Dönemsonu mali tabloların düzenlenmesi ders notları

DÖNEM SONU MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ

BİLANÇONUN DÜZENLENMESİ

Dönem başından dönem sonuna kadar bütün günlük işlemlerin kaydı yapıldıktan sonra dönem sonu itibariyle, işletmenin dönem sonu mali durumunu gösterecek olan dönem sonu bilançosu düzenlenir.

Dönem sonu bilançosunun düzenlenebilmesi için dönem başından dönem sonuna kadar olan bütün işlemlerin kaydedildiği hesaplar ile sayım ve değerleme sonucu elde edilen sonuçların envanter kayıtları ile bütünleştirilmesi gerekir.

Bu amaçla sırasıyla şu işlemler yapılır:

1- Genel geçici mizan düzenlenir. Dönem genellikle bir takvim yılı olduğundan, genel geçici mizan 31 Aralık tarihini taşır. Genel geçici mizanın kapsamında büyük defterdeki ana hesapların ve yardımcı defterlerdeki yardımcı hesapların mizanı hazırlanır. Genel geçici mizan bütün hesapların borç ve alacak toplamlarını ve aralarındaki farkı gösterecektir.

2- Muhasebe dışı envanterde edinilen bilgilere göre envanter kayıtları yapılır. Envanter kavıtlan. hesapların kalanları ile envanter sonucu saptanan gerçek tutarlar arasında varolabilecek farkların ortadan kaldırılması için yapılan; varlık ve borçların sayım ve değerlemesiyle ilgili kayıtlar. gerçekleşen kar ve zararların kaydı, dönem içinde yapılmış hatalı kayıtların düzeltme kayıtlan, unutulan işlemlerin kayıtları, gelir ve giderlerin dönem ayarlaması ile ilgili kayıtları ve gelir ve gider hesaplarının Dönem Kar veya Zarar Hesabına devri kayıtlarıdır.

3- Kesin mizan düzenlenir. Envanter işlemlerinin yevmiye defterine ve büyük deftere kaydından sonra ana hesaplar ile yardımcı hesaplan kapsayan kesin mizan düzenlenir.

4- Kesin mizandan yararlanılarak dönem sonu bilançosu düzenlenir. Kesin mizandaki kalanlar işletme varlıklarım ve bu varlıkların kaynaklarını oluşturan öz sermaye ve borçlan verir ki. bunlarda bilançonun kendisidir. Kesin mizanın borç kalanları bilançonun aktifim, alacak kalanlan da bilançonun pasifim verir.

GELİR TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ

Temel mali tabloların ikincisi gelir tablosudur. Gelir tablosu, bir işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunlann sonunda ortaya çıkan kar veya zararlan gösteren bir tablodur. Bu kapsamdaki bilgiler, gelir tablosunun kapsamını oluşturan sonuç hesaplarında ve bu hesapların devredildiği ve toplandığı Dönem Kan veya Zaran Hesabında yer almaktadır.

HESAPLARIN KAPATILMASI

Muhasebe döneminin son işlemi, hesapların kapatılması kayıtlandır. Kesin mizanın çıkarılmasından ve mizandaki hesaplann kalanlarına göre bilançonun düzenlenmesinden sonra o döneme ait hesaplar kapatılır. Bu işlem, hesap döneminin sona erdirilmesi demektir.

Hesaplann kapatılması işlemi, borç kalanı veren aktif yapıdaki bütün hesaplan alacaklandınnak, alacak kalanı veren pasif yapıdaki bütün hesaplan borçlandırmak demektir. Yapılan kapanış kaydı ile aktif ve pasif, diğer bir ifade ile varlıklara, borçlara ve sermaye unsurlanna ait bütün hesaplann iki tarafı birbirine eşit duruma getirilmiş olur. Bu da hesabın kalan vermemesi demektir.

Hesap döneminin bitmesi aynı zamanda izleyen dönemin başlaması anlamına gelir. Bu nedenle işletmenin hesap dönemindeki durumu, hesaplann kapanmış olmasına rağmen, izleyen dönemin başlangıç dunımudur.

Yeni dönemde hesaplar, aynı zamanda bir önceki dönemin dönem sonu bilançosu olan dönem başı bilançosuna dayanarak tekrar açılacak ve böylece işletmenin sürekliliği devam edecektir.

Ünite 20 Değerlendirme Soruları

 

1- Aşağıdaki hesaplardan hangisi Menkul Kıymetler grubu içinde yer alır?

 

Özel Kesim Tahvilleri Hesabı Verilen Çekler Hesabı
F) dsads ‘2’ AB “xxxxx”ad Ticari Alacaklar Hesabı
Kasa Hesabı

çözüme bak   –  Hata bildir

2- En çok bir yıl veya faaliyet dönemi sonunda ödenecek borçlar, bilançoda hangi isimle gösterilir?

 

Kısa vadeli yabancı kaynak
Özsermaye
Finansal Borçlar
Özkaynaklar
Uzun vadeli yabancı kaynak

Hata bildir

3- Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunda yer alan kâr başlıkları arasında yer almaz?

 

Net satış kârı
Dönem kâr veya zararı
Brüt satış kârı
Dönem net kârı
Faaliyet kârı

Hata bildir

4- Aşağıdakilerden hangisi “DÖNEN VARLIKLAR” grubunda yer almaz?

 

Çıkarılmış tahviller
Ticari Mallar
Bankalar
Kasa
Alacak senetleri

Hata bildir

5- İşletmenin dönem sonu envanter işlemlerinden sonra hazırladığı mizana ne denir?

 

Esas Mizan
Kesin Mizan
Kayıtlı Mizan
Yardımcı Mizan
Genel Geçici Mizan

çözüme bak   –  Hata bildir

6- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif tarafında yer almaz?

 

Binalar Hesabı
Kasa Hesabı
Borç Senetleri Hesabı
Hisse Senetleri Hesabı
Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı

Hata bildir

7- Muhasebe sürecinin son işlemi, aşağıdakilerden hangisidir?

 

Aylık mizan ve genel geçici mizanın düzenlenmesi
Dönemsonu bilançosu ve gelir tablosunun düzenlenmesi
Envanter kayıtlarının yapılması
Kesin mizanın çıkarılması
Dönembaşı bilançosuna bağlı olarak açılış kaydının yapılması

Hata bildir

8- Aşağıdakilerden hangisi, stoklar grubunda yer alan bir hesaptır?

 

Yarı Mamuller Hesabı
Verilen Çekler Hesabı
Hisse Senetleri Hesabı
Alıcılar Hesabı
Alınan Çekler Hesabı

 

İlgili Kategoriler

Anadolu AÖF Muhasebe Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.