Kpss Tarih notları-Kısa bilgiler

1)İslam Öncesi Türk Devletleri ile Türk İslam Devletlerinde ulusal egemenlik yoktur.

2)Osmanlıda 1.meşrutiyet döneminde halkın seçip-seçilme ile yönetime katılması ulusal egemenliğin ilk adımıdır.

3)Kurtuluş savaşında ulusal egemenlik fikri ilk kez Amasya genelge-
sinde yer almıştır.

4)Erzurum ve Sivas kongrelerinde ulusal egemenlik fikri vardır.

5)Mebusan meclisinin toplanma şekli ulusal egemenliğe uygundur.

6)TBMM’nin açılmasıyla ulusal egemenlik pekişmiştir.

7)Ulusal egemenlikle çelişen ifadeler:Saltanat-Monarşi-İmparatorluk-Padişah-Kral.

M.KEMAL’in GÖREVLERİ

1- 1907› Şam’a 5. orduya atandı
›Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu
2- 1908›Selanik’e atandı
3- 1909›31 Mart Olayı’nın bastrlmasında görev aldı.
4- 1911-1912› Trablusgarp Savaşına katıldı. Derne ve Tobruk’ta savaşt
›Binbaşılığa terfi etti
5- 1912-1913› Balkan Savaşlarında (Edirne’nin geri alınmas) görev aldı.
6- 1914› I.Dünya Savaşı başladığında Sofya Ateşemiliteri idi. (Rütbesi Yarbay’dır)
7- 1914-1918› Çaakkale –Doğu (16. Kolordu)- Suriye cephelerinde savaştı.
›1915 Çanakkale’de “ Ben size saldırmayı değil, ölmeyi emrediyorum”
›Çanakkale Cephesi sonrası Albaylığa yükseldi.
›1916 Doğu Cephesi, rütbesi General
›1917’de Şehzade Vahdettin ile Almanya’ya gitti.
›Savaşın sonlarında VII. Ordu- Yıldırım Orduları Grup Komutanlığından bulunuyordu.
8-13 Kasım 1918›İtilaf Devletleri İstanbul’a asker çıkarırlarken “Geldikleri gibi giderler”
9- 19 Mayıs 1919› Samsun’a çıkış, 9. Ordu Müfettişi
10- 1919›Havza Genelgesi: geri çağrılmasında
› Amasya Genelgesi: görevden alınmasında etkilidir.
›Erzurum Kongresi: öncesi askerlik istifa eder.
›Erzurum Kongresi: Kongre Başkanı
Temsil Kurulu Başkanı (bölgesel)
›Sivas Kongresi: Kongre Başkanı
Temsil Kurulu Başkanı (ulusal)
11- 1920› TBMM: Meclis Başkanı + İcra Vekilleri Heyeti Başkanı
12- 1921› II.İnönü Savaşı: “ Siz orda yalnız düşmanı değil…….”
›Sakarya Savaşı öncesi ordunun başına geçti
› Sakarya Savaşı” Hattı müdafa yoktur sathı müdafa vardır”
› Sakarya Savaşı sonrası: Gazilik ve mareşallık verildi.
13- 1922›Büyük Taarruz: “Ordular ilk hedefiz Akdenizdir”
14- 1920-1923›I. TBMM’de “I. Grup” (müdafa-ı hukuk grubu) Başkaı
15-1923› Halk Partisi Başkanı
16-1923›Cumhurbaşkanı
17-1925›”Türkiye şeyhler,dervişler, müritler memleketi olamaz” (Tekke ve zaviyelerin kapatılması ile ilgilidir)
18- 1926›” Benim naciz vücudum elbet birgün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” (İzmir Suikastı)
19-1927›CHP’nin II.Kongresinde “Nutuk” okunur
20-1928›Başöğretmen
21-1934›Atatürk soyadı

KPSS Tarih –

1-Ulusal iradeden bahsedilen ilk yer “Amasya Genelgesidir”
2-TBMM açıldığında Temsil Heyetinin görevi sona erer.
3-Cumhuriyet Halk Fırkası acıldığında A.R.M.H.C. nin görevi sona erer.
4-Mudanya Mütarekesi ile:a) Saltanatın Kaldırılmasıb) Lozanc) Lozanda bizi temsil edecek kişinin İsmet Paşaolmasına zemin hazırlanır.
5- Saltanatın Kaldırılması Cumhuriyetçilik, Halkçılık ve Laiklik (CaHiL) ilkeleriyle örtüşür.
6- Halifeliğin kaldırılması Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik ve Laiklik (CeMiL) ilkeleriyle örtüşür.
7- “3 Mart 1924′ te ki Gelişmeler”a) Halifeliğin Kaldırılmasıb) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasıc) Erkan-ı Harbiyeyi Umumiyenin kaldırılmasıd) Diyanet İşleri Başkanlığının kurulmasıe) Tevhid-i Tedrisat yasasının kabulu.f) Osmanlı hanedan üyelerinin yurt dışına gönderilmesi.
8- Misak-ı Milliden verilen ilk taviz: 16 Mart 1921 Moskova antlaşmasıyla Batumun Sovyet Rusya’ya bırakılmasıMisak-ı Milliden verilen ikinci taviz: 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşmasıyla Hataydır.
9- Osmanlılar’ın Avrupa’dan aldığı ilk teknik alet matbaadır. Matbaada ilk zamanlar dini eser basılmamıştır. Bunun nedeni Hattatların işsiz kalmaması için.
10- Anadolu Selçuklu Devletinin Ticarete önem verdiğine dair 3 kanıt;Kervansarayların çokluğu, Ahîlik teşkilatı ve Sigortacılık yapmaları.
11- Tarihte resmi dili Türkçe olan Devletler;Karahanlılar, Memlükler, Osmanlılar, Karamanoğulları ve Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Tarihte İlkler

– İlk Osmanlı padişahı Osman Bey’dir.
– Osmanlılar’ın ilk başkenti Söğüt’tür.
– Bizans’la yapılan ilk savaş Koyulhisar Savaşı’dır. (1302) .
– Osmanlılarda ilk defa Beylik’ten devlete geçiş Orhan Bey zamanında olmuştur.
– Osmanlılarda ilk olarak “Sultan” ünvanını kullanan Orhan Gazi’dir.
– Sikke adı verilen ilk Osmanlı parası Orhan Gazi tarafından bastırılmıştır.(1327)
– İlk Divan Teşkilâtı Orhan Bey tarafından kuruldu.
– İlk Osmanlı Vezirlik sistemi Orhan Bey zamanında kuruldu.
– İlk Osmanlı Veziri Alaaddin Paşa’dır.
– İlk Osmanlı kadısı Karacahisar’a tayin edilen Karamanlı Dursun Fakih’tir.
– İlk vakfı Orhan Bey kurdu.
– İlk düzenli ordu Orhan Bey tarafından kuruldu.
– Sipahi örgütü ilk kez Orhan Gazi döneminde kuruldu.
– İlk medrese İznik’te Orhan Bey tarafından kuruldu.
– Osmanlılarda ilk Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey’dir. .
– Osmanlılar’ın Rumeli’deki ilk üssü Çimpe Kalesi’dir. (1353)
– İlk kez Rumeliye geçiş Çimpe Kale’sinin alınmasıyla gerçekleşmiştir.
– Osmanlılara katılan ilk beylik Karesioğularıdır.(1354) Rumeli’ye geçişin ilk adımıdır.
– Osmanlılar’ın Rumeli’ye geçisi ilk defa Orhan Bey’in kardeşi Süleyman Paşa ile olmuştur. (1353)
– Osmanlılar Haçlılarla ilk defa Sırpsındığı Savaşı’nda karşılaştılar. (1364)
– Karamanoğulları ile ilk savaşı I. Murat yaptı.
– Topçu Ocağı ilk defa I. Murat zamanında kuruldu.
– Top ilk defa sesi ile düşmanı korkutmak amacıyla I. Kosova Savaşı’nda kullanıldı. (1389)
– Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı Padişahı I. Murat’tır.(1389)
– Osmallılar’a Orta Avrupa’nın kapıları ilk defa Niğbolu Zaferi ile açıldı.(1396)
– İlk Acemi Ocağı I. Murat zamanında Çandarlı Halil Paşa tarafından kuruldu. (Devşirme Sistemi)
– İlk malî düzenlemeler I.Murat döneminde yapılmıştır. (Çandarlı Halil ve Kara Rüstem Paşa)
– Osmanlılar’da ilk mali teşkilat I.Murad zamanında kurulmuştur.
– İlk defa para ile toprak I. Murat döneminde Hamitoğullarından alınmıştır.
– İlk defa çeyiz olarak toprak I. Murat döneminde alınmıştır.Kütahya, Simav, Emet.
– Osmanlı tarihinde İstanbul ilk defa Yıldırım Bayezid tarafından kuşatıldı.1391
– Yıldırım Bayezid yıldırım lakabını Niğbolu Savaşı’nda almıştır.
– Osmanlı Devleti’nde ilk tershane Yıldırım Bayezid devrinde Gelibolu’da oluşturulmuştur.
– İlk kez kavuk giyen Osmanlı padişahı 1.Bayezid’tir.
– İstanbul’un kuşatılmasında yapılan ilk hisar Anadolu (Güzelce) Hisarı’dır.
– Anadolu Türk birliği ilk defa Osmanlı Tarihi’nde ilk defa Yıldırım Bayezid tarafından sağlanmıştır.
– Anadolu’da Türk birliği Osmanlı Tarihi’nde ilk defa Ankara Savaşı’ndan sonra bozuldu. (1402) Dağılma tehlikesi geçirdi.
– Osmanlılarda ilk taht kavgaları Fetret Devri’nde (1402-1413) olmuştur.
– İlk deniz savaşı Çelebi Mehmet zamanında Venediklilerle yapılmıştır.(1416)
– Osmanlı Devleti’nde Fetret Devri’nden sonra birliği sağlayan ve ikinci kurucusu Çelebi Mehmet’tir.
– Osmanlılarda ilk ciddi isyan Şeyh Bedrettin isyanıdır.
– İlk Cülus Bahşişi askerlere Çelebi Mehmet zamanında dağıtılmıştır.
– Kendi isteğiyle tahttan inen ilk padişah II. Murat’tır.
– Balkanlarda yapılan ilk anlaşma Edirne-Segedin Anlaşması’dır.
– Osmanlı, Balkanlarda Edirne-Segedin Anlaşması ile ilk kez sınır belirlemiştir.Tuna Nehri.
– İlk kez Osmanlı tahtına iki kez çıkan padişah II.Murat, son kez çıkan II. Mustafa’dır.
– II. Kosova Savaşı’ndan sonra Avrupalılar ilk kez Osmanlıları Balkanlardan atamayacaklarını anlamışlardır.
– İstanbul feth edilmeden önce 16 kez kuşatılmış fakat alınamamıştır.
– Osmanlı Devleti’nde en fazla padişahlığı Kanuni Sultan Süleyman yapmıştır.(46 yıl)
– Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk resmi antlaşma Amasya Antlaşması’dır. (1555)
– Osmanlı Devleti’nde ekberiyet sistemi ilk defa I.Ahmet devrinde uygulanmıştır.
– Şehid edilen ilk Osmanlı padişahı Genç Osman (II. Osman)’dır.
– İlk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından düzenlenmiştir.
– Osmanlı Devleti’nin toprak kaybettiği ilk antlaşma Karlofça’dır. (1699)
– İlk posta teşkilatı Lale devri’nde oluşturuldu.
– İlk itfaiye teşkilatı Lale devri’nde oluşturuldu.
– İlk kağıt fabrikası Lale devri’nde Yalova’da açıldı.
– Matbaa ülkemize ilk kez Lale devri’nde gelmiştir.
– İlk çiçek aşısı Lale devri’nde yapıldı.
– İlk kumaş fabrikası Lale devri’nde İstanbul’da açıldı.
– Osmanlı Devleti ilk tanzimatı Rusya’ya vermiştir. (1774 Küçük Kaynarca Antlaşması)
– Osmanlı padişahının yetkilerini sınırlayan ilk belge Sened-i İttifak’tır. (II. Mahmut)(1808)
– İllere ilk kez vali gönderilme II.Mahmut zamanında başlamıştır.
– İlk nüfus sayımı II.Mahmut zamanında yapılmıştır.
– Müsadere usulü ilk kez II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır.
– Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Savaşı sırasında İngiltere’den almıştır.
– Azınlıklara ilk defa siyasal haklar Islahat Fermanı ile verilmiştir(1856)
– Osmanlı Devleti padişahlarından piyanist olan ilk ve tek padişah V.Murat’tır.
– Osmanlı Devleti’nde en fazla padişah ismi Mehmed’tir.
– Osmanlı Devleti’nin Afrika’da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir’dir.
– Osmanlı Devleti’nin Afrika’da kaybettiği en son toprak parçası Traplusgarp’tır.
– Osmanlı Devleti’nin son halifesi Abdülmecid’tir.

1. Tanzimat Fermanı ile Padişah ilk kez Kanun üstünlüğünü kabul etti.
2. Yumuşak nitelikli ilk ve tek anaysa 1921 anayasasıdır.
3. Değiştirilemeyecek maddeler ilk kez 1924 anayasası ile Anayasamıza girmiştir
4. 1982 Anayasasında Çoğunlukçu Demokrasi anlayışı benimsenmiştir.
5. 1961 Anayasasında Cumhurbaşkanlığı süresi 7 yıl olarak belirlenmiştir.
6. Bakanların TBMM dışından seçilebileceği ilk kez 1961 anayasası ile belirlenmiştir.
7. Oy verme işlemi ilk kez 1982 Anayasası ile zorunlu hale getirilmiştir.
8. 1934 de kadınlar seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir.
9. Sosyal Devlet ilkesi ilk kez 1961 anayasasında yer almıştır.
10. Devlet Denetleme Kurumu ilk kez 1982 Anayasasında yer almıştır.
11. Hukuk kurallarının muhatabı insanlardır.
12. Hukuk kurallarının düzenleyicisi devlettir.
13. Hukuk kurallarının yaptırımı maddidir.
14. Din kuralları – Ahlak kuralları ve Örf ve adet kurallarının yaptırımı Manevidir.
15. Yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümü Pozitif ( Müspet ) hukuk kapsamındadır.
16. Örf ve adet Kuralları yazısız kaynaklar arasında yer alır.
17. Bilimsel içtihatlar ve yargısal içtihatlar Yardımcı Kaynaklar arasında yer alır.
18. Somut olaya uygulanacak hüküm Kanunda yer almıyorsa KANUN BOŞLUĞU
19. Somut olaya uygulanacak hüküm kanunda ve Örf adette yer almıyorsa HUKUK BOŞLUĞU

20. Bilerek ve istenerek bırakılan boşluk KURAL İÇİ BOŞLUK
21. Hukuk Kamu Hukuku – Özel Hukuk ve Karma hukuk olmak üzere üçe ayrılır.
22. Kast ve Taksir suçun manevi unsurları arasında yer alır.
23. Fiil – Fail – Mağdur – hareket – Nedensellik bağı – Suçun Konusu Suçun Maddi unsurları arasında yer alır.
24. Kamu kuruluşlarının birin yapılmasına izin vermesi sonucunda aldıkları parasal değer RESİM’dir.
25. Devletin yaptığı bayındırlık faaliyetleri sonucunda değeri artan gayrimenkullerin sahiplerinden alınan para ŞEREFİYE’dir.
26. Hakimin takdir yetkisini kullandığı boşluk türü Kural içi boşluk.
27. YSK 7 asil 4 yedek üye olmak üzere toplam 11 üyeden oluşur.
28. 2007 değişikliği ile cumhurbaşkanlığı seçim tutanağını da tutmak YSK görevleri arasındadır.

29. Savaş sebebiyle seçimler 1 yıl ertelenebilir.
30. Seçimlerin ertelenmesine TBMM karar verebilir.
31. Anayasa mahkemesi 17 asil üyeden oluşur. Üyelerini
Cumhurbaşkanı ve TBMM seçer
32. Anayasa mahkemesi 2 bölüm ve genel kurul halinde çalışır
33. Siyasi parti davalarına iptal ve itiraz davalarına GENEL KURUL bakar
34. Adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri YARGITAY’dır
35. İdari ve vergi mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri DANIŞTAY’dır.

İlgili Kategoriler

Tarih Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.