Kategori «Vatandaşlık Ders Notları»

KPSS Vatandaşlık-Anayasa hukuku ve normlar hiyerarşisi

Normlar Hiyerarşisi Normal hiyerarşisi Anayasa > Kanun > Tüzük > Yönetmelik > Genelge > Yönerge şeklinde oluşmaktadır. Milletler arası antlaşmalar, Kanun hükmünde kararnameler ve Meclis içtüzüğü kanunlara eş metin olarak sayılmaktadır. Anayasa: Kpss vatandaşlık dersinin en yaygın içeriklerinden biri olan Anayasa, bir devletin kuruluşunu, örgütlenişini, temel organlarının işleyişini, devlet iktidarının el değiştirmesini düzenleyen ve kişilerin hak ve özgürlüklerini …

1980 Sonrası Türkiye

1980 SONRASI TÜRKiYE Siyasi Gelişmeler 1987’de yapılan referandum ile 12 Eylül askerî müdahalesi sonucunda siyaset yasağı konan Süleyman Demirel,  Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş’in siyasi yasakları kalktı. Kasım 1987 seçimlerinden ANAP yine birinci parti olarak çıktı.31 Ekim 1989’da TBMM kararıyla cumhurbaşkanı olan Turgut Özal’ın yerine Yıldırım Akbulut başbakan oldu. Turgut Özal’ın 1993 yılında …

KPSS Vatandaşlık soruları

KPSS VATANDAŞLIK SORULARI Not: Cevaplar aşağıdadır. 1- Sosyal güvenlik hakkı Anayasanın hangi bölümünde düzenlenmiştir? a) Kişinin hak ve ödevleri b) Sosyal ve ekonomik hak ve ödevler c) Temel hak ve ödevler d) Siyasi haklar ve ödevler e) Mali ve ekonomik hükümler 2- Aşağıdakilerden hangisi devletin bir unsurudur? a) Egemenlik b) Meşruluk c) Adalet d) Eşitlik …

KPSS Vatandaşlık bilgisi ders notu

2015 KPSS Vatandaşlık Ders Notları Temel Hukuk Bilgileri Temel Hukuk Bilgileri konusuna hukuk kelimesinin anlamı ile başlayalım. Hukuk kelimesi Arapça ”hak” kelimesinin çoğuludur. Peki hukuk neden vardır? Toplumsal hayatın sürebilmesi içi gerekli olan düzen için hukukun var olması gerekmektedir. Bunlarına başında da sosyal hayatı düzenleyen kurallar gelmektedir. Biz bunlara Toplumsal Düzen Kuralları diyoruz. TOPLUMSAL DÜZEN …

KPSS Vatandaşlık bilgisi notları-Yargı

YARGI 1982 Anayasasına göre yargı yetkisi bağımsız mahkemelere verilmiştir. Bağımsız mahkemeler bu yetkiyi Türk milleti adına kullanır. Genel Hükümler Mahkemelerin Bağımsızlığı Hakimler Görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin …

KPSS Vatandaşlık bilgisi notları-Temel haklar ve ödevler

TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER Kişinin hak ve hürriyetleri üç başlık altında ele alınmıştır. “koruyucu haklar” “isteme hakları” “siyasi hak ve ödevler” Koruyucu Haklar: Devletin, kişiye ait bu hakları korumak zorunda olmasından ve müdahale edememesinden dolayı koruyucu haklar olarak adlandırılmış, negatif statülü haklar da denilir. İsteme Hakları: Daha çok devletten istenen haklar da denilen isteme haklarına …

KPSS Vatandaşlık bilgisi notları-Yürütme

YÜRÜTME Yürütme organı, tıpkı yasama ve yargı organı gibi devletin temel organlarındandır. Yürütme monist(tekçi) ya da düalist(çift) bir yapı sergileyebilir. 1982 Anayasasına göre  yürütme organı düalist yapıdadır. Yürütme görevi ve yetkisi cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. CUMHURBAŞKANI Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğrenimini yapmış TBMM üyeleri …

KPSS Vatandaşlık bilgisi notları-Türk anayasa tarihi

TÜRK ANAYASA TARİHİ SENED-İ İTTİFAK (1808) Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk anayasal gelişimi 1808 tarihli Sened-i ittifak’tır. Sened-i ittifak, Sadrazam Alemdar Mustafa  Paşa tarafından  hazırlanmış padişah II.  Mahmut ile Rumeli Ayanlar tarafından imzalanmıştır. Bu fermanla; Padişah ilk kez, kendi otoritesi dışında bir gücün varlığını kabul etmiştir. Padişahın yetkileri ilk kez sınırlandırılmıştır. Sened-i İttifak, 1215’te İngiliz Kralı ile …

KPSS Vatandaşlık bilgisi notları-Yasama

YASAMA Yasama fonksiyonu kanun koymak değiştirmek ve kaldırmak olarak tanımlanabilir. Yasama yetkisi Türk Milleti adına TBMM dedir ve bu yetki devredilemez. Yasama Yetkisinin Özellikleri Yasama Yetkisinin Genelliği TBMM’nin anayasaya aykırı olmamak kaydıyla her konuda ayrıntılı düzenleme ve kanun yapabilmesidir. Bu durumun istisnası Cumhurbaşkanlığı Kararnamesidir. Yasamanın Asliliği TBMM’nin ele aldığı bir konuyu araya başka bir işlem …

KPSS Vatandaşlık bilgisi notları-Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar

SOSYAL YAŞAMI DÜZENLEYEN KURALLAR Din Kuralları: Allah tarafından konulan ve peygamberler aracılığı ile insanlara ulaştırıldığına inanılan emeir ve yasaklardan oluşur. Din kurallarıının yaptırımı manevidir.örnek günahkar sayılma. Ahlak Kuralları: İnsanların kendilerine ve diğer insanlara karşı olan görev ve sorumluluklarını düzenleyen davranış kurallarıdır.Ahlak kurallarının yaptırırmı manevidir. Ahlak kurallarına uymamanın müeyyidesi toplum tarafından ayılanma, dışlanma, hoş görülmeme, vijdan …