AÖF İngilizce 2 tüm üniteler ders notu ve soru tipleri


İngilizce -2- Dersi (1-6 Ünite Gramer Bilgisi)
1.''FROM'' ile sorulan soruya ''FROM'' ile cevap verilir.
 2.Soru kelimesi ile soran sorulara YES-NO ile cevap VERİLMEZ.
 3.Yardımcı fiille başlayan sorular : Bir şeyin onaylanması için sorulurlar. Türkçedeki karşılığı ''mi, midir?'' ekiyle biten soruların karşılığıdır. Am,İs,Are gibi yardımcı fiil soru cümlesinin başındayken yanıt Yes, veya NO olur.
 4.Your ile soran soruya we ile cevap verilir.
 5.Does ile soran soruya does ile cevap verilir.
 6.Do ile soran soruya do ile cevap verilir.
 7.İngilizcede bir yer sorarken “where” soru kelimesi kullanılır.Aynı zamanda sorulan yerden önce “the” sözcüğü gelir.
 8.There is tekiller ile, there are çoğullar ile kullanılır.
 9.Cümleleri olumsuz yaparken İngilizcede kesin bir kural olarak uygulanan yardımcı fiile “not” takısı takılır.
 10.“A” Eki : Bir anlamına gelir.Tekiller ile kullanılır.Genellikle nesneler ve mesleklerden önce kullanılır.Sayılamayan isimlerin ve çoğul isimlerin önüne gelmez.
 11. Mr. Beylerin isimlerinden önce kullanılır. Mr. Smith ya da Mr. Sam Smith
 Mrs. Evli bayanların isimlerinden önce kullanılır. Mrs. Jones ya da Mrs. Jane Jones
 Miss Bekar bayanların isimlerinden önce kullanılır.
 12.Kural 1 : Günlerin önüne “on” getirilir. (On Monday,on Sunday vb…)
 Kural 2 : Yılların önüne “in” getirilir. (İn 1992, in 1993 vb…)
 Kural 3 : Saatlerin önüne “at” getirilir. (At 5 o’clock, at 7 o’clock vb…)
 Kural 4 : Mevsimlerin önüne “in” getirilir. ( İn summer, in spring vb…)
 Kural 5 : Weekend (Haftasonu) : Önüne “at” getirilir.
 Kural 6 : Weekdays (Haftaiçi Günler) : Önüne “on” getirilir.
 13.CAN
 “yapabilmek” anlamındadır. Yetenek – yeterlilik – izin – rica – öneri gibi görevleri vardır.
 Arkasından fiilin yalın hali gelir. Bütün özneler için CAN kullanılır. Herhangi bir takı almaz.
 14.Gerund :
 Fiile –ing takısı getirilerek oluşturulan bir yapıdır.
 A)Love(çok sevmek)-Like(sevmek)-Hate(nefret etmk)-Prefer(tercih etmek)-Enjoy(zevk almk)
 Yukarıda verilen fiillerin ardından kullanılacak olan fiile “-ing” takısı getirilir.
 15.Prepositions (Edatlar) : in / on / at / of / about…
 Yukarıda verilen edatların ardından kullanılacak olan fiile -ing takısı getirilmelidir.
 Good at: Bir şeyde iyi olmak
 Interested in: Bir şeyler ilgili olmak/ilgilenmek
 Excited about: Bir şeyden heyecan duymak
 - I am interested in dancing (dans etmekle ilgiliniyorum)
 - I am good at swimming (yüzmekte iyiyimdir)
 16.Infinitive :
 To ve arkasından fiilin yalın hali ile kullanılan bir yapıdır.
 A)Love(çok sevmek)-Like(sevmek)-Hate(nefret etmk)-Prefer(tercih etmek)-would like(istemk
 Yukarıda verilen fiillerin ardından getirilecek olan fiilin öncesinde “to” kullanılır.
 17.Araç ifadelerinden önce''by'' kullanılır.
 18.İsimler cansız olduğu için ''it'' ile cevap verilir.
 19.''I''öznesi cümle sonuna ''me''olarak geçer.
 20.We öznesi us şeklinde nesne olarak kullanılır.
 21.Özne He/She/It ise Does kullanılır.
 Özne I/You/We/They ise Do kullanılır.Cevaba Yes-
 No ile başlanılır.
 22.Olumlu cümle: Cümledeki öge sıralanışı aşağıdaki gibidir.
 Özne + was/were + Nesne
 -I was anurse (hemşireydim)
 -She wa sonly 9 years old(sadece 9 yaşındaydı)
 -We were scared. (korkmuştuk)
 Olumsuz cümle: Olumlu cümledeki sıralama değişmez, sadece was/were den sonra NOT kullanılır.
 Cümledeki öge sıralanışı aşağıdaki gibidir:
 Özne + wasn’t / weren’t + Nesne
 -He wasn’t happy(mutlu değildi)
 -I wasn’t very young in 1975(1975’te çok genç değildim)
 -the calss wasn’t hard (ders zor değildi)
 23.Soru Cümlesi: Was /Were en başta kullanılır ve cevba mutlaka YES-No ila başlanır. Özne uyumuna
 dikkat edilmelidir.
 -Were you strict? (disiplinli miydin)
 Yes, I was -No, I wasn’t
 -Was Mary smart? (mary zeki miydi?)
 Yes, she was -No she wasn’t
 Not: Soruda were you….? Varsa cevapta I was … olur.
 24.THERE IS…./ THERE ARE …. “Var” anlamında kullanılan yapılardır.
 Olumlu Cümle: There is…. (tekil) / There are…. (çoğul)
 -There is a supermarket. (Bir süpermarket var)
 -There are swimming pools. (Yüzme havuzları var)
 !! There is = There ‘s şeklinde de yazılabilir.
 Olumsuz Cümle: “Yok” anlamındadır There isn’t ….(tekil) / There aren’t ….. (çoğul)
 -There isn’t an apartement. (apartman yok)
 -There aren’t cinemas.(cinema yok)
 25.Soru Cümlesi: “Var mı?” anlamındadır. Is there…… ? (tekil) / Are there…. ? (çoğul)
 -Is there a theatre around here?(buralarda bir tiyatro var mı?)
 Yes, there is. / No there isn’t.
 -Are there fast-food places in your neighborhood? (Çevrenizde fast food yeme yerleri var mı?)
 Yes, there are. / No, there aren’t.
 !! Tekil – Çoğul uyumuna dikkat edilmelidir.
 26.SOME
 “BİRAZ / BİR KAÇ” anlamındadır.
 -There is some water in the bottle. ( şişede biraz su var)
 -There are some restaurants near here. (bu yakınlarda birkaç restoran var)
 27.ANY
 “HİÇ” anlamındadır. Olumsuz yada soru cümlelerinde kullanılır. olumlu cümlelerde kullanılmaz.
 28.ONE
 “bir” anlamındadır. Tekil cümlelerde (is olan) kullanılır. hem olumlu hem de olumsuz cümlelerde
 kullanılır. aynı şeyden ikinci kez bahsederken o ismi tekrarlamak yerine “one” yazılır.
 İngilizce II (7-12 ünite ders notları ve gramer bilgisi)
 
 Ünite 7:
We can use infinitive (to + verb) to give a reason.****(önemli)
 -Mastarları (to + fiil) kalıbıyla neden belirtmek için kullanabiliriz)
Örn: I need to go izmir to see my relatives
 -Akrabalırımı görmek için İzmir' e gitmeliyim.
We can use infinitive (It's + adjective + to) after expressions.
 -Mastarları (ıt's + sıfat + to) kalıbıyla ifadeleri belirtmek için kullanırız.
Örn: It's easy to do.
 -Bunu yapmak kolay.
You can give advice and suggestions with these verbs and expressions.
 Bazı fiil ve ifadelerle tavsiye ve öneride bulunabilirsiniz.
Bunlar;***(önemli)
should.....(... melisin/malısın)
 could....(... melisin/malısın)
 need to....(... ihtiyacın varsa)
 ıt's good idea to...(...güzel bir fikir)
 Örn: You should take an umbrella
 -Şemsiye almalısın.
It's a good idea to take an umbrella
 -Şemsiye almak iyi bir fikir
Let's + Verb*****(önemli)
 Hadi fiil kalıbı
I guess....
Sanırım kalıbı
Örn: Let's see a movie after work.
(Hadi işten sonra film seyredelim.)
I guess we could. I don't have any plans.
(Sanırım yapabiliriz. Herhangi bir planım yok.),
Ünite 7 EK NOT:
Fiilin başına "to" gelirse buna "infinitive" (mastar) denir. Bu yapıda fiilin başında "to" olduğu için fiil daime yalın haldedir ve herhangi bir ek almaz (to+V1). (to V1 =-mek için, - mak için)
 Bu yapıda "to" nun cümle başında yada cümle ortasında olmasına göre cümle kalıpları şu şekildedir.
to+v1.............., SVO (Özne+Yüklem+Nesne)
 SVO(Özne+Yüklem+Nesne)........., to+v1
 Örn:
 He only aim is to get a high score.
(Onun tek amacı yüksek not almaktır.)
Aşağıdaki sıfatlardan sonra fiil kullanılacaksa fiilin önüne "to" getirilir
(to + V1)
hard (zor)
nice (güzel)
easy (kolay)
good (iyi)
important (önemli)
SINAVDA AŞAĞIDAKİ SORULARDAN SORULABİLİR.************
It is easy ..........bargains online.
 boşluk yere ne gelmesi gerekir.?
Şıklar:
 a) find
b) to find (doğru cevap b şıkkı) to + v1*******
c) finding
d) found
e) is finding
You are tired. You............ home.
 boşluk yere ne gelmesi gerekir.?
a) go
b) going
c) should go (doğru cevap c şıkkı) should + v1*********
d) to go
e) is should go
İlk cümlede " you are tired" yorgunsunuz ifadesinden sonra ikinci cümlede kişiye "home" ile de ilgili bir tavsiyede bulunmak gerekir. Kişi yorgunsa, ona eve gitmesi tavsiyesinde bulunulacaktır. Tavsiyede bulunmak için "should" ve bu kelimeden sonra fiilin yalın hali gelmelidir yani boşlukta "should go"(gitmelisiniz) ifadesi bulunmalıdır.
Ünite 8:
I -- My (Benim) mine (benimki)
you -- your (Senin) yours (seninki)
he -- his (onun) his (onunki) -----baylarda
she -- her (onun) hers (onunki) -----bayanlarda
we -- our (bizim) ours (bizimki)
they -- their (onların) theirs (onlarınki)
Whose book is this? (Bu kimin kitabı?)
It's my book. (O benim kitabım)
It's mine. (O benimki)
***önemli not: kişi zamirleri (mine/yours/his/hers/ours/theirs) cümlenin sonunda kullanılır.
 Whose clothes are these? (Bunlar kimin kıyafetleri?)
They are her clothes. (Onlar onun kıyafetleri)
They are hers. (Onlar onunkiler)
Those rugs are beautiful. (Bu kilimler güzeller)
 Which one do you like (Hangisini beğendin?)
 I like the red one (kırmızı olanı sevdim)
 You can answer YES to agree to requests with CAN and COULD
 ***önemli not: (CAN ve COULD ile yapılan isteklerde onaylamak için YES/SURE/GO (RIGHT) AHEAD/OK../NO PROBLEM kullanılarak cevaplayın.)
Örn: Can I use your phone? (Telefonunu kullanabilir miyim?)
 cevap1: Yes. (evet)
cevap2: Sure. (tabiki)
cevap3: Go ahead (buyur)
cevap4: OK. (Okey)
cevap5: No Problem (problem yok.)
Answer NO to agree to requests with MIND.
(MIND'la sorulan soruları onaylamaka için NO ile cevaplayın.)
 Örn: Do you mind if I use your phone?
(Telefonunu kullanmamda mahsur var mı?)
Cevap: No, go ahead.
Hayır, buyrun.
Örn: Would you mind helping me in the kitchen?
Cevap: No problem.
Ünite 8 EK NOT:
 İzin istemek için "can, may, will, would" kullanılabilir.
İzin istemek için sık kullanılan "can" türkcede e-bil ekine karşılık gelir.
Can I smoke? (sigara içebilir miyim?)
Yes, you can smoke. (Evet, sigara içebilirsin)
No, you can't smoke (Hayır, sigara içemezsin)
Örn.
How would you ask if you want to sit down?
 bir yere oturmak için nasıl izin istersiniz?
a) can you sit here?
b) can I sit here? doğru cevap b seçeneğidir.****
c) where can you sit?
d) can we sit here?
e) let's sit here?
Can türkçede e-bilmek ekine karşılık geldği için seçeneklerde bir yere oturmak için izin isteme "Can I Sit here? (Buraya oturabilir miyim?) olacaktır.
May you give me the pen.
 (kalemi bana verebilirmisiniz?)
"may" gibi "will/would" da nezaket belirten izin istemede kullanılır. will/would birbirlerinin yerine kullanılabilir. "would, nezaket seviyesini yükseltir.
will/would you get me another tea, please?
 (bir başka çay daha rica edebilir miyim?)
Örn: Bu tarz soru sınavda çıkabilir*************
Carol: ........ You get me a cup of tea, please?
 Waiter: Yes, of course.
 boşluk yere ne gelmesi gerekir?
a) when
b) what
c) how
d) do
e) would doğru cevap e şıkkıdır.
"may" gibi "will/would" da nezaket belirtir. Kibarca birşey isteneceği zaman cümle "will" yada "would" ile başlar Seçeneklerde "would" olduğu için "doğru cevap "Would you get me a cup of tea" olacaktır.
ARKADAŞLAR ÜNİTE 8 DE KİTAPTA YER ALAN BİR BAŞKA ÖNEMLİ NOT DA AŞAĞIDADIR***************
BURDAN SINAVDA MUTLAKA 1 SORU GELEBİLİR**********
"ONE" VE "ONES"
ONE: HANGİSİ DEMEKTİR.
ONES: HANGİLERİ DEMEKTİR.
ONE TEKİLLERDE KULLANILIR.
ONES İSE ÇOĞULLARDA KULLANILIR.
Örnek Soru sınavda çıkabilir.*************
Jon: Those small round speakers are cool.
 Andy: Which ones? The little silver.........?
 boşluk yere hangisi gelmelidir.
a) one
b) ones doğru cevap b şıkkıdır.
c) what
d) when
e) of
doğru cevap b şıkkıdır çünkü john un cümlesinde "speakers" kelimesine dikkat edin çoğuldur arkadaşlar.. "s" takısı o cümleyi çoğul hale getirir dolayısıyla "one" tekillerde "ones" ise çoğullarda kullanıldığı için doğru cevap b şıkkıdır.
Ünite 9:
Past Continuous
zamanını geçmişte devam eden durumlarda kullanırız.
Olumlu cümle yapısı
 I was going
You were going
He/she/it was going
we/they were going
Olumsuz cümle yapısı
 I wasn't going
you weren't going
he/she/it wasn't going
we/they weren't going
Soru cümlesi yapısı
 were you going?
was He/she/it going?
were we/they going?
Gramer bilgisi**** özne + was/were + V ing****
Örn: I was watching TV.
(TV seyrediyordum.)
when---- de/da anlamında bağlaç olarak kullanılır.*****
Örn: My sister deleted all my files when she was using my computer.
(Bilgisayarımı kullandığında, kız kardeşim tüm dosyalarımı sildi.)
I -- my self (kendi kendime)
you -- yourself (kendi kendine)
he -- himself (kendi kendine) bay
she -- herself (kendi kendine) bayan
we -- ourselves (kendi kendimize)
they -- themselves (kendi kendilerine)
Örn: I burned my self last night.
 (Dün akşam kendi kendime yaktım.)
I bet (eminim ki)***
Örn: I bet your parents were happy when they saw you.
 (Eminim ki, ailen seni gördüğünde mutlu oldular.)
Ünite 10:
Comparative Adjectives (Sıfatlı karşılaştırmalar)
 KURALLAR
 - Karşılaştırılacak iki varlık olmalıdır.
- Sıfata "-er" takısı gelir.
- Mutlaka "than" (-den) kullanılır.
- Uzun sıfatlarda "more" ve "less" kullanılır. ("-er" takısı yerine)
ÖRNEK CÜMLELER:
 1- Tom is taller than john.
varlık varlık
(Tom, John'dan daha uzun.)
2- Jane is more beautiful than Sandra.
varlık varlık
(Jane, Sandra'dan taha güzel)
İSTİSNALAR:
 good--- better (gooder olamaz)********
iyi daha iyi
bad--- worse (bader olamaz)*******
kötü daha kötü
fun--- more fun (funner olamaz)*******
eğlenceli daha eğlenceli
SLOW---------SLOWER
NİCE---------NİCER
EASY---------EASİER
BİG---------BİGGER
MORE---------DAHA FAZLA
FEWER---------DAHA AZ
LESS---------DAHA AZ
Sayılabilenlerde : more / fewer***************
 Örn: I get more calls than you
(Senden daha fazla çağrı alıyorum)
Örn2: I get fewer calls than you.
(Senden daha az çağrı alıyorum.
Sayılamayanlarda
 Örn: I spend more time on the phone.
(zaman sayılmayan)
FİİLLERDE*****
 She talks less than she does.
fiil fiil
(Konuştuğundan az yapıyor.)
JUST***********
 Söylemek istediğiniz şeyleri yumuşatmak için "just" kullanılır.
Örn: I just called to say I love you.
(Sadece seni sevdiğimi söylemek için aradım.)
Ünite 11:
look like (benzemek/görünmek)
 Örnek Cümleler:
What does Alice look like?
 (Alice neye benziyor?)
She's tall and thin.
 (O zayıf ve uzun.)
Do your father and mother look a like?
 (Annen ve baban benzerler mi?)
No, they look totally different.
 (Hayır, tamamen farklılar.)
look a like = benzemek
have got = have (sahip olmak)
 Örn:
;Who's got curly hair?
 (Kim kıvırcık saça sahip?)
Alice has got curly hair.
 (Alice kıvırcık saça sahip.)
I have got = I've got*****
 he has got = he's got*****
 (he's den sonra got varsa bu "has got" dır. "is" le karıştırmayın.***
İNSANLARI TANIMLAYABİLMEK İÇİN;
VERB + İNG
(Fiil ing takısı kullanılır.
veya;
Edat kullanılır-- by kenarında
-- with lı
-- in içinde/ -li
ÖRNEK CÜMLELER:
 The woman standing by the table.
 (masanın kenarındaki ayaktaki kadın.
The guy talking to Rosa.
 (Rosa'yla kanuşan adam)
Öneri veya kelimeyi kontrol etmek için;
 You mean........... demek istiyorsun
 Do you mean?...... Bunu mu demek istedin? kullanılır.
 Örnek Cümleler:
 You mean cargo pants.
 (Kargo pantolon demek istedin.)
Do you mean cargo pants?
 (Kargo pantolon mu demek istedin?)
Ünite 12:
Gelecekteki ihtimaller için "will" kullanılır.
 I'II = I will
 I won't = I will not
 Örnek Cümleler:
 It'II we expensive to travel around Europo.
 (Avrupa'yı dolaşmak pahalı olur.)
It won't be easy to find a job.
 (Bir iş bulmak kolay olmayacak)
%100 emin olmadığımız gelecek ile ilgili durumalrda "may" ve "might" kullanılır.********
 Örnek cümleler:
 I may go on vocation.
 (Seyahata çıkabilirim.)
I might not be able to go to school.
 (Okula gidemeyebilirim.)
I guess.......sanırım
 I think.......düşünüyorum
 may be........belki
 probably........muhtemelen
 *** bu açıklamalarla birlikte will kullanılır.
May be we'll move to london.
 (Belki Londra'ya taşınabiliriz.)
I'II probably pass the exam.
 (Muhtemelen sınavı geçtim.)
Gelecekle ilgili karışık cümlelerde;
 if, when, after ve before'dan sonra geniş zaman kullanılır.
 Örn: After I graduate, I'II be able to work in my parents film.
 (Mezun olduktan sonra ailemin firmasında çalışabilirim.)
Aynı fikirde olduğunuz durumlarda "All right" veya "OK" kullanılır.
İNGİLİZCE 2 SORU TİPLERİ VE NOTLARI
 What is yoru name?
 My name is Jane (Samimi cevap) / Jane (Samimi cvp) / I’m Jane Mathwes (Resmi cevap)
 ——————————————————————————————————————————————-
 Is your name Smith?( Adın Smith’mi?) NOT: “it” kelimesi özne (kişinin) yerine geçmiş
 Yes, it is. / No it isn’t.
 Are you Sam Smith? (SEN Sam Smith misin?) 
 Yes, I’m./ No, I’m not.
 —————————————————————————————————————————————
 İNGİLİZCE SAYILAR VE TELEFON KONUŞMALARI
 *Bir yere telefon edildiğinde Hello’dan sonra iki tür soru sorulur.
 -Telefona cvp veren kişinin aradığınız kişi olup olmadığını anlamak için şu soruları yöneltiriz:
 a) Is that Sam? b) Is that 7213?
 – Eğer telefona cevap veren kişinin kim olduğunu öğrenmek gerekiyorsa şu sorular sorulur?
 a) Who is that,please? B) Who is it, please?
 -Arayan kişinin numarayı doğru mu / yanlış mı çevirdiğini öğrenmek için;
 Soru= Is that 7223?
 Cevap= No, this is seven-two-one (vurgulanmış)-three ( koyu puntoyla yazılması yani 7223 değil 7213 diyor cvp ta.)
 KALIP DEYİMLERİN KULLANILIŞI:
 Excuse me: Genellikle dikkat çekmek dilekte bulunmadan önce soru sormadan önce kullanılır.
 Sorry: Hatalardan sonra kabalık yapıldığında özür dilemek için kullanılır.
 That’s all right: Özür dileyen bir kişiye verilen cevap. Özrün kabulü.
 Come in: İçeriye birini davet ettiğimizde kullanılır. (Buyrun demek)
 HATIR SORMA:
 How are you?
 I’m fine thanks Francis. (samimi verilen cvp)
 I’m fine thanks you Mr, Mrs, Mathwes ( Resmi cvp)
 I’m very well thanks you Mr. Mathwes ( Resmi)
-Üçüncü şahsın hatırını sorrken :Yani kız kardeşin erkek arkadaşın kocanın, annenin, babanın,…..
 How is Jane?( Jane nasıl?) / How is sister?( Kız kardeşin nasıl? / How is wife? ( karın nasıl?)
 His (erkek) ve Her ( kadın) iyelik sıfatlarının kullanımı:
 Ahmet is her brother ( Ahmet onun erkek kardeşi) He is her brother ( O onun erkek kardeşi)
 Ahmet is his sister (Ahmet onun kız kardeşi) She is his sister ( O onun kız kardeşi)
-İsmin sonuna üstten bir virgül (‘) ve onu takiben bir (s) getirildiğinde isim (-nın,-nini,-nun,–nün) takıları alır.
 ÖRNEK:
 Is that Betty’s husband? ( Bu Betty’nin kocası mı?)
 Ahmet’s father is fine. (Ahmet’in babası iyi)
 Is that Barbara’s brother? ( Bu Barbara’nın erkek kardeşi mi?
 WHO İS THAT? ( Bu Kim?)
 – Ya gösterdiğimiz kişiyi tanımadığımızı, ya da ismini hatırlayamadığımızı belirtir?
 Who is That? –> It is his wife ( Onun karısı) / It is Francis’s girl friend ( O Francisin kız arkadaşı. )
-Eğer bu soruyu cevaplayan kişi de vereceği cevaptan emin değilse o zaman cümlesine I think ile başlayacak (her zman).
 Think : düşünmek, saymak, zannetmek
 Ithink he is her brother ( O onun erkek kardeşi olabilir)
 I think it is Mr Smith ( O Mr. Smith olabilir)
 How do you spell that/ it? —-à Bu cümle yazılışını bilmediğimiz kelimenin nasıl yazıldığını öğrenmek için soruluyor.
 Cvp : K-A-T-H-Y
 CAN YOU HELP ME?
 (Bana yardım edermisiniz?)
 Yes, of course ( Tabii ki) / No, I’m Sorry. I Can’t ( Üzgünüm yapamam.)
Can I help you?
 (Yardım edebilir miyim?)
 Yes, please. ( Evet, lütfen) / No, thank you… ( hayır tşk ederim)
 – Her iki durumdada konuşulan kişi meşkulse sorulan soruyla hemen cvp vermeyecekse:……..
 Just a moment please ( Sadece 1 dk .lütfen)
 Please wait a moment ( Lütfen bir süre bekleyin) diye yanıt verir.
 “Can” yardımcı fiili izin isterken kullanılması:
 -Can I sit here? ( Burada oturabilir miyim?)
 Yes, of course ( Tabii ki) / No.
 ÖNERİDE BULUNURKEN:
 2 değişik kalıp vardır:
 a) Let’s go to the cinema ( Sinemaya gidelim!) b) Shall we go to the cinema? (Sinemaya gidelim mi?)
 Yes, Let’s. / No. Yes. / Yes. All right. (Son çare olarak kabullenme)
 No.
 NOT: Sorudaki cümle soru cümlesiyse b) deki gibi cvp a) daki gibi Let’s diye başlayacak ; düz cümle ise bu seferde Shall soru cümlesi olarak başlayan şık seçilcek.
 BİR DİLEKTE BULUNURKEN:
 Can I have a room, please?( Bir oda alabilir miyim lütfen?)
 Yes, Of course. / No. I’am sorry.
NOT: “Can” ve “Will” yardımcı fiilleri nezaket işareti olarak görev yapar.
 Will you follow me please. ( Lütfen, beni takip edin.)

 OLUMSUZ DİLEK VE EMİR CÜMLELERİ:
 Bir şahsın bir eylemi apmasını istemediğimizde bunları olumsuz dilek olarak dile getiririz. Ancak please kelimesi de aynı zamanda kullanılabilir.
 Please rastgele bir olumsuz cümleyi kibarca rica cümlesine çevirmeye yeterli.
 ÖRNEK:
 -Please, don’t get up. ( Lütfen kalkmayın.)
 -Please, don’t put it there. ( Oraya koymayın lütfen.)
 – Please, don’t wait. ( Lütfen beklemeyin)
 MAY-SHALL -WİLL ve WOULD YARDIMCI FİİLLERİ (CAN YARDIMCI FİİLİ GİBİ)
 Birine yardım teklif ederken ve izin isterken can I kalıbının yanı sıra may I kalıbını da kullanabiliriz. İki yardımcı fiil de aynı anlamdadır. Yalnız May daha resmi ortamlarda kullanılır.
 ÖRNEK: ÖRNEK:
 Can I help you? (yardım edebilir miyim?) (Samimi) Can I sit here? (Burada oturabilir miyim) ( Samimi)
 Ma y I help you? ( yardım edebilir miyim?) ( Resmi) May I sit here? ( “ “ “ ) ( Resmi)
SORU CEVAP:
 Can I help you?……………….> Yes, please./ No, thank you./No, thanks.
 Shall I help you?……………..> Yes,please/ No, thank you/ No, thanks.
 Shall I take your bags?( Çantalarınızı alabilir miyim?) …> Yes,please/ No, thank you/ No, thank
 ———————————————————————————————————————————————–
 WİLL ve WOULD KULLANILDIĞI YERLER:
 Bir dilekte , bir ricada bulunulmak istendiğinde can yardımcı fiilinin yanı sıra will yardımcı fiilini de kullanabiliriz.
 Will yardımcı fiili, “can” yardımcı fiilinden daha nazik bir anlam ifade eder.
 Would yardımcı fiili ise, diğer yardımcı fiillerden daha resmi ve daha nazik bir anlam ifade eder.
-Aşağıdaki örnekler anlam bakımından aynı ancak giderek daha resmi ve daha nazik bir ton kazanır.
 -Can you take that case, please?
 -Will you take that case, please?
 -Would you take that case please?
 ———————————————————————————————————————————
 LEFT, RİGHT,STRAIGHT, AHEAD
 Yol sormak tarif etmek için;
 SORU: CEVAP
 Where is the nearest post Office? 1-The nearest post Office on the right(En yakın postahane Sağda)
 (En yakın postahane nerede?) 2-The nearest post Office on the left (En yakın postahane Solda)
 Başka bir cvp ..-The nearest post Office is on Atatürk Bulvarı.
 SORU: Where are the bags? ————————-àThe bags are here.
 ( Çanta nerede?) ——————————-àThey are here.
 Is there a bank on East Street?—————————àYes, there is a bank East Street/ No, there isn’t………..
 Are there banks on East Street?————————-àYes, there are banks East Street/ No, there aren’t……
SORU: Where is the bank?………1. Cevap: The bank is on East Street. ( Banka doğu caddesinde)
 ………..2. Cevap: There is a bank on East Street. ( Doğu caddesinde bir banka var.)
 —————————————————————————————————————————————————-
 On, in , next, to, near, opposite kelimeleri yer ve yön belirler.
 On the left: solda in: -de, – da
 straight ahead: dosdoğru on the corner: köşesinde
 on the right: sağda opposite: karşı
 next to: yanında
 near here: buraya yakın
 at the end of: sonunda
ÖRNEKLER:
1- The police station is next to the bank–à Karakol bankanın yanında.
 2- The Railway station is near here. —à İstasyon buraya yakın.
 3- The Grand Hotel is near the Post Office.-à Grand Hotel postaneye yakın.
 4- The post Office is near here.–à Postane buraya yakın.
 5- -at the end of North Street.–à North Street’in sonunda
 6- -in North Street–à North Street’te
 7- The Grand Hotel is on the corner at Market and North Street.–> Grand Hotel Market Street ile North Street ‘in köşesinde
 8- The railway station is opposite the bus station.–à Tren istasyonu otogarın karşısında.
ÖRNEK SORU:
 Where is the post Office?——-1. Cevap: There is a post office in Market Street.
 ——–2. Cevap: There is one in Market Street.
 ————————————————————————————————————————————————–
 İşaret İsimleri:
 Bu,şu işaret isimleri her türlü varlık ve kavram için kullanılır.
 Bura, şura işaret isimleri ise yer kavramları için kullanılır.
 This, here : Konuşmacıya olan yakınlığı That, there: Konuşmacıya olan uzaklığı bildirir.
 This way There/ That way
 Here /this way
 ———————————————————————————————————————————–
 WHERE ARE THEY? (Onlar nerede?)
 Where ile başlayan soru tiplerini cevaplarken konum bildirmede “in” ve “at” kullanılışı;
 ÖRNEK:
 Where is Mr. Brown? (Bay Brown nerede?)
 Bu gibi kişilerin yerini soran soru tiplerine cevap verirken”in” kullanılarak cevap verilebilir. “in” bir varlık veya nesnenin yerini belirler.
 Bir alan içindeki konumu belirler.
 CEVAPLAR: He is in his room. ( O , onun odasında) He is in hotel ( O, otelde) He is town. ( O , kasabada)
 He is in bed. ( O, yatağında) He is in England ( O, İngiltere’de)
“in”: ayrıca ülke şehir isimlerinden önce de kullanılır.
 ÖRNEK: ….. in Turkey. / …….in England.
 ……..in the USA. / ……….in the United Kingdom. / ………….in the Netherlands.
 “in” yalnız where sorularının cevabında değil, YES/NO soruları denilen soruların cevaplarında da kullanılır.
 ÖRNEK: Is Mr. Brown in please? Is Mrs. Black in the hotel.
 – Yes, he is. – Yes,, she is.
 -He isn’t in his room. -She isn’t not in the hotel.
NOT: Mr: Baylar için / Mrs. Evli bayanlar için / Mss. Bekar bayanlar için kullanılır
 ——————————————————————————————————————————————————
 “at” kelimesi konum bildiren cümle veya konum soran YES/NO sorularında kullanılırken: “at” belirli bir yer belirtmekle beraber “in” ile karşılaştırıldığında daha genel bir anlamı olduğu anlaşılır.
 ÖRNEKLER:
 Where is Mr. Brown?
 CEVAPLAR:
 1- He is at work. ( O, işte) 4- He is at the cinema. ( O , sinemada)
 2- He is at school. ( O, okulda) 5- He is at the theatre. ( O , tiyatroda)
 3- He is at home. ( O , evde) 6- He is at the garage. ( O, garajda)
7- He is at a party. ( O, bir partide) 9- He is at a friends ( O , bir arkadaşında)
 8- He is at a meating ( O, bir yemekte)
 ÖRNEK SORU: Is he at the cinema? ( O , sinemada mı?) -à Yes, he is. / No, he isn’t.
 ——————————————————————————————————————————–
 “at” ile “in” arasında anlam açısından büyük bir farklılık yoktur. Yalnız her ikisinin de kullanım yerleri ayrı ayrıdır. Her birinin yerini öğrenmenin en kolay yolu bu dağılımı bol bol tekrar etmektir.
 “at “ ve “in” alan isimlerden en sık kullanılanların listesi:
 cümle içinde başına “at” cümle içinde başına in gelen kelimeler.
 gelen kelimeler.
 party the kitchen
 Jane is house. the hotel
 home. Istanbul
 school hospital
 chemist town
 doctor his office
 shops England.
 work
 the theatre
 the bank
 the station
-She is at work. He is in Istanbul.
 -They are at home. They are in the kitchen
 – She is at school She is in town.
 —————————————————————————————————————————
 Where ile sorulan sorulara konum yerine eylem bildirerek de cevap verilebilir.
 ÖRNEK: Where is John? Cvp: He is at the cinema ( O, sinemada)
 Eylem bildiren cvp: He is gone to the cinema ( O, sinemaya gitti)
 gone to fiili hem yön hemde eylem bildirir.
KALIP OLARAK HATIRLAMAK GEREKİRSE:
 He is/ She is gone to ……..(konum)
 He is gone to work.
 She is gone to the bank.
 The police is gone to the police station.
ÖRNEK: Is Mr. Brown in?
 – No, he isn’t not in. He is at the cinema. ( O, yok. O, sinemada)
 -No he isn’t not in. He is gone to the cinema ( O, yok. O sinemaya gitti)
 —————————————————————————————————————————————-
 WHAT İS THE TİME?
 What is the time? ( Saat kaç?) Bu soruya verilecek cevaplar:
 A) Tam saatlerde: B) Yarım saatlerde: C) Çeyrek saatlerde:
 It is two o’clock. It is half past six. ( Saat 6 buçuk) It is guarter past five( Beşi çeyrek geçiyor)
 It is four o’clock It is half past two. It is guarter after five. ( Beşe çeyrek geçiyor.)
NOT: Çeyrek saatlerde past ve after Türkçedeki geçiyor fillinin işlevini görür.
“to” çeyrek dakikaları anlatmak içiN bir de, It is guarter to six. gibi Türkçe de çeyrek var fiilinin görevini yapar.
 DAKİKALARDA:
 It is three minutes past seven. ( Tam saatlerle yarım saat arasındaki zamanı belirler. past.)
 (Saat yediyi üç geçiyor.)
 It is nine minutes to eight. ( Gibi cümlelerde yarım saatle tam saat arasındaki zamanı belirler. to)
 (Saat sekize, dokuz dk var)
DEĞİŞİK ÖRNEK:
 Can you give me the right time, please? * Türkçede tam olarak saatin kaç olduğunu soran benzer sorular
 Do you have the right time, please?
 What is the right time, please?
 Right kelimesinin yerine correct,exact,precise kelimeleri kullanılabilir. Bu kelimeler anlam açısından giderek daha fazla ayrıntı istendiğini belirtmek için kullanılır.
 ————————————————————————————————————————-
 HAFTANIN GÜNLERİ
 Monday- Pazartesi Thurstday- Perşembe Sunday- Pazar
 Tuesday- Salı Friday- Cuma
 Wednesday- Çarşamba Saturday- Cumartesi
 ——————————————————————————————————————————————–
 AÇILIŞ/ KAPANIŞ SAATLERİ
 When soru kelimesi ile başlayan cümleler yapısal açıdan Where ve What soru kelimeleriyle sorulan sorudan farklı değildir.Ne var ki When soru cümlelerinin yanı sıra do yardımcı fiilini öğrenicez.
 ÖRNEKLER:
 * Sorulan sorularda özne çoğul olduğunda do yardımcı fiili kullanılır.
 When do the shops open.? cvp: The shops open at the nine.
 When do the shops close? cvp: The shops close at the nine.
 * Sorulan sorularda özne tekil olduğunda does yardımcı fiili kullanılır.
 When does the shop open? cvp: The shops opens at six. NOT: He,She, It 3. tekil şahıs olduğunda
 When does the shop close? cvp: The shops closes at six. fiilin sonuna -s takısı getirilir.
 ÖRNEK: When does the shop open? / When do the shops open?
 Bu soruya verilecek ayrıntılı cvplar:
 It opens at nine daily. ( 9 gün açık.)
 They open on weekdays./on Sundays. /on Mondays./every Wednesday
 “ “ at weekends.
DEĞİŞİK ÖRNEK:
 Are you open/closed?
 -Yes, we are open. / No we aren’t closed.
 * Burada soruyu soran tek bir kişiye soruyu yöneltirken you der. Ancak cvp veren kişi tüm iş yerini temsil ettiği için we öznesini kullanır.
 When soru kelimesi kullanıldığındada olur.
 ÖRNEK: When do you open/ close?
 We open at nine. / We close at six.
 —————————————————————————————————————————————————-
 “on” ve “at” kelimesinin kullanıldığı yerler:
 at + saatler ( time)——————-à It open at nine o’clock
 on + günler ( days)—————–à It opens on Mondays.
 Ancak weekend kelimesi kullanıldığı zaman “at” takısını kullanırız.
 at + weekend ——————–à It opens at weekends.
NOT: daily ve every kelimelerinin önüne bu takılar gelmez.
 ——————————————————————————————————————————————–
 “in” ve “for”
 NOT: Will kelimesinin gelecekte gerçekleşecek eylemlerin yerine kullanıldığını dikkat edin..
 arrive: ( varmak ) -à bu fiil “in” ek takısı ile birlikte kullanılır 
 leave (ayrılmak) —-à bu fiil “for” ek takısı ile birlikte kullanılır.
 ÖRNEK: The train will arrive in London at 5 o’clock. ( Tren Londra’ya saat 5’te varacak.)
 This bus will, leave for Urfa at ten past four.( Bu otobüs, 4 buçukta Urfa’dan ayrılacak.)
 ——————————————————————————————————————————————————-
 WHAT İS THİS?………. WHAT İS THAT?…….
 This / That
 Konuşmacıya yakın olan / Konuşmacıya uzak olan varlık
 varlık yada nesneyi belirtir. / yada nesneyi belirtir.
ÖRNEK:
 What is this? ———–à It is a pen. / It is ink. ( mürekkep) / It is sugar. / It is bread. ( ekmek)
These / Those
 This’in yerine çoğul varlıklarda / That’in yerine çoğul varlıklarda kullanılır.
 kullanılır. /
 ÖRNEK:
 What are these? They are bottles.
Çoğul cevaplar ister sayılabilir ister sayılamaz olsun a,an,the takıları gelmez.
 They are ink. ( sayılamaz) ink: mürekkep
 Sayılamayacak kelimeler miktarlar üzerinden yazılacak olursa:
 ÖRNEK: 1- What is this.?
 It is a bottle of wine. It is a glass of wather.
 It is a bottle of ink. It is a packet of sugar.
 2- What are these?
 They are bottles of wine. They are glasses of wather.
 They are bottles of ink.
 —————————————————————————————————————————————
 YES/ NO SORULARINDA:
 Is this a pen? ( Bu kalem mi?) ——-à Yes, it is. / No, it isn’t.
 Are these a pen? ———–à Yes they are./ No , they aren’t.
 Is this your suitcase?—————–à Yes, it is. / No, it isn’t.
 *Cevapta “it” zamiri “this” işaret zamirinin yerine geçiyor.
 —————————————————————————————————————————————-

 HOW
 How soru kelimesi nesnelerin yüksekliği, uzunluğu eskiliği gibi fiziksel özellikleri öğrenilmek istendiğinde kullanılır.
 wide: geniş thick: kalın
 deep: derin heavy: ağır
 Tall: uzun
 ÖRNEKLER:
 1- How high is Mount Ararat? ( Ararat dağı yüksek mi?)
 Cvp: Mount Ararat is 5165 meters high. / ıt is 5161 meters high.
 2- How long is Bosphorus Bridge? ( Boğaz köprüsü uzun mu?)
 Cvp: It is 561 meters long.
 3- How old is Selimiye Mosque? (It is 400 years old.)
 Cvp: It is 400 years old.
* Cevabını bilmediğimiz ya da emin olmadığımız sorulara cevap verirken
 I think ve I’m sorry . I don’t know.
 —————————————————————————————————————————————
 I LİKE IT VERY MUCH
Beğenileri elirleyen sorular ve bunlara uygun cevaplar vereceğiz. ve geniş zaman eki kullanacağız.
 I/ you/ we/ they——à do / he/she/ıt——–à does ( tekil şahıslarda fiile -s,-es takısı gelecek)
ÖRNEK: 1- Do you like………? / 2- Does she like………?
 I like …………………… She likes……………..
 ı don’t like………………… She doesn’t like…………..
SORU TİPİ:
 1- What do you think of….? ( birbirine anlam bakımından benzeyen 2 soru tipi…)
 2- Do you like…………………..?
 *Boş bırakılan noktalı yerlere it,this,that,English,Coca Cola, cats, Francis Mathews gibi hakkında soru sorulmak istenen nesne/varlık veya şahıs isimleri getirilebilir.
 ÖRNEK: What do you think of ———à
 ——à it? / this? / that? / English? / Coca Cola? / cats?/ Francis Mathews.
 Do you like———————-à
 *Her iki soruya da verilecek cevap kişinin beğenisine göre olumlu yada olumsuz olur.
 CEVAPLAR:
 I like————à
 ———-à it. / this. / that. / English. / Coca Cola. / cats. / Francis Mathews.
 I don’t like —–à
 NOT: Genellikle sorularda kullanılan ismin yerine it, this, that geçer.
 İSİM ZAMİR
 *Tekil cansız varlık ve nesneler için It.
 (Coca Cola, English, Red gibi)
 *Tekil şahıslar bayansa her
 *Tekil şahıslar erkekse him
 *Çoğul nesne varlık ve şahıslar için them
 -Beğeni derecesiyle ilgili sorulan sorulara verilebilecek cevaplar:
 ÖRNEK: Verilebilecek cevaplar:
 What do you like of it? *I like it very much.(Çok beğendim) .
 Do you like it? * I like it. (beğendim)
 * It is all right. ( iyi ) kararsız cvp.
 * I don’t like it very much ( çok beğenmedim)
 *I don’t like it at all. ( hiç beğenmedim)
very much ve at all cümleleri zarf görevi yaparak like fiilini tanımlayor ve cümlelerin sonunda yer alıyor.
 ÖRNEK: Do you like music? 1- I like him/ it / her / them very much.(olumlu en fazla beğeni)
 Yes, I do…. 2- I like it / him / her / them. ( olumlu beğeni)
 No, I don’t. Not at all! 3- It is all right. ( kararsız)
4- I don’t like it / him / her. ( olumsuz)
 5- I don’t like it / him / her very much ( olumsuz daha az beğeni )
 6- I don’t like it / him / her at all. ( olumsuz hiç beğenmemesi)
 —————————————————————————————————————————————————-
 Tercih belirten kalıpların gramer yapıları:
 prefer: tercih etmek————–à Bu fiilin kullanılabilmesi için 2 nesneye ihtiyaç vardır.
 I prefer tea to coffee. / I prefer blue to gren.
 NOT: 1-Cümlede to kelimesinden önce kullanılan isim tercih edileni, sonra gelen isim ise istenmeyen nesneyi /varlığı belirtir.
 2-Düz cümlelerde her zaman to, soru cümlelerinde or bağlacı kullanılır.
 ÖRNEK: Would you prefer tea or coffee?
 I prefer tea. yada…………………….> Tea. / Coffee diye kısa cevaplar verilebilir.
 I prefer coffee.
 Would you kalıbı nezaket kurallarına uygun olarak başkasından bir şey yapması istenildiği zaman kullanıldığına dikkat edin.
 Bu şekilde konuşmacı kişiden kibarca tercih yapmasını istemektedir.
 Which do you prefer tea or coffee? veya Which would you prefer Fenerbahçe or Trabzonspor ?
 *Which soru kelimesinin kullanılması, arasında seçim yapılacak nesneyi daha belirgin hale getirir.
 *Which soru kelimesi eşya, yer gibi varlıklar ve nesneler söz konusu olduğunda kullanılır.
 * Who insanlar arasında tercih sorulması gerektiğinde kullanılır.
 ÖRNEK: Who do you, Ajda Pekkan or Emel Sayın?
 Who would you prefer,…………………………..?
HAVE YOU GOT ANY WİNE?
 Have + got kalıbı İngilizcede mülkiyet ve aitlik belirtir. Have yardımcı fiili bunu çoğu kez kendi yapabilir.
 I have………………….> He has…………
 you have…………… > -à got a pencil. She has……… —à got a pencil.
 We have……………> It has…………..
 They have………..>
OLUMSUZLUK CÜMLESİ:
 Have you got a pencil? (Bir kalemin var mı?) ya da Has she got apencil?
 I haven’t got a pencil. ( bir kalemim yok) She hasn’t got a pencil. ( Onun bir kalemi yok)
 I have not. ( yok) She has not.
 ———————————————————————————————————————————————————-
 some / any cümleleri bu konuda sık sık kullanılır
 Bunlar kesin bir sayı belirtmez.
 Çoğul isimlerden önce ve sayılamayan isimlerden önce kullanılır.
 Sayılabilir isimler tekil ise some ve any kelimelerinin yerine a / an / the kullanılır.
 some ile ilgili cümleler:
 I have got some books. ( sadece birkaç kitabım var)
 *some her türlü soru cümlesinde kullanılmaz.
 ÖRNEK:
 Would you like some tea? ( Biraz çay istermiydiniz?) veya;
 Would you carry some of the bags, please? ( Bavullardan birkaçını taşır mısınız?)
 -gibi davet, öneri , istek türü sorular sorulduğunda some soru cümlesinde yer alır.
 Cevabın evet olması beklenen sorularda some kullanılır:
 ÖRNEK:
 Are there some restaurants on this street? ( Bu caddede bazı lokantalar var mı?)
 Is there some water in the glass? (Bardakta biraz su var mı?)
 any ile ilgili cümleler:
 Have you got any Money? ( Hiç paran var mı?) yada Haven’t you got any Money? ( Hiç paran yok mu?)
 I haven’t got any Money. ( Hiç param yok.)
———————————————————————————————————————————————————-
 a, any ve some nin kullanıldığı yerler:
 SORULAR:
 1- Have you got a single room? ( Tek kişilik odanız var mı?)
 We have got a single room. ( Tek kişilik odamız yok)
 Have you got any room? ( çoğul sayılabilir isimler)
 I have got some rooms.
 Have you got any water? ( sayılamayan isimler)
 We haven’t got some water.
 We haven’t got any water.
 ÖRNEK:
 Have you got any tea?
 Yes, we have./ No we haven’t. yada We have got some tea.
 Yes, I have./ No, I haven’t. We haven’t got any tea.
 ———————————————————————————————————————————————–
 There is / there are kalıplarını some ve any kalıplarıyla kullanma :
 ÖRNEK: There is a hotel in Market Street.
 There are some hotels in Market Street.
 NOT: Some ve any kullanıldıktan sonra ardından gelen sayılabilir isim daima çoğul olur.-s takısı alır.
 -Soru sorulduğunu varsayalım:
 Is there a hotel in Marke Street?………….cvp: There is a hotel in Market Street. / No there isn’t a hotel in Market Street.
 Are there any hotels in Market Street….Cvp: There ara some hotels in Market Street ./ No, there aren’t any hotels in ……..
 There are+ some……….. olumlu cümlede;
 There aren’t + any ……… olumsuz cümlede kullanılır.
 ——————————————————————————————————————————————
 Here are you (Buyrun) Bir nesneyi başka birine verirken kullanılır.
 come in ( Buyrun) Birini bir yere , eve davet ederken burun gelin babında kullanılır.
 ——————————————————————————————————————————————–
 Menülerde yazılı olan yemeklerden söz ederken” on” kullanılır.
 ÖRNEKLER:
 There is fish on the menu. ( Menüde balık var)
 There is a nice Italian wine on the menu. ( Menüde iyi bir Italyan şarabı var)
 Menüde istenilen yemeğin olmadığından bahsederken:
 It is off today.
 Fish is off today.
 ————————————————————————————————————————————————
 For takısını kullanacağız.
 “for” takısı Türkçedeki için takısına benzer.
 Table, for two
 Tickets for Wednesday -( Çarşamba günü için bilet)
 Table for two ( İki kişi için masa.)
 ————————————————————————————————————————————————
 WHAT ARE THEY DOING?
 Geniş zamanlı sorular:
 Düz cümle : Soru Cümlesi
 I like fish. Do you like fish? -à Yes, I do / No, I Don’t
 you like fish. Do we like fish?-à Yes, we do, / No, we don’t
 We like fish.
 They like fish.
He likes fish. Does he like fish? Yes, he does. / No, he doesn’t
 She likes fish. Does she like fish? Yes, she does. / No, she doesn’t
 It likes fish. Does it like fish? yes, it does. / No, it doesn’t.
 ———————————————————————————————————————————————————
 ZARFLAR : Always(her zaman ) , sometimes (Bazen), never ( asla)
 Zarf Deyimleri: every morning in the evening
 every afternoon in the day.
 in the month.
 * Zarflar genellikle özneden hemen sonra gelir.
 ÖRNEK: I always eat fish. ( Herzaman balık yerim.)
 ————————————————————————————————————————————————-
 Şimdiki zamanlı cümlelerde do/ does in kullanılışı:
 ÖRNEK: What are you doing? ( Ne yapıyorsun) cevap: I’am writing ( yazıyorum.)
 I’ am reading. ( okuyorum)
 *Şimdiki zamanlı cümlelerde fiil “ing” takısı alır.
 Gelecek zamanda gerçekleştirilecek eylemlerde do/does in kullanılışı:
 ÖRNEK: What are you doing tomorrow morning? ( Yarın sabah ne yapıyorsun?)
 Cevap: I’am going to the market. ( Çarşıya gidiyorum)
 We are going to Ankara. ( Ankara’ya gidiyoruz)
 ——————————————————————————————————————————————————–
 Have/ Has fiili sık sık yemek ve içmek eylemlerinde kullanılır:
 *Düz Cümlelerde:
 He has tea every morning. ( O her sabah çay içiyor.)
 They have good soup at this restaurant.
CAN I HAVE YOUR NAME, PLEASE?
 What can I do for you? ( Sizin için ne yapabilirim.)
 Telefon Görüşmelerinde bu soru yöneltilirse:
 Can I speak to Mr. Mathews?( Bay Mathews ile konuşmak istiyorum)
 May I speak to Mr. Mathews? (“ “ “ “ “)
 Biriyle konuşmak istediğimizde:
 I want to see Mr. Mathews, please (Bay Mathews ile konuşabilir miyim?)
 I would like to see Mr Mathews, please.
 ÖRNEK ÇEŞİTLERİ:
 -Can I speak to Mr. Mathews, please( resmi ve kibar)
 -Can I speak to Francis, please ( samimi.. Francis’i tanıyoruz)
 -Is that you Francis?( Sen Francis misin?)…samimiyet fazla.
 -Can I have your name, please?(resmi görüştüğümüz kişi)
 -This is Francis Mathews speaking. (resmi)
 Francis speaking(samimi)
 It is Francis speaking. (samimi)
 —————————————————————————————————————————————–
 Görüşmek istediğimiz kişi yerinde olmadığında:
 She / He is in. ( O, içeride)
 She / He is out. ( O, yok)
 She / He is not here. ( O , burada yok)
 I’m sorry. She / He is out. ( Üzgünüm O, yok)
 I’m afraid. She / He is not in. ( Maalesef, O yok.)
 I’m afraid. She / He is not here. ( Maalesef O, burada yok)
 It doesn’t matter. ( önemli değil.)
 It is all right. ( tamam)
WHAT DOES SHE LOOK LİKE?
 Which soru kelimesi özelliği bir grup içerisindeki ayırt etmeye çalıştığımız kişi, varlık veya eşyayı ayırt etmek için kullanılır.
 ÖRNEK:
 Who is that man over there? ( Oradaki adam kim?)
 Which man? ( Hangi adam?)
 The older man.( yaşlı adam)
 Yes, that is him ( işte O)
 eğer değilse:
 No, that isn’t the man ( Hayır. O değil.)
 ———————————————————————————————————————————————–
 Bir arkadaşımıza başka bir arkadaşımızı tanıtmak istediğimizde:
 *Bu tür sorular genel bir tanım istenildiğini belirtir.
 ÖRNEK:
 What does Ali look like? ( Ali nasıl biri?) What do they look like?
 Ali is tall and thin(Ali uzun boylu ve zayıf)
 Ayşe is short and pretty.(Ayşe kısa boylu ve güzel)
 *Belli bir bilgi edinmeye yönelik sorular:
 ÖRNEK:
 Is he tall?(O uzun boylu mu?)
 Is she short? ( O, kısa boylu mu?)
 *Kesin tanım isteyen sorular:
 How old is Ekrem? ( Ekrem yaşlı mı?) How tall is Ekrem? ( Ekrem uzun boylu mu?)
 ———————————————————————————————————————————————
 Kişileri yaptıkları eylemlerle tanıyacak olursak:
 ÖRNEK:
 She is sitting over there ( O orada oturuyor.) / She is drinking a cup of tea. ( O bir fincan çay içiyor.)
İki kişiyi ayrı ayrı anlatmaya çalışırken onları karşılaştırma yönüne gideriz. Bu da ; Sıfat+ -er son takısı ile olur
 ÖRNEK: taller , higher
 Ahmet is taller than Ali.. ( Ahmet Ali’den daha uzun boyludur.)
 *Karşılaştırmada birbirine bağımlı olduktan sonra varlık ve kavramlar arasında da yapılabilir.
 ÖRNEK: England is wetter than Turkey. ( İngiltere , Turkiye ‘den daha yağışlı.)
 Red is brighter than Brown. (Kırmızı kahverengiden daha canlı)
 This book is thicker than that one. ( Bu kitap öbüründen daha kalın)
 ————————————————————————————————————————————————–
 I think cümleciği kesin olmayan geçici bir fikir beraberliğine işaret eder.
 He is- it is’ ler cümleden çıkarılarak yerlerine “so “getirilir.
 Ithink so. / I don’t think so.
 ————————————————————————————————————————————————
 perhaps kelimesi cümlede kibar ve geçici öneride bulunurken kullanılır.
 ÖRNEK: Perhaps Francis in a meeting. (Francis belki bir toplantıda)
 —————————————————————————————————————————————————
 Birisini ararken to look for; birisini beklerken to wait for fiilleri kullanıyoruz.
 ————————————————————————————————————————————–
 İngilizcede kişilerin boylarından söz ederken foot ve inch, deniz seviyesinden bahsederken yükseklik söz konusu ise feet ölçü birimi geçerlidir.
 ——————————— —————————————————————————————————————-
 CAN YARDIMCI FİİLİNİ İZİN İSTEMEK İÇİN KULLANIRKEN:
 Can I sit here ? May I sit here?
 Can I smoke over there? May I smoke over there?
 Can I put it here? May I put it here?
 NOT: May ve Can fiili birbirlerinin yerine geçebilirler.
 May ( Resmi ortamda) Can ( Samimi ortamda)

 Olumlu Örnek: Olumsuz örnek:
 Can I sit here? Can I smoke over there? 
 Certainly. you can/ may. No, I’m afraid you can’t.
 No, I’m afraid not.
 No, you can’t I’m afraid.
 ——————————————————————————————————————————————————-
 Will / would dilek ve ricalarda bulunurken kullanılır.
 Willà samimi Wouldà resmi
 * Bu tür cümlelerde sık sık kullanılan fiillerden bazıları:
 get: getirmek bring: vermek pass: vermek- uzatmak supply: tayin etmek
ÖRNEK:
 Will / Would you get her some water?
 “ / “ “ bring Ahmet some water?
 ———————————————————————————————————————-
 Can / Shall yardım tekliflerinde :
 Shall I bring them the book. Shall I give him the book?
 Can I get you the book.
 ——————————————————————————————————————————
 Emir anlamı taşıyan cümleler:
 keep off / keep out : uzak durmak, yaklaşmamak
 look:bakmak
 look fiili eğer bir nesneye veya varlığa bakılması gerekiyorsa “at” takısı eklenir.
 ÖRNEK: Look at the sing.

 EMİR: TEKLİF:
 Would get me another tea? Shall I help you?
 Will you bring met he bill? Can I get you another drink?
 “ “ give me a pen? Can I pass you the salt?
 “ “ pass met he book?
 ————————————————————————————————————————————-
 YOL – YÖN SORAN CÜMLELER:
 Where is the bank? ( banka nerede?)
 Can you tell me the way to the park? (Parkın yönün bana söylermisiniz?)
 I want to get to the bank
 ÖRNEK CEVAP:
 Go along Market Street *Tarif edilmesi gereken yol tek bir yön üzerindeyse bu şekilde tarif edilir.
 Go up “ “
 Go down “ “
 ——————
 Turn left up Market Street. * Dönüş gerektiğinde bu şekilde tarif edilir.
 Turn right along Market Street
 ÖRNEK: It is the first turning right on Market street.
 It is first right on Market Street.
 ——————————————————————————————————————————————
 Bir binada belirli bir kişiyi veya ofisi aradığınızı varsayalım: 
 Where is öğrenci işleri? cvp: Öğrenci işleri is on the first floor. floor: kat.
 Where is the Dean’s Office? cvp : The Dean’s Office is on the ground flor. ground floor:giriş kat
 NOT: “on” ismin -de halini alıyor bu konuda
 —————————————————————————————————————————————–
SORU GİBİ ANLAM TAŞIYAN CÜMLELER:
 Danışman Memuruna:
 I’m looking for Mr. Smith. ( Mr. Smith’i arıyorum.)
 I want to see Mr. Smith. ( Mr. Smith ‘i görmek istiyorum.)
 Danışman memurunun cevabı:
 Mr. Smith’s Office is on the 2nd. Floor, room212 ( Bay Smith’in odası 2. katta 212. oda.)
 Mr. Smith’s Office on the 2nd. floor room 212. Second door on the right.
 ——————————————————————————————————————————–
 Bina içinde Yön arayan kişiye yardımcı olmanın bir yolu da :
 ÖRNEK: Mr. Smith’s Office is uptairs on the 2 th floor. uptairs: üst kat
 Mr. Smith’s Office is downstairs on the ground floor downstairs: alt kat
 DEĞİŞİK ÖRNEK:
 Where is Mr Smith is Office? cvp: Take the lift it is on the 4th flor
 I’am looking for Mr Smith Go downstairs it is on the groundfloor
 I want to see Mr Smith.
 —————————————————————————————————————————————-
 WHERE İS HE/ SHE GONE?
 ÖRNEK: Where is John? He is in his room. He is in İstanbul
 Where is Mr. Brown? He is at work. He is in. / He isn’t in.
He is gone to the cinema
 John is in Mr Smith’s Office on the 6th floor
 He is gone to a restaurant
 He is gone to lunch.
 ——————————————————————————————————————–

 Bir zaman önce olup biten eylemler için:
 have/ has + been
 ÖRNEKLER:
 I have been out to lunch. ( Öğle yemeğini dışarıda yedim.
I have been to the cinema.
 I have been here. * Bu dört cümle de gidilen yerden dönüldüğünü ve eylemin bittiğini anlatır.
 I have been at a party.
 ı have been in İstanbul.
 ———————————————————————————————————————————-
 What is the matter? ( Mesele nedir?) Ne oldu?
 cvp: Nothing.
 I’m all right.
 I’m ok.
 There you are : Nihayet döndün
 go out: dışarı gitmek
 come back: geri dönmek
 wait for: beklemek fiilleri

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir