AÖF Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku Ders Notları


Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku Ders Notları (5. Ünite)

***bir yargılamaya ilişkin olan işlemleri, o yargılamayla ilgili kişilere, kanunda belirtilen usule uygun olarak bildirmek için yapılan belgelendirme işlemi (tebligat)

***tebligatın gerekli unsurları (bildirme ve bu bildirmenin belgelendirilmesi)

***tebligatın maddi yönü (bildirim), şekli yönü ise (belgelendirme)

***tebligattaki en önemli aksaklık tebligatın muhatabına ulaşmasında meydana gelir.

***tebligat hukukunun en önemli kaynağı (7201 sayılı tebligat kanunu)

***tebligatın temel aşamaları (tebligat çıkarılması talebi, tebligat çıkaracak makamın tebliğ evrakını hazırlaması, tebligatı yapacak kişi veya merci tarafından tebligatın usulüne uygun şekilde, tebligatın muhatabına ulaştırılması)

***tebligat çıkaracak merciler (yargı mercileri, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, barolar, noterler)

***tebligat kanunu tebligat çıkaracak idarelerin ve kurumların tespitinde esas aldığı kanun (kamu mali yönetim kontrol kanunu ve ekli cetbelleri)

***tebligat yapacak kişiler ve merciler (posta idaresi tarafından tebligat, memur veya kolluk kuvveti vasıtasıyla tebligat, doğrudan tebligat)

Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku Ders Notları (6. Ünite)

***Tebligat kural olarak muhatabın adresine yapılır ( tebliğ yapılacak kişinin bilinen en son adresine)

***muhatabın adres kayıt sistemindeki bulunan yerleşim yeri adresi (MERNİS adresi), bilinen en son adresi kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.

***tebligat zaman olarak normal çalışma gün ve saatlerinde yapılabileceği gibi, resmi tatil günlerinde ve adli tatilde de yapılabilir. Gece vakti de tebligat yapmak mümkündür.

***tebligattan farklı bir kavram olup, mahkemenin bir kimseyi huzuruna çağırması (davet), davetin yazılı şekli ise (davetiye)

***tebligatın yapılmasını isteyen kimse, tebligatın giderlerini peşin olarak öder.

***tebligat yapılacak muhatabın yeni adresi bilinmekle birlikte, adres tebliğ memurunun dağıtım bölgesi dışında kalıyorsa tebliğ memuru tebliğ evrakını nereye gönderir (dağıtım merkezine)

***bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde tebligat nereye yapılır ( MERNİS adresi yani kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri)

***muhatap ve muhatap adına tebligat yapılabilecek olanlardan hiçbirinin gösterilen adreste bulunmaması durumunda tebliğ memurunun beyanlarına başvuracağı kişiler (komşu, yönetici, kapıcı, muhtar)

***tebligatın usulsüz olmaması için yapılması gereken aşamalar (adrese gidilip muhatabın adreste oturduğu ancak o anda kimsenin bulunmadığı tespit edilmelidir, tebligat adresine ihbarname yapıştırılmalıdır, durum, kanun ve yönetmelikte belirtilen kimselere haber verilmelidir)

***tebligat bırakılacağı belirtilen kişi ve merciiler , kendilerine teslim edilen tebliğ evrakını kaç ay süreyle saklamakla yükümlüdürler (3 ay)

***muhatap ya da yerine tebligat alacak kişi adreste geçici olarak bulunmamakla beraber, bu yönde beyanda bulunan kişiler tebligatı almaktan kaçınırlarsa, ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihten itibaren kaç gün sonra tebligat yapılmış kabul edilir (15 gün)

***tebliğ memurunun yaptığı araştırmada, muhatabın gösterilen adresten devamlı olarak ayrıldığı tespit edilirse ve yeni adresi tespit edilemiyorsa tebliğ evrakı nereye teslim edilir (tebligatı çıkaran merciiye)

***tebligat yapılacak muhatabın belirtilen adresten ayrılmakla birlikte, yapılan araştırmada yeni adresi tespit edilebiliyorsa yapılması gereken (tebliğ evrakındaki adresin bulunduğu yere yeni adres yazılır)

*** adres kayıt sistemindeki bir adrese tebligat yapılıyorsa, muhatap o adreste hiç oturmamış veya bu adresten sürekli ayrılmışsa hangisi tebliğ tarihi sayılır (ihbarnamenin kapıda yapıştırıldığı tarih)

***tebligat ilanı , tebliğ yapılacak kişinin en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek ve varsa merciin bulunduğu yerde yayımlanan gazetede ve elektronik ortamda hangisi vasıtasıyla yapılır (basın ilan kurumu) ***yurt dışında bulunan yabancı ülke vatandaşlarına tebligat hangisi aracılığıyla yapılır (tebligat yapılacak ülkedeki tebligata yetkili makam)

***yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarına tebligat yapılması durumunda hangisinin tebliğ evrakını cumhuriyet başsavcılığına tevdi etmesi ve adalet bakanlığının tebligat yapılacak vatandaşın bulunduğu bölgedeki Türk temsilciliğine ulaştırması yeterlidir (tebliğ çıkaran merciin)

***yabancı ülkeden gelen tebligatın Türkiye’de yapılmasında izlenen yol (dışişleri bakanlığı- adalet bakanlığı-cumhuriyet başsavcılığı)

*** elektronik yolla tebligat yapılmasının zorunlu olduğu kurumlar (anonim şirket, limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket)

*** tebligatla ilgili önemli doğruluklar (tebliğ mazbatasını, tebliğ memuru çıkarır, tebligat mazbata ile belgelendirilir, tebligat mazbatası tebliğ yerinde düzenlenir, her tebligatta ayrı bir tebligat mazbatası düzenlenmesi şarttır, mazbatanın tebligat yapılan kişi ile memur tarafından imzalanması şarttır)

***tebliğ yapılacak kimse imza atacak kadar yazı bilmiyorsa tebliğ edilecek evraka bastırılacak parmağı hangisidir (sol elin başparmağı)

***kendisine tebligat yapılan, yani yargı organlarının tebligatı daha önce ulaştırdığı muhatabın, adres değişikliğini bildirmek veya eski adrese yapılan tebligatlara katlanma işlemlerine uygulanmada ne ad verilir (35’e göre tebligat)

***muhatabın daha önce kendisine tebligat yapılan adresini değiştirmesi ile doğru ifadeler ( yeni adres usulünce bildirilmedikçe eski adrese çıkarılan tebligatlar muhataba yapılmış sayılır, eski adresin kapısına tebligatın asılma tarihi tebliğ tarihi olarak kabul edilir)

***kural olarak ilanen tebligat yapılması gereken durum (muhatabın adresinin meçhul olması)

***tebliğ anında belirtilen adreste kimsenin bulunmaması durumunda öncelikle yapılacak iş (adreste bulunmama nedenin araştırılması )

***ilanen tebligatta, tebligat masrafları hangisi tarafından ödenmelidir (tebligatı talep edenler)

***ilanen tebligatta, tebligat kanunu gereğince yayınlanacak ilanların hangi gazetede yayınlatılması zorunludur (tebligatı çıkaran merciin belirlediği gazete)

***ilanen tebligatın yayınlanacağı gazete, vasıfları tespit edilen gazetelerden biri değilse ,tebligatı çıkaran mercii bunu gerekli kılan özel sebebi , ilanla birlikte kimlere bildirmekle yükümlüdür (basın ilan kurumu ve valilik)

***ilanen tebligatta yer alması gereken hususlar (tebliğ olunacak evrak içeriğinin özeti, ilanın hangi merciiden verildiği, ilgililerin ad soyar ve işleri, ilgillerin yerleşim yeri ve iş adresleri, ilan daveti içeriyorsa nerede ne zaman niçin hazır bulunacağı)

***tebligatı çıkaran merci ikinci ilan yapılmasına karar verirse iki ilan arasındaki süre kaç haftadan az olamaz (bir hafta)

***ilanen tebligatta, gazete ile ilan dışında tebligat olunacak evrak ve gazete ilan sureti, tebliği çıkaran merciin herkesin kolayca görebileceği bir yerinde ne kadar süreyle asılmalıdır (1 ay)

***tebliğ memurunun tebligatı yapabileceği muhatap yerine geçen kimselerden biri (vekil)

***muhatabın adresinin meçhul sayılması için gerekli durumlar ( tebligatın yapılamamış olması, muhatabın olduğu yerin bilinememesi, muhatabın iş yerinin bilinememesi, adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi bulunamaması, adres araştırması sonucunda adresin belirlememesi)

***muhatap ölmüşse tebligat memuru ne şekilde davranmalıdır (evrakı tebligatı çıkaran merciiye iade)

*** elektronik tebligat muhatabın elektronik posta hesabına ulaştığı tarihten itibaren kaç gün sonra gerçekleşmiş sayılır (5. Günün sonunda)

***tebliğ anında belirtilen adreste kimsenin bulunmaması durumunda yapılacak işler (yapılan işlemlerin tutanağa yazılarak imzalanması, yetkili kişiye tebliğ evrakının bırakılması, tebligat adresine ihbarname yapıştırılması, adrese gidilip muhatabın o adreste oturduğunu ancak o anda kimsenin olmadığını tespit)

***ilan yoluyla tebliğ, son ilan tarihinden itibaren kaç gün sonra yapılmış sayılır (7 gün)

***tebligat işleminin doğrudan bağlantılı olduğu haklar (hukuki dinlenilme hakkı, adil yargılanma hakkı)

***her ülkenin tebligat kuralları ve tebligat hukuku hangisiyle sınırlı olarak uygulanır (kendi egemenlik alanı ile)

***Türkiye’de bulunan yabancılara kural olarak hangisi çerçevesinde tebligat yapılır (tebligat kanunu ve yönetmeliği )

***çifte vatandaşlık durumunda hangisi esas alınarak yapılır (Türk vatandaşlığı)

***kanunda ve yönetmelikte, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarına tebligat bakımından, Türk vatandaşının hangi yönü dolayısıyla ayrım yapılmıştır (resmi görevli olup olmadığı)

***elektronik yolla tebligat usulü hukukumuza tebligat kanununda kaç yılında yapılan değişikle girmiştir (2011)

***elektronik yolla tebligatta, tebligatın muhatabının elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen kaçıncı gün sonunda yapılmış sayılacağı kabul edilmiştir (5.gün)

***elektronik tebligat yapılırken uyulması gereken temel ilkeler (bilgi güvenliğinin sağlanması, kişisel verilerin korunması, birlikte çalışabilirlik, hizmet kalitesinin sağlanması, uluslararası standardın sağlanması)

***elektronik tebligat hizmeti için görevlendirilmiş idare (PTT genel müdürlüğü)

***diplomatik ayrıcalığı bulunanlara ve böyle bir ayrıcalığı olmamakla beraber yabancı ülke temsilciliğinde adresi olanlara, gönderilecek tebligat evrakı, adalet bakanlığı aracılığı ile nereye iletilir (dışişleri bakanlığı)

***yabancı bir ülkede resmi bir görevle ya da görevlendirmeyle bulunan Türk memurlarına tebligat hangisi aracılığıyla yapılır (dışişleri bakanlığı)

*** yurt dışında bulunan vatandaşlara yapılan tebligatlar ( tebligat o yerdeki Türk büyükelçiliği veya konsolosluğu aracılığıyla yapılır, tebligatı çıkaran yargı merci tebliğ evrakını hazırlayarak doğrudan o yerdeki Türk büyükelçiliği veya konsolosluğuna gönderilebilir)

***yabancı ülkede bulunan askeri kişilere (bağlı bulundukları kuvvet komutanlığı) aracılığıyla tebligat yapılır.

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir