Avrupa tarihi ilkler

AVRUPA TARİHİ İLKLER

1.Dünyada monarşik kralların yetkilerinin sınırlandırılması ilk defa İngiltere’de gerçekleşmiştir (Manga Charta)
2. Avrupa tarihinde anayasallaşma süreci 1215 yılında İngiltere’de ilan edilen Manga Charta ile başlamıştır
3. Avrupalılar; barut, matbaa ve pusulayı ilk kez Haçlı seferleri sırasında tanımışlardır
4. Coğrafi Keşifleri başlatan ve sömürge imparatorluklarını ilk kuran devletler İspanya ve Portekiz’dir
5. 1519-1522 yılları arasında deniz yoluyla Dünyayı dolaşan ilk insanlar Macellan ve Del Kano’dur
6. Rönesans Hareketleri ilk olarak İtalya’da başladı.
7. Reform hareketleri ilk olarak Almanya’da başladı (Protestanlık)
8. Kilisenin otoritesine karşı ilk isyan eden Almanya’da Martin Luther’dir
9. Sömürgeciliğe karşı yapılan ve başarıya ulaşan ilk ayaklanma Amerikan Bağımsızlık Savaşıdır (1783)
10. Günümüzde varlığını sürdüren en eski anayasa A.B.D. anayasasıdır
11. Çağdaş anlamda demokrasi ve cumhuriyeti ilk olarak hayata geçiren Amerika’dır
12. Kilise’de reform yapılması gerektiğini ilk dile getiren “Erasmus” dur
13. Hümanizma hareketi ilk olarak İtalya’da Edebiyat alanında başlamıştır
14. Dünyada ilk parlamento İngiltere’de kurulmuştur- 1295 (Avam Kamarası- Lordlar Kamarası)
15. Kralların katıldığı ilk haçlı seferi II. Haçlı seferidir
16. Birey kavramı ilk defa Yeni Çağ’da ortaya çıkmıştır
17. Feodalite rejimi (derebeylik) ilk defa kavimler göçü ile ortaya çıkmıştır
18. Katolik kilisesinden ayrılarak yeni mezheplerin ortaya çıkması ilk kez Reform hareketleri ile gerçekleşmiştir
19. Avrupa’da milli monarşiler ilk defa Haçlı Seferleri sonucunda ortaya çıkmaya başlamıştır
20. Top, Avrupa’da ilk defa İngilizler tarafından Yüzyıl savaşları sırasında “Kresy Muharebesi”nde kullanılmıştır
21. Derebeylik rejimi ilk defa Haçlı Seferleri’nden sonra zayıflamaya başlamıştır
22. Avrupa’dan İslam dünyasına yönelik ilk haçlı seferi 1096 yılında düzenlenmiştir
23. Avrupa’da kiliseye karşı güvenin azalması ilk defa haçlı seferlerinden sonra başlamıştır
24. Afrika’nın güney ucunu (Fırtınalar Denizi) ilk defa geçen Bartelmi Diaz’dır (1487)
25. Hind okyanusuna ulaşarak Kalküta’ya (Hindistan) varan ilk denizci Vaskö De Gama’dır (1498)
26. Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk defa ispatlayan Macellan ve Del Kano’dur (1519-1519)
27. Amerika kıtasına ilk defa giden Kristof Kolomb’dur (1492)
28. Laik öğretim anlayışı ilk defa Reform Hareketleri sonucunda ortaya çıkmıştır
29. Reform hareketleri sonuncunda ilk ortaya çıkan mezhep Protestanlıktır
30. Modern anlamda matbaayı ilk defa Jean Gutenberg 1450’de icat etmiştir
31. Ateşli silahlar ilk defa Venedikliler tarafından kullanılmaya başlamıştır
32. Ulusal devletler ilk defa Fransız ihtilali sonrasında yaygınlaşmaya başlamıştır
33. İlk İnsan Hakları Beyannamesi, Amerika’da 1776 Filedelfiya Kongresinde kabul edilmiştir
34. Sanayi devrimi ilk defa İngiltere’de başlamıştır
35. Avrupa’da Sanayi devrimi sonrasında makinalaşma ilk defa dokuma sanayinde başlamıştır
36. İşçi sınıfı ilk defa sanayi inkılabı sonrasında ortaya çıkmıştır
37. Avrupa’da sosyalist akımlar ilk defa 1848 İhtilalleri sonrasında görülmeye başlanmıştır
38. Demokrasi, laiklik, hürriyet, liberalizm gibi kavramlar ilk defa Fransız İhtilali ile dünyaya yayılmaya başlamıştır
39. İşçi sınıfının kurduğu ilk sendikalar 1848 İhtilallerinden sonra faaliyetlerine başlamıştır
40. Kapitalizm, sosyalizm, emperyalizm kavramları ilk defa Endüstri İnkılabıyla ortaya çıkmıştır
41. Avrupa’nın siyasi yapısının Orta Doğu’ya taşınması ilk defa Haçlı seferleri ile gerçekleşmiştir
42. Amerika kıtasının yeni bir kıta olduğunu ilk defa keşfeden Ameriko Vespuçi olmuştur
43. Laik yönetim anlayışı ilk defa Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkmıştır
44. Reform hareketleri ilk defa Almanya’da Martin Luther liderliğinde başlamıştır
45. İngiltere Amerikanın bağımsızlığını ilk defa Versay Antlaşması ile kabul etmiştir (1783)
46. Osmanlı devletinin paylaşımını konu alan “Şark Meselesi” ilk defa Viyana kongresinde ortaya atılmıştır (1815)
47. Almanya siyasi birliğini kurup sömürgecilik faaliyetlerine başlaması ilk defa 1870’de Verdun savaşıyla gerçekleşmiştir
48. Fransız İhtilali’nden sonra krallar sınırlarını korumak ilk defa Viyana Kongresinde iş birliği yapmışlardır (1815)
49. ABD’nin kuruluşu sömürgeciliğe karşı kazanılan ilk ulusal kurtuluş savaşıdır
50. İngiltere’de 1688 yılında ilan edilen İnsan Hakları Bildirisi ile Meşrutiyet yönetimine kesin olarak geçilmiştir

İlgili Kategoriler

Tarih Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.