Hisse senedi değerlemesi nasıl yapılır?

resmin alt tagı

HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ Hisse senetleri; anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde sermayenin belli bir oranını temsil eden menkul kıymettir

>          Defter değeri

>          Tasfiye değeri

>          Piyasa değeri

>          Nominal değer

>           İşleyen teşebbüs değeri

>          Gerçek değer (işletmenin varlıkları, kârlılık durumu, dağıtılan kâr payı ve sermaye yapısı gibi faktörlere göre belirle­nen hisse senedi değeridir.)

Hisse senedi değerleme işlemi, hisse senedinin gelecekte sağlayacağı tahmin edilen dönemsel kazançların belirli bir Iskonto oranı ile iskonto edilerek toplanması işlemidir.

Hisse senedi değerlemesi, karmaşık bir yapıya sahip bulunmaktadır. Bunun başlıca nedenleri:

•       Gelecekte elde edilecek nakit akımları kesin olarak belirli değildir.

•       Vade söz konusu değildir.

•      Hisse senedi değerinin gelecekteki nakit akımlarından hareketle hesaplanması genel kabul görmekte olup, hissedarların bekledikleri getiri oranının hesaplanması çok daha fazla belirsizlik içermektedir.

Hisse senetlerinin gerçek değerinin hesaplanmasında literatürde farklı modeller kullanılmaktadır;

>    Kâr Payı (Temettü) Iskonto Modeli: Beklenen kâr paylarının veya işletmenin faaliyetlerinden elde edilecek net nakit girişlerinin bugüne indirgenmesiyle bulunur. Modelde kullanılan iskonto oranı sadece paranın zaman değerini değil, aynı zamanda nakit akımlarının riskliliğini de yansıtmaktadır.

Yatırımcı değerini hesapladığı hisse senetleri için piyasa değerinin altında ise satın almalı, değerinin üstünde ise elindeki hisse senetlerini satmalıdır.

A

P0 = Hisse senedinin gerçek değeri
D. = t dönemindeki kâr payı getirisi
k = Elde edilmesi istenen minimum kazanç (getiri) oranı

>          Sabit Oranda Büyüyen Kâr Payı Iskonto Modeli (Gordon Büyüme Modeli): Kâr paylarının belli bir oranda büyü­yeceği varsayılmaktadır.

>         Sabit Kâr Payı İskonto Modeli: Hisse senedinin her yıl aynı tutarda yani sabit getiri sağlayacağı varsayan model imti­yazlı hisse senetlerinin özelliğine daha uygun düşer, çünkü imtiyazlı hisse senetleri sonsuza kadar sabit tutarda kâr pa­yı ödemesi taahhüdünde bulunur.

K = hisse senedinden beklenen minimum getiri oranı
Bu modelin kullanılması iki şartın gerçekleşmesi ile mümkündür.
S Birinci şart k > g olmalıdır. (aksi taktirde hisse senedi negatif çıkar – anlamsız olur)

S İkinci şart ise, büyüme oranının (g) sonsuza kadar sabit oranda artması varsayımıdır.

Yıl Ortalama Piyasa Fiyatı Hisse Başına Kâr F/K Oranı
2008 3,0 0,6 5,00
2009 5,0 0,9 5,55
2010 6,5 1,0 6,50
2011 8,7 u 7,90
2012 9,3 1,3 7,15

>        Farklı Oranlarda Büyüyen Kâr Payı Iskonto Modeli: Bir hisse senedine bağlı kâr payı büyüme oranı sabit olmayıp çeşitli zamanlarda farklılık gösterebilir. Böyle bir durumda, zaman içinde değişik büyüme oranlarına izin veren de­ğerleme modeli kullanılmaktadır.

>        Elde Tutma Dönemine Göre Kâr Payı Iskonto Modeli: Hisse senedinin sonsuz bir süre var olacağı, sonsuz süre kâr payı elde edileceği ve yatırımcının hisse senedini sonsuza kadar elinde tutacağı varsayılmaktadır.

>        Fiyat/Kazanç Oranı Modeli: Çok basit bir model olması nedeniyle, hisse senedi değerlemesinde en çok kullanı­lan yöntemlerdendir.

Fiyat/Kazanç (F/K) oranı; işletmenin her 1 TL’lik hisse senedi başına düşen net kârına karşılık, yatırımcıların kaç TL ödemeye hazır olacaklarını gösteren bir orandır. Bu oran hisse senedinin piyasa fiyatının, hisse başına kâra bölünmesiy­le bulunan değerdir.

Öz Sermaye DD= — ———————————–

Hisse Senedi Sayısı

Örnek: A İşletmesinin gelecek yıl için hisse senedi başına net kârının 1,3 TL olacağı tahmin edilmektedir. Bu hisse senedinin geçmiş 5 yıla ait verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Veriler doğrultusunda A İşletmesinin hisse sene­dinin değerini bulunuz?

>        Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı Modeli: Bir şirketin hisse senetlerinin piyasa değerinin, hisse başına düşen defter değerine oranıdır (PD/DD). Bu yöntemde aynı sektörde bulunan işletmelerin hisse senetleri için PD/DD oranı­nın aynı olduğu varsayımından hareket edilerek, hisse senedi değeri tespit edilmektedir.

P = HisseSen. Cari Defter Değ. x Ortalama Piyasa Değeri Defter Değeri Oranı

Ya da

PQ = Cari DDY. Ortalama PD/DD
Örnek: Gıda sektöründe faaliyet gösteren ABC AŞ’ nin öz sermaye tutarı 20.000.000 TL’dir. Bu şirketin dolaşımda mevcut bulunan 1.400.000 adet hisse senedi bulunmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren toplam 3 şirketin hisse senetlerine ait defter değerleri ve piyasa değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir Bu verilere bağlı olarak ABC AŞ’nin hisse senedinin gerçek değe­rini hesaplayınız. Bu şirketin hisse senedi borsada şu anda 80 TL den işlem görüyor ise, ilgili hisse senedi satın alınabilir mi?

Şirket adı PD DD PD/DD
KLMN 40,00 7,50 5,33
XYZ 60,00 9,20 6,52
DEMN 35,00 11,55 3,04

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir