AÖF Yargı örgütü ve tebligat hukuk 5.8.üniteler kısa notlar


YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 5-8. ÜNİTELER
Tebligattan söz edebilmek için iki unsur bulunmalıdır: Bildirme ve bu bildirmenin belgelendirilmesi.

MERNIS… Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi çerçevesinde adres hareketleri düzenlenerek takip edilmektedir
Tebligat yargılamadaki en temel haklardan biri olan, adil yargılama hakkının temel unsurlarından hukukî dinlenilme hakkı ile doğrudan ilgilidir.

Hukukî dinlenilme hakkının üç unsuru, bilgilenme hakkı, açıklama hakkı ve yargı organlarının bu açıklamaları dikkate alıp değerlendirmesidir.

Tebligatın temel aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz: (1) Tebligat çıkarılması talebi, (2) tebligatı çıkaracak makamın tebliğ evrakını hazırlaması, (3) tebligatı yapacak merci (veya kişi) tarafından tebligatın usûlüne uygun şekilde düzenlemesi, (4) tebligatın muhatabına (veya onun yerine tebellüğe yetkili kimseye) ulaştırılması.

Tebligat çıkaracak merciler şunlardır:

a.  Yargı mercileri,

b.  Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

c.  Özel bütçeli idareler,

d.  Düzenleyici ve denetleyici kurumlar,

e.  Sosyal güvenlik kurumları,

f.  İl özel idareleri,

g.  Belediyeler,

h.  Köy tüzel kişilikleri,

i.   Barolar,

j- Noterler

Memur vasıtasıyla tebligat yapılması…

w Diğer kanunlarda özel hüküm bulunması halinde, w Gecikmesinde zarar doğabilecek işlerde, w Aynı yerde bulunan ve tebligat çıkarmaya yetkili kurumlar arasında ya da bu kurumlarda çalışan kişilere Tebligat yapılması söz konusu olursa, ilgili merciin kendi memurları ya da mahalli mülkî idare amirinin emriyle ZABITA vasıtasıyla tebligat yaptırılır.

Avukatlar, takip ettikleri davalarda, MAKBUZ karşılığında birbirlerine tebligat yapabilirler.
Tebligat hukuku bakımından tebligat yapılacak kişi, “muhatap” olarak adlandırılır.

Muhatap yerine, ancak Kanunda belirtilen hallerde ve belirtilen kişilere tebligatın yapılması mümkündür. Bunun dışında başkasına yapılan tebligat usûlsüz ve kural olarak geçersizdir. Örneğin, muhatap yerine komşuya, kapıcıya vs. yapılan tebligat geçersizdir.

Kendisine tebligat yapılacak kimse (yani muhatap) adresinde bulunamazsa. kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerine yapılabilir.

Belirli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenlerin kendisi yoksa. o yerde sürekli çalışan memur veya müstahdemlerinden birine. meslek veya sanatını evinde icra edenlerin memur veya müstahdemlerinden biri bulunmadığında. aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine tebligat yapılabilir.

Kanunî Temsilciye Tebligat Muhatabın kanunî temsilcisi varsa ve tebligatın muhatabın bizzat kendisine yapılması gerekmiyorsa, temsilcisine yapılır. Muhatabın kendisine tebligat yapılabilmesi, onun medenî hakları kullanma ehliyetine sahip olmasına bağlıdır. Muhatabın medenî hakları kullanma ehliyeti bulunmuyorsa, tebligat, kanunî temsilcisine yapılmalıdır.

Tüzel kişi adına tebligat yapılacak temsilcisi (veya temsilcileri), mutad iş saatlerinde orada bulunm uyorsa ya da o sırada evrakı alamayacak durumdaysa, tebligat o yerde bulunan memur veya müstahdemlerden birine yapılır.

Erata tebligat yapılması gereken durumlarda, kıta komutanı veya müessese amiri gibi en yakın üste tebligat yapılmalıdır. Erat dışında astsubay, subay, askerî memur gibi kimselere, oturdukları adreste tebligat yapılabileceği gibi, birlik veya kurumlarında da tebligat yapılması söz konusu olabilir.

Bir yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkum olanlara. KANUNİ TEMSİLCİ

YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU (5-8)
Tebligat, tebliğ yapılacak kişinin bilinen en son adresine yapılır.
Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi (MERNIS adresi)
Adresine daha önce tebligat yapılan kimse, yeni adres bildirilmez ve adres kayıt sistemindeki adresi de tespit edilemezse, artık adres araştırması yapılmaz ve tebliğ evrakının bir örneği eski adresin bulunduğu binanın kapısına yapıştırılır; tebligatın, eski adresin kapısına asılma tarihi tebliğ tarihi …
Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğunca, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yapılması gereken usulle gönderilen bildirimin adrese ulaştığının belgelendiği tarihten itibaren OTUZ GÜN sonra tebligat yapılmış sayılır.
AVUKAT tarafından takip edilen işlerde, avukatın bürosunda yapılacak tebligatlar ancak resmî çalışma gün ve saatlerinde yapılabilir.

Tebliğle işlemeye başlayan süre adlî tatilde dolarsa, tatilin bittiği günden itibaren bir hafta daha uzatılmış sayılır.

Tebliğde belirtilen günden EN AZ ÜÇ AY önce ilgili bakanlığa gönderilmesi gerekir.
Mahkemenin, bir kimseyi huzuruna çağırmasına davet, davetin yazılı şekilde yapılması DAVETİYE
Muhatabın veya yerine tebligat yapılacak kimsenin o sırada adreste bulunmaması halinde, ihbarnamenin KAPIYA YAPIŞTIRILDIĞI TARİH, tebliğ tarihi sayılır.
İlânen tebligat yapılması için, kural olarak muhatabın adresinin MEÇHUL olması gerekir
İlân yoluyla tebliğ, son ilân tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır. Ancak, tebliğe karar veren merci, duruma göre daha uzun bir süre tayin edebilir, bu süre on beş günü geçemez.

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.
Muhatabın, usûlsüz de olsa, tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarih, TEBLİĞ TARİHİ sayılır.
Tebligat Kanunu’nda ayrıca, dört özel suç kabul edilmiştir. Bunlar, yanlış adres bildirilmesi, kendisine yapılması gereken tebligatı almamak, muhatap adına tebligat yapılan kimselerin, tebligat evrakını muhataba vermemesi, yalan beyan, tebliğ evrakının asılmasına ilişkin suçlar.

Sefer halinde olan askeri kişilere, muhatabın bağlı olduğu kuvvet komutanlıkları aracılığıyla tebligat işlemi gerçekleştirilir.
Elektronik yolla tebligatta, tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı kabul edilmiştir.

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir