Kurumsal reklamcılık ders notları

KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİMİ

KURUMSAL REKLAMCILIK

Kurumsal reklam, teknik olarak reklam disiplini ancak kavramsal olarak halkla ilişkiler disiplini ile ilişkili bir uygulamadır. İşletmenin kurumsal boyutlu iletişim çabalarını kuşatan kurumsal iletişimin alt başlığı olarak da incelenebilecek kurumsal reklam, pazarlama iletişimi amaçlarına hizmet eden yönleri de olduğundan halkla ilişkilerin alt disiplini olarak incelenecektir. Kurumsal reklam işletmelerin ihtiyacına göre kimi zaman halkla ilişkilerin kurumsal iletişim ile ilişkili amaçlarına kimi zaman ise bütünleşik pazarlama iletişimi amaçlarına hizmet etmektedir. Bu bölüm öncelikli olarak kurumsal reklamın kavramsal bağıntılarını açımlamayı hedeflemektedir. Halkla ilişkiler disiplini merkezli olarak incelenen kavramın, pazarlama iletişimi unsurlarından reklamın hedeflerine hizmet edecek yönde kullanılması da ayrıca konu edilmektedir.

Kavram açımlandıktan sonra türleri ve amaçları açısından ele alınarak pratikte nasıl bir işlev gerçekleştirdiği açıklanmaktadır.

KURUMSAL REKLAM KAVRAMI

Kurumsal reklam, genel olarak hedef kitlelere organizasyona ilişkin mesajlar iletmek üzere medyada yer ve zaman satın alma aktivitesi olarak çerçevelenebilir.

Organizasyonun halkla ilişkiler amaçlarına hizmet eden taktiklerinden biri olan kurumsal reklam, uygulama tekniği olarak reklam disiplini ile benzerlik gösterir.

Kavramı açıklamadan önce kurumsal reklamın üst disiplinleri olan halkla ilişkiler ve reklam disiplinlerinin özellikleri konusunda bilgilenmekte yarar vardır.

Halkla İlişkiler Kavramı

Halkla ilişkiler, geniş bir çalışma alanı olması nedeniyle geçmişten günümüze kadar tanımlanması üzerine zorluklarla karşılaşılmış bir disiplindir. Organizasyonların paydaşlarıyla temas ettikleri her noktada ihtiyaç duyulan faaliyetleri içeren halkla ilişkiler farklı yaklaşımlarla açıklanmaya çalışılmıştır.

Öncü halkla ilişkiler eğitimcilerinden Amerikan Halkla İlişkiler Derneği’nin kurucusu Rex Harlow, kapsamlı bir halkla ilişkiler tanımı önermiştir. Çeşitli kaynakları tarayarak daha önce yapılmış olan 500’den fazla halkla ilişkiler tanımını derleyip üzerinde çalışmış, alanda öncü kabul edilen pek çok kişiyle görüşmeler yapmış ve tüm bu çalışmaların sonucunda halkla ilişkileri birçok özelliğini vurgulayarak tanımlamıştır.

Bu tanıma göre halkla ilişkiler ayrıcalıklı bir yönetim fonksiyonudur. Halkla ilişkiler, organizasyon ve kamuları arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı, kabullenmeyi ve iş birliğini kurar ve geliştirir. Sorunların/konuların yönetimine katılır, yönetimi kamuoyunun kanaatleri hakkında bilgilendirir ve yönetimin bu konudaki duyarlılığını artırır, kamuoyu çıkarlarına karşı yönetimin sorumluluğunu vurgular, yönetimin değişen çevreye uyum gösterebilmesini sağlar, eğilimleri önceden sezebilen erken uyarı sistemi gibi çalışır ve etik iletişim teknikleri ve araştırmayı temel araçlar olarak kullanır.

Oldukça uzun ve karmaşık görünen bu tanım aslında halkla ilişkilerin kapsamı konusunda önemli fikirler vermektedir.

Kurumsal web sitelerinin uygun tasarımı ve hedef kitlelerle etkileşime uygun hale getirilmesiyle başlayan halkla ilişkilerde internet kullanımı, son dönemde sosyal paylaşım ağlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla halkla ilişkiler uygulamasına yeni boyutlar kazandırmıştır.

Tanımı sadeleştirmek adına halkla ilişkilerin özellikleri şöyle sıralanabilir:

 • Stratejiktir: Kurum stratejisiyle bütünleşmiş bir iletişim stratejisiyle ilerler. · Planlı aktiviteler bütünüdür: Halkla ilişkiler aktivitesi, araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşan uygulama döngüsünün bir parçasıdır. · Paydaş ilgilerini gözetir: Organizasyonu çevreleyen tüm paydaşların (müşteriler, çalışanlar, rakipler vb.) ihtiyaç ve beklentilerini anlamaya çalışır.                                                                                                                  · Çift yönlü simetrik iletişimi esas alır: Geri bildirimin önemli olduğu diyalojik iletişimi temel alan bir yaklaşımı benimser.                                                                                                                                                                       · Yönetim fonksiyonudur: Tüm fonksiyonlarının verimli bir şekilde gerçekleştirebilmesi üst yönetim ile yakın çalışması ile mümkündür.

Halkla ilişkiler departmanının ya da halkla ilişkiler uzmanının organizasyondaki konumu, halkla ilişkilerin rolünü belirleyen en önemli unsurdur.

Halkla ilişkiler uygulamasının başarıya ulaşması doğru halkla ilişkiler yöntem ve tekniğinin seçilmesi ile mümkündür.

Her geçen gün teknolojinin gelişmesiyle çeşitlenen halkla ilişkiler yöntem ve teknikleri temel olarak şöyle özetlenebilir:

 • Halkla ilişkiler yazarlığı: Halkla ilişkiler bir iletişim uygulaması olduğundan yazılı materyallerin içeriğinin doğru ve etkili oluşturulması en önemli konulardan biridir. Yazım tekniği diğer araçların içeriğine de etki edeceğinden halkla ilişkiler uzmanlarının en önemli donanımlarından biri ‘yazarlıktır’.
 • Basınla ilişkiler: En önemli paydaşlardan biri olan yazılı ve görsel basınla ilişkilerin kurulup geliştirilmesinde kullanılan pek çok araç vardır. Bunlar arasında basın bülteni, basın konferansı, basın resepsiyonu, basın gezileri, halkla ilişkiler amaçlı filmler, haber, sohbet, açık oturum, radyo programları vb. gibi değişik temalara sahip programlara katılım, özel televizyon programları, kamu yararı duyurumları, görsel haber bültenleri sayılabilir.
 • Kuruluş yayınları: Kurum içi ve dışı hedef kitleleri bilgilendirmeye yönelik hazırlanan bültenler, kurum gazeteleri, kurum dergileri, yıllık raporlar gibi araçlar içeriği halkla ilişkiler uzmanınca kontrol edilebilen yayınlardır.
 • Çeşitli basılı ve görsel –işitsel araçlar: Broşürler, kitapçıklar, mektuplar, fotoğraflar, videolar halkla ilişkiler uygulamasında sıklıkla kullanılan araçlardır.
 • Sergi ve fuarlar: Kapsamlı ve ayrıntılı bir organizasyon gerektiren tanıtım etkinliğinin önemli bir parçası olmasının yanında ürün ya da hizmetin satış hedeflerini destekleyen bir nitelik de taşımaktadır.
 • İnternet: Günümüzde yeni teknolojilerin iletişim biçimlerine getirdiği yenilikler son dönem halkla ilişkiler uygulamalarına yeni araçlar kazandırmıştır.
 • Finansal halkla ilişkiler: Başlıca hissedarları temsil eden veya tavsiyelerde bulunan uzmanlar, uluslararası yatırımcılar, özel yatırımcılar, finansal medya, sektörel yayın temsilcileri gibi hedef kitleler ile iletişime geçen kuruluşun finansal başarı stratejisine destek veren bir halkla ilişkiler uygulamasıdır.
 • Uluslararası halkla ilişkiler: Ulus ötesi hedef kitlelerle ilgilenen, kültürel iletişimi de içeren bir halkla ilişkiler uygulamasıdır.
 • İtibar yönetimi: Kuruluşun uzun dönemli çalışmaları sonucunda paydaşların kuruluşu bütünüyle nasıl algıladığına ilişkin soyut bir değer olan itibar, halkla ilişkiler çabalarının katkılarıyla oluşmaktadır.
 • Kriz yönetimi: Kuruluşu etkileyebilecek ani ve beklenmedik olaylar olarak tanımlanabilecek kriz olgusunun, kuruluşun bu dönemde ve sonrasında zarar görmemesi ya da bu dönemi en az zararla atlatabilmesi için iyi bir şekilde yönetilmesi gerekir. Kriz yönetimi halkla ilişkiler fonksiyonunun bir parçasıdır.
 • Konu/sorun yönetimi: Kuruluş çevresinin sürekli denetlenerek kuruluş ilgisi ile çatışabilecek ya da kuruluş için fırsat olabilecek olayların ortaya çıkarılmasını amaçlayan bir halkla ilişkiler fonksiyonudur.
 • Lobicilik: Yasa yapıcıların kararlarını, iletişim tekniklerini kullanarak, kuruluş lehine etkileme amacını taşıyan bir halkla ilişkiler faaliyetidir.
 • Sponsorluk: Bir kişi ya da faaliyetin belirli kurumsal iletişim amaçlarını gerçekleştirmek için desteklenmesini ifade eden bir etkinliktir.
 • Sosyal sorumluluk: Kuruluşun fiziksel ve sosyal çevresine duyarlılığının göstergesi olan sosyal sorumluluğun hem kurum içi politikalarla bütünleştirilmesi hem de kurum dışı performansların yerine getirilmesi yönünde halkla ilişkiler fonksiyonunun iki taraflı işlev gösterebildiği bir alandır.
 • Kurumsal reklam: Halkla ilişkiler disiplinin reklam ile kesiştiği alanlardan biri olan kurumsal reklam uygulaması ileride yer verileceği üzere hem kurumsal iletişim amaçlarına hizmet eden kimi zaman da bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetleri arasında yer alan bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır. Halkla ilişkiler günümüzde bir yönetim aracı olduğu kadar, pazarlama iletişimi aracı olarak da kabul edilmektedir.

Kurumsal reklam uygulaması kurumsal iletişim amaçlarına hizmet etmesinin yanı sıra bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetleri arasında yer alan bir tekniktir.Reklam, tüketicinin dikkatini çekip ilgi uyandıran sonrasında ürünü/hizmeti satın almak için istek yaratan ve satın almaya yönlendiren bir faaliyettir.

Halkla ilişkilerin pazarlama iletişimi fonksiyonlarına destek vererek sağladığı yararlar:

 • Reklam maliyetlerinde görülen artışlardan ötürü, daha az maliyetli olan halkla ilişkilere ağırlık verilmiştir.
 • Halkla ilişkilerin ilettiği mesajların etkinlik derecesi, kargaşa içerisinde kaybolma riski taşıyan reklam mesaj etkinliğiyle karşılaştırılamaz derecede üstündür.
 • Reklamlarla verilen mesajların bütünlenip, inanırlığının artırılması ve pekiştirilmesi yönünde halkla ilişkilerin büyük katkısı olmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Reklam Kavramları Arasındaki FarkHalkla ilişkiler yönetim fonksiyonunun bir parçasıdır. Bu çerçevede, hedef kitleler ve kurum arasında bir iletişim köprüsü rolünü üstlenir. Hedef kitlelerde olumlu kanaatler oluşturmaya çalışır. İlişkilerin sürdürülebilir olmasını sağlar. Reklam faaliyetleri ise ürün ya da hizmete odaklanmış çalışmalarla hedef kitlelerde satın alma davranışı gerçekleştirmeyi hedefler.

Reklam sırasıyla tüketicinin dikkatini çeken, tüketicide ilgi uyandıran sonraki aşamalarda ürün ya da hizmeti satın almak için istek uyandıran ve satın almaya yönelik harekete geçiren bütünleşik pazarlama iletişiminin unsurlarından biridir. Reklam fonksiyonları bağlamında incelemek gerekirse; ürün ve hizmete yönelik olarak tüketiciyi bilgilendirir, ikna eder ve satışın gerçekleşmesini sağlar.

Üretim ve rekabetin getirdiği koşullar kuruluşların reklam faaliyetlerine yönelmesi sonucunu doğurmuştur. Günümüzden 5000 yıl öncesine kadar uzanan Mısır’da kaçak esirlerin özelliklerinin ve fiyatlarının resmedildiği papirüsler ve duvar resimleri reklamın ilk örneklerinden sayılmaktadır. Ancak günümüzdeki anlamıyla reklamcılığın başlangıcı Gutenberg’in 1450’de matbaayı icat etmesiyle başlamıştır. Matbaanın icadıyla kitle iletişim araçlarının özellikle gazetelerin gelişimi de hızlanmıştır.

 • Teknik gelişmeler: Teknolojinin gelişmesi buna bağlı olarak ürün geliştirme, üretimdeki artış, ulaşım ve iletişimde yaşanan gelişmeler.
 • Hedef kitlenin beklentilerinin değişimi: Hedef kitlenin ürün ve hizmetler hakkında daha duyarlı olmaya başlaması. İyi yaşam isteğinin artması.
 • Ürun ve hizmet kalitesinin artışı: Gelişen teknoloji ürün ve hizmet kalitesini yükselttiğinden birbirine yakın fayda sağlayana ürün ve hizmetler aradan birbirlerine göre farklı olan yönlerini hedef kitleye anlatmaya çalışırlar.
 • Pazarlama disiplininin küreselleşmeyle birlikte daha da gelişmes: 1980’lerde sanat olarak algılanan reklamın pazarlamanın altında bir bilim dalına dönüşmesi.
 • Tüketime yapılan vurgu: Satın alma davranışını artırmak ve kolaylaştırmak için uygulanan politikalar reklamcılığın ivmelenmesinde rol oynamıştır. Türlerine göre reklamlar.
 • Reklamı yapanlar açısından; üretici reklamı, aracı reklamı, hizmet işletmesi reklamı.
 • Hedef pazar açısından; tüketicilere yönelik reklamlar, aracılara yönelik reklamlar.
 • Amaç açısından; birincil talep yaratma amacı güden reklam, seçici talep yaratma amacı güden reklam.
 • İşlenen konu açısından; doğrudan davranış yaratan reklam, dolaylı davranış yaratan reklam.
 • Mesaj açısından reklam; mal-hizmet reklamı, kurumsal reklam.
 • Ödeme açısından; bireysel reklam, ortaklaşa reklam.
 • Coğrafi alan açısından; yerel reklam, ulusal reklam, uluslararası reklam.

Yukarıdaki reklam türlerine baktığımızda kurumsal reklamın, mesaj açısından reklam ayrımlamasında ele alındığını görmekteyiz. Reklam ve halkla ilişkilerin kesiştiği noktada yer alan kurumsal reklamın ne olduğunu ilerideki başlıklarda daha iyi anlayabilmek için iki disiplin arasındaki farklılıkları da belirtmek gereklidir.

Kredi kartı hizmetlerinin çeşitlenmesi, her deneyimin tüketmekle mümkün olduğu inancı, dev market zincirlerinin çoğalması vb. gibi gelişmeler tüketim eğilimini artırmaktadır.Reklam satışa yönelik dönemsel kampanyalara odaklanırken halkla ilişkiler hedef kitlelerle stratejik ve uzun dönemli bir iletişim kurmaya çalışır.

Halkla ilişkiler ve reklam arasındaki öne çıkan farklar şöyle ifade edilebilir:

 • Reklam bir ürün ya da hizmetin satış grafiğinin artırılmasına yönelik çalışırken halkla ilişkiler kurumsal hedeflerle uyumlu bir kurumsal iletişim stratejisi dâhilinde faaliyet gösterdiğinden sorumluluk alanı daha geniştir.
 • Reklam dönemsel kampanyalara odaklanırken halkla ilişkiler stratejik ve uzun dönemli bir iletişim çabasıdır.
 • Reklam araçları yer ve zaman satın alınabilen kitle iletişim araçları, açık hava mecraları gibi araçlar ile sınırlıyken, halkla ilişkiler faaliyet alanının genişliği gereği bilinen reklam araçlarının yanı sıra basın bültenleri, broşürler, kurumsal yayınlar gibi çok daha geniş bir araç kullanım ağına sahiptir.
 • Reklamın hedef kitlesi kurum dışı hedef kitlelerdir ve reklam çalışmasının içerdiği mesaja göre daraltılıp genişletilebilir. Halkla ilişkiler ise kurum çalışanları gibi hem kurum içi hedef kitlelere hem de müşteriler gibi kurum dışı hedef kitlelere seslenebilir.
 • Reklam tek yönlü bir iletişim faaliyetidir. Halkla ilişkiler de ise çift yönlü iletişim esastır. Kurum ve hedef kitleler arasında karşılıklı anlaşmaya dayalı bir ilişkinin kurulup, sürekliliğinin sağlanmasını destekler.
 • Reklam ürün ve hizmet mesajının etkili şekilde tasarımlanması, bu mesajın doğru hedef kitleye doğru mecra ile iletilmesi şeklinde spesifik bir çalışmaya yoğunlaşır. Halkla ilişkiler ise kurumun tüm politikalarını etkileyebilecek kararların alınmasına katkı sağlama potansiyeline sahiptir.

Halkla ilişkiler ve reklam alanlarının kesiştiği noktalar olduğu için faaliyet alanları birbirine karıştırılabilmektedir. Pazarlama iletişimi çerçevesinde yapılan kampanyalarda ürün veya hizmetin tanıtılması için reklamın yanı sıra halkla ilişkiler çalışmaları yapılabilmekte, iki alan bütünleşik bir yapı içerisinde paralel şekilde yürütülebilmektedir. Pazarlama hedeflerini destekleyen çalışmalar halkla ilişkilerin faaliyet alanlarından yalnızca biridir.

Kurumsal reklam, halkla ilişkiler yönlü reklam olarak da anılmaktadır.II. Dünya Savaşı sonrası reklam geleneksel satış amacının dışında bir imajın pazarlanmasına hizmet edecek özellikler de kazanmaya başladı.Geleneksel olarak bakıldığında reklam, kuruluşların ürün ve hizmetlerini satmak için kullandıkları bir araç olmuştur.

Kurumsal Reklamın Açılımı ve Özellikleri :

Kuruluşun pazarlama ve satış amaçlarını dolaylı olarak desteklemenin yanı sıra olumlu bir kurumsal imajın oluşturulmasına da olanak veren bir reklam faaliyeti olarak tanımlayabileceğimiz kurumsal reklam, halkla ilişkiler karmasının içerisinde yer almasının yanı sıra reklamın özelliklerini de taşımaktadır. Kurumsal reklam hem bir reklam türü hem de halkla ilişkiler karmasının elemanlarından biri olarak tanımlanmakla birlikte bütünleşik pazarlama iletişimi içerisinde halkla ilişkiler ve reklamın paralel olarak çalıştığı bir alan olarak da belirlenebilmektedir. Kurumsal reklam literatürde halkla ilişkiler yönlü reklam olarak da anılmaktadır.

Kurumsal reklamlar kamu hizmeti reklamı (public service advertising), halkla ilişkiler reklamı (public relations advertising), kimlik reklamı (identity advertising), imaj reklamı (image advertising) ya da savunma reklamı (issue and advocacy advertising) gibi çeşitli adlarla anılmaktadır.

Kurumsal reklam, kuruluşun kamuoyuna iletmek istediği kurumsal bir mesajı medya planlama ve satın alma yaparak verme tercihinden kaynaklanmaktadır.Küreselleşmenin etkileriyle 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında büyük halkla ilişkiler ajansları ve reklam ajansları arasında şirket evlilikleri gerçekleşmeye başlamıştır. Bu birleşmelerin sonucunda halkla ilişkiler ve reklam alanında çok geniş uygulama olanaklarına ve bilgi birikimine sahip dev iletişim şirketleri oluşmuştur.

Örneğin gerçekleşen önemli birleşmelerden bazıları şöyledir: J. Walter Thompson, Hill& Knowlton’ı 28 milyon $ karşılığında satın almıştır. Diğer bir el değiştirme de ise Dudley-Anderson-Yutzy adlı halkla ilişkiler firması ünlü Ogilvy and Mather adlı reklam firmasının bir parçası olmuş ve birleşmeden doğan firma Ogilvy Group olarak adlandırılmıştır. Daha sonra 1989’da Ogilvy Group J. Walter Thompson ile birleşerek İngiliz kökenli WPP Group’un eline geçmiştir. WPP böylece dünyanın en büyük halkla ilişkiler firmasına sahip olmasının yanı sıra en büyük araştırma şirketi olan Research International ve en büyük doğrudan pazarlama şirketi olan Ogilvy Direct’in de sahibi olmuştur. Bu ve bunun gibi birleşmelerden sonra firmalar taşıdıkları özelliklerle müşterilerine A’dan Z’ye iletişim hizmeti verebilir potansiyele sahip olmuşlardır. Bu birleşmelerin yaratmış olduğu farklı disiplinleri birleştiren iletişim fonksiyonu daha sonraları halkla ilişkiler ve reklam alanlarının akademik yazınlarında bütünleşik iletişim ya da bütünleşik pazarlama iletişimi olarak yer almaya başlamıştır.

Geleneksel reklam ortamlarının artan maliyetleri, iletişim hizmeti alan kuruluşların alternatif iletişim yaklaşımlarına olan ilgisi ise bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımına olan ilgiyi artırmıştır.

Geleneksel olarak bakıldığında reklam, kuruluşların ürün ve hizmetlerini satmak için kullandıkları bir araç olmuştur. 1936 yılında ABD’de Warner & Swasey isimli bir firma bir ulus olarak Amerika’nın gücünü ve Amerikan iş dünyasının Amerika’nın geleceği için önemini vurguladığı bir reklam kampanyası başlattı. Warner Swasey bu tarz reklam çalışmalarına II. Dünya Savaşı’ndan sonra da devam etti. Böylece ürün ve hizmetin pazarlamasına hizmet eden reklam türünün dışında bir imajın pazarlanmasına hizmet eden yeni bir reklam türüne imza atmış oldu. Bu reklamcılık tekniği daha sonra kurumsal reklamcılık, imaj reklamcılığı, kamu hizmeti reklamcılığı ve en çok da halkla ilişkiler reklamcılığı olarak bilinmeye başlamıştır.

Kurumsal reklam çalışmalarının uygulanabileceği bir diğer ortam ise internet mecrasıdır.

 • Televizyon mecrası hareketli görüntü ve basılı mesajın etkisini sağlayabilir. Reklam süresi boyunca kullanılan hareketli görüntüleri takiben özellikle ‘pack shot’ olarak adlandırılan final karesinde kullanılan durağan görüntü üzerinde logo ve verilmek istenen ana mesaj yer alır. Son karedeki bu durağan görüntü basılı reklamdaki gibi bir etki yaratabilirken dış ses de destekleyici bir unsur olarak eklenebilir.
 • Radyo mecrasında ise dinleyici tüm mesajlar dinleyiciye sözlü olarak iletilir. Böylece hedef kitle görsel boşlukları zihninde canlandırarak tamamlar. Mesajın hedef kitlenin zihinsel katılımıyla tamamlanması hatırlamayı kolaylaştıran bir durumdur. Diğer taraftan görsel unsur kullanılmaması radyo mesajlarının çabuk unutulmaması için sık tekrarlanması gerekliliğini de doğurur. Radyonun reklam verene sağladığı diğer bir fırsat ise radyo spotlarının uygun tasarlandığında uzun veya kısa versiyonlar olarak kullanma imkânı vermesidir.

Böylelikle radyo spotunun uzun versiyonu yeterince yayınlandıktan sonra hatırlatma amaçlı olarak kampanya süresince kısa versiyonlar yayınlanabilir. Bu durum reklam bütçesinin daha verimli kullanılabilmesini sağlar.

 • Kurumsal reklam çalışmalarının uygulanabileceği bir diğer ortam ise internet mecrasıdır. Kurumsal web siteleri kurumsal iletişimi sağlamanın yanı sıra satış, dağıtım, müşteri hizmetleri gibi pek çok işlevi yerine getirebilen hedef kitlelerle etkileşimli olarak ilişki kurmaya olanak veren çok önemli ve popüler bir araçtır. Etkileşim özelliği interneti günümüzde var olan en kapsamlı iletişim aracı hâline getirmektedir. Diğer pek çok unsur gibi kurumsal reklamlar da kurumun web sitesi içerisinde yer alabilir. Ayrıca kurumsal web siteleri kuruluşa ait pek çok bilgiyi hedef kitlelerle paylaşmak için önemli bir araçtır. Uzman profesyoneller tarafında tasarlanması gereken web siteleri kuruluşun önemli bir mesaj taşıyıcısıdır.

Kurumsal reklamın uygulanabildiği diğer bir biçim doğrudan reklamcılıktır. Hedef kitlenin doğrudan bir olaya katkıda bulunması istendiği, bir organizasyona katılmaya teşvik edildiği, bir konu hakkında oy kullanması yönünde mesaj verilmek istendiği gibi durumlarda kimi zaman kitle iletişimi araçları yeterince etkili olmayabilir. Bu durumlarda doğrudan reklamcılık teknikleri tercih edilebilir.

 • Hedef kitlelere e-posta gönderilmesi en yaygın kullanılan biçimlerden biridir. Epostalar kişisel bir metne ek olarak, broşür, ek görseller, mesaja yanıt verme imkânı gibi olanaklar tanımaları açısında kullanışlıdır.
 • Yaygın olarak kullanılan cep telefonları da bu tip mesajların gönderilmesi için uygun olabilir. Hızla yaygınlaşmaya devam eden görsel ve işitsel mesajları destekleyen cep telefonları önümüzdeki dönemlerde tercih edilir bir doğrudan reklam mecrası olma potansiyeline sahiptir.
 • Doğrudan reklamcılığın sağladığı en önemli yararlardan biri hedef kitleyi segmente edebilme özelliğidir. Mesajlar kitle iletişimi araçları için ayrımlaması zor olan yaş cinsiyet meslek gibi kriterlere göre ayrımlanmış hedef kitlelere gönderilebilir.

İlgili Kategoriler

İşletme Ders Notları


Yorumlar 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.