Temel mali tablolar ders notları

TEMEL MALİ TABLOLAR

Mali Tabloların Amacı : Yatırımcılar Kredi verenler ve diğer ilgililer için , Gelecekteki nakit akışlarını değerlendirmede , varlıklar kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ve işletme faaliyet sonuçlarını vererek karar almada yararlı bilgiler sağlamak.

1- Bilânço: Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren mali tablodur.

2- Gelir Tablosu ( Kar/Zarar Tablosu ): Brüt satışların, gelirlerin, satışların maliyetinin, giderlerinin, kar zarara ait hesaplarının ve belli dönemlerde ait işletme faaliyetini sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak gösterildiği tablodur.

3- Satışların Maliyeti Tablosu: Gelir tablosundaki satışların maliyeti kısmı işletmenin dönem içindeki stok hareketleriyle satılan mamul ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini göstermek üzere ayrı bir tablo halinde düzenlenir, bu tablo gelir tablosunun ekini oluşturur gelir tablosunu tamamlar.

4- Fon Akım Tablosu: Bir bölüm belirli bir dönemde bir işletmenin faaliyetlerini finanse etmek için sağladığı kaynakları ve bu kaynakların kullanıldığı yerlerini özetleyen finansal durumdaki değişmeleri açıklayan fon akım tablosunun düzenlenmesinde ve sunulma esasını teşkil eder.

5- Nakit Akım Tablosu: Bu tabloda hesap kalemleri değerlendirilirken, karşılıklar, reeskontlar vaz geçilen alacaklar,önceki dönem gelir kar gider ve zararları gibi nakit giriş veya çıkışını gerektirmeyen tutarların dikkate alınması gerekir.

6- Kar Dağıtım Tablosu: işletmenin dönem karının dağıtım biçimini gösteren tablodur. Ödenecek vergilerin ayrılacak yedeklerin ve ortaklara dağıtılacak kar paylarının açıkça gösterilmesi ve şirketlerin hisse başına temettü tutarlarının hesaplandığını gösterir.

7- Öz Kaynakların Değişim Tablosu: İlgili dönemde öz kaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur.

AMORTİSMAN

Amortisman: Maddi duran varlıkların eskime, yıpranma ve demode olma sonucundaki değer azalışlarını ifade eder.

İtfa Payı: Maddi olmayan duran varlıklar fiziksel bir nitelikte olmamakla beraber işletmeye bir takım yarar sağlayan varlıklardır. Bu varlıkların elde edilmesi için bir bedel ödenmiş ise bunlar maliyet değeri üzerinde aktifleştirilir. Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin maliyetlerin gider haline getirilmesine itfa payı denir.

Tükenme Payı: işletmelerin sahip oldukları madenler, petrol yatakları ve taş ocakları gibi doğal kaynakların değerlerindeki düşüşü ve duran varlıkları ilişkin maliyetlerin gider haline getirilmesine tükenme payı denir.

 

İlgili Kategoriler

Anadolu AÖF Muhasebe Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.