Eski Türk Edebiyatı Kronolojisi

ESKİ TÜRK EDEBİYATI KRONOLOJİSİ

 

 

13.YÜZYIL

 

Yunus Emre                    Türkçe Dîvân

Risâletü’n-Nushiyye

 

Hacı Bektaş-ı Velî       Makâlât

Velâyetnâme

Kitâbü’l-Fevâ’id

Fâtihâ Sûresi Tefsîri

Şathiyye

Nasîhatler

Şerh-i Besmele

Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye

 

Mevlânâ                           Mesnevî-i Ma‘neviye (25.700 beyit)

Dîvân-ı Kebîr (=Dîvân-ı Şems =Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî) (50.000 beyit)

Rubâîler

Fîhi Mâ Fîh (mensûr)

Mecâlis-i Seb‘a (yedi vaaz=yedi öğüt)

Mektûbât (bir anlamda referans mektupları)

 

Sultan Veled                 Dîvân

İbtidânâme (=Velednâme)

Rebâbnâme

İntihânâme

Ma‘ârif

 

Hoca Dehhânî               Selçuk Şehnâmesi (kayıp)

9 gazel, 1 kasîde

 

 

 

 

 


14.YÜZYIL

 

Nesîmî                                  Türkçe Dîvân

Farsça Dîvân

 

Şeyyâd Hamza                     Yûsuf u Zelîhâ

Dâstân-ı Sultân Mahmûd

Ahvâl-i Kıyâmet

 

Ahmed Fakîh                       Çerhnâme (manzûm, ahlâkî)

Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerîfe

 

Gülşehrî                               Mantuku’t-Tayr (=Gülşennâme)

Feleknâme

Arûz-ı Gülşehrî

Kerâmât-ı Ahî Evrân

El Muhatasar Tercümesi (Kudûrî’den)

 

Âşık Paşa                              Garîbnâme

Fakrnâme

Vasf-ı Hâl (=Hikâye)

Kimyâ Risâlesi

Elifnâme (alfabetik sıralı manzûmeler)

 

Ahmedî                                 Dîvân

İskendernâme (Nizâmî’ye nazîre)

Mirkatü’l-Edeb (Ar.-Far. manzûm lügat)

Mîzânü’l-Edeb (Far.  Arapça’nın nahvi)

Mi‘yârü’l-Edeb (Far.Arapça’nın sarfı)

Bedâyiu’s-Sihr fî Sanâyi‘i’ş-Şi‘r

Cemşîd u Hûrşîd

Tervîhu’l-Ervâh (tıp)

Kasîde-i Sarsarî Şerhi (kayıp)

Hayetü’l-ukalâ (kayıp)

Yûsuf u Züleyhâ (kayıp)

 

Hoca Mes‘ûd                      Süheyl ü Nevbahâr (=Kenzü’l-bedâyî)

Ferhengnâme-i Sa‘dî

 

Eflâkî                                      Menâkıbu’l-Ârifîn

 

Kul Mes‘ûd                        Kelile ve Dimne Tercümesi

 

Şeyhoğlu Mustafa              Kenzü’l-küberâ Mehekkü’l-ulemâ (Kutadgu bilig benzeri)

Marzubannâme

Kâbûsnâme çevirisi

Tâberî Tarihi

 

Erzurumlu Darîr                  Sîretü’n-nebî

Fütûhu’ş-Şâm

Yüz Hadis Tercümesi

 

Hamzavî        (Ahmedî’nin kardeşi)

                                               Hamzanâme

 

Diğer mesnevî müellifleri, Battalnâme(Seyyid Battal Gâzî), Dânişmendnâme (Dânişmend Ahmed Gâzî)

15.YÜZYIL

 

Süleymân Çelebi        Vesîletü’n-necât (=Mevlid)

 

Yazıcıoğlu Mehmed Muhammediyye

 

Ahmed-i Dâ‘î                 Türkçe Dîvân

Farsça Dîvân

Çengnâme

Câmasbnâme

Ukûdi’l-Cevâhir

Vasiyyet-i Nûşirevân-ı Âdil

Teressül (mektuplaşma türleri/kompozisyon kuralları)

Tercüme-i Tefsîr-i Ebu’l-Leys Semerkandî

Miftâhu’l-cenne (akaid)

Tercüme-i Ta‘bîrnâme

Tercüme-i Tezkiretü’l-evliyâ

Tercüme-i Tıbb-ı Nebevî

Vesîletü’l-mülûk

 

Şeyhî                                   Türkçe Dîvân

Husrev u Şîrîn

Harnâme

Neynâme

Hâbnâme

Dürerü’l-akâ’id…

Kenzü’l-menâfî… (tıp)

 

Ahmed Paşa                   Türkçe Dîvân

Leylâ vü Mecnûn (kayıp)

 

Necâtî                                Türkçe Dîvân

Kimyâ-yı Saâdet

Leylâ vü Mecnûn

Gül ü Hüsrev

 

Uzun Firdevsî                Süleymannâme

Kutupnâme

Silahşörnâme

Satrançnâme

 

Zeynep Hatun               Türkçe Dîvân

 

Mihrî Hatun                   Türkçe Dîvân

Tazarrunâme

 

Murâdî (II.Murâd)      Türkçe şiirler

 

Avnî                                     Türkçe Dîvân

Adlî                                      Türkçe Dîvân

 

Cem Sultan                     Türkçe Dîvân

Farsça Dîvân

Cemşîd ü Hûrşîd

 

Adnî                                    Türkçe Dîvân

Farsça Dîvân

 

Cemâlî                               Türkçe Dîvân

Hüsrev u Şîrîn

Gülşen-i Uşşâk

Miftâhu’l-Ferec

Der-Beyân-ı Meşakkat-ı Sefer

 

Mesîhî                               Türkçe Dîvân

Şehrengîz

Gül-i Sad-berg (yazışma türleri ve kuralları)

 

Hamdullah Hamdî      Türkçe Dîvân

Ahmediyye

Leylâ vü Mecnûn

Kıyâfetnâme

Yûsuf u Züleyhâ

 

Mercimek Ahmed     Kâbûsnâme

 

Sinan Paşa                       Tazarrunâme

Risâle-i Ahlâk

Tezkiretü’l-Evliyâ (Attâr’dan)

Ma‘ârifnâme

 

Eşrefoğlu Rûmî            Türkçe Dîvân

 

 

Harîmî (Şehzâde Korkud), Şehzâde Mustafa, Le’âlî, Kabûlî, Nahîfî, Mehdî, Senâyî, Hayâtî, Çâkerî, Âftâbî, Hilâlî, Behiştî, Sun‘î,  Şemsî, Halvetî, Nişancı Karamanî Mehmed Paşa, İvaz Paşazâde Atâ‘î, Hûfî, Karamanlı Nizâmî, Kemâl-i Zerd, Melîhî, Eşrefoğlu Rûmî, Kemâl-i Ümmî…

 

Diğer mesnevî müellifleri, nazîre mecmûaları

 


16.YÜZYIL

 

Zâtî                                       Türkçe Dîvân

Şem‘ ü Pervâne

Edirne Şehrengîzi

Letâif

 

Hayâlî                                 Türkçe Dîvân

Gül-i Sadberg (şiir mecmûası)

 

Bâkî                                      Türkçe Dîvân

Fezâ’ilü’l-Cihâd

Fezâ’il-i Mekke

Meâlimü’l-Yakîn fî Sîreti Seyyidi’l-Mürselîn (siyer)

Mevâhibü’l-Ledünniyye Tercümesi (İmam Kastalânî’den)

 

Nev‘î                                   Türkçe Dîvân

Hadis-i Erba’în Tercümesi (manzûm)

Hasb-i Hâl (ilâhî aşk konulu mesnevî)

Keşfü’l-Hicâb min Vechi’l-Kitâb (M.Arabî-Füsûsu’l-hikem’in tercümesi)

Netâyicü’l-Fünûn (ansiklopedik)

Nevâ-yı Uşşâk(mensûr, Tazarrunâme gibi)

 

Taşlıcalı Yahyâ Bey    Dîvân

Şâh u Gedâ

Yûsuf u Züleyhâ

Gencîne-i Râz

Gülşen-i Râz

Kitâb-ı Usûl

 

Kemal Paşazâde           Türkçe Dîvân

Tevârîh-i Âl-i Osmân

Heşt Behişt Tercümesi

Yûsuf u Zelîhâ

Dakâyıku’l-Hakâyık

Nigâristân

 

Bağdatlı Rûhî                 Dîvân

 

Selîmî (Y.S.Selim)       Türkçe Şiirler

Farsça Dîvân

 

Muhibbî                           Türkçe Dîvân

Farsça Dîvân

 

Selîmî (II.Selîm)

 

Âgehî                                  Fetihnâme-i Kal‘a-i Sigetvar

Menâkıb-ı İmam Gazzâlî

Hubbî Hatun                  Türkçe Dîvân

Hurşîd u Cemşîd

İmâdü’l-Cihâd

 

Lâmi‘î                                 Şevâhidü’n-Nübüvve

Hüsn ü Dil

Ferhadnâme

Vîs ü Râmin

Nefâhatü’l-üns Tercümesi

Şehrengîz-i Burusa

Vâmık u Azrâ

Şem‘ ü Pervâne

İbretnâme

Şerefü’l-İnsân

Selmân u Absâl

Tasavvuf Risâlesi

Câbirnâme

Fetihnâme-i Kal‘a-i Moton

Firâknâme

Heftpeyker

Münâzara-i Bahâr u Şitâ

Şerh-i Dîbâce-i Gülistân

Mevlid

Maktel-i Hüseyn

Gûy u Çevgân

Fâl Risâlesi

Fezâ’il-i Şi‘r ü Şâ‘irân

Miftâhu’n-Necât fî Havâsi’s-Süveri ve’l-Âyât

 

Celîlî                                   Türkçe Dîvân

Hüsrev ü Şîrîn

Leylâ vü Mecnûn

Gül-i Sadberg-i Bî-hâr

Hecrnâme

Meheknâme

Yûsuf u Züleyhâ

Şehnâme Tercümesi

 

Mu‘idî                                Dîvân

Şem‘ ü Pervâne

Gül ü Nevrûz

Hüsrev ü Şîrîn

Vâmık u Azrâ

Miftâhu’t-Teşbîh

Işkefzâ

Leylâ vü Mecnûn

 

Figânî                                  Dîvânçe

(=Hüseynî)

Basîrî                                   Türkçe Dîvân

Farsça Dîvân

Letâif

 

Cinânî                                 Dîvân

Riyâzü’l-Cinân

Cilâu’l-Kulûb

Bedâyiu’l-Âsâr

 

Revânî                                Dîvân

İşretnâme

 

Haca Sadeddîn             Tâcü’t-tevârîh

 

Kemal Paşazâde           Dîvân

(=İbni Kemâl)                Tevârîh-i Âl-i Osmân

Yûsuf u Zelîha

Dakâyıku’l-hakâyık (423 eş anlamlı kelime)

Nigâristân (Gülistân’a mensûr nazîre)

 

Gelibolulu Âlî               Dîvân

Mihr ü Mâh

Künhü’l-ahbâr (Osmanlı Tarihi, 4 cilt)

Kavâ’idü’l-mecâlis

Menâkıb-ı Hünerverân

 

Âhî, Nihânî, Behiştî, Tâli‘î, Şerîfî, Amrî, Revânî, Hayretî, Me’âlî, Usûlî, İshak Çelebi, Şâhidî, Nazmî, Za‘îfî, Âşık Çelebi, Ubeydî, Emrî, Helâkî, Rahmî, Makâlî, Âzerî, Şem‘î, Kabûlî, Meylî, Vasfî, Gazâyî, Mostarlı Ziyâ‘î, Şâhî, Enverî…

 

mesnevî müellifleri, mensûr eser müellifleri, tezkireciler…

 

 


17.YÜZYIL

 

Nef‘î                                    Türkçe Dîvân (+Sâkînâme, Farsça)

Darrî                                    Farsça Dîvân

Sıhâm-ı Kazâ

Tuhfetü’l-Uşşâk

 

Nev‘îzâde Atâ‘î            Türkçe Dîvân

Nev‘î’nin oğlu               Sâkînâme

Nefhatü’l-Ezhâr

Sohbetü’l-Ebkâr

Hilyetü’l-Ebkâr

Hefthân

Hadâiku’l-Hakâ’ik fî Tekmiletü’ş-Şakâ’ik

El Kavlü’l-Hasen fî Cevâbi’l-kavli Limen

Zeyl-i Siyer-i Veysî

‘Âlemnümâ

Münşeât

 

Ganîzâde Nâdirî           Türkçe Dîvân

Şehnâme

Risâletü’l-Kalemiyye

Tefsîr-i Beyzavî Hâşiyesi

Mahzen-i Bahr

 

Azmîzâde Hâleti          Türkçe Dîvân

Rübâiyyât

Sâkînâme

Mihr ü Mâh

Münşeât

 

Şeyhülislâm Yahyâ     Türkçe Dîvân

Sâkînâme (tasavvufî)

Nigâristân Tercümesi

Manzûme-i Ferâ’iz Şerhi

 

Şeyhülislâm Bahâyî   Dîvân

 

Nâ‘ilî                                   Dîvân

Nâ’ilî-i Kadîm

 

Neşâtî                                 Türkçe Dîvân

Semendî                           Hilye-i Enbiyâ

Edirne Şehrengîzi

Şerh-i Müşkilât-ı Urfî

Kavâ’id-i Deriyye (Kavâ’id-i Fürs)

Tuhfetü’l-Uşşâk (Sultan Veled’in 70 beytinin Farsça şerhi)

 

 

Fehîm-i Kadîm              Türkçe Dîvân

Şehrengîz (mesnevî)

Bahr-ı Tavîl (97 feilâtün)

Tercüme-i Letâ’if-i Kümmelîn

Durûb-ı Emsâl-i Türkî

 

Cevrî                                   Türkçe Dîvân

Hall-i Tahkîkât

Hilye-i Çehâr-Yâr-ı Güzîn

Aynü’l-Füyûz

Selîmnâme

Melhame

Nazm-ı Niyâz

Mu‘ammâ Risâlesi

Müfredât-ı Tıp Manzûmesi

Cevrî Tarihi

Terceme-i Ahvâl-i Hâce Hâfız-ı Şîrâzî

Terceme-i Pend-i Attâr

Terceme-i Şehnâme-i Firdevsî-i Tûsî

 

Nâbî                                     Türkçe Dîvân

Dîvânçe-i Fârisî

Fetihnâme-i Kamaniçe

Tuhfetü’l-Harameyn

Hayriyye

Hayrâbâd

Sûrnâme

Hadîs-i Erbaîn

Zeyl-i Siyer-i Veysî

 

Bosnalı Sâbit                  Türkçe Dîvân

Edhem ü Hümâ

Derenâme

Berbernâme

Zafernâme

Hadîs-i Erbaîn Tercüme ve Tefsîri

 

Nergisî                               Nihâlistân

İksîr-i Sa’âdet

Meşakku’l-uşşâk

Kânûnü’r-Reşâd

Gazâvât-ı Müslime

Münşeât

 

Veysî                                   Siyer-i Veysî

Hâbnâme-i Veysî

Münşeât

 

 

Sabrî                                    Türkçe Dîvân

Sabrî-i şâkir                     Hüsn ü Dil (kayıp)

 

Kâtip Çelebi                   Keşfü’z-zünûn

Fezleke

Cihânnümâ

Tuhfetü’l-kibâr

Mîzânü’l-Hak

Düstûru’l-‘amel

 

Evliyâ Çelebi                  Seyâhatnâme

 

Nâ’imâ                               Nâ’imâ Târihi (=Ravzatü’l-Hüseyn…)

 

 

İsmetî, Vecdî, Nedîm-i Kadîm, Bahtî, Fâ’izî, Fârisî, Veysî, Enverî, Rızâyî, Hüdâî, Hâşimî, Rusûhî, Mantıkî, Riyâzî, Sabûhî, Zamîrî, Tıflî, Mehmed Dâî, Şehrî, Küfrî-i Bahâyî, Kelîm-i Eyyûbî, Mezâkî, Gaybî, Tecellî, Sükkerî, Abdî, Kâmî Mustafa, Vefâ’î, Ahmed, Şemseddin Ahmed, Fasîh Ahmed, Tâlib, Şinâsî, Râmî Mehmed Paşa, Ümmî Sinan…

 

Diğer mesnevî müellifleri, Peçevî, Koçi Bey gibi tarihçiler,tezkireciler…

 

 


18.YÜZYIL

Nedîm                                Türkçe Dîvân

Sahâifü’l-Ahbâr (Ahmed Âşıkî’nin Arapça Câmiu’d-düvel’inin tercümesi)

Safâyî Tezkiresi Takrîzi

Aynî Tarihi Tercümesi (katkı)

Müneccimbaşı Tarihi Tercümesi (katkı)

Nigârnâme (mektup)

 

Koca Râgıp Paşa           Türkçe Dîvân

Münşeât

Mecmûa-i Râgıp

Arûz Risâlesi

Tahrîk u Tevfîk

Fethiye-i Belgrad

Sefînetü’-Râgıp (Ar.)

Defînetü’l-Metâlib

Terceme-i Ravzatü’s-safya

 

Şeyh Gâlib                                              Türkçe Dîvân

Hüsn ü Aşk

Şerh-i Cezîre-i Mesnevî

Es-Sohbetü’s-Sâfiyye

 

Sünbülzâde Vehbî     Dîvân (=Sünbülistân)

Tuhfe-i Vehbî (Farsça sözlük)

Nuhbe-i Vehbî (Arapça sözlük)

Lütfiyye-i Vehbî (oğlu Lufullah’a nasîhatler)

Şevk-engîz (mesnevî)

Münşeât

 

Seyyid Vehbî                 Dîvân (Vekâletnâme kasîdesinde şair ve münşîleriyle ilgili değerlendirmeler)

Hüsâmî                              Terceme-i Hadîs-i Erbâ’în

Sûrnâme

Sulhiyye

Leylâ vü Mecnûn

 

Osmanzâde Tâ’ib         Dîvân

Hadîkatü’l-mülûk

Hadîkatü’l-vüzerâ

Sıhhatâbâd

Hülâsatü’l-ahlâk

Kitâbü’l-ahlâk

Ahmed el-Âsâr fî Meşârıku’l-Envâr

MünşeÂt

 

Tokatlı Kânî                    Dîvân           Hirrenâme (hiciv)

Münşeât

 

Nevres-i Kadîm            Türkçe Dîvân

Farsça Dîvân

Gazve-i Bedir

Münşeât

Risâle-i Lügaz

 

Fıtnat Hanım                 Dîvân

Mektûb (mensûr)

 

Hoca Neş’et                   Dîvân

Tûfân-ı Ma‘rifet

Tercüme-i Dü-Beyt-i Câmî

Meslekü’l-envâr

Muharrerât-ı Hüsniyye-i Neş’et

 

Haşmet                              Dîvân

Senedü’ş-şu‘arâ

Vilâdetnâme

Hâbnâme (=İntisâbü’l-mülûk)

Şehâdetnâme

Sûrnâme

Kasîde-i Bürde Şerhi

Kasîde-i Münferice

 

İzzet Ali Paşa                 Dîvân

Nigârnâme

 

Enderunlu Fâzıl            Dîvân

Defter-i Aşk

Hûbânnâme

Zenânnâme

Çenginâme

 

Esrâr Dede                      Dîvân

Tezkire-i Şu‘arâ-yı Mevleviye

Lügat-ı Talyan

Mübâreknâme-i Esrâr

Fütüvvetnâme-i Esrâr

 

İlhâmî                                 Dîvânçe

 

 

Sâmî, Neylî, Münîf, Nazîm, Dürrî, Hâzık, Nevres-i Kadîm, Nâşid,Nahîfî, Zarîfî, Belîğ, Şeyhülislâm Es‘ad, Şeyhülislâm İshak, Diğer mesnevî müellifleri, tezkireciler, tarihçiler gibi mensûr eser müellifleri…


19.YÜZYIL

 

Enderunlu Vâsıf          Dîvân (=Gülşen-i Efkâr)

 

Keçecizâde İzzet         Bahâr-ı Efkâr (Dîvân)

Hazân-ı Âsâr (Dîvân)

Minet-keşân (Keşan sürgünü)

Lâyiha

Gülşen-i Aşk

 

Leskofçalı Gâlib           Dîvân

 

Âkif Paşa                          Eş’âr-ı Âkif Paşa

Tabsıra

MünşeÂt

 

Osman Şems                  Dîvânı (tamamı elde değil)

 

Leylâ Hanım                   Dîvân

 

Şeref Hanım                  Dîvân

 

Âdile Sultan                   Dîvân

Tahassürnâme

İftiharnâme

 

Şeyhülislâm Ârif         Dîvân

Tezkiretü’ş-şuarâ

Mecmûatü’t-terâcim

Zeyl-i Keşfü’z-zünûn

 

Yenişehirli Avnî          Dîvân

Âbnâme

Âteşgede

Nihân-ı Kazâ

 

Aynî, Mustafa Aşkî; diğer mesnevî, tezkire, tarih, sözlük müellif ve mütercimleri…

 

 


ANADOLU SAHASI DIŞINDA GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

 

 

Harezm Sahası

14.Yüzyıl

Ramguzî: Kısâsu’l-Enbiyâ

Kirderli Ali: Nehcü’l-Ferâdis

İslâm: Mu’înü’l-Mürîd

Kutb: Husrev u Şîrîn Tercümesi

Hârezmî: Muhabbetnâme

 

 

Memlûk Sahası

14.Yüzyıl

Seyf-i Serâyî: Gülistân Tercümesi

Ebû Hayyân: Kitâbü’l-İdrâk Li Lisânü’l-Etrâk

Hüsam Kâtib: Cümcümenâme

 

 

Kuman Sahası

14.Yüzyıl

Codex Cumanicus

 


Azerî Sahası

14.Yüzyıl

Hasanoğlu, Ahmed bin Veys…

Kadı Burhaneddîn: Türkçe Dîvân, İksîru’s-Sa‘âdât fî Esrâri’l-İbâdât, Tercîhu’t-Tavzî

Nesîmî: Türkçe Dîvân, Farsça Dîvân.

 

15.Yüzyıl

Cihânşâh

Habîbî

 

16.Yüzyıl

Hatâyî (Şâh İsmail): Dîvân, Dehnâme.

 

Fuzûlî

Manzûm: Türkçe Dîvân, Farsça Dîvân, Arapça Şiirler, Leylâ vü Mecnûn, Enîsü’l-Kalb, Beng ü Bâde, Tercüme-i Hadîs-i Erbaîn (Câmî’den), Sohbetü’l-Esmâr, Sâkînâme (=Heftcâm).

Mensûr: Hadîkatü’s-Süedâ, Türkçe Mektûblar, Şikâyetnâme, Rind ü Zâhid, Sıhhat u Maraz (=Hüsn ü Aşk =Rûhnâme), Risâle-i Muammâ, Matlau’l-İtikad fî Ma‘rifeti’l-Mebde ve’l-Me‘âd.

 

17.Yüzyıl

Sâ’ib-i Tebrîzî: Farsça Dîvân, Kandaharnâme, Mahmûd u Ayaz, Beyâz.

 

18.Yüzyıl

Esterâbâdlı Mîrzâ Muhammed Mehdî Han: Senglâh

Mehmed Münşî

Nizâmü’d-dîn Muhammed-i Dehhârkânî: Ehl-i Beyt Muhammesi

İşrâk (Seyyid Fettâh-ı Meragî): Riyâzu’l-Fütûh.

Tâ’ib (Hoylu Hacı Hüdâverdî)

Neş’e (Mîrzâ Abdürrezzâk)

Nâmî (Murtaza Kulu Han)

Vâkıf (Molla Penâh)

 

19.Yüzyıl

Dâhil, Dilsûz, Râcî, Kumrî, Mukbil, Pürgam, Ahî, Süpührî, Hakî, Şu’aî, Mahzûn, Baba Bey Şâkir, Kerbelâî Abdullah, Vâlih, Kâsım Beg (Zâkir), Seyyid Azîm Şîrvânî…

Mîr Hamza Nigârî: Nigârnâme, Çaynâme, Türkçe Dîvân, Farsça Dîvân.

Abbas Kulı Ağa: Gülistân-ı İrem


Çağatay Sahası

 

15.Yüzyıl

Ali Şîr Nevâî

Türkçe Dîvânlar: Garâ’ibü’s-Sıgar, Nevâdirü’ş-Şebâb, Bedâyiu’l-Vasat, Fevâ’idü’l-Kiber (Bedâyi’ü’l-Bidâye=Nevâdirü’n-Nihâye=Hazâ’inü’l-Me’ânî) , Farsça Dîvân.

Hamse: Hayretü’l-Ebrâr, Ferhâd u Şîrîn Leylâ vü Mecnûn, Seb‘a-i Seyyâre (Behrâm-ı Gûr), Sedd-i İskenderî.

Dînî-Ahlâkî Eserleri: Lisânü’t-Tayr (Attâr’dan), Münâcât (mensûr), Çihîl Hadîs (Câmî’den), Nazmü’l-Cevâhir (Hz.Ali rübâîlerinden), Sirâcü’l-Müslimîn (akâid), Mahbûbu’l-Kulûb (ahlâkî).

Tezkireleri: Mecâlisü’n-Nefâis, Nesâyimu’l-Mahabbe min Şemâyimu’l-Fütüvve (Câmî’den).

Biyografi: Hamsetü’l-Mütehayyirîn (Câmî’den), Hâlât-ı Seyyid Hasan Erdeşîr Big, Hâlât-ı Pehlevân Muhammed.

Dil ve Edebiyat Eserleri: Muhakemetü’l-Lügateyn, Risâle-i Muammâ, Mîzânü’l-Evzân (arûz).

Târîhî Eserleri: Târîh-i Enbiyâ vü Hükemâ, Târîh-i Mülûk-ı Acem.

Diğer: Vakfiyye (aslı Farsça özeti Türkçe), Münşeât (Farsça-Türkçe belge), Münşeât (mektuplar).

 

16.Yüzyıl

Şeybânî Han: Dîvân, Bahrü’l-Hüdâ.

Ubeydullah Han: Dîvân, Gayretnâme, Sabrnâme, Şevknâme.

Bâbür: Dîvân, Bâbürnâme, Arûz Risâlesi, Mübeyyen, Risâle-i Vâlidiyye Tercümesi.

Kâmrân Mîrzâ: Dîvân.

Bayram Han: Dîvân.

 

17.Yüzyıl

Ebu’l-Gâzî Bahadır Han: Şecere-i Terâkime, Şecere-i Türkî.

 


Orta Asya Sahası (Genel)

18.Yüzyıl

Baba Rahîm-i Nemengânî

Nevbetî

Abdülmecîd Harâbâtî

Hüveydâ: Dîvân, Râhat-ı Dil.

Gâzî: Dîvân

Mevlânâ Yahyâ

Seyyid Muhammed: Gülşen-i İkbâl

Beyzâ (=İkinci Ebû’l-Gâzî)

Mahdûm Kulı

Şems-i Özdenkî

Ubeydî

Fakîrî

Bihdudî

Şühûdî

Gazâlî

Tufeylî

Râcî

 

19.Yüzyıl

Molla Niyâz Muhammed

Mûnis: Firdevsü’l-İkbâl

Muhammed Rızâ: Ravzatü’s-safâ Tercümesi, Riyâzü’-devle, Zübdetü’t-tevârîh, Şâhidü’l-ikbâl.

Âgâhî

Fîrûz (İkinci Rahîm Han)

Ahmed Tabîbî

Ali Han: Dîvân, Leylâ ve Mecnûn.

Azîm Hoca İşan Hokandî

Muhammed Emîn Endicâmî

Molla İvaz Hokandî: Cihânnümâ.

Nemengânlı Abdülaziz Hoca: Dîvân

Hazinî: Dîvân

Muhyî

Mukîmî

Zevkî

Firkat

 

 

 

ESKİ TÜRK EDEBİYATI KRONOLOJİSİ

(İsimler)

 

 

14.YÜZYIL ÖNCESİ

Balasagunlu Yusuf Has Hâcib, Kaşgarlı Mahmûd, Edîb Ahmed bin Yüknekî, Ahmed Yesevî, Hakîm Süleyman Ata, Nasîrüddîn Berkyaruk, İnbü’l-Kemâl İlyâs bin Ahmed, Hakîm Bereket, Gelibolulu Muhyiddîn, Yunus Emre, Ali, Şeyyâd İsa, Hacı Bektaş-ı Velî, Mevlânâ, Sultan Veled, Hoca Dehhânî, Rabgûzî, Kerderli Mahmûd, İslâm, Kutb, Hârezmî, Seyf-i Serâyî, Ebû Hayyân, Hüsâm Kâtib…

 

 

 

14.YÜZYIL

Hasanoğlu, Ahmed bin Veys, Nesîmî, Şeyyâd Hamza, Ahmed Fakîh, Gülşehrî, Âşık Paşa, Ahmedî, Kadı Burhâneddîn, Hoca Mes‘ûd, Eflâkî…

 

Tursun Fakı, İzzetoğlu, Sadreddîn, Kastamonulu Şâzî, İbrahim, Kirdeci Ali, Kırşehirli İsâ, İslâmî, Fahrî, Şeyhoğlu Mustafa, Mehmed, Tutmacı, Yusuf Meddâh, Elvan Çelebi, Lâdikli Mehmed, Erzurumlu Darîr, Kemaloğlu İsmail, Pîr Mahmûd…

 

Kul Mes‘ûd, Erzurumlu Darîr, İbrahim bin Mustafâ, İshak bin Murâd, Ali bin Abbâs el-Mecûsî, Hacı Paşa, Hamzavî…

 

 

 

15.YÜZYIL

Alî Şîr Nevâî, Ahmed-i Dâ‘î, Şeyhî, Ahmed Paşa, Necâtî, Avnî, Adlî, Cem Sultan, Şehzâde Korkud, Adnî, Nişancı Karamanî Mehmed Paşa, İvaz Paşazâde Atâ‘î, Cemâlî, Karamanlı Nizâmî, Kemâl-i Zerd, Melîhî, Mesîhî, Hûfî, Hamdullah Hamdî, Zeynep Hanım, Mihrî Hatun, Eşrefoğlu Rûmî, Kemâl-i Ümmî…

 

Abdülvahhâb, Abdülvâsi Çelebi, Abdürrahim Karahisârî, Ahmedî, Ahmed-i Dâ‘î, Ahmed-i Rıdvân, Akbıyık Muhyiddîn, Ârif, Âşık Ahmed, Âşık Mehmed, Aşkî, Behiştî, Behiştî Ahmed Sinan Çelebi, Bekâî, Boyacıoğlu, Cemâlî, Çâkerî, Dede Ömer Rûşenî, Demirhisarlı Âbidîn, Derviş Hayâlî, Edirneli Şâhidî, Elvân-ı Şirâzî, Enverî, Firdevsî-i Rûmî, Firdevsî-i Tavîl, Gelibolulu Za’ifî, Germiyanlı Yetîmî, Gülşen-i Saruhanî, Hâfız Halîl, Hamdullah Hamdî, Hâmidî-i Isfahânî, Harîmî, Hassân, Hatiboğlu, Hümâmî, İbrahim Tennûrî, Kadîmî, Kâşifî, Kaygusuz Abdal, Kemâl, Kemâl Ümmî, Kıvâmî, Ma‘nevî, Mehmed, Mehmed bin Sinâneddîn, Mu‘âlî, Mu‘înî, Muhammed bin Acâ, Muhyiddîn Çelebi, Na‘tî, Necâtî Bey, Penâhî, Pîr Mehmed, Refî‘î, Rıdvân, Rıfâ‘î, Serezli Sa‘dî, Seyfî, Sinoplu Safâyî, Sultan Cem, Sûzî Çelebi, Süleyman Çelebi, Şehdî, Şeyh Baba, ûsuf-ı Sivrihisârî, Şeyh Ebu’l-Hasan-ı Lârendî, Şeyh Eşref bin Ahmed, Şeyhî, Tebrizli Ahmedî, Uzun Firdevsî, Ümmî İsâ, Yazıcıoğlu Mehmed, Zihnî

 

Halîlî, Tâcîzâde Cafer Çelebi, Cemâlî, Ali, Mesîhî, Şeyhî, Kaygusuz Abdal, Yazıcı Sâlih, Hamdullah Hamdî, Cem Sultan, Devletoğlu Yûsuf, Bedr-i Dilşâd, Antepli İbrahim Bâlî, Muhiddîn Mehî…

 

 

 

16.YÜZYIL

Bâbür, Şâh İsmail, Fuzûlî, Zâtî, Hayâlî, Bâkî, Nev‘î, Lâmi‘î, Kemal Paşazâde, Figânî, Muhibbî, Hubbî Hatun, Âgehî, Fevrî, Celîlî, Mu‘idî, Basîrî, Cinânî…

 

Abdî, Abdulkerîmzâde, Abdülmecid İbni Şeyh Nasuh, Âhî, Ârif Çelebi, Ârifî, Âzerî, Azmî, Bahârî, Bediî, Behiştî, Bursalı Celîlî, Bursalı Derviş Subhî, Bursalı Rahmî, Celîlî, Cinânî, Diyarbakırlı Şerîfî, Edirneli Nazmî, Emîrî, Emre, Eyyûbî, Fazlî, Figânî, Fütûhî Hüseyin Çelebi, Gelibolulu Âlî, Gubârî, Güvâhî, Hadîdî, Hakanî, Hâkî Efendi, Halîfe, Harîmî, Hâşimî, Hâtıfî, Hayretî, Hilâlî, Huzûrî, İbni İsâ-yı Saruhânî, İbrâhîm Gülşenî, İlyas İbni İsâ-yı Saruhânî, İmâdzâde Velî bin Yûsuf-ı İmâdî, İmâmzâde Ahmed, İshak Çelebi, İznikli Bakaî, Karamanlı Figânî, Kastamonulu Latîfî, Kastamonulu Şânî, Kemal Paşazâde, Kıyâsî, Lâmi‘î Çelebi, Lârendeli Hamdî, Latîfî, Lokmanî Dede, Mahremî, Mahvî, Manisalı Câmi‘î, Merâhî, Merdümî, Molla Mâşîzâde Fikrî Dervîş, Mostarlı Ziyâî, Mu‘idî, Mustafa Çelebi, Mûyî, Münîrî İbrâhîm Çelebi, Osman bin Hüseyn-i Bosnevî, Pîr Mehmed Çelebi, Rahmî, Revânî, Riyâzî, Rumelili Za‘ifî, Sâlih, Sevdâî, Sirozlu Hüseynî, Sun ‘î-i Malatyavî, Şa‘bân-ı Sivrihisârî, Şâhidî İbrâhîm Dede, Şemseddîn-i Sivâsî, Şemsî, Şemsî Ahmed Paşa, Şükrî-i Bitlisî, Taşlıcalı Yahyâ, Usûlî, Ümmülveledzâde, Yemînî, Yenipazarlı Vâlî, Za‘ifî, Zâtî…

 

Rûhî Çelebi, Kemal Paşazâde, Lütfî Paşa, Celâlzâde Mustafa Çelebi, Küçük Nişancı Mehmed Paşa, Hoca Sadeddîn Efendi, Selânikli Mustafa Efendi, Gelibolulu Âlî, Taşköprizâde İsâmeddin Ahmed, Derviş Ahmed Efendi, Mehmed bin Sinânüddîn Yûsuf, Seyyid Mustafâ, Amasyalı İbrahim bin Ahmed, Edirneli Mehmed Mecdî, Âşık Çelebi, Ali bin Bâlî, Sehî Bey, Latifî, Ahdî, Âşık Çelebi, Hasan Çelebi, Beyânî, ŞÂhidî, Lâmi‘î Çelebi, Sûdî, Şem‘î, Hevâyî-i Bursevî, Hüseyin el-Kefevî, Yakub ibni Seyyid Ali, Sürûrî, Ebû’s-suûd bin Sadullah, Hacı Pîrî Efendi, Nev‘î, Derviş İlmî, Zarifî Hasan Çelebi, Ebû’suûd Efendi, Yûnus bin Halîl, Rumelili Za‘ifî, Deli Birader, Birgili Mehmed Efendi, Sofyalı Bâlî, Karamanlı Abdüllatîf bin Durmuş, Abdülkerim bin Şeyh Musa, Enîsî, Şefîk Efendi, Yahyâ bin Bahşî, Şevkî Mehmed bin Ahmed Efendi, İlyas ibni Akhisârî…

 

 

 

 

17.YÜZYIL

Ebû’l-Gâzî Bahadır Hân, Sâ’ib-i Tebrîzî, Ganîzâde Nâdirî, Nef‘î, Nev‘îzâde Atâ‘î, Şeyhülislâm Yahyâ, Şeyhülislâm Bahâyî, Nâ‘ilî-i Kadîm, Neşâtî, Fehîm-i Kadîm, Sabrî, Cevrî, İsmetî, Vecdî, Nedîm-i Kadîm, Nâbî, Bosnalı Sâbit, Hâletî…

 

Simkeşzâde Feyzî, Muslihiddîn Vahyî-i Şa‘bânî, Konyalı Nâlî, Neşâtî, Cevrî, Edirneli Güftî, Nâbî, Muhyiddîn Kadîrî, Karaçelebizâde, İshak Tokadî, Hilmî, Azîz Mahmûd Hudâyî, Şânî Mehmed Efendi, Fedâyî Dede, Kastamonulu Ömer Fu‘âdî, Riyâzî, Azmizâde Hâletî, Selânikli Es‘ad, Allâme Efendi, Şeyhülislâm Yahyâ, Neşâtî, Tab‘î, Fehîm, Vecîhî, Nâbî, Fâ’izî, Niğdeli Visâlî, Edirneli Güftî, Nev‘îzâde Atâ‘î, Bosnalı Sâbit, Gencî Pîr Mehmed, Mustafa Üsküdârî, Hasan Rızâyî…

 

Riyâzî, Kafzâde Fâ’izî, Âsım, Güftî, Sâdıkî-i Kitâbdâr, Nev‘îzâde Ata‘î, Ali bin Bâlî, Kâtib Çelebi, Baldırzâde, K+atib Çelebi, Hasan Beyzâde, Karaçelebizâde, Veysî, Nergisî, Evliyâ Çelebi, Nâbî, İsmail Ankaravî, Sarı Abdullah Efendi, Abdullah-ı Bosnevî…

 

 

 

 

18.YÜZYIL

Nedîm, Koca Râgıp Paşa, Kânî, Seyyid Vehbî, Sünbülzâde Vehbî, Fıtnat Hanım, Şeyh Gâlib…

Şeyh Gâlib, Belîğ, Nahîfî, Sünbülzâde Vehbî, Zarîfî, Emîrî, Abdî, Diyarbakırlı Seyyid Ahmed Mürşîd, Na‘îmüddîn Temişvârî, Esrâr Dede, Na‘tî Mustafa Bey, Şeyhülislâm İshak Efendi, Abdülbâkî Ârif, Şeyh İsmail Hakkî-i Bursevî, Süleymân Nahîfî, Abdullah Salâhî-i Uşşâkî, Bursalı Ali Rızâ, Subhîzâde Feyzî, Şeyhî Mehmed Efendi, Enderunlu Fâzıl, Kâmî, Râşid, Antakyalı Münîf, Bekâyî, Hasîb, Enderunlu Fâzıl, Vâhid, Fennî, İzzet Efendi, Emin Efendi, Abdurrahmân Zâhidî-i Konevî, Antakyalı Şeyh Ahmed, Eşref Feyzî, Ahmed Resmî bin İbrâhîm-i Giridî, Mustafa Keskin bin Osmân, Hâfız Abdullah bin Halîl bin Ali, Mustafâ İlmî bin İbrâhîm, Sünbülzâde Vehbî, Şemsî, Osmân Şâkir bin Mustafâ-yı Bozokî…

 

Mustafa Mucîb, Safâyî, Sâlim, Bursalı Belîğ, Râmiz, Silahdarzâde Mehmed Emîn, Mustafa Safvet Efendi, Esrâr Dede, Enderunlu Âkif Bey, Uşşâkîzâde Seyyid İbrahim Hasîb, Şeyhî, Müstakimzâde Süleyman Sadeddîn, Alaybeyizâde Mehmed Emîn, Seyyid Hasîb-i Üsküdârî, Hâfız Hüseyn-i Ayvansarâyî, Eşrefzâde Şeyh Ahmed Ziyâeddîn, Osmanzâde Ahmed Tâib, Şehrîzâde Mehmed Said, Dilâver Ağazâde Ömer Vahîd, Câvid Ahmed, Ahmed Resmî, Antepli Mehmed Münîb, Suyolcuzâde Mehmed Necîb, Şeyhülislâm Esad Efendi, Mustafa Nâimâ, Masrafzâde Mustafa Şefîk, Râşid Mehmed Paşa, Küçük Çelebizâde İsmail Âsım, Arpaeminizâde Mustafa Sâmî, Hüseyin Şâkir, Mehmed Subhî, Süleymân İzzî, Seyyid Mehmed Hâkim, Çeşmizâde Mustafa Reşid, Musazâde Mehmed Abdullah, Everi Sadullah, Seyyid İbrahim Behçetî, Hâfız Süleyman Molla, Seyyid Vehbî, Hazîn, Haşmet, Melek İbrahim, Kırımlı Rahmî, Seyyid Abdullah Efendi, Ebû Sehl Nu‘mân Efendi, Yirmisekiz Çelebi Mehmed, Râtib Efendi, Nişli Mehmed Ağa, Mehmed Emnî, Kethüdâ Seyyid Abdullah, Dürrî Ahmed Efendi, İbrahim Hanîf, Mehmed Edîb, Koca Râgıb Paşa, Kânî, Nevres-i Kadîm, İki Bayrakzâde Seyyid Mehmed Nesîb, Defterdar Sarı Mehmed Paşa, İbrahim Müteferrika, Koca Sekbanbaşı, Canikli Ali Paşa, Nahîfî Süleyman Efendi, İsmail Hakkî-i Bursevî, Erzurumlu İbrahim Hakkî, Akovalızâde, İshak Efendi, Hoca Neş’et, Kâmî, Abdurrahman Şeref Efendi, Hâtem, Ali bin Hacı Osman…

 

19.YÜZYIL

Mîr Hamza Nigârî, Enderunlu Vâsıf, Keçecizâde İzzet Molla, Leskofçalı Gâlib, Osman Şems…

 

Ref‘î-i Âmidî, Keçecizâde İzzet Molla, Yenişehirli Avnî, Dâniş, Mustafa Aşkî, Giritli Salacoğlu Mustafa, Mîr Ali Rıza İstolçevî, Bayburtlu Zihnî, Süleyman Celâleddîn, Tahsîn, Aynî, Ahmed Rızâ Trabzonî, Hayret Mehmed Efendi, Hasan Aynî, Çemişkezekli Nasûh Efendi, Süleymân Dürrî, Osmân, Süleyman Hayrî…

 

Şefkat, Esad Mehmed Efendi, Ârif Hikmet, Fatin Efendi, Mehmed Tevfîk, Çaylak Tevfîk, Ahmed Rıf‘at, Ayntablı Mehmed Münîb, Süleyman Faik, Mehmed Hafîd, Mehmed İzzet, Şeyhülislâm Ârif Hikmet, İranlı Habîb, Mektûbîzâde Abdülazîz, Fındıklılı İsmet, Mehmed Süreyyâ, Karslızâde Mehmed Celâleddîn Efendi, Hâfız Hızır İlyâs, Hacı Mehmed Zihnî Efendi, Recâîzâde Mahmûd Ekrem, Muallim Nâcî, Hacı Beyzâde Ahmed Muhtar, Mehmed Pertev Efendi, Ömer Âmir Bey, Mütercim Ahmed Âsım, Şânîzâde Mehmed Ataullah Efendi, Sahhâflar Şeyhîzâde Mehmed Esad Efendi, Ahmed Cevdet Paşa, Ahmed Lütfî Efendi, Ahmed Vefîk Paşa, Hayrullah Efendi, Ali Şevki Bey, Maraşlı Mehmed Fevzî, Mehmed Şâkir Paşa, Ali Cevad, Mehmed Tevfîk Paşa, Abdurrahim Muhîb Efendi, Mehmed Emin Vâhid Paşa, Mehmed Sâdık Rıfat Paşa, Abdürrezzâk Bahir Efendi, Seyyid Mehmed Refî, Bozoklı Osman Şâkir, Ahmed Nazîf, Esad Efendi, Mehmed Hurşîd, Hacı Nûrî Efendi, Ziyâ, Numan Mâhir, Hasan Hıfzî, Rifat, Yenişehirli Avnî, Şemseddin Sâmî, Ali Suavî…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar