KPSS Vatandaşlık soruları

resmin alt tagı

KPSS VATANDAŞLIK SORULARI

Not: Cevaplar aşağıdadır.

1- Sosyal güvenlik hakkı Anayasanın hangi bölümünde düzenlenmiştir?

a) Kişinin hak ve ödevleri
b) Sosyal ve ekonomik hak ve ödevler
c) Temel hak ve ödevler
d) Siyasi haklar ve ödevler
e) Mali ve ekonomik hükümler
2- Aşağıdakilerden hangisi devletin bir unsurudur?

a) Egemenlik
b) Meşruluk
c) Adalet
d) Eşitlik
e) Dayanışma
3- Devlet iktidarının sınırlandırılmasını en etkin biçimde sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kuvvetler ayrılığı
b) Kuvvetler birliği
c) Meclis hükümeti
d) Monarşi
e) Teokrasi
4- Yasama ve yürütmenin yasamada birleştiği hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Başkanlık sistemi
b) Meclis hükümeti sistemi
c) Parlamenter sistem
d) Gerçek birlik
e) Yarıbaşkanlık sistemi
5- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda siyasal sistemde ortaya çıkan tıkanıklıkları giderici çözüm yollarından biri değildir?

a) TBMM’ nin toplantı yeter sayısının üye tam sayısının üçte birine düşürülmesi.

b) Genel ilkelerle yetinilmeyip, ayrıntılara kadar inen bir anayasanın hazırlanmış olması.
c) Tek meclis sistemine geçilmiş olması.
d) Siyasal partilerin Mecliste grup kurmaları için gerekli milletvekili sayısının 20′ye çıkarılması.
e) Cumhurbaşkanı’na belli şartlarda TBMM’nin seçimlerini yenileme yetkisinin verilmiş olması.
6- Türk Anayasalarında laiklik ilkesi ilk defa aşağıdakilerden hangisi ile kabul edilmiştir?

a) 1921 Anayasasıyla
b) 1921 Anayasasında 1923 yılında yapılan değişiklikle
c) 1924 Anayasasında 1928 yılında yapılan değişiklikle
d) 1924 Anayasasında 1937 yılında yapılan değişiklikle
e) 1961 Anayasasıyla
7- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının kabul ettiği bir temel ilke değildir?

a) Üniter devlet ilkesi
b) Demokratik devlet
c) Laiklik ilkesi
d) Devletçilik ilkesi
e) İnsan haklarına saygılı devlet
8- Yarı başkanlık sistemi ile parlamenter sistem arasındaki fark, aşağıdakilerden hangisinde belirtildiği gibidir?

a) Yürütme organının iki başlılığı
b) Devlet başkanının seçimi
c) Kabinenin yasama güvenine dayanıp dayanmaması
d) Yasamanın yürütme organı tarafından feshi
e) Aynı kişinin hem yasamada hem yürütmede görev yapıp yapamaması
9- Hangi ilke, oy verme hakkına sahip olan kişinin bizzat sandık başına giderek oy pusulasını kendi eliyle sandığa atması anlamına gelir? kpssrehber.com

a) Bireysel oy
b) Kişisel oy
c) Eşit oy
d) Genel oy
e) Gizli oy
10- ”Kazanılmış Haklara Saygı İlkesi” aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir gereğidir?

a) Demokratik devlet ilkesi
b) Hukuk devleti ilkesi
c) Sosyal devlet ilkesi
d) Kanunilik ilkesi
e) Kanunların genelliği ilkesi
11- I.1876 Anayasası

II.1921 Anayasası

III.1961 Anayasası

Türk tarihinde görülen yukarıdaki anayasalardan hangilerinde iki meclisli yönetim görülmüştür?

a) I b) II c) III d) I ve III e) II ve III
12- Aşağıdakilerden hangisi devlet biçimi bakımından federal devlete örnek değildir?

a) Avustralya b) Rusya c) Yunanistan d) Kanada e) Almanya
13- Aşağıdaki ülkelerin hangisinde başkanlık sistemi uygulanmamaktadır?

a) Arjantin b) İngiltere c) Brezilya d) ABD e) Kolombiya
14- Belediye başkanının görevine son verme makam ve kurumlardan hangisinin kararı ile olur?

a) TBMM b) Vali c) İçişleri Bakanı d) Anayasa Mahkemesi e) Danıştay
15- TBMM’de ”Siyasi Parti Grubu” en az kaç üye ile kurulur?

a) 50 b) 30 c) 20 d) 10 e) 5
16- Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarından biri değildir?

a) Genel soruşturma
b) Genel görüşme
c) Soru
d) Gensoru
e) Meclis araştırması
17- Aşağıdakilerden hangisi sıkıyönetim ilanını gerektiren hallerden biri değildir?

a) Ayaklanma çıkması
b) Savaş
c) Ülkenin ve milletin bölünmezliğinin tehlikeye girmesi
d) Şiddet hareketlerinin yaygınlaşması
e) Tabii afet
18- Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda genel görevli mahkemedir?

a) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
b) Bölge idare mahkemesi
c) Sayıştay
d) Danıştay
e) İdare mahkemesi
19- Aşağıdakilerden hangisi, köyün isteğe bağlı işlerinin mecburi işler haline getirilmesine karar verebilir?

a) İl idare kurulu
b) Köy derneği
c) Köy mutarı
d) Köy ihtiyar meclisi
e) İl genel meclisi
20- Avrupa Birliğini oluşturan anlaşma hangi yılda imzalanmıştır?

a) 1946 b) 1955 c) 1957 d) 1963 e) 1970
21- Meclise gensoru önergesi verebilmek için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir?

a) 60 b) 50 c) 40 d) 30 e) 20
22- I. İdare Hukuku

Borçlar Hukuku
III.Ceza Hukuku

Verilenlerden hangisi Özel Hukukun dalları arasında gösterilemez?

a) I b) I ve III c) III d) II ve III e) I ve II
23- Aşağıdakilerden hangisi BM Güvenlik Konseyinin sürekli üyelerinden biridir?

a) Kanada b) Japonya c) İtalya d) Çin e) Almanya
24- Aşağıdakilerden hangisi G-8 ülkelerinden biri değildir?

a) Japonya b) Almanya c) Kanada d) Türkiye e) Rusya
25- Türk Anayasa tarihinde ”Başlangıç” kısmına ilk kez aşağıdakilerden hangisinde yer verilmiştir?

a) 1921 Anayasası
b) 1921 Anayasası’nda 1923 yılında yapılan değişiklikle
c) 1924 Anayasası’nda
d) 1961 Anayasası’nda
e) 1982 Anayasası’nda
26- Bir ülkede, belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarından sadece yazılı olanlarına ne ad verilir? kpssrehber.com

a) Tarihi Hukuk
b) Mevzu Hukuk
c) Şekli Hukuk
d) Pozitif Hukuk
e) İdeal Hukuk
27- Anayasamıza göre, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini, Anayasanın uygulanması ile devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetmek aşağıdakilerden hangisinin görev ve yetkilerindendir?

a) Başbakan
b) Cumhurbaşkanı
c) TBMM
d) Bakanlar Kurulu
e) Meclis Başkanı
28- Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer?

a) Başbakan
b) Cumhurbaşkanı
c) TBMM
d) Bakanlar Kurulu
e) İçişleri ve Maliye Bakanlığı ortaklaşa
29- 1982 Anayasası’na göre, TBMM, ilan deilmiş bir olağanüstü hal süresini her defasında en çok kaç aylığına uzatabilir?

a) 9 b) 2 c) 6 d) 4 e) 5
30- Bir il belediyesinin Büyükşehir belediyesine dönüşebilmesi için nüfusunun en az kaç olması gerekir?

a) 250 000 b) 1 000 000 c) 500 000 d) 400 000 e) 750 000
31- Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin kuracağı bir komisyonla belli bir konuda bilgi edinmek için yaptığı incelemedir?

a) Meclis araştırması
b) Yazılı soru
c) Sözlü soru
d) Gensoru
e) Genel görüşme
32- 1982 Anayasası’na göre TBMM, genel af ilanına en az kaç milletvekilinin kabul oyu ile karar verebilir?

a) 276 b) 330 c) 139 d) 367 e) 184
33- 1982 Anayasası’na göre aşağıda verilenlerden hangisi çekirdek haklar arasında gösterilemez?

a) Din, vicdan ve düşüncelerin açıklanması
b) Yaşama hakkı
c) Masumiyet karinesi
d) Hak arama hürriyeti
e) Suç ve cezaların geçmişe yürütülememesi
34- İdare mahkemeleri tarafından verilen kararların son mercii aşağıdakilerden hangisidir?

a) Askeri Yargıtay b) Yargıtay c) Sayıştay d) Anayasa Mahkemesi e) Danıştay
35- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın seçimlerle ilgili ilkelerinden biri değildir?

a) Eşit oy Serbest oy c) Çift dereceli seçim d) Genel oy e) Açık sayım ve döküm
36- Bir bakana yurt dışına çıktığında mecliste aşağıdakilerden hangisi vekalet eder?

a) Bakanlık müsteşarı
b) Bakan tarafından görevlendirilecek bir bakanlık görevlisi
c) Başbakan tarafından geçici olarak görevlendirilecek bir milletvekili
d) Bakanlardan biri
e) Yasama organı tarafından geçici olarak görevlendirilecek bir milletvekili
37- Aşağıdakilerden hangisi dış politika araçlarından biri değildir?

a) Diplomasi
b) Ekonomik yardım
c) Savaş
d) Ekonomik yaptırımlar
e) Hükümetin niteliği
38- Türkiye’de, işsizliğin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ekonomik gelişmişlik
b) Ücret
c) Nüfus faktörü
d) Piyasa koşulları
e) Göç hareketleri
39- Bakanların görevleriyle ilgili suçlardan doğan sorumluluğa ne ad verilir?

a) Hukuki sorumluluk
b) Karşı imza
c) Kollektif sorumluluk
d) Bireysel sorumluluk
e) Cezai sorumluluk
40- TBMM Başkanı aşağıdakilerden hangisinde Cumhurbaşkanına vekalet etmez?

a) Ölüm b) Çekilme c) Hastalık d) Yurt dışına çıkma e) Yurt içi gezi
41- Yasama meclislerinin kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla koydukları kurallara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

a) İçtüzük b) Sirküler c) Yönetmelik d) Parlamento kararı e) Genelge
42- Nobel ödül törenleri aşağıdaki ülkelerden hangisinde gerçekleşmektedir?

a) İspanya b) ABD c) İsveç d) Almanya e) İngiltere
43- Boşanma davaları, babalık davası, derneklerin kapatılması gibi davalara aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?

a) Ağır Ceza b) Asliye Hukuk c) Asliye Ceza d) Sulh Ceza e) Sulh Hukuk
44- Aşağıdakilerden hangisi Belediye Meclisinin feshine karar verme yetkisine sahiptir?

a) Bakanlar Kurulu b) Danıştay c) Anayasa Mahkemesi d) İçişleri Bakanlığı e) Yargıtay
45- 1982 Anayasası’na göre, siyasi partilerin mali denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?

a) Danıştay b) TBMM c) Sayıştay d) Yargıtay e) Anayasa Mahkemesi
46- Merkezi idarenin başkent dışındaki tüm ülkeye yayılmış teşkilatlanmasına ne ad verilir?

a) Köy Teşkilatı b) Belediye Teşkilatı c) Başkent Teşkilatı d) Yurtdışı Teşkilatı e) Taşra Teşkilatı
47- Enflasyon ve işsizliğin bir arada yaşanmasına ne ad verilir?

a) Resesyon b) Revalüasyon c) Devalüasyon d) Deflasyon e) Stagflasyon
48- Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun kaynaklarından biri değildir?

a) Uluslararası antlaşmalar b) Örf ve adet c) Anayasa Mahkemesi kararları d) Öğreti e) Yönetmelikler
49- Aşağıdaki teşkilatlardan hangisinin tüm üyeleri Cumhurbaşkanınca atanır?

a) Devlet Denetleme Kurulu
b) Yargıtay
c) Danıştay
d) Sayıştay
e) Yüksek Denetleme Kurulu
50- 1961 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi ”organ davası” açmaz?

a) Yargıtay b) Sayıştay c) Danıştay d) Üniversiteler e) Yüksek Hakimler Kurulu
51- Hangisi TBMM’nin görevlerinden biri değildir?

a) Para basılmasına karar vermek
b) Kanun hükmünde kararnameleri onaylamak
c) Savaş ilanına karar vermek
d) Kanun hükmünde kararname çıkarmak
e) Bütçeyi görüşmek ve kabul etmek
52- Aşağıdakilerden hangisi TBMM Başkanlık Divanının üyelerinden biri değildir?

a) TBMM Katip Üyeleri
b) TBMM Başkanı
c) TBMM İdare Amirleri
d) TBMM Başkan Vekilleri
e) TBMM Genel Sekreteri
53- Türk Medeni Kanunu’na göre olağanüstü evlenme yaşı kaçtır?

a) 18 b) 16 c) 17 d) 15 e) 14
54- Kişinin devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetlere ne ad verilir? kpssrehber.com

a) Nisbi Haklar
b) Pozitif Statü Hakları
c) Negatif Statü Hakları
d) Aktif Statü Hakları
e) Mutlak Hakları
55- Anayasamıza göre yürütme yetki ve görevini kullanan ve de yerine getiren kurumlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Cumhurbaşkanı ve TBMM
b) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
c) TBMM ve Bakanlar Kurulu
d) TBMM, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
e) Başbakan ve Bakanlar Kurulu
56- ”Kanun”lara ilişkin olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kanunlar Resmi Gazete’de yayımlanır.
b) Kanunlar Bakanlar Kurulu veya milletvekilleri tarafından önerilir.
c) Kanunlar Yazılıdır.
d) Kanun yapma yetkisi TBMM’ye aittir.
e) Kanunların yargısal denetimi yapılmaz.
57- İl idare kurulu ve il genel meclisinin görüşü alınmak suretiyle, aşağıdakilerden hangisinin kararı ile bir köyün ismi değiştirilebilir?

a) Valilik kararı b) Danıştay kararı c) İçişleri Bakanlığı d) Bakanlar Kurulu e) Kaymakamlık kararı
58- Yurtdışındaki bir bankanın Türkiye’de şube açması aşağıdakilerden hangisinin izni ile mümkündür?

a) Bakanlar Kurulu b) Merkez Bankası c) TBMM d) Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu e) Cumhurbaşkanı
59- Anayasaya aykırı olarak bir kimsenin evinde özel kağıtlarının ve eşyalarının aranması ve bunlara el konulması aşağıdakilerden hangisinin ihlali anlamına gelir?

a) Özel hayatın gizliliği b) Konut dokunulmazlığı c) Mülkiyet hakkı d) Haberleşme hürriyeti e) Yerleşme hürriyeti
60- Aşağıdakilerden hangisi, yapılan bir seçimde seçmenlerin temsilcilerini doğrudan doğruya seçmelerini ifade eder?

a) Seçimlerin serbestliği
b) Genel oylu seçim
c) Eşit oylu seçim
d) İki dereceli seçim
e) Tek dereceli seçim
61- Aşağıda verilenlerden hangisi beyin göçü veren ülkelerin özellikleri arasında yer almaz?

a) Teknoloji gelişmiş
b) Eğitim işgücüne talep az
c) Nüfus artış hızı fazla
d) Ekonomik büyüme düşük
e) Yaşam standartları düşük
62- 2009 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye kaçıncı olmuştur?

a) 6. b) 3. c) 1. d) 4. e) 2.
63- Kişinin, devlet yönetimine katılmasını sağlayan haklara ne ad verilir?

a) Negatif Statü Hakları
b) Pozitif Statü Hakları
c) Mutlak Haklar
d) Aktif Statü Hakları
e) Nisbi Haklar
64- 1982 Anayasası’na göre TBMM bir yasama yılında en çok kaç ay tatil yapabilmektedir?

a) 1 ay b) 2 ay c) 3 ay d) 4 ay e) 5 ay
65- ”Milletvekillerinin görevlerini yerine getirmeleri sırasında açıkladıkları düşüncelerden ve verdikleri oylardan dolayı herhangi bir soruşturmaya uğramamaları”na ne ad verilir?

a) Siyasi sorumsuzluk b) Milletin temsili ilkesi c) Yasama dokunulmazlığı d) Yasama sorumsuzluğu e) Yasama yetkisinin asliliği
66- 1982 Anayasası’na göre Danıştay Başsavcısını aşağıdakilerden hangisi seçer?

a) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
b) Danıştay Genel Kurulu
c) Adalet Bakanı
d) Başbakan
e) Cumhurbaşkanı
67- Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden hangisini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılayamaz?

a) Sayıştay üyeleri
b) Bakanlar Kurulu üyeleri
c) Milletvekilleri
d) Yargıtay Başkanı ve üyeleri
e) Danıştay Başkanı ve üyeleri
68- Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir? kpssrehber.com

a) Başbakanın kararı
b) Cumhurbaşkanının kararı
c) Danıştay kararı
d) Kanun
e) Bakanlar Kurulu kararı
69- Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun üyesi değildir?

a) Başbakan Yardımcısı
b) Cumhurbaşkanı
c) Adalet Bakanı
d) Dışişleri Bakanı
e) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
70- 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda bir hak ve ödevdir?

a) Siyasi faaliyette bulunma
b) Dilekçeyle başvurma
c) Kamu hizmetlerine girme
d) Çalışma
e) Vergi
71- Aşağıdakilerden hangisi yalnızca Türk vatandaşlarına tanınmış bir haktır?

a) Seçme ve seçilme hakkı
b) Din ve vicdan hürriyeti
c) İspat hakkı
d) Mülkiyet hakkı
e) Süreli ve süresiz yayın hakkı
72- Anayasamıza göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerinden biri değildir?

a) Tüzük çıkarmak
b) Kanun tasarısı hazırlamak
c) TBMM içtüzüğünü hazırlamak
d) Ülkenin iç ve dış siyasetini yürütmek
e) Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak
73- Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal ilanı nedenleri arasında gösterilemez?

a) Savaş hali
b) Ağır ekonomik bunalım
c) Şiddet olaylarının yaygınlaşması
d) Tabi afet
e) Kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması
74- ”Hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilen haklara” ne ad verilir?

a) Alalade haklar
b) Kişilik hakları
c) Telif hakları
d) Mutlak haklar
e) Kurucu yenilik doğuran haklar
75- Uyuşmazlık Mahkemesi başkanını aşağıdakilerden hangisi seçer?

a) TBMM
b) Bakanlar Kurulu
c) Cumhurbaşkanı
d) Hakimler ve Savcılar Kurulu
e) Anayasa Mahkemesi
76- Nobel ödülü alan ilk Türk aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yaşar Kemal
b) Orhan Pamuk
c) Tuna Kiremitçi
d) Vedat Türkali
e) Orhan Kemal
77- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Başbakan
b) Adalet Bakanlığı Müsteşarı
c) Cumhurbaşkanı
d) Anayasa Mahkemesi Başkanı
e) Adalet Bakanı
78- Aşağıdakilerden hangisi sıkıyönetim ilan edilmesine sebep olmaz?

a) Ayaklanma olması
b) Ağır ekonomik bunalım
c) Savaş hali
d) Savaşı gerektirecek bir durum ortaya çıkması
e) Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması
79- ”İdari işlemleri kanuna aykırılık” sebeplerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yetki b) Konu c) Hukukun genel ilkeleri d) Amaç e) Sebep
80- Aşağıdakilerden hangisi Somut norm denetiminin şartlarından değildir?

a) Mahkeme b) İddianın ciddiliği c) Bakılmakta olan dava d) Uygulanacak norm e) Yetki
81- Çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik tedbirler almak, sosyal güvenlik tedbirlerini uluslararası düzeyde geliştirmek, sosyal adaletin yaygınlaşmasını sağlamaya yönelik projeler geliştirmek ve çalışma şartlarıyla ilgili her türlü faaliyette bulunmak üzere kurulan BM’le bağlı uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir? kpssrehber.com

a) ILO b) FAO c) UNESCO d) WHO e) IMF
82- Euro 2016 Futbol Şampiyonası’na aşağıdaki ülkelerden hangisi ev sahipliği yapacaktır?

a) Almanya b) İtalya c) Türkiye d) İngiltere e) Belçika
83- Türkiye aşağıda verilen uluslararası kuruluşlardan hangisine üye değildir?

a) G – 20 b) D – 8 c) Avrupa Konseyi d) G – 8 e) İslam Konferansı Örgütü (İKÖ)
84- Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yaptırımın manevi olması
b) Toplumun ortak davranış kurallarını göstermesi
c) Değişken ve genel olması
d) Kişilerin devletle olan ilişkilerini düzenlemesi
e) Kamu gücü ile desteklenmiş olması
85- Hukukun yazılı kaynaklarını oluşturan aşağıdaki normlardan hangisi Anayasada düzenlenmemiştir?

a) Yönetmelik b) Genelge c) Kanun d) Anayasa e) Tüzük
86- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevlerinden biri değildir?

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin yenilenmesine karar vermek.
b) Genelkurmay Başkanını atamak.
c) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.
d) Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek.
e) Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ile başkanını atamak ve bu kurula inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak.
87- Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin kuruluşu ve faaliyetleriyle ilgili Anayasa’da yer alan hükümlerden biri değildir?

a) TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde 2 defa seçim yapılır.
b) TBMM bir yasama yılında en çok 5 ay çalışabilir.
c) TBMM her yıl ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.
d) TBMM’nin erken seçime gitmesi durumunda yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri, yeni meclisin seçimine kadar devam eder.
e) TBMM karar sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.
88- 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi İnkılap Kanunları arasında yer almaz?

a) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
b) Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun
c) Uluslararası Rakamların Kabulü Hakkında Kanun
d) Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
e) Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
89- Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın Başlangıç Kısmı’ndan çıkarılabilecek ilkelerden biri değildir?

a) Atatürk Milliyetçiliği
b) Sosyal adalet
c) Güçler birliği
d) Çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi
e) Hürriyetçi demokrasi
90- Türkiye ile IMF arasında ilk stand-by anlaşması hangi yıl imzalanmıştır?

a) 1979 b) 1963 c) 1973 d) 1946 e) 1961
91- Somut bir olaya düzenlenecek yazılı hukuk kurallarının olmaması veya tam olarak uygulanamaması durumuna ne ad verilir?

a) Kanun boşluğu b) Hukuk dışı alan c) Örtülü boşluk d) Açık boşluk e) Kural içi boşluk
92- ”Hukuk kurallarının din kurallarına uymak zorunda olmaması” aşağıdaki anayasal ilkelerden hangisinin mutlak şartıdır?

a) Hukuk devlet ilkesi b) Üniter devlet ilkesi c) Laik devlet ilkesi d) Demokratik devlet ilkesi e) Sosyal devlet ilkesi
93- Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilere üye olabilir?

a) Silahlı kuvvetler mensupları
b) Memurlar
c) Hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan kamu görevlileri
d) Yükseköğretim öğrencileri
e) Yüksek yargı organı mensupları
94- 1982 Anayasası’na göre ”genel seçimler” aşağıdaki makamlardan hangisinin yönetim ve denetimi altında yapılır?

a) Uluslararası kuruluşlar b) Yargı organları c) Kolluk kuvvetleri d) Yasama organı e) Yürütme organı
95- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda belirtilen siyasi haklardan biri değildir?

a) Dilekçe hakkı b) Seçme-seçilme hakkı c) Vatandaşlık hakkı d) Kamu hizmetlerine girme hakkı e) Sendika kurma hakkı
96-Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde uygulanan seçim sisteminde geçerli olan yöntemlerden ikisini doğru olarak göstermektedir?

a) Ülke barajı- Milli Bakiye sistmi
b) Ülke barajı- Tercihli oy
c) Ülke barajı- D’Hondt usulü
d) Bölge barajı-D’Hondt usulü
e) Bölge barajı-Bloke liste usulü
97- Aşağıdaki kanunlardan hangisinin görüşüldüğü komisyonun oluşumunda, siyasi parti gruplarının meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarıyla ilgili Anayasal ilkeye bizzat Anayasa tarafından istisna getirilmiştir?

a) Af kanunları
b) Bütçe kanunları
c) Milletlerarası antlaşmaların uygun bulunması hakkındaki kanunlar
d) Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren yetki kanunları
e) Anayasa değişiklikleri hakkındaki kanunlar
98- 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki alanların hangisinde olağan kanun hükmünde kararnameyle düzenleme yapılamaz?

a) Ailenin korunması
b) Çevrenin korunması
c) Özel hayatın gizliliği
d) Sosyal güvenlik
e) Gençlik ve spor
99- Aşağıdaki organlardan hangisini Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla yargılayamaz?

a) Yargıtay üyeleri
b) Cumhurbaşkanı
c) Başbakan
d) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeleri
e) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
100- Bazı kamu hizmetlerinin devlet tüzel kişiliği dışındaki kamu tüzel kişilerince yerine getirilmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? kpssrehber.com

a) Yetki genişliği b) Merkezi idarenin taşra örgütlenmesi c) İdarenin bütünlüğü d) Yerinden yönetim e) Hiyerarşi
101) Türkiye’de Anayasacılık hareketleri Aşağıdakilerden hangisiyle başlamaktadır?

a) Sened-i İttifak b) Kanun-u Esasî c) 1921 Anayasası
d) Islahat Fermanı e) Tanzimat Fermanı
102) Aşağıdakilerden hangisi en geniş kapsamlı olandır?

a) Kişi hak ve hürriyetleri b) İnsan hakları c) Temel hak ve hürriyetleri
d) Vatandaş hakları e) Kamu hürriyetleri
103) Aşağıdakilerden hangisi oy hakkına seçeneksiz olarak hâkim olan bir ilke değildir?

a) Serbest oy ilkesi b) Mecburi oy ilkesi c) Kişisel oy ilkesi
d) Açık sayım ve döküm ilkesi e) Gizli oy ilkesi
104) Temsili demokrasi hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Temsilcilerin işlemlerinin halkın onayına ihtiyacı yoktur ve bu işlemler başka makam tarafından denetlenmez.
b) Temsili demokrasi halkın egemenliğini kendi seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanıldığı demokrasi tipidir.
c) Temsili hükümet sistemi de denir.
d) Teorik olarak milli egemenlik teorisine dayanır.
e) Bu sistemde millet ile temsilci arasındaki ilişkinin hukuki niteliği, atama-tayin (amir-memur) ilişkisidir.
105) Aşağıdakilerden hangisi başbakanlık sisteminin ayırıcı özelliklerinden biri değildir?

a) Başbakan yasama organını görevden alabilir.
b) Yürütme organı tek kişiliktir.
c) Aynı kişi hem yasama organında hem de yürütme organında görev alamaz.
d) Başbakan halk tarafından seçilmez.
e) Başbakan yasama organının güvenine dayanmaz.
106) Yasama, yürütme ve yargı yetkisinin hükümdarda toplandığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Meşruti Cumhuriyet sistemi b) Başkanlık hükümeti sistemi c) Teokratik monarşi
d) Meşruti monarşi e) Mutlak monarşi
107) Aşağıdaki devletlerden hangisi bir federal devlet değildir?

a) Norveç b) Almanya c) ABD d) Avusturya e) İsviçre
108) Laiklik ilkesi hangi tarihte ve hangi anayasamızda ilk kez yer almıştır?

a) 1921 Anayasasında, 1923 tarihinde b) 1960 Anayasasında, 1960 tarihinde
c) 1924 Anayasasında, 1924 tarihinde d) 1924 Anayasasında, 1937 tarihinde
e) 1924 Anayasasında, 1929 tarihinde
109) Aşağıdaki ülkelerden hangisinin anayasası yazısızdır?

a) İngiltere b) ABD c) Fransa d) Avusturya e) Almanya
110) Aşağıdakilerden hangisi Türk anayasa hukukunun incelediği konulardan biri değildir?

a) Bakanlar kurulu b) Devlet çeşitleri c) Vatandaşın hak ve özgürlükleri
d) Cumhurbaşkanı e) TBMM, Yargı Erki
Cevaplar:

1-b  2-a   3-a  4-b  5-a 6-d 7-d 8-b 9-b 10-b 11-d 12-c 13-b 14-e 15-c 16-a 17-e 18-e 19-b 20-c 21-e 22-b 23-d 24-d 25-d 26-b 27-b 28-d 29-d 30-e 31-a 32-b 33-d 34-e 35-c 36-d 37-d 38-c 39-e 40-e 41-a 42-c 43-b 44-b 45-e 46-e 47-e 48-b 49-a 50-b 51-d 52-e 53-b 54-c 55-b 56-e 57-c 58-a 59-b 60-e 61-a 62-d 63-d 64-c 65-d 66-b 67-c 68-d 69-e 70-d 71-a 72-c 73-a 74-d 75-e 76-b 77-e 78-b 79-c 80-e 81-a 82-c 83-d 84-e 85-b 86-a 87-b 88-e 89-c 90-e 91-a 92-c 93-d 94-b 95-e 96-c 97-b 98-c 99-e 100-d 101-a 102-b 103-b 104-e 105-a 106-e 107-a 108-d 109-a 110-b

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir