AÖF Din sosyolojisi ders notu


DİN SOSYOLOJİSİ –DÖNEM SONU DERS NOTU

 • Sekülerleşmenin 6 aşaması olduğunu ve sekülerleşmenin son noktasının dinsiz bir toplum olduğunu savunan : Lary Shiner.
 • Küreselleşmeyi,dünyada giderek artan karşılıklı bağımsızlığın tek bir mekan olarak dünya bilincini inşa ettiği görüşü : Roland Robertson.Küreselleşmeyi modern dünya sistemi olarak gören : Immanuel Wallerstion.
 • Agonistik kamu : Hannah Arendt.
 • Boş zaman faaliyetlerine uyan tüketim eylemlerine yönelik,para verilip ve değişen kültür : Popüler Kültür.
 • Yeni din hareketinin doğduğu yer :Batı ve Uzakdoğu.
 • 1789-1794 yılları arasında hükümet eliyle yürütülen baskı ile terör döneminin olduğu yer : Fransa.
 • Sekülerleşmenin yeniden gözden geçirilmesini savunan : Jeffry Hadden.
 • Dünyayı küresel bir köy olarak gören : Mc luhan.
 • Küreselleşmeyi zaman-mekan sıkışması olarak tanımlayan : David Harney.
 • Roland Robertson’un küreselleşmeye yaptığı tezi : Glokalleşme.
 • Kamu sözcüğünün İngilizcede ilk tanımı :Toplumun ortak çıkarı.
 • İsa’nın yeryüzüne inip krallık kuracağı görüşü : Adventizm.
 • Hristiyanlık kaynaklı öğretimler (cemaatler) : *Morminlar,*Moonculuk,*Yedinci gün Adventsitleri,*Yahova şehitleri.
 • Dünya ile gündelik bağlarını kopartmadan dini yaşayan : Dünyayı tasdik eden.
 • Terörün işlevsel yönlerini ön plana çıkaran,nasıl işlendiği sorularına cevap arayan ancak niçin bu etylemler yapılıyor diye sormayan :Ortodoks Terörizm teorisi.
 • Teröre ilişkin sosyolojik bakışlar : *Siyasak şartlar ve hedefleri,*Ekonomik “ “,*Toplumsal,” “,*Küreselleşme “”.
 • 11 eylül 2001 terör olaylarının ana kaynağının terör olduğunu savunan : Jürgen Habermas.
 • Fundanentalizm hangi ülkede doğdu :Abd.
 • İbn Haldun : Mukaddime.
 • Sekülerleşmeyi cemaatin çözülmesi olarak gören : Brion Wilson.
 • Sekülerasyon kuramının öne sürdüğü varsayımların bi doktrin ve ideolojik dogmaya dönüştürüldüğü görüşü : Jeffry Hadden.
 • Moonculuğun temel unsuru : Tanrı merkezli aile.
 • Gazalinin eserleri : *El munkaz münaddah,*İhyau ulumuddin,*Tehafütül felasife,*Faysallüttefrika beynel İslam.
 • Diyalektik kuram : Kral Marx.
 • Dinsiz toplum var olmamıştır diyen : Henri bergson.
 • Edward b.taylorun ruhsal varlıklara inanç :Substantif.
 • Laiklik terimini,Papaz olmayanlarında kilise yöneteceklerini savunan terim olarak :16.yy İngiltere.
 • Tc’nin laik olduşunun anayasaya eklenmesi : 1937.
 • Türkiye,laiklik konusunda en çok etkilendiği :Fransa.
 • Diyanet işerli başkanlığının kuruluşu : 1924.
 • Küreselleşmenin politik yön kavramı :Modern Ulus Devlet.
 • Kamu kelimesinin ilgili olduğu kavramlar :*Devlet,*Halk,*Umum,*Ortak ilgi.
 • Edebi kamunun destekleyicisi : Burjuvazi.
 • Dinin gelenek içinde aldığı biçim : Halk dini.
 • Sosyo kültürel yapının din üzerindeki etkisine örnekler : *Hıdırellez kutlamaları,*Mevlit kandili,*Mabet merasimi,*Hatim merasimler.
 • İnsanın yaratılışından sonra şeytan ile ilişkiye girip bozulduğu görüşü :Moonculuk.
 • Terör kvramı batıda ilk ne zaman kullanıldı :Fransız Devrimi.
 • Yigal Amirin,tanrıdan aldığını iddia ettiği bir emirle 1995’te öldürdüğü devlet adamı :Izak Rabin.
 • Bireylerin toplumu meydana getiren maddi-manevi ögeleri öğrenme süreci :Kültürlenme.
 • Dini duygu ve sembollerle farklı düşüncelerin kendilerini kamusal alanda ifade ettikleri tartışmaların ilgili olduğu kavram :Özgürlük.

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir