Cumhuriyet dönemi önemli tarihi gelişmeler ders notları

 1. Osmanlı devletinin türk milletine sorumluluklarını yerine getirmediği ilk defa Amasya genelgesinde kamuoyuna duyurulmuştur.
  Vatanın kurtarılması konusunda ortak bi çalişma yapılacağı ilk kez AMASYA GENELGESİNDE belirlenmiştir.
  3. Milli mücadelenin GEREKÇESİ, YÖNTEMİ , AMACI ilk defa AMASYA GENELGESİNDE açıklanmıştır.
  4. Türk milletine milli hakimiyetini eline alması amacıyla ilk defa AMASYA GENELGESINDE çağrıda bulunulmuştur.
  5. Amasya genelgesi m. Kemal Atatürk ‘ün yayınladığı ilk ihtilal bildirgedir.
  6. M. Kemal ‘in başkalık yaptığı ilk kuruluş temsil heyetidir.
  7. İlk defa hakimiyetin kayıtsız şartsız gerçekleştireleceğine ERZURUM KONGRESİNDE karar verildi.
  8. İlk defa kuvayi milliye deyimini DOĞU ANADOLU MÜDAFA-İ HUKUK CEMİYETİ kullanmiştir.
  9. Mısak-ı milli düşüncesinin ortaya atıldığı İLK SİYASİ teşekkül SİVAS KONGRESİDİR.
  10. Kurulacak yeni devletin temelleri ilk kez ERZURUM KONGRESİNDE atılmıştır.
  11. Milli mücadele sırasında hakimiyetin kayıtsız şartsız gerçekleştirilmesine ilk defa ERZURUM KONGRESİNDE karar verildi.
  12. İlk defa hükümet kurma fikri ERZURUM KONGRESİNDE ortaya atıldı.
  13. İlk bölgesel temsil heyeti ERZURUM KONGRESİNDE oluşturuldu.
  14. İlk defa MİLLİ bir temsil heyetin kurulmasında SİVAS KONGRESİNDE gerçekleşmiştir.
  15. TBMM hükümetinin kendisine karşı ayaklanmalara karşı aldığı İLK önlem HIYANETİ VATANİYE KANUNUDUR.

  16. AMASYA GÖRÜŞMESİ ile İstanbul hükümeti MİLLİ MÜCADELEYİ ilk defa resmen tanımıştır.
  17. TBMM nın ilk ASKERİ başarısı ERMENİSTAN SAVAŞIDIR.
  18. TBMM nın ilk SİYASİ başarısı Gümrü ant.

  19. Düzenli orduyla yapılan ilk savaş I. İNÖNÜ SAVAŞIDIR.
  20. TBMM hükümetini tanıyan ve ilk siyasi ilişkiler kuran Müslüman devlet AFGANİSTANDIR.
  21. I. İnönü savaşından sonra TBMM İLK defa Avrupa devletiyle bir antlaşma imzaladı. (Moskova ant. Rusya ile)
  22. Moskova ant. İle ilk defa bir Avrupa devleti MİSAK-I MİLLİYİ tanıdı ve kapütilasyonları kaldırmayı kabul etti.
  23. Doğu sınırımız KARS ANT. İle KESİN olarak çizildi.(13 ekim 1921)
  24. TBMM hükümeti ile ilk ant. İmzalayan itilaf devleti FRANSA’DIR (Ankara ant. 20 ekim 1920).
  25. Anadoludan çekilen ilk devlet İTALYA olmuştur.
  26. Kütahya – Eskişehir savaşı milli mücadelenin ilk ve tek yenilgisidir.
  27. M. Kemal ilk defa KÜTAHYA –ESKİŞEHİR SAVAŞINDAN sonra TBMM tarafından başkomutanlığa getirilmiştir.
  28. M. Kemal in başkomutan olarak katıldığı ilk savaş SAKARYA SAVAŞIDIR.
  29. Yunan ordu SAKARYA SAVAŞINDAN sonra ilk defa savunmaya TÜRK ordusu ise TAARUZA geçmiştir.
  30. TBMM ordusunun ilk taaruz hareketi BÜYÜK TAARUZ’dur.
  31. Türkiye itilaf devletlerinin hepsine ilk defa misak-ı milliyi ve tam bağımsızlığını LOZAN BARIŞ ANT. Da kabul ettirmiştir.

 • II. Meşrutiyet dönemi düşünce akımı… … … … … … ….. Türkçülük
  • II. Meşrutiyetin ilan edilmesine yol açan olaylar… … … … … … . Reval görüşmeleri, İttihat ve Terakkinin çalışmaları, Abdülhamid’in istibdat yönetimi
  • 31 Mart olayı… … … … … … . Sistemi değiştirmeye yönelik çıkan ilk isyan
  • Balkan savaşlarıyla… … … ….. Arnavutluk, Makedonya, Batı Trakya, Ve Ege adaları (Gökçeada ve Bozcaada Hariç) kaybedildi
  • Arnavutluk… … … … … … ….. I. Balkan savaşı sırasında bağımsızlığını ilan etti
  • Arnavutluk… … … … … … … . Osmanlıdan ayrılan son balkan devleti
  • I Balkan savaşı sonunda imzalanan anlaşma… … … … … … Londra barış antlaşması
  • On iki ada ve Rodos’un balkan savaşları sonuna kadar geçici olarak İtalya’ya bırakılması… … … … . Uşi antlaşması
  • II Balkan savaşında… … … … … … … . Edirne ve Kırklareli geri alındı
  • Balkan savaşlarını bitiren anlaşmalar… … … … … … … Bükreş ant. (Bulgarista- diğer balkan devletleri) , İstanbul ant. ( Osmanlı-bulgaristan) , Atina ant. (Osmanlı-Yunanistan)
  • Rusya I. Dünya savaşından… … … … … … … … Brest Litowsk ant. İle geri çekildi
  • Rusya’nın Berlin ant. İle kendine bırakılan Kars, Ardahan, Batum’u Osmanlıya geri vermesi… … … ….. Brest Litowsk ant
  • Osmanlının I. Dünya savaşında başarılı olduğu tek cephe… … … … … … … Çanakkale cephesi
  • Dünya savaşında M. Kemal’in görev aldığı cepheler… … … … … … … … Çanakkale cephesi, Kafkas
  • cephesi, Suriye cephesi
  • Yeni bir Türk devleti kurma amacı taşıyan cemiyet… … … … … … Trakya paşaeli cemiyeti
  • M. Kemal Samsun raporuyla… … … … … ….. İlkkez resmi görevine ters düştü
  • Havza genelgesinde… … … ….. Mondros ateşkesine ilk kez açıkça karşı çıkılmış
  • Kurtuluş savaşının amacı- gerekçesi –yöntemi… … … … … … Amasya genelgesi
  • İlk kez resmi bir kuruldan söz edilmesi… … … … … … … . Amasya genelgesi
  • Manda ve himayenin ilk reddedilmesi… … … … … ….. Erzurum kongresi
  • Kapitülasyonların ilk kez reddedilmesi… … … … … Erzurum kongresi
  • Temsil heyetinin oluşturulması… … … … ….. Erzurum kongresi
  • Misakı Millinin ilk şeklinin belirlendiği olay… … … … … ….. Erzurum kongresi
  • Erzurum Kongresi… … … … . Trabzon muhafazaa-i Hukuk Cemiyeti ve Erzurum Müdafaa-i Hukuk cemiyeti tarafından toplanmış
  • Manda ve himayenin kesin olarak reddedilmesi… … … … … … … . Sivas kongresi
  • Temsil kurulunun ‘’bütün yurdu’’ temsil eder şeklinde yeniden düzenlenmesi… … … … … … Sivas kongresi
  • İrade-i Milliyenin çıkarılması… … … … … … … Sivas kongresi
  • Temsil kurulunun yürütme yetkisini kullanması… … … … … … Ali Fuat Paşayı batı cephesine ataması
  • Temsil kurulunun ilk siyasi başarısı… … … … Damat Ferit’in görevden alınması
  • Temsil kurlunun ikinci siyasi başarısı… … … … … … … Amasya protokolü
  • Sivas kongresinden sonra Temsilciler kurulunun istanbul hükümeti ile bütün ilişkisini kesmesinde etkili olan olay… … ….. Ali Galip Olayı
  • Misakı Milli kararları… … … … … ….. Sınırlar, Boğazlar, Azınlık hakları, Kapitülasyonlar, Arap ülkeleri, Batı trakya, Vilayeti Selase ( Kars, Ardahan, Batum’da halk oylaması) , Osmanlı borçları
  • Misakı Milli’yi ilk tanıyan devlet… … … … … … . Rusya (moskova ant. )
  • Misakı Milli’den taviz verilen antlaşmalar… … … … … … Ankara ve Moskova ant.
  • Milli mücadele döneminde Mustafa Kemal’in katkılarıyla Yunus Nadi ve Halide Edip tarafından… … … … … … … ….. Anadolu ajansı kurulmuş
  • Hakimiyeti Milliye gazetesinin çıkarılması… … … … … ….. Temsil heyetinin Ankara’ya gelmesinden sonra
  • Kurtuluş savaşının diplomatik kaynağı… … … … … . Misakı milli kararları
  • Amasya genelgesinde… … … … … Azınlıklar ile ilgili bir hüküm yer almamıştır
  • Erzurum kongresinde… … … … … . Azınlıklara egemenliğimizi ve toplumsal dengemizi bozacak imtiyazların verilemeyeceğinin ilk kez belirtilmesi
  • Amasya görüşmelerinde … … … … … … … ….. Müslüman olmayan azınlıklara devletin birliğini bozacak ayrıcalıkların tanınmayacağı kararı alınmıştır
  • Lozan antlaşmasında… … … … … … … … … … Azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul edilmiştir
  • I. TBMM’nin çıkardığı ilk kanun… … … … … … . Ağnam vergisinin arttırılması
  • I. TBMM’nin çıkardığı ikinci kanun… … … … … Hıyaneti Vataniye kanunu
  • I. TBMM’de en çok tartışılan konu… … … … … … … … … … . Ulusal egemenlik
  • I. TBMM’nin açılmasını hızlandıran olay… … … … … … . İtilafların mebusanı dağıtması
  • Hıyaneti Vataniye kanunun yayınlanması… … … … … … ….. İstiklal mahkemeleri
  • Gediz taarruzu… … … … … … Olumsuz sonuçlanmasının ardından batı cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa yerine İsmet Paşa getirildi
  • I İnönü savaşı… … … … … … Düzenli ordunun kazandığı ilk zafer
  • I İnönü savaşı sonucunda… … … … … … Teşkilatı esasiye (1921) / Rusya ile Moskova ant. / Afganistan ile dostluk ant. / Londra konferansı / İstiklal marşının kabulü
  • Londra konferansı… … … … … … … … İtilaf devletleri TBMM hükümetini ilk kez resmen tanıdılar
  • ‘’Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihinide yendiniz’’… … … … … … … II. İnönü
  • İtalyanların anadoluda işgal ettikleri yerleri boşaltmaya başlaması… … … … … … . II. İnönü
  • Kurtuluş savaşında düzenli ordunun başarısız olduğu ilk ve tek savaş … … … … … . Kütahya- Eskişehir savaşları
  • M. Kemal’in başkomutan seçilmesi… … … … … … … Kütahya- Eskişehir savaşları sonucunda
  • Tekalife Milliye emirleri… … … … … … … … … ….. Kütahya- Eskişehir savaşları sonucunda
  • ‘Hattı müdafa yoktur sathı müdafa vardır’… … … … … ….. Sakarya savaşı
  • Sakarya savaşı sonuçları… … … … … … … ….. Kars ant. (Kafkas devletleriyle) / Ankara ant. (Fransızlarla) / Esir değişim yapıldı / M. Kemal’e gazi ve mareşal rütbesi verildi / Türk taarruz dönemi başladı
  • Kars antlaşması… … … … … … … . Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan X TBMM
  • Kars ant… … … … … ….. Doğu sınırı kesinleşti
  • Ankara antlaşması (1921) … … … … Hatay ve iskenderun hariç Güney sınırı çizildi. İtilaf devletleri arasında parçalanma başladı
  • TBMM ile savaşa son vererek ant. Yapan ilk devlet… … … … … Fransa
  • ‘Düşman karşısında bulunan ordumuz başsız bırakılamazdı. Bunun için bırakamam ve bırakmayacağım’… … … … … … … … Büyük Taarruz
  • Büyük Taaruz sonucunda … … ….. Mudanya ateşkes ant. İmzalandı
  • Mudanya ateşkes antlaşmasına katılan devletler… … … … . Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya (türkiye’yi İsmet İnönü temsil etti)
  • Avrupa’da ilk büyükelçilik … … … … … … … … Gürcistan tarafından açıldı
  • Doğu Trakya’nın Yunan işgalinden kurtarılması… … … … … … . Mudanya ateşkes ant.
  • Devletlerin TBMM’yi tanıma sırası… … … … … … ….. Ermenistan, Afganistan, Rusya, Fransa
  • Lozan’da Fransa’nın en çok itiraz ettiği konular… … … … … . Kapitülasyonlar, Yabancı okullar
  • Lozanı kesintiye uğratan konular… … … … … … … … … Ermeni sorunu, Kapitülasyonlar
  • Harf inkılabının temel amacı… … … … … . Okuma yazmayı kolaylaştırarak okur yazar oranını arttırmak
  • Millet mekteplerinin açılmasındaki amaç… … … … … ….. Okuma yazma çağını geçirmiş olan yetişkinlerede okuma yazma öğretmek ve yeni türk harflerinin tanıtılmasını sağlamak
  • Halifeliğin kaldırıldığı gün… … … … … … … … … Şeriye ve Efkaf veklaeti kaldırıldı / Erkanı Harbiye vekaleti kaldırıldı / Tevhidi Tedrisat kanunu kabul edildi / Osmanlı hanedanının Türkiye sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı
  • Latin harfleriyle basılan ilk gazete… … … … … … … Mardin gazetesi (1928)

 

 

 

 

 

İlgili Kategoriler

Tarih Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.