Osmanlı tarihinde ilkler

OSMANLI TARİHİ’NDE İLKLER

İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY(1281-1326)

Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür.Daha sonra Bursa,İznik,Edirne ve İstanbul

Osmanlılarda İLK defa Beylikten Devlete geçiş ORHAN GAZİ(1326-1362) zamanında olmuştur.

İLK Osmanlı veziri Orhan Bey’in kardeşi ALLADDİN ALİ PAŞA dır.

İLK vakfı ORHAN BEY kurdu.

İLK düzenli ordu olan YAYA ve MÜSELLEM ORHAN BEY zamanında kuruldu.

İLK Medrese İZNİK te ORHAN BEY tarafından kurulan Süleyman Paşa Medresesi’dir(1331).

Rumeli’ye geçiş İLK defa Orhan Bey döneminde 1353’te gerçekleşmiştir.

Osmanlıların Rumeli’deki ilk toprak parçası ve İLK ÜSS ÇİMPE KALESİ dir.

Osmanlılara katılan İLK beylik KARESİ BEYLİĞİ dir.(1345)

İLK ALTIN para FATİH zamanında bastırıldı.(Sultânî)

İLK KAPAN-I DERYA Baltaoğlu Süleyman Bey dir.

Topçu birliği İLK defa I.MURAT zamanında kuruldu.

Karamanoğulları ile İLK savaşı I.MURAT yaptı.

Top İLK defa I. KOSOVA SAVAŞI ‘ında kullanıldı.(sesinden yararlanmak amacıyla)

Savaş alanında şehit düşen İLK Padişah I. MURAT olmuştur(1389)

İLK Osmanlı-Haçlı savaşı SIRPSINDIĞI SAVAŞI ‘dır.(1364)

İLK YENİÇERİ OCAĞI I.MURAT zamanında kuruldu(1362)

İstanbul İLK defa YILDIRIM BAYEZID tarafından kuşatıldı.

Anadolu Türk Birliği İLK defa YILDIRIM BAYEZID tarafından kuruldu.Son olarak ise;Yavuz Sultan Selim döneminde 1515’te Turnadağ Savaşı ile olmuştur.

Osmanlılara Orta Avrupa nın kapıları İLK defa NİĞBOLU ZAFERİ ile açıldı.(1396)

Anadolu Türk Birliği İLK defa Ankara Savaşı SONUNDA BOZULDU.(1402)

Osmanlılarda İLK taht kavgaları FETRET DEVRİ’ inde oldu.(1402-1413)

İLK deniz savaşı ÇELEBİ Mehmet zamanında VENEDİKLİLER ile oldu.

İLK SÜRRE ALAYI ÇELEBİ MEHMET zamanında düzenlendi.

Kendi isteği ile taht’tan çekilen İLK Padişah II.MURAT olmuştur.

Avrupalılar İLK kez Türkleri Balkanlardan atamayacaklarını II.KOSOVA SAVAŞI’nda anladılar(1448)

Padişah emriyle öldürülen İLK sadrazam ÇANDARLI HALİL PAŞA dır.

İLK kez BALKANLARIN fethini tamamlayan FATİH dir.

HAVAN topu İLK defa İSTANBUL’UN FETHİ’nde kullanıldı.

İLK Osmanlı KANUNLARI Fatih KANUNNAMESİ dir.(Kanunâme-i Âli Osman)

Kalelerin topla yıkılabileceği İlk kez İSTANBUL FETHİ ile anlaşıldı.

İLK KAPİTÜLASYONLAR Orhan bey döneminde RAGUZA CUMHURİYETİ’ ne verildi.

Vezir-i azamlar İLK defa FATİH zamanında DİVANA başkanlık etmişlerdir.

İPEKYOLU İLK defa FATİH’ in Kırım’ı fethiyle(1478) Osmanlı denetimine girmiştir.

İLK defa Osmanlı tahtına iki kez çıkan II.MURAT ,son kez çıkan II.MUSTAFA dır.

Dünyada İLK defa YİVLİ-SETLİ toplar II.BAYEZID zamanında yapılmıştır.

İLK defa Avrupa Devletlerinin Osmanlı devletinin İÇ İŞLERİNE karışmasına neden olan olay CEM SULTAN ‘ın Papaya sığınmasıdır.

Dünyada İLK standart kanun Kanunname-i İhtisab-ı Bursa (Bursa Belediyesi Kanunu), dünyanın ilk standart kanunudur. Sultan II. Bayezid zamanında, 1502 yılında yürürlüğe giren kanun o günün ilk, bugünün hala eskimemiş kanunudur.

Osmanlı Devleti-İran arasındaki İLK büyük savaş ÇALDIRAN SAVAŞI dır.(1514)

Osmanlı Padişahlarından İLK halife YAVUZ SULTAN SELİM(1512-1520)dir.

Osmanlıların Kuzey Afrika’daki hakimiyeti İLK defa MISIR ‘IN FETHİ ile başlamıştır(1517)

YAVUZ’un Mısır ve Hicaz’ı fethetmesiyle BAHARAT TİCARET YOLU İLK defa Osmanlıların denetimine girdi.

KANUNİ’nin Rumeli ye yaptığı İLK sefer BELGRAD seferidir.

Viyana İLK defa KANUNİ tarafından kuşatıldı.(1529)

Preveze Deniz Savaşından sonra Türkler İLK defa AKDENİZ de üstünlüğü ele geçirdiler.(1538)

Kaptan-ı Derya ,Reis’ül –Küttap İLK defa KANUNİ zamanında divan üyesi oldu.

Osmanlılarla İran arasında imzalan İLK antlaşma AMASYA ANATLŞAMASI dır.(1555)

İLK defa sefere çıkmayan Padişah II.SELİM dir.
İlk defa İstanbul’da doğan,İstanbul’da ölen padişah II.SELİM dir.
Osmanlı Tarihi’nde İLK defa KANUN-U KADİM(Yeniçeri Ocağına asker alma kanunu) III.MURAT zamanında bozuldu.
İLK defa Sultan I.AHMET zamanında şehzadeleri sancaklara gönderme uygulaması kaldırıldı.
Osmanlı İmparatorluğu Avusturyaya karşı siyasal üstünlüğünü ve yaptırım gücünü İLK defa ZİTVATOROK ANTLŞAMASI ile kaybetti. (1606)

Osmanlı Tarihinde askerler tarafından öldürülen İLK padişah GENÇ OSMAN(II.OSMAN) dır.

Osmanlılarda İLK malî bütçeyi TARHUNCU AHMET PAŞA yapmıştır.

İLK Türk-İran sınırı KASR-I ŞİRİN antlaşması ile çizildi.(1639)

Çeşitli şartlar ileri sürerek,göreve gelen İLK VEZİR ,KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA dır.

Osmanlılar İLK defa KARLOFÇA (1699) ve İSTANBUL(1700) antlaşmaları ile toprak kaybetti.

Osmanlıların Rusya ile imzaladığı İLK antlaşma İSTANBUL ANTLAŞMASI dır.

Osmanlıların kaybettiği İLK beylik ERDEL BEYLİĞİ dir.

Osmanlı Devleti İLK defa PASAROFÇA ANTLŞAMASI(1718)’ndan sonra Avrupadan geri kaldığını anlamıştır.

Osmanlı Devleti İLK defa Pasarofça Antlaşmasından sonra LALE DEVRİ’nde Avrupayı örnek alarak ıslahatlar yapmıştır.

Avrupa ya İLK elçiler Lale devrinde PARİS ve VİYANA ya gönderildi.

Osmanlılarda İLK Matbaa GAYRİMÜSLİMLER(Yahudi-Ermeni)tarafından açılmıştır(15.yy)

Osmanlılarda İLK Türk Matbaası Lale Devrinde İBRAHİM MÜTEFERRİKA tarafından açıldı.(1727)

İLK kağıt fabrikası Lale Devrinde YALOVA da kuruldu.

İLK itfaiye örgütü LALE DEVRİ’nde kuruldu.

Askeri alanda İLK ıslahatı I.MAHMUT yapmıştır.

İLK Mühendis Okulu 1731 yılında Kara Mühendishanesi (Mühendishane-i Berri Hümayun)adıyla I. MAHMUT tarafından kuruldu.

İLK defa KAPİTÜLASYON lar 1740 yılında Sultan I.Mahmut döneminde sürekli hale getirildi.

İLK defa Osmanlı Devletinden Halkı Türk ve Müslüman olan bir toprak parçası(Kırım)KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI ile koparılmıştır.(1774)

Ruslar İLK kez 1774-KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI ile iç işlerimize karışma hakkını elde etmiştir.

Rusya ya İlk kapitülasyonlar KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI ile verildi.

Ulufe alım-satımı İLK defa I. ABDÜLHAMİD tarafından yasaklanmıştır.

İLK defa Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ordu NİZAM-I CEDİD ordusudur.(III.Selim)

Avrupa başkentlerinde İLK devamlı elçiler III. SELİM zamanında açıldı.

İLK devamlı elçilik LONDRA ya açıldı.(1793)

NAPOLYON İlk yenilgisini AKKA kalesi önünde NİZAM-I CEDİD ordusuyla yaptığı savaşta aldı.(1799).Bu savaş,Nizam-ı Cedit ordusunun ilk ve son başarısıdır.

Osmanlı Devletinde İLK Milliyetçilik hareketi SIRP İSYANI dır.

İLK defa padişahın yetkileri II. Mahmut’un ayanlarla imzaladığı SENED-İ İTTİFAK’la (1808) azalmıştır.

Osmanlı Devletinde yaşayan azınlıklara İLK defa ayrıcalık BÜKREŞ ANTLAŞMASI ile SIRP lara verildi.(1812)

Osmanlı Devletinden bağımsızlığını kazanan İLK devlet YUNANİSTAN olmuştur.(1829-Edirne Antlaşması)

Boğazlar Sorunu İLK defa HÜNKAR İSKELESİ ANTLAŞMASI ile ortaya çıktı.(1833).

İngilizlere İLK defa kapitülasyonlar BALTA LİMANI TİCARET ANTLAŞMASI ile verildi.(1838)

İLK gazete TAKVİM-İ VAKAYİ adıyla II. MAHMUT zamanında çıkarıldı.(1831)

Nüfus sayımı İLK defa II. MAHMUT zamanında yapıldı.(1831)

Tımar ,Zeamet ve Müsadere(Mallara el koyma) İLK defa II. MAHMUT tarafından kaldırıldı.

İLK defa Polis örgütünün temelleri II. MAHMUT zamanında atılmıştır.

İLK defa Divan Teşkilatı kaldırılarak Bakanlıklar II. MAHMUT zamanında kuruldu.

Öğretim İLK defa II. MAHMUT zamanında zorunlu hale getirildi.

Ø Osmanlılarda İLK Posta Örgütü II.MAHMUT zamanında kuruldu.

İLK defa Tercüme Odası,Yabancı Dil Okulu,Devlet Memuru Yetiştiren Okullar II. MAHMUT tarafından açıldı.

İLK defa yurt dışına öğrenci II.MAHMUT zamanında gönderildi.

Kılık-Kıyafette İLK değişiklik II.MAHMUT zamanında yapıldı.

İLK defa Padişah kendi gücünün üstünde bir gücü TANZİMAT FERMANI ile tanımıştır(1839)

Osmanlılarda İLK kağıt para KAİME adıyla 1841 de ABDÜLMECİT tarafından bastırıldı.

İLK demiryolu hattı 9 Eylül 1855 yılında İzmir-Turgutlu arasında demiryolu inşaatına başlanmıştı.

İLK telgraf hattı 9 Eylül 1855 yılında Edirne-Varna-Kırım arasında kuruldu. Kırım’dan İstanbul’a çekilen ilk telgrafta Kırım şehri olan Sivastopol’un Rus işgalinden kurtarıldığı bildirilmekteydi.

Laik Kanunlar İLK defa TANZİMAT DEVRİ(1839-1876)’nde çıkarıldı.

Askerliğin İLK defa bir bedele bağlanması ISLAHAT FERMANI ile olmuştur.(1856)

Osmanlı Devleti Kırım savaşından sonra Avrupalı devletlerin himayesine girerek İLK defa BAĞIMSIZ DEVLET OLMA ÖZELLİĞİNİ kaybetmiştir.

Osmanlı Devleti dışarıdan borç parayı İLK defa Kırım Savaşı(1856) sırasında İngilizlerden I.ABDÜLMECİT zamanında almıştır.

Osmanlı Devletini Avrupa Devleti sayılması İLK defa 1856-PARİS ANTLAŞMASI ile kabul edilmiştir.

İLK TÜRK ANAYASASI olarak kabul edilen KANUN-I ESASİ,Sultan II.Abdülhamid döneminde Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanarak ilan edildi.

Osmanlı Devletinde halk,dolaylı olarak da olsa yönetime İLK defa I. MEŞRUTİYET döneminde katıldı(1876)-(Mebusan Meclisi)

Osmanlı Devletinde Mecelle Hukuku İLK defa I. MEŞRUTİYET döneminde uygulamaya konulmuştur.

İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ Türk Tarihinde milliyetçiliği İlk defa resmi bir ideoloji haline getirmiştir.

Türk tarihinde parti diktasıyla yönetim İLK defa İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ nin yönetimiyle gerçekleşti.

İttihat ve Terakki Partisi (Cemiyeti,Fırkası) devlet yönetimini İLK defa kesin olarak I. BALKAN SAVAŞI sırasında ele geçirdi.(Bab-ı Ali Baskını)

Balkan savaşı İlk defa KARADAĞ’ ın Osmanlı devletine savaş açmasıyla başlamıştır.

Osmanlı Tarihinde İLK DENİZALTI filosu II. ABDÜLHAMİT zamanında oluşturuldu.

I. Dünya Savaşı yıllarında İtilaf Devletleri’nin,Osmanlı Devleti’nin topraklarını kendi aralarında paylaştıkları İLK Antlaşma SYKES-PİCOT antlaşmasıdır.

İlk Türk uçağının uçuşu, Sultan Mehmed Reşad’ın 27 Nisan 1912 tarihindeki cülus töreninde yapılmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar