AÖF Suç Sosyolojisi Çıkmış Sorular


2013-2014  BAP BAHAR DÖNEM SONU
SOS318U———————————— C C E E A B A E C B C B A D D A B D E D
         1. I. Suç motivasyonu
II. Suç fırsatı
III. Suç korkusu
Yukarıdakilerden hangileri suç mekanizmasının temel unsurlarındandır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 1. Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeni denince akla ilk gelenlerden biri değildir?
  A) Huzur
  B) Güven
  C) Sağlık
  D) Asayiş
  E) Emniyet
 2. Aşağıdakilerden hangisi ailenin temel fonksiyonlarından biri değildir?
  A) Neslin devamını sağlamak
  B) Çocuğun yetiştirilmesini sağlamak
  C) Kültürel değerleri yeni kuşaklara aktarmak
  D) Destekleyici bir çevre oluşturmak
  E) Toplumsal sorunları belirlemek
 3. Görülebilir suç önleme uygulamalarının vatandaşlar ve özellikle potansiyel suçlular açısından yakalanma korkusunu temsil etmesine ne ad verilir?
  A) Kaygı
  B) Risk
  C) Ceza
  D) Fobi
  E) Tehdit
 4. Suç korkusu ile ilgili tartışmalarda cinsiyete dayalı faktörlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kadınların suç mağduriyeti riski oranları ve suç korku seviyeleri doğru orantılıdır.
  B) Erkekler kadınlardan daha fazla suç mağduru olmaktadır.
  C) Kadınların suç mağduru olma korku seviyesi erkeklerden daha yüksektir.
  D) Kadınların suç korkusunun yüksek olması psikolojik analizle açıklanabilir.
  E) Erkeklerin suç mağduriyeti daha çok şahsa karşı işlenen suçlar şeklindedir.
 5. Komşular arasındaki ilişkilerin zayıflaması, toplumun içine kapanması ve toplumsal dayanışmanın zayıflaması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
  A) Suç korkusunun bireysel etkileri
  B) Suç korkusunun toplumsal etkileri
  C) Suç korkusunda medyanın etkisi
  D) Suç korkusunda fiziksel çevrenin etkisi
  E) Suç korkusunda psikolojik faktörlerin etkisi
 6. Aşağıdakilerden hangisi suç korkusunun sonuçlarını açıklayan kategorilerden biri değildir?
  A) Saldırgan davranışlar
  B) Kaçınma davranışları
  C) Koruyucu davranışlar
  D) Kendini garantiye alma davranışı
  E) İletişimsel davranışlar
 7. Suç korkusunun oluşmasında sosyal ve fiziki koşullar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Büyük kentlerde insanların suç mağduru olma korkusu küçük yerlerde yaşayanlardan daha fazladır. B) Suç sayısının fazla olduğu yerlerde suç korkusu da yüksektir.
  C) Medeni olmayan davranışlar bir tehdit olarak algılanır ve suç korkusunu arttırır.
  D) Fiziki çevrenin düzeni ve bakımı ile güvensizlik kaygısı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır.
  E) Toplumdan izole olmuş bireylerin suç korku seviyeleri daha düşüktür.
 8. Kriminolojinin bir alt dalı olarak 1970’lerde ortaya çıkan ve temel çalışma odağı mağdurlar olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Psikoloji
  B) Fitopatoloji
  C) Viktimoloji
  D) Grafoloji
  E) Pediatri
 9. Kadın sığınma evleri ve Kadın Danışma Merkezleri mağdurlara yönelik hizmet veren aşağıdaki sektörlerden hangisinin bünyesinde kurulmuştur?
  A) Özel sektör
  B) Gönüllü hizmetler
  C) Hastane ve sağlık hizmetleri
  D) Bakanlıklar
  E) Yasama
 10. Aşağıdakilerden hangisi çocukları suçtan korumak, mağdur olmalarının önüne geçmek amacıyla çocuk polisinin aldığı tedbirlerden biri değildir?
  A) Çocukların çalışmaları mevzuatla yasaklanmış umuma mahsus ve açık yerlerde çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol etmek
  B) Çocuklara satılması mevzuatla yasaklanmış malların kendilerine satılıp satılmadığını araştırmak
  C) İstismara uğrayan çocukları ailelerinden alıp ilgili kurumlara yerleştirmek
  D) Çocukların girmesi mevzuatla yasaklanmış umuma açık yerlere girip girmediklerini araştırmak
  E) Mevzuata aykırı hakaret ettiği tespit edilen yerler ve işletmecisi hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimleri bilgilendirmek
 11. Suçların farklı nedenlerden dolayı resmi makamlar tarafından bilinmemesi hangi sonucu doğurur? A) Suç korkusu
  B) Gizli mağduriyet
  C) Risk alanı
  D) Mağdursuz suç
  E) Medeni olmayan davranış
 12. Gizli bir şekilde örgütlenen üç veya daha fazla kişinin ekonomik kazanç elde etmek için suç işlemesine ne ad verilir?
  A) Organize suç
  B) Adi suç
  C) Mafya
  D) Yolsuzluk
  E) Terör
 13. Türkiye’de organize suç ve mafya tipi yapılanmalar hangi olayla kamuoyunun ve devlet yetkililerinin gündemine gelmiştir?
  A) Celali İsyanları
  B) Külhanbeyleri ayaklanması
  C) Suhteyan hareketi
  D) Susurluk kazası
  E) Köroğlu olayı
 14. Aşağıdakilerden hangisi organize suç örgütlerinin temel esaslarından biri değildir?
  A) Kan bağı
  B) Etnik köken
  C) Hemşehrilik
  D) Bürokraside yozlaşma
  E) Ritüel bağlılık
 15. Mafya ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Devletin kontrolü altında işler.
  B) Kendi içinde bir devlet yapısı vardır.
  C) Kendine ait bir alt kültürü, davranış kodları vardır.
  D) Merkezi otoriteye karşı yerel bir güç oluşturur.
  E) Çifte ahlak ve çifte hukuk anlayışını doğurur.
 16. Propaganda yapmak, eğitim programları düzenlemek, silahları temin etmek, parasal kaynak sağlamak terörizmin hangi unsuru ile ilişkilendirilebilir?
  A) İdeoloji unsuru
  B) Örgüt unsuru
  C) Şiddet unsuru
  D) Uluslararası olma unsuru
  E) Siyasi unsuru
 17. Terörizmle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Siyasal şiddet türlerinden biridir.
  B) Belirli bir siyasi yapıyı değiştirmek amacı güder.
  C) Belirli bir örgüt tarafından sistematik bir şekilde uygulanır.
  D) Fransız İhtilali dönemindeki terör eylemleri küresel çapta ve ideoloji temelli eylemlerdir.
  E) Terörizm kelimesinin geçmişi Fransız İhtilaline dayanır.

 

 1. Bir terör örgütünün yaydığı virüsle bir ülkenin haberleşme, finans sistemlerini, nükleer tesislerin bilgisayar sistemlerini çalışmaz hale getirmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?
  A) Gerilla savaşı
  B) Siber suç
  C) Uluslararası terörizm
  D) Anarşizm
  E) Siber terörizm
 2. Aşağıdakilerden hangisi terörizmin aşamalarından biri değildir?
  A) Hazırlık aşaması
  B) Örgütlenme aşaması
  C) Eylem aşaması
  D) Küresel aşama
  E) İç savaş aşaması

2014-2015  BAP BAHAR DÖNEM SONU
SOS318U——————————E B D B C B E A E A D B A C E C D C D A

1. Suçu öğrenme üzerinden açıklayarak, öğrenmede birlikteliklerin de önemine vurgu yaparak Ayırıcı Birliktelikler Teorisini ortaya koyan sosyolog kimdir?
A) George Herbert Mead
B) Micheal Gottfredson
C) Ernest Burgess
D) Adolphe Quetelet
E) Edwin Sutherland

 1. Aşağıdakilerden hangisi polis devletinin özelliklerinden biri değildir?
  A) Polisin esnek yetki ve sorumluluğunun olması
  B) Demokratik hak ve özgürlüklerin kullanımını kolaylaştırması
  C) Polisin toplumu sindirme aracı olarak kullanılması
  D) Polisin iktidarın elinde ve emrinde bulunması
  E) Hak ve özgürlüklere geniş çaplı ve keyfi müdahalelerin yapılması
 2. Kadınların kamusal ve özel alanda uğradıkları şiddetin ortadan kaldırılması için eğitim sistemi içerisinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  A) Elektronik takip sistemi uygulanmalıdır.
  B) Polislerin yetki ve görevleri arttırılmalıdır.
  C) Kadın sığınma evlerinin kapasitesi arttırılmalıdır.
  D) Kadınların, sağlık, beslenme ve ekonomik becerilerini arttıran programlar desteklenmelidir.
  E) Kadınlara karşı negatif ayrımcılık oluşturan mevcut yasa ve yönetmelikler değiştirilmelidir.
 3. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
  A) Bilgisayar destekli güvenlik kamera sistemidir.
  B) Farklı görünümlerle dolaşan sivil polislerden oluşan özel ekipler bu sistemin temel unsurudur.
  C) Trafik akışı ve yoğunluğunu izlemek bu sistemlerin amaçlarından biridir.
  D) Çağrı yönetim sistemi kent güvenliği yönetim sisteminin unsurlarından biridir.
  E) Sistem plaka tanıma, kırmızı ışık, hız ihlal sistemi, yüksek çözünürlüklü portatif kamera sisteminden oluşmaktadır.
 4. Suç mağduriyeti korkusunun şekillenmesinde aşağıdakilerden hangisinin rol oynadığı söylenemez? A) Yaş
  B) Cinsiyet
  C) Aile yapısı
  D) Sosyo-ekonomik yapı
  E) Yaşanılan çevrenin sosyal ve fiziki koşulları
 5. Suç korkusunun önlenmesine yönelik olarak geliştirilecek projelerde mücadele edilmesi gereken kaygı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Değişim kaygısı
  B) Güvensizlik kaygısı
  C) Ayrılık kaygısı
  D) Ölüm kaygısı
  E) Değersizlik kaygısı
 6. 1993 yılında İngiltere’de GALLUP tarafından yapılan araştırmanın ortaya koyduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Suçun oluşumunda ekonomik koşullar tetikleyicidir.
  B) Kent yaşamındaki suç oranı kırsal bölgelere göre daha fazladır.
  C) Kadınların suça karışma oranı erkeklerden daha düşüktür.
  D) Toplumsal bağların zayıflaması suç korkusunun yükselmesine sebep olur.
  E) Suç korkusu insanın günlük yaşantısına müdahale ederek olumsuz yönde etkiler.
 7. Bireyin tehlikeli ya da tehdit edici olarak gördüğü, algıladığı ve değerlendirdiği çevresel kaynaklı bir uyarıcıya bağlı olarak bireyde meydana gelen olumsuz ruh hali aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
  A) Kaygı
  B) Korku
  C) Risk
  D) Stres
  E) Fobi
 8. Aşağıdakilerden hangisi suç mağdurlarına hizmet veren mekanizmalardan özel sektör hizmetleri kapsamında değerlendirilebilir?
  A) Ambulans hizmetleri ve ilk yardım üniteleri
  B) Manevi tazminat
  C) Bakıma muhtaç yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması
  D) Şiddet uygulayan bireylere yasal yaptırım uygulanması
  E) Psikologların yardım ve destek faaliyetleri
 9. Polisin soruşturmalarda mağduru nesneleştirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Kendisini olayın psikolojik alanının dışında tutması
  B) Kendisini mağdurun yerine koyarak suça daha etkin odaklanması
  C) Suçu kişiselleştirerek suçluya yaklaşıp onu sorgulaması
  D) Mağduriyetlerden duygusal anlamda da etkilenmesi
  E) Polisin yaşamını ve suçun aydınlatılmasını olumlu etkilemesi
 10. Ortada kesin deliller olmadan, bir çalışanın işyerinde kadın meslektaşlarını taciz ettiği haberlerinin yayılmasıyla o kişinin işyerinde dışlanıp statü kaybına uğraması aşağıdaki mağduriyet türlerinden hangisine örnek olabilir?
  A) Ekonomik mağduriyet
  B) Ruhsal mağduriyet
  C) Fiziksel mağduriyet
  D) Sosyal mağduriyet
  E) Gizli mağduriyet
 11. 1993 yılında, aile içi şiddete maruz kalmış kadınların başvurabileceği acil yardım ve danışmanlık hizmetleri sunmak amacıyla ilk kadın sığınma evi projesini gerçekleştiren gönüllü kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
  B) Kadın Dayanışma Vakfı
  C) Anne Çocuk Eğitim Vakfı
  D) Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
  E) Kadının İnsan Hakları Derneği
 12. Vergi kaçakçılığı, çevre kirliliği, iş kazaları aşağıdaki suç türlerinden hangisine aittir?
  A) Organizasyon (şirket) suçları
  B) Beyaz yakalı suçlar
  C) Sınıraşan organize suç
  D) Mafya
  E) Terör örgütleri
 13. Aşağıdakilerden hangisi organize suç örgütlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
  A) Hiyerarşik bir yapı göstermesi
  B) Ekonomik kazanç amacı taşıması
  C) Bir merkezden yönetilmesi
  D) Sınırlı üyelik sisteminin olması
  E) Tekelci zihniyet taşıması
 14. Mafyanın ekonomik kazancını artırmak amacıyla devlet kurumlarının üst düzey yetkilileriyle yakın ilişkiler kurmasıyla ortaya çıkan ilişkiler ağına organize suç literatüründe ne ad verilmektedir?
  A) Diplomatik ilişkiler
  B) Ulus-aşırı ağlar
  C) Organize suç
  D) Mafios yapı
  E) Partito ilişkiler
 15. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de organize suçun ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?
  A) Göç ve çarpık kentleşme
  B) Yasal boşluk ve yetersizlikler
  C) Ailelerde çocuk sayısının azalması
  D) Bürokrasideki yozlaşma
  E) Yasaklamalar
 16. Otoriteyi ve her türlü düzeni reddeden, bireyi herşeyin üstünde tutan ideolojik akım aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Komünizm
  B) Faşizm
  C) Sosyalizm
  D) Anarşizm
  E) Feminizm
 17. Aşağıdakilerden hangisi terörizmin ortaya çıkma nedenlerinden biri değildir?
  A) Ekonomik nedenler
  B) Siyasal nedenler
  C) Çevresel nedenler
  D) Sosyal nedenler
  E) Kültürel nedenler
 18. Terörizm ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Terör saldırısı ideolojik ya da politik değildir.
  B) Terör saldırısı kasıt dışı, bilmeden ya da istenmeden gerçekleşir.
  C) Terör saldırısı sadece toplumsal veya siyasal açıdan önemli konumlarda bulunanlara yöneliktir.
  D) Terör saldırılarında en çok kullanılan yöntem şiddet, cebir, korkutma ve baskı altına almadır.
  E) Terör saldırısı şiddet unsuru içermez.
 19. Terörizmin aşamaları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru sıralama ile verilmiştir?
  A) Hazırlık – Örgütlenme – Eylem – İç Savaş
  B) Örgütlenme – Hazırlık – İç Savaş – Eylem
  C) Hazırlık – Eylem – Örgütlenme – İç Savaş
  D) Örgütlenme – Eylem – Hazırlık – İç Savaş
  E) Hazırlık – Örgütlenme – İç Savaş – Eylem

 

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir