AÖF Türkiye’nin toplumsal yapısı 1.4.üniteler kısa not


________ 1.ÜNİTE

__ İNSANları Etkileyen GERÇEK İlişkiler Bütününe Ne Ad Verilir?
= TOPLUM

__ A.H. Toplumsal Yapıyı Oluşturan Parçalardan Biri Değildir?
= Toplumsal GERÇEK

__ A.H. Toplumsal Yapıyı Açıklayan Sosyolojik Kuramlar Ara. Sayılmaz?
= PSİKOAanalitiK Yaklaşım

__ Toplumsal Yapı Kavramı İLK Kez Kim Tarafından Kullanılmıtır?
= H. SpeNceR

__ A.H. Edinilmiş Bir Statüdür?
= YAŞLI Olmak

__ Toplum.Belli Bir Statüyü İşgal Eden Kişiden Bek.Davranışa Ne Ad Verilir?
= ROL

__ Lenski’nin Evrimci Sentez Kuramı Hangi İki Kuramın Sentezidir?
= ÇATIŞma – FONKSİYONalist

__ A.H. Z.Gökalp’in ÇalışmalarındaÜzerinde Durduğu Konu.Biri DeğildiR?
= ÇATIŞMA

__ A.H. Yapısal Fonksiyonalist Kuramın Temel Kavramlarından Biri DeğildiR?
= DEĞİŞME

__ A.H. Türkiye.Toplumsal Yapı Araştır.Katkıda Bul. Araştırmacı.Biri Değildir
= GÜNDÜZ VassaF

_______ 2.ÜNİTE

__ A.H. Murdock’a Göre Kültürün Özelliklerinden Biri DeğildiR?
= Kültür TARİHİDİR

__ Toplumda Yaptırımı Olan KURALlar Bütününe Ne Ad Verilir?
= NORM

__ A.H. Emre Kongar’n Osm.-Türk Kültür Gel.çiz.Saptadığı Dört Temel Öge.biri D.diR?
= İMPARATORuk Yapısına Sahip Olması

__ Türkiye’dn 1960 y.ort.İtiba.Av.Göç eden Türklerin Yeni Kültüre Uyum Yapmakta Kar.Güçlükler, Sıkıntı v Bunalımlar Gös.Tepkiler
Kültür Süreçleri ile İlgili A.Kav.H. Bir Örnek.?
= Kültür ŞOKU

__ BİR Merkezden Çıkan v Yayılan Kültürün Etkisinin Her Zaman Çıkış v Geliş Yerindeki Yükseklik v Derece.Koru. BOZulması Kültür
Süreçleri ile İlgili A.Kavram. H.Karşılık Gel.?
= Kültür YOZLAŞMASI

__ A.H. Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabelerden Biri DeğildiR?
= JAPON Kökenli Alfabe

__ A.H. Türkiye Kültürünü Etkileyen Uygarlıklardan Biri Değildir?
= ESKİMO Kültürü

__ Dünya DeĞerler Araştırması İLK Olarak Kaç Yılında Yapılmaya Başlanmıştır?
= 1981

__ A.H. HOfstede’n Kültür Araştırmasında Ortaya Çıkar.Boyutlardan Biri Değildir?
= OTORİTERLİK

__ A. Hofstede’ n Kültür Araştırmasında Türkiye’de Ulaş.Sonuçlardan Biri DeğildiR?
= GÜÇ Mesafesi AzdıR

________ 3.ÜNİTE

__ A.H. Ailenin EVRENSEL Fonksiyonlarından biri Değildir?
= ÇATIŞMAYI Azaltma Fonksiyonu

__ A.H. G.P.Murdock’n Aile tan.İç.Yeralmaz?
= Kültür BOMBArdımanı

__ T.Parsons ‘n Düş.göre Yetişkin Kişiliklerin *SAbitlenmesi A.H.ile Mümkün Olur?
= Çiftin Birbirlerine SAĞ.Duygusal Güven.

__ Aile İç.Çocuk Anne-Baba tar.Gerilimlerini Azaltmak için Kul. Diyen Düşünür A.H.?
= E. VogeL ve N. BeLL

__ Yalnızca Kocanın Değil Aynı Çatı Altın.yaşa.herhangi Bir Aile Birey.Şiddet.Maruz kalan Kişi.Koruma Amacını Taş.Yasa A.H.?
= 6284 Sayılı Yasa

__ Sadece Kocanın Değil, Aynı Çatı Altı.yaşa.herhangi bir Aile Birey.Şiddet.Maruz kalan kişi.Koruma Amacını Taşı.Kan.A.H.?
= AiLenin kor.v Kadına kar.Şid.Ön.dair Kan.

__ A. Türkiye Boşanma Ned.biri DeğildiR?
= Ölümcül Bir Hastalığa Yakalanmak

__ A.H. YENİ Medeni Yasanın Kadının Ev İçindeki Emeği Hakkı. Kararıdır?
= Ev İçi Emeği Ailenin Geçimine KATKIdır

__ A.H. Nafaka Dav.açma koşul.biri D.diR?
= Boşanma dav.açmadan nafaka istenemez

__ A.H. Türk Medeni Yasa.Evlilik İçerisinde Kadın-Erkek Eşitliğini Sağ.Unsur.DeğildiR?
= Eşlerin Oturaca. Konutu ile Reisi seçer

_______4.ÜNİTE

__ A.H. Türk Eğitim Sistem.Değiştirilmesi Gereken Özel.Biri DeğildiR?
= Birey ODAKLI Olması

__ Türk M.Eğitim Sis.düz.bir *Siyaset Üstü Kurumun Ol.v Uzun Vadeli Planla.
Eksik. Eğitim.Bugünkü Sorun.H. İlgilidir?
= MERKEZİLİK ve *Bürokrasi

__ Eğitim.İstikrarsızlık Sorununa Yol Açan Türk Milli Eğit.Sis.En Önemli Sorunu A.H.?
= Değişen HÜKÜMET.Bağ.o.eğit.pol.bel.

__ A.H. Türkiye’de Okullaşma Oranlarını Olumsuz Etkileyen Geliş.biri DeğildiR?
= ÖĞRETMEN İstihdamı için Sözleşmeli ve Ücretli Çalışma Biçim.Ortaya Çık.

__ A.H. *EğitİMde İŞLEVSELCİ Kuramın İlkelerini Savunan Düşünürler.Birisidir?
= DURKH*EİM

__ KÜLTÜRel Sermaye Kavramını Eğitim Sosyolojisi Literatürüne kaz.Sosyolog A.H.?
= BOURDİEU

__ KÜRESELLEŞMEnin Eğitim Alanında Yarattığı En Büyük Problem A.H.?
= Bilginin Ticarileş. v Piyasaya Açıl.sağ.

__ CUM.İlan.Hemen Sonra Eğitim üz.Dev.Otoritesini Mut.Temel Amacı Ülke İçindeki Bütün Eğitim Kurum.Tek Bir Merkeze Bağ.Tevhid-i Tedrisat Kan.H.Tarihte Çıkarıl.?
= 3 Mart 1924

__ A.H. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaların.Temel Hedeflerinden Biridir?
= Rejime Sadık Ulusalcı Birey.v Ek.İş.gel.

__ Bireylerin yada Grup.Eğitim Başarısı Sosyal Statülerine Ailenin Geçmiş.ve
Eğit. Katkısını İfade Eden Kavram Eğitim Sosyolojisinde A.Kav.H.İfade Edi.?
= KÜLTÜREL Sermaye

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir