu hukuk davaları durur. Ancak acele davalar, haksız fiilden doğan tazminat davaları, şeref ve haysiyete tecavüzden ve vücut üzerine ika olunan zararlardan doğan tazminat davaları, evlenme ve ahvali şahsiye işlerine ait davalar, nafaka davaları, ceza davaları ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerle ilgili olarak açılmış olan hukuk davaları iflâsın açılması ile durmaz. Sebepsiz zenginleşme davası bakımından böyle bir istisna bulunmadığından bu davalar iflâsın açılması kararı ile durur ve bu davaya ancak ikinci alacaklılar toplanmasından on gün sonra devam edilebilir. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. Aşağıdaki hallerin hangisinde takas mümkündür?
 2. Müflisin borçlusu, iflâsın açılmasından önce müflisin alacaklısı olmuşsa
 3. Müflisin alacaklısı, iflâsın açılmasından sonra iflâs masasının borçlusu olmuşsa
 4. Müflisin borçlusu, iflâsın açılmasından sonra Müflisin alacaklısı olmuşsa
 5. Alacaklının alacağı, hamile yazılı bir senede bağlı ise
 6. Hiçbiri

CEVAP : İİK’nın 200. maddesine göre müflisin borçlusu, iflâs açıldıktan sonra müflisin alacaklısı olmuş ise takas mümkün değildir. Ancak müflisin borçlusu iflâsın açılmasından önce müflisin alacaklısı durumunda ise bunun takası mümkündür. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. 1- Çekişmesiz taşınmazlar
 • Çekişmeli taşınırlar
 • Çekişmeli taşınmazlar
 • Çekişmesiz taşınırlar
 • şahıslardaki alacaklar

Yukarıda verilen malların haczinde tertip aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

 1. A) 4-5-1-2-3 B) 4-2-1-5-3 C) 5-3-2-4-1
 2. 4-2-5-1-3 E) 5-4-2-1-3

CEVAP : Hacizde tertip kuralı gereği ilk önce borçlunun çekişmesiz malları haczedilir. Çekişmesiz mallardan da, önce üçüncü şahıslardaki alacaklar sonra taşınırlar daha sonra taşınmazlar haczedilir. Borçlunun
bilinen çekişmesiz malları alacağı karşılamaya yetmez ise çekişmeli malları da haczedilir. Bunlar içinde önce taşınırlar, sonra taşınmazlar haczedilir. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda itiraz ve şikâyet süreleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
 2. A) 3-5 gün B) 5-7 gün                      C) 7-7 gün                    D)   5-5  gün            E)   7-5 gün

CEVAP : İİK’nın 168. maddesine göre kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda itiraz süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş gündür. İİK’nın 170/a maddesine göre şikâyet süresi, şikâyet sebebinin öğrenilme tarihinden itibaren yine beş gündür. Doğru cevap “D” şıkkıdır

 1. 1- Karşılıklı borçluluk
 • Borçlarda özdeşlik
 • Borçların muaccel olması

Bir borcun takas edilebilmesi için gerekli olan yukarıdaki şartlardan hangisi yada hangileri iflâs halinde aranmaz?

 1. A) yalnız 1 B) yalnız 2                     C)  yalnız  3                  D)   2-3                    E) 1-2-3

CEVAP : BK’ya göre takasın mümkün olabilmesi için iki borcun muaccel olması gerekir. Ancak İİK’nın 195.

maddesine göre müflisin müeccel borçları, iflâsın açılması ile muaccel hale gelir. Bu nedenle müflisten alacaklı olan bir iflâs alacaklısı alacağı muaccel olmasa bile alacağını, müflise olan bir borcu ile takas edebilir. Yine BK’ya göre takas edilecek iki borcun konusun aynı olması gerekir. Ancak İİK’nın 198. maddesine göre iflâsta, konusu para olmayan alacaklar da para alacağına çevrildiğinden müflisten bir mal alacaklı olan kimse, bu malın değeri ile, müflise olan para borcunu takas edebilir. Bu nedenle iflâsta takas için aranan “borçlarda özdeşlik” ve “borçların muaccel olması” şartları aranmaz. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Aşağıdaki mallardan hangisinin haczedilmiş sayılabilmesi için icra dairesince fiilen el konulması muteberlik şartıdır?
 2. A) Taşınır malların haczi B) Para, banknot gibi kıymetli evrakın haczi
 3. Taşınmaz malların haczi D) İntifa hakkı ve hisse                haczi
 4. Yetişmemiş mahsullerin haczi

CEVAP : İİK’nın 88/1. maddesine göre haczedilen şey para, banknot, hamiline senet, poliçe ve sair cirosu kabil senet veya altın, gümüş ve diğer kıymetli şeylerden ise bunlar bizzat icra dairesi tarafından muhafaza edilir. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Aşağıdaki mallardan hangisinin haczi mümkün değildir?
 2. A) Terzinin dikiş makinesi B) Zahirecinin baskülü
 3. Taksi şoförünün otomobili D) Çiftçinin traktörü
 4. Oto tamirhanesinde kullanılan aletler

CEVAP : İİK’nın 82. maddesine göre, borçlunun sanat ve mesleki için lüzumlu olan alet ve edevat haczedilemez. Terzi için de dikiş makinesi bu nitelikte olduğundan haczi mümkün değildir. Doğru cevap “A” şıkkıdır

 1. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda ödemede bulunma süresi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) 3 gün B) 5 gün                         C)   7 gün                      D)   10 gün              E)    15 gün

CEVAP : İİK’nın 168. maddesine göre kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda ödemede bulunma süresi on gündür. Doğru cevap “D” şıkkıdır

 1. I- İmtiyazlı alacaklar
 • Masa alacakları
 • Rehinli alacaklar
 • İmtiyazsız alacaklar

İflâs halinde yukarıdaki alacakların tatmin edilme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

 1. III – I – II – IV

CEVAP : İflâs tasfiyesinde önce rehinli alacaklar sonra adi alacaklar ödenir. Adi alacaklardan da önce masa alacakları, sonra bir malın aynından doğan amme alacakları ödenir. Bunlar ödendikten sonra kalan adi alacaklardan önce imtiyazlı alacaklar sonra da imtiyazsız alacaklar ödenir. Bu nedenle doğru sıralama

 • II, I, IV şeklindedir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.
 1. İhtiyati haciz kararı alındıktan itibaren ne kadar süre içinde uygulamaya konmalıdır?
 2. 3 gün B)   7 gün                         C) 10 gün                      D)   15 gün                 E)    1               ay

CEVAP : İİK’nın 261/1. maddesine göre alacaklı, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde icra dairesine başvurarak ihtiyati haciz kararının yerine getirilmesini istemek zorundadır. Aksi halde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. I- İflas içi konkordato
 • İflas dışı konkordato
 • Malvarlığının terki suretiyle konkordato

Yukarıdaki konkordato türlerinden hangisi yada hangilerinde alacaklılar, haklarını konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu aracılığı ile kullanırlar?

 1. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 2. I – II    E) I – II – III

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile ek 309/a maddesine göre, Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda alacaklılar, haklarını konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu aracılığıyla kullanırlar. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. İflâs masasının yasal temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) İflâs dairesi B)                                   İflâs idaresi
 3. Birinci alacaklılar toplanması D)       İkinci alacaklılar toplanması
 4. İcra mahkemesi

CEVAP : İİK’nın 226. maddesine göre iflâs idaresi, iflâs masasının kanuni temsilcisidir. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Menfaati ihlal edilen 3. kişilerin, ihtiyati haciz kararına itiraz süresi ihtiyati haczin öğrenildiği tarihten itibaren ne kadardır?
 2. A) 7 gün B) 10 gün C) 15   gün                   D)   20 gün                 E)     30            gün

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile ek 265/2. maddesine göre, menfaati ihlal edilen 3. kişiler ihtiyati haczi öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde ihtiyati haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. Aşağıdaki mal veya haklardan hangisinin tamamı haczedilemez?
 2. A) İlâma bağlı nafakalar B)    İlâma bağlı olmayan nafakalar
 3. Emekli Sandığı tarafından bağlanan iratlar D)               İntifa hakları ve hasılatı
 4. Maaş ve ücretler

CEVAP : Yukarıda B, C, D ve E şıklarında belirtilenler İİK’nın 83. maddesi gereğince bir kısmı haczedilemeyen mal ve haklardır. İlâma bağlı nafakalar ise hiç haczedilemez. Çünkü mahkeme, Nafaka alacaklısının geçinmesi için zorunlu olan miktarı nazara alarak nafakayı takdir ve tayin etmiştir. Bu nedenle doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. İcra iflas suçları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 2. İcra iflas suçları ile ilgili davalara icra mahkemesinde bakılır.
 3. İcra iflas suçlarından dolayı şikâyet hakkı, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer
 4. İcra iflas suçlarında yetkili icra mahkemesi, icra takibinin yapıldığı yerdeki mahkemedir
 5. İcra iflas suçlarından dolayı verilen tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine itiraz edilebilir.
 6. İcra iflas suçlarından dolayı verilen tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı yapılan itiraz üzerine itiraz mercii tarafından verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir.

CEVAP : İİK’nın 31.05.2005 tarih ve 5358 sayılı yasanın 21. maddesi ile değişik 353. maddesine göre, İcra iflas suçlarından dolayı icra mahkemesince verilen tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. İlâmlı icrada yetkili icra dairesi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Alacaklının yerleşim yeri icra dairesi
 3. Borçlunun yerleşim yeri icra dairesi
 4. Borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer icra dairesi
 5. İlâmı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesi
 6. Türkiye’deki tüm icra daireleri

CEVAP : İİK’nın 34. maddesine göre ilâmlı icra takibi için Türkiye’deki herhangi bir yer icra dairesine başvurulabilir. Bu nedenle doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Hacze adi iştirakte haczedilen malın bedelinin bütün alacaklıların alacağını karşılamaması halinde aşağıdaki hacizlerden hangisi yapılır?
 2. A) Tamamlama haczi B) İlave haciz                                               C) İhtiyati haciz
 3. Geçici haciz E)   Kesin haciz

CEVAP : Hacze adi iştirakte haczedilen malın bedelinin bütün alacaklıların alacağını karşılamaması halinde ilave haciz yapılır. İcra müdürünün ilave haciz yapabilmesi ve haczettiği malları satabilmesi için alacaklıların talepte bulunmuş olmaları gerekir. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. İlâmlı icrada icra emrine itiraz süresi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Tebliğden itibaren 5 gün B) Tebliğden itibaren 7 gün
 3. Tebliğden itibaren 10 gün D) Süresizdir
 4. İtiraz edilemez

CEVAP : İlâmlı icrada borçlu icra emrine itiraz edemez. Borçlu ancak bazı sebeplere dayanarak icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını isteyebilir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. 1- İflâs dairesi
 • Ticaret mahkemesi
 • İcra mahkemesi

İflâs idaresi yukarıdakilerden hangisinin veya hangilerinin denetim ve gözetimi altında görev yapar?

 1. Yalnız 1 B)    Yalnız 2                     C)  Yalnız 3                   D)   1-3                    E)    2-3

CEVAP : İİK’nın 223/5. maddesine göre iflâs idaresi, iflâs dairesinin denetimi altındadır. Ayrıca icra mahkemesi, iflâs idaresi üzerinde gözetim yetkisine sahip olup gerektiğinde iflâs idaresini teşkil edenlerin görevlerine son verebilir. Bu nedenle doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi hacze imtiyazlı iştirak hakkı bulunan şahıslardan biri değildir?
 2. Kaydı hayatla irat alacaklısı
 3. Ölünceye kadar bakma alacaklısı
 4. Nafaka verilmesine ilişkin ilâma dayanan alacaklı
 5. Borçlunun reşit çocukları
 6. Borçlunun eşi ve reşit olmayan çocukları

CEVAP : İİK’nın 101. maddesine göre hacze imtiyazlı iştirak hakkı bulunan şahıslar şunlardır; a) Borçlunun eşi, çocukları ve vasi veya kayyımı olduğu kişiler b) Borçlunun reşit çocukları c) Ölünceye kadar bakma alacaklısı d) Nafaka verilmesine ilişkin bir ilâma dayanan alacaklıdır. Bu nedenle doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. İlâmın verilmesinden sonra borçlu, borcunu itfa etmişse icranın geri bırakılmasını aşağıdakilerden hangisinden talep edebilir?
 2. A) İcra dairesinden B) İcra mahkemesinden
 3. Yargıtay’dan D) İlâmı veren mahkemeden
 4. Ticaret mahkemesinden

CEVAP : İlâmın verilmesinden sonra borçlu, borcunu itfa etmişse icranın geri bırakılmasını icra mahkemesinden talep edebilir. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi iflâs idaresinin görevlerinden biri değildir?
 2. İflâs kararını ilân etmek ve gerekli makamlara bildirmek
 3. Masa mallarını muhafaza etmek
 4. Masa mallarını çoğaltmak
 5. İflâs masasını idare etmek ve tasfiye işlemlerini yapmak
 6. İflâs alacaklılarını tespit etmek

CEVAP : İflâs kararını ilân etme ve gerekli makamlara bildirme görevi İİK’nın 166/2. maddesine göre iflâs dairesine ait bir görevdir. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. Hacze imtiyazlı iştirakın talep edilebileceği süre aşağıdakilerden hangisidir?
 2. İcra takibi bitinceye kadar
 3. İcra takibi kesinleşinceye kadar
 4. Paraya çevirme işlemi bitinceye kadar
 5. Paraya çevrilen malın bedeli icra veznesine girinceye kadar
 6. Paraların paylaştırılmasına kadar

CEVAP : İİK’nın 101. maddesine göre imtiyazlı iştirak, hacizli malın paraya çevrilip bedelinin icra veznesine girmesi anına kadar yapılabilir. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. İlâmlı icrada ilâm kesinleşmeden icraya konulmuşsa borçlu, icranın durdurulması kararını aşağıdaki merciilerden hangisinden isteyebilir?
 2. A) İcra dairesinden B) İcra mahkemesinden
 3. Ticaret mahkemesinden D) İlâmı veren mahkemeden
 4. Bölge adliye mahkemesi yada Yargıtay’dan

CEVAP : İİK’nın 02.03.2005 tarih ve 5311 sayılı yasanın 5. maddesi ile değişik 36. maddesine göre; ilâma karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaydan karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir. Bu süre ancak zorunluluk hâlinde uzatılabilir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Hacizdeki istihkak iddialarının konusu aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Mülkiyet hakkı B) Rehin hakkı
 3. İrtifak ve sükna hakkı D) Alacak hakkı
 4. Hepsi

CEVAP    : Hacizdeki istihkak iddiasının konusuna ilişkin     olarak İİK’nın 96 ve 99. maddelerinde sadece mülkiyet      ve

rehin haklarından söz edilmekte       ise  de   bu    sayma tahdidi değildir.              Bu nedenle       üçüncü kişinin               intifa

hakkı, irtifak veya sükna (oturma) hakkı, tapuya şerh verilen önalım (şuf’a), gerialım (vefa), alım (iştira) ve alacak hakları istihkak iddiasına konu teşkil edebilir. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Hacizde istihkak iddiasında bulunma süresi haczin öğrenilmesinden itibaren ne kadardır?
 2. A) 3 gün B) 5 gün                         C)  7 gün                      D)   10   gün E) 15 gün

CEVAP : İİK’nın 96. maddesine göre bir malın haczedilmiş olduğunu öğrenen borçlu veya üçüncü kişinin istihkak iddiasında bulunma süresi, haczi öğrendiği tarihten itibaren 7 gündür. Eğer bu süre içerisinde istihkak iddiasında bulunulmaz ise aynı takipte bu iddiayı ileri sürme hakkı kaybedilir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. İlâmlı icrada ilâmın konusu olan şeyin icrası için öngörülen süre genel olarak aşağıdakilerden hangisidir?
 2. 3 gün B)   5 gün                         C)  7 gün                      D)   10 gün E) 1 ay

CEVAP : İlâmlı icrada ilâmın konusu olan şeyin icrası için öngörülen süre, genel olarak yedi gündür. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi kesin rehin açığı belgesinin hükümlerinden biridir?
 2. Sahibine iptal davası açma hakkı verir
 3. 1 yıl içinde yapılacak takiplerde ödeme emrinin tebliğine gerek kalmaz
 4. Zamanaşımını keser
 5. Alacak için faiz işlemesini durdurur
 6. Sahibine hacze adi iştirak imkanı verir

CEVAP : İİK’nın 152/3. maddesine göre kesin rehin açığı belgesine sahip alacaklı bir yıl içinde haciz yolu ile takip yaparsa, borçluya yeniden icra veya ödeme emri tebliğ etmesine gerek yoktur. Kesin rehin açığı belgesi diğer şıklarda belirtilen sonuçları doğurmaz. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi hacze adi iştirakte öncelik şartının ispatı için kanunda sayılan belgelerden biri değildir?
 2. Borç ödemeden âciz belgesi
 3. İmzası ikrar edilmiş adî senet
 4. Resmi veya tarih ve imzası tasdikli bir senet
 5. Mahkeme ilâmı
 6. Resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkilerini dahilinde ve usulüne göre verdikleri makbuz veya belge

CEVAP : İİK’nın 100. maddesinde hacze adi iştirakte öncelik şartının ispat edilebileceği belgeler tahdidi olarak sayılmış olup bunlar yukarıda A, C, D ve E şıklarında belirtilmiştir. İmzası ikrar edilmiş adi senet bunlardan biri değildir. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Aşağıdaki hallerden hangisi borçluyu mal beyanında bulunma yükümlülüğünden kurtarır?
 2. Borçlunun para ve malının bulunmaması
 3. Borçlunun, belediye gibi resmi bütçesi bulunan tüzelkişilerden biri olması
 4. Borçlunun Ticaret şirketlerinden biri olması
 5. Borçlunun memur olması
 6. Borçlunun borcunun çok cüz’i bir meblağ olması

CEVAP : Devlet, köy ve belediye gibi kamu tüzelkişilerinin mal beyanında bulunma zorunlulukları yoktur. Diğer şıklarda belirtilen hallerde borçlu, mal beyanında bulunmak zorundadır. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. İcra İflâs Kanunu’nda öngörülen aşağıdaki sürelerden hangisi zamanaşımı süresidir?
 2. Ödeme emrine itiraz süresi
 3. Hacizli malın satışını isteme süresi
 4. İlâma müstenit takip süresi
 5. Haciz talebinde bulunma süresi
 6. İptal davası açma süresi

CEVAP : İİK’nun 39. maddesine göre ilâma müstenit takip, son muamele üzerinden on sene geçmekle zamanaşımına uğrar. Diğer şıklarda belirtilen süreler zamanaşımı değil, hak düşürücü sürelerdir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Alacaklının, başvurduğu takip yolunu değiştirmesine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 2. Takip yolunun değiştirilebilmesi için alacaklının usûlüne uygun bir talebi bulunmalıdır, zımnen değiştirilemez.
 3. Alacaklı, başvurduğu takip yolunu bir defaya mahsus olmak üzere değiştirebilir.
 4. Takip yolunun değiştirilmesi halinde borçluya yeni bir ödeme emri gönderilir
 5. Başvurduğu takip yolunu değiştiren alacaklıdan Harçlar Kanunu’na göre yeniden harç alınır.
 6. Takip yolunun değiştirilmesi yalnız haciz yolu ile iflâs yolları arasındadır.

CEVAP : Bir defaya mahsus olmak üzere başvurduğu takip yolunu değiştiren alacaklıdan yeniden harç alınmaz;

ilk takip talebini yaparken ödemiş olduğu harçlar, ikinci takip için de geçerlidir. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi hacizdeki istihkak davasına konu teşkil etmez?
 2. Tapuya şerh verilen önalım (şuf’a) hakkı
 3. Kiracının, kiralananı teslim talebi
 4. Tapuya şerh verilen gerialım (iştira) hakkı
 5. Sükna (oturma) hakkı
 6. Alacaklar

CEVAP : İİK’nun 96 ve 99. maddelerinde istihkak davasının konusunu teşkil edecek şeylerin mülkiyet ve rehin hakları olacağından söz edilmekte ise de bu sayma tahdidi değildir. Üçüncü kişinin intifa hakkı, irtifak veya sükna (oturma) hakkı, tapuya şerh verilen şuf’a (önalım), vefa (gerialım) ve iştira (alım) hakları bu davaya konu teşkil edebilir. Ancak borçlar hukuku alanındaki kişisel haklar, mesela; alcının satılanı teslim talebi veya kiracının kiralananı teslim talebi istihkak davasına konu olamaz. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, konkordato tasfiye memuru aşağıdaki işlemlerden hangisinin gerçekleşmesinden sonra göreve başlar?
 2. Konkordato teklifinin yapılması ile,
 3. Konkordatonun tasdiki kararının verilmesi ile,
 4. Konkordatonun tasdiki kararının kesinleşmesi ile,
 5. Alacaklılar tarafından yapılan seçimin sonuçlanması ile,
 6. Alacaklılar tarafından yapılan seçimin icra mahkemesi tarafından onaylanması ile,

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile ek 309/a maddesine göre, malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, konkordato tasfiye memurları icra mahkemesinin seçime ilişkin kararı onaylamasından sonra göreve başlarlar. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. Hacizde sıra cetveline karşı şikâyetin tabi olduğu süre aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Sıra cetvelinin düzenlenmesinden itibaren yedi gün
 3. Sıra cetvelinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün
 4. Sıra cetvelinin ilânından itibaren yedi gün
 5. Şikâyet sebebinin öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün
 6. Herhangi bir süreye tabi değildir.

CEVAP : Sıra cetveline karşı şikâyet süresi, İİK’nun 142. maddesi delaletiyle İİK’nun 16. maddesine göre kanuna aykırı veya hadiseye uygun olmayan işlemin öğrenilmesi tarihinden itibaren yedi gündür. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyati hacizde yetkili mahkemelerden biri değildir?
 2. Borçlunun yerleşim yerinin bulunduğu yer
 3. Borçlu memurun 5 yıldır görev yaptığı yer
 4. İhtiyati haciz kararının en az masrafla ve en çabuk verildiği yer
 5. Para alacağında alacaklının bulunduğu yer
 6. Bonoda yetkili kılınan yer

CEVAP : İİK’nın 50 ve 258. maddelerine göre ihtiyati hacizde yetkili mahkeme genel haciz yolundaki yetki kurallarına göre belirlenir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. İflas dışı konkordatoda, konkordato talebinin reddine ilişkin kararlar için öngörülen temyiz süresi

kararın tefhiminden itibaren ne kadardır?

 1. A) 7 gün B) 8 gün C)  10  gün                    D)     15 gün E) 1 ay

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile ek 286/3. maddesine göre, borçlu veya talep sahibi alacaklı, konkordato talebinin reddine ilişkin kararı, kararın tefhiminden itibaren 10 gün içinde temyiz edebilir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. İcra müdürünün görevleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 2. İcra müdürü, icra işlerinde birinci derecede görevlidir
 3. İcra müdürü, kendisine yapılan her talep hakkında olumlu yada olumsuz bir işlemde bulunmak zorundadır.
 4. İcra müdürü zor kullanma yetkisine sahiptir
 5. İcra müdürü, icra mahkemesi hakiminin daimi gözetimi ve denetimi altında olup işlemlerine karşı bağlı olduğu icra mahkemesinde şikayet yoluna başvurulur.
 6. İcra müdürü bir malın haczedilip haczedilemeyeceği konusunda her hangi bir takdir yetkisine sahip değildir.

CEVAP : İcra müdürü, bazı icra işlemlerinde takdir yetkisine sahiptir. Bunlardan biri de bir malın haczedilip haczedilemeyeceğine karar vermek konusundadır. İcra müdürü bu takdir yetkisini kullanırken ilgili şahısların menfaatini en iyi şekilde gözetmek zorundadır. Doğru cevap “E” şıkkıdır.

 1. İflas içi konkordato
 2. İflas dışı konkordato
 • Muslihane konkordato
 1. Malvarlığının terki suretiyle konkordato

Yukarıdaki konkordato türlerinden hangisi yada hangileri 17.07.2003 tarihinde İİK’da yapılan

değişikliklerle getirilmiştir?

 1. A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I – II
 2. III – IV E) I – III – IV

CEVAP : Malvarlığının terki suretiyle konkordato, İİK’nın 17.07.2003 gün ve 4949 sayılı yasa ile ek 309/a-l maddeleri ile getirilmiştir. İflas içi ve iflas dışı konkordatolar daha önce İİK’da mevcut olan konkordato türleridir. İflas dışı konkordato İİK’nın 285-308 maddelerinde; iflas içi konkordato, İİK’nın 309. maddesinde düzenlenmiştir. Muslihane konkordato ise özel konkordato türlerinden biri olup tamamen Borçlar Hukuku kurallarına tabidir. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Kira bedelinin ödenmemesi sebebine dayanan ilâmsız tahliyede borçlu, ödeme itiraz etmez, ihtar müddeti içinde kira borcunu da ödemez ise alacaklının talebi üzerine aşağıdaki mercilerden hangisi tarafından tahliyeye karar verilir?
 2. A) İcra dairesi B) İcra idaresi C) Ticaret mahkemesi
 3. İcra mahkemesi E) Genel mahkemeler

CEVAP : İİK’nın 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile değişik 269/a maddesine göre, borçlu, ödeme itiraz etmez, ihtar müddeti içinde kira borcunu da ödemez ise alacaklının talebi üzerine icra mahkemesince tahliyeye karar verilir. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. İflâsın açılmasından sonra, iflâsın tasfiyesi için iflâs dairesi veya iflâs idaresi tarafından yapılan masraflar aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
 2. A) İflâs alacağı B) Sıra cetveli C)              Masa alacağı
 3. İflâs masası E) Konkordato

CEVAP : İİK’nın 248. maddesine göre bu masraflar masa alacağı olarak nitelendirilir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. İcra ve İflas Kanunu’na göre, icra mahkemesinin geri bırakılma isteminin reddine ilişkin kararına karşı istinaf yoluna başvurulması durumunda satışsın durabilmesi için, başvuruda bulunan borçlu veya üçüncü şahsın, takip konusu alacağın yüzde kaçı oranında teminat yatırması gereklidir?
 2. % 15 B) % 30                             C)   % 40                       D) % 60                   E)  % 75

CEVAP : İİK’nın 149/A maddesinin 02.03.2005 tarih ve 5311 sayılı yasanın10. maddesi ile değişik 2. fıkrasına göre; icra mahkemesinin geri bırakılma isteminin reddine ilişkin kararına karşı istinaf yoluna başvuran borçlu veya üçüncü şahıs, takip konusu alacağın yüzde onbeşi nispetinde teminat yatırmadığı takdirde satış durmaz. Bölge adliye mahkemesince talebin reddi hâlinde bu teminat, ayrıca hükme hacet kalmaksızın alacaklıya tazminat olarak ödenir. Doğru cevap “A” şıkkıdır.

 1. İflâs dışı konkordato ile iflâs içi konkordato arasında aşağıdakilerden hangisi bakımından herhangi

bir farklılık bulunmamaktadır?

 1. Konkordato mühleti
 2. Konkordato komiseri
 3. Asgari ödeme teklifinde bulunma şartı
 4. Konkordato teklifinin yapılacağı merci
 5. Konkordato hükümlerinin yürürlüğe gireceği zaman

CEVAP : İflâs dışı konkordato teklifi, icra mahkemesine; iflâs içi konkordato teklifi, iflâs idaresine yapılır. İflâs dışı konkordatoda, konkordato mühleti bulunduğu halde; iflâs içi konkordato, borçluya bir konkordato mühleti verilmez. İflâs dışı konkordatoda, konkordato komiseri bulunduğu halde; iflâs içi konkordatoda, konkordato komiseri tayin edilmez buna ait görevleri iflâs idaresi yapar. İflâs dışı konkordatonun hükümleri, konkordatonun tasdiki kararının kesinleşmesiyle yürürlüğe girer. İflâs içi konkordatoda, konkordato hükümleri iflâsın kaldırılması kararı ile yürürlüğe girer. Değişiklikten önce iflas dışı konkordato ile iflas içi konkordato arasındaki bir diğer önemli farklılık, asgari ödeme şartı idi. Buna göre iflas dışı konkordatoda borçlu, borçlarının en az % 50’sini ödemeyi teklif etmeliydi. Mevcut malları ve alacakları, borçlarının en az % 50’sini ödemeye yetmeyen borçlu konkordato isteyememekte idi. İflas içi konkordatoda ise böyle bir şart bulunmamaktaydı. 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı yasa ile İİK’nın 285/4. maddesi ilga edilerek bu farklılık kaldırılmıştır. Artık iflas dışı konkordatoda da böyle bir şart aranmamaktadır. Yani bu bakımdan iflâs içi konkordato ve iflâs dışı konkordato arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. Şikâyete ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 2. Şikâyet süresi, şikâyet konusu olan işlemin öğrenilmesinden itibaren başlar
 3. Yanlış icra mahkemesine yapılan şikâyet geçersizdir
 4. İcra mahkemesi şikâyet sebepleriyle bağlı değildir
 5. Şikâyet, kendiliğinden takibi durdurmaz
 6. Süresinde yapılmayan şikâyet usulden; sebepleri yerinde görülmeyen şikâyet esastan reddedilir

CEVAP : Şikâyet, yanlış icra mahkemesine yapılmış olsa dahi geçerlidir. Şikâyetin icra dairesine yapılmış olması durumunda şikâyet geçersiz hale gelir. Doğru cevap “B” şıkkıdır.

 1. Taşınır ve taşınmaz malların açık artırma ile satımında ikinci arttırma sonucunda arttırma bedelinin malın tahmini kıymetinin en az % kaçını karşılaması gerekir ki satış yapılabilsin?
 2. A) % 15 B) %  30                          C)   % 40                       D)   % 60                 E)  %  75

CEVAP : İİK’nın 116/2. maddesine göre taşınırların ve İİK’nın 129/2. maddesine göre taşınmazların açık arttırma ile satımında ikinci arttırma sonucunda arttırma bedelinin malın tahmini kıymetinin en az % 40’ını karşılaması şarttır. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

 1. İcra iflas işlerine bakan memur ve müstahdemler için aşağıdaki yakınlarından hangisinin menfaatinin bulunduğu işlere bakma yasağı bulunmamaktadır?
 2. A) Torun B) Baldız C)Teyzeoğlu
 3. Dayı E) Görümce

CEVAP:      İİK’nın 10. maddesi gereği icra ve iflas işlerine bakan memur ve müstahdemler 1)

Kendisinin 2) Karı veya kocasının, 3) Nişanlısının 4) Kan ve sıhri usul ve fürunun (Ana, baba, dede, torun, kayınbaba, kaynana v.s.) 5) Üçüncü derece dahil olmak üzere bu dereceye kadar olan kan ve sıhri civar hısımlarının (Amca, dayı hala, teyze, yeğen, kardeş, baldız, görümce, kayınbirader v.s.) 6) Kanuni

mümessili veya vekili yahut müstahdemi bulunduğu bir şahsın menfaati olan işleri göremezler. Bu durumda

İlgili Kategoriler

Anadolu AÖF


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.