Maliye-İktisat teorileri ve teorisyenleri

MALİYE TESTİ ÇÖZ

 

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ

 

mali iktisat deyimini ilk ortaya atan:SAMUELSON
dışsallık: WİCKSELL
statik durağan teknolojik dışsallık: PİGOU
dinamik durağan teknolojik dışsallık: MARSHALL
gönüllü mübadele teorsi: E.LİNDAHL
refah (ödeme gücü) teorisi: A.C.PİGOU
sosyal denge teorsi: GALBRAİTH
iktisadi rasyonalite: SAMUELSON
anayasal iktisat:HAYEK.TULLOCK,BUCHANAN
devletin klasik mali fonksiyonları:R.MUSGRAVE
arz yanlı iktisat: A.LAFFER
devletin düzenleyici fonk.yaklaşımı: JAKSON VE BROWN
müdahaleci devlet yaklasımı: J.M.KEYNES
sosyal tercihlerin belirlenmesi : DOWNS
sosyal tercihlerin bağdaştrlması : K.WİCKSEL,J.BUCHANAN
kamusal mal tanımını ilk yapan:SAMUELSON
borçlanma normal kamu geliridir diyen: ABBA LERNER
marjinal analiz yaklasımı: PİGOU,DALTON
olanaksızlık /imkansızlık teoremi : AROW
demokrasinn ekonomik teorisi :DOWNS
hükümetin görünmez eli teorisi: MC KEAN
oylamanın ortanca seçeneği.: D BLACK
maliyetlerin minimizasyonu  : BUCHANAN VE TULLOCK
bürokratik üretim modeli : NİSKANEN
temsili hükümetin ekonomik teorisi : BRETON
amaç araç değişken falan fulun : J.TİNBERGEN

reel harcama kamu harcaması ayrımı : PİGOU yaptı..F.DUE daha detaylı hale getrdi
negatif gelir vergisi  : M.FRİEDMAN
sağladıkları faydalara göre kamu harcamalarını inceleyenler: COHN,PLEHN

kamu harcamaları sürekli artış kanunu : WAGNER

kamu harc.nn hem mutlak hem milli gelire oranla nispi bir artış gösterdiğini
söyleyen :H.CARTER ADAMS

wagnerin artış kanunun çürüyeceğini idda eden  : F.NİTTİ

ekonomik kalkınmann aşamaları  : ROSTOW
kamu harcamalarınn sıçramalı artış yakl. : PEACOCK,WİESEMAN
kamu harc.sosyal refah yaklasım: PİGOU DALTON
kamu harc.maksimizasyon yak : BUCHANAN,TULLOCK VE DOWNS
kamu harc.milli gelirin %25i geçmeyeceği : COLİN CLARK
kamu harc.devlet faaliyetleri terndi eseri : SALOMON FABRİCANT

kamu harc.artışın en azından belli bir süre için dahi olsa milli hasıladan daha hızlı
yükselecği: D.PYLE

nispi verimlilik yaklaşımı : BAUMOL 

verginin gelir sağlama fonk.yanında ekonomik ve sosyal hayata : A.WAGNER
müdahale fonksiyonnda bulunması gerektiğini ilk söyleyen vergiyi toplumsal sözleşmeye dayandran   : JJ.RUSSO

vergi herkesin malın tamamınn korunması için malından verdiği  bir hissedir : MONTESQİEU

vergi sosyal üretim giderlerine katılma payıdır  : M.THİERS
verginn ödeme gücüne göre alınmasını ileri süren : A.SİMİTH

Türk vergi sistemi hakkında rapor düzenleyen ve arazi vergisinn  arazinn potansiyel hasılası üzerinden alınmasını öngören: NİCHOLAS KALDOR

verginn tek bir kaynaktan alınmasını öngören   : VAUBAN
araziyi esas alan görüş  : QESNAY
arazideki değer artışlarını esas alan   :HENRY GEORGE
sermayeyi esas alan görüş : MENİER VE GİRARDAN
enerjiyi esas alan görüş : SCHULLER
hammaddeyi esas alan görüş  : M.THİERS

spekülatif para ve sermaye akımlarını canlandrmak amacıyla önerilen vergi : TOBİN VERGİSİ

devletin vergi toplamasına bağlı olarak ortaya çıkacak etkinlik : RAMSEY VERGİ(FRANK RAMSEY)


vergilemede sınırın aşıldığını gösteren mali göstergeler(mali kanun) : NEUMARK
vergi oranları ve vergi hasılatı arasındaki ilşki : A.LAFFER

 

vergisini ödeyen mükelleflerin ödedikleri vergi karşılığında :
yararlandıkları kamu hizmetlerinden sağladıkları fayda ile eğer
bu vergiyi ödemeselerdi bu paralarla piyasada sağlayacakları
faydaların eşitlendiği noktada vergileme sınırına ulaşılmış demektr. HİGGİNS

sübvansiyonun yansıması   : H.DALTON
kaynak teorisi    : VON HERMAN
safi artış teorisi   : GEORGE SCHANZ ,HAİG

 

devri (konjnktürel) bütçe teorsi : ALVİN HANSEN
telafi edici bütçe teorsi  : WİLLİAM BEVERİDGE

vergilerdeki bir kesinti kullanılabilir gelirde ve
otomatik olarak aynı oranda tasarruflarda bir
artış meydana getirir: RİCARDOCU DENKLİK TEORSİ

İlgili Kategoriler

İktisat Ders Notları Maliye Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.