AÖF Ders notları-Sivil toplum örgütlerinin gelişim süreci

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN GELİŞİM SÜRECİ

  • Uluslararası sivil toplum örgütlerinin gelişim süreci 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanmaktadır.
  • Bugünkü anlamda “sivil toplum kuruluşu” kavramı ilk defa 1945 yılında Birleşmiş Milletler teşkilatının kuruluşu sırasında, Kuruluş Beyannamesinin 10.Bölümününün 71. Maddesinde devlet ve üye ülkelere ait olmayan örgütlerin danışmanlık rolü ile ilgili tanımlamada kullanılmıştır.
  • Sivil toplum örgütlerinin sürdürülebilir kalkınma alanındaki hayati rolleri ilk defa Birleşmiş Milletlerin sivil toplum örgütleri ile Birleşmiş Milletlerarasında sıkı danışmanlık ilişkilerinin düzenlendiği Gündem 21’in (Gündem 21) 27. Başlığında dile getirilmiştir.
  • yüzyılda öngörülemez bir ivme kazanan küreselleşme süreci ile ulus devletlerin birçok meseleyi kendi içlerinde çözebilmelerinin neredeyse imkansız olduğu bir döneme girilmiştir.
  • Küresel sivil toplum örgütleri ulus devletlerin etki alanını aşan meselelerin çözümünde yer alan başlıca aktörler olarak önem kazanmıştır.
  • Öte yandan, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası örgütler finansal alandaki büyük aktörlerin çıkarlarına odaklı kararlar alıp politikalar ürettikleri algısıyla ciddi eleştirilere hedef olmaktadır.
  • Bazı sivil toplum örgütleri bu alandaki dengesizliği gidermek için insani konular, kalkınma yardımları ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında gelişim göstermiştir.
  • 1990’lı yıllarda hayatın birçok alanında sivil toplum örgütlerinin faaliyet göstermesi, nitelik ve nicelik olarak adeta bir patlama yapması, kimi akademisyenler tarafından 21. Yüzyılın “sivil toplum örgütleri çağı” olarak nitelendirilmesine yol açmıştır.
  • Savaş, çatışma, doğal afetler, açlık, kuraklık, çevre sorunları, bulaşıcı hastalıklar ve eğitim sorunları gibi dünyanın giderek artış gösteren ve çeşitlenen sorunları karşısında sivil inisiyatiflerin çabaları tüm yerkürede olduğu gibi bizim coğrafyamızda da gün geçtikçe artmaya devam etmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar