Osmanlı devleti tarih kronolojisi

1299   Osmanlı Devletinin Kuruluşu

1281 – 1324 Osman Bey: Ahilik,Mangır,İlk vergi,Koyunhisar savaşı

1324 – 1362 Orhan Bey: iznik ,izmit, karesioğulları,gümüş para,medrese,ordu,divan,vezir,subaşı,kadı,Tersane

                1326  Bursanın Fethi  :

                1353  Çimpe Kalesi Alındı :

1362 – 1389  I.Murat : iskan politikası,sultan ünvanı,kapıkulu ocağı,defterdar,tımar,kazasker,rumeli beylerbeyliği

1363 Sazlıdere Savaşı  : Başkent Edirne

1364 Sırpsındığı Savaşı : Haçlılar mağlup edildi

1389 I.Kosova Savaşı    : İlk Kez top kullanıldı , Başkanlardaki fetihler kalıcı

1389 – 1402  I.Beyazit (Yıldırım): Anadolu hisarı,Tersane

                1396 Niğbolu Savaşı : Bizans vergiye bağlandı

                1402 Ankara Savaşı  : Timur ordusu osmanlıyı yeniyor, Fetret devri başlıyor, istanbulun alınması gecikiyor

1413 – 1421 I.Mehmet(Çelebi)

1421 – 1451 II.Murat

                1444 Varna Savaşı

1448 II.Kosova Savaşı

1451 – 1481 Fatih Sultan Mehmet : Topkapı sarayı,Rumeli Hisarı,Kilitbahir kalesi,Sahn-ı seman medresesi,enderun mektebi, kanunname-i ali osman,altın para

1491 Trabzon Pontus Devleti yıkıldı

1473 Otlukbeli Savaşı : Akkoyunlu usun hasan yenildi

1478 Topkapı Sarayı inşa edildi

1475 Kırım Alındı

1483 Karamanoğulları yıkıldı

1481 – 1512 2.Beyazit

1484 Boğdan Fethi

1498 Lehistan Seferi

1512 – 1520 Yavuz Sultan Selim

1514 Çaldıran Savaşı : Safevi devleti yıkıldı Doğu anadolu osmanlı egemenliğine girdi

1516 Mercidabık Savaşı : Memlüklüler yenildi suriye alındı

1517 Ridaniye Savaşı : Memlükler yenildi mısır alındı,halifelik osmanlıya geçti

1520 – 1566 Kanuni Sultan Süleyman

                1522 Rodos Fethi

1526 Mohaç Savaşı : Macaristan alındı

1529 I.Viyana Kuşatması

1535 Fransaya İlk kez kapütülasyon

1538 Preveze Deniz Savaşı : Akdeniz türk gölü , cezayir

1551 Trablusgarp Fethi

1564 – 1579 Sokullu Mehmet Paşa : Kıbırsın fethi, ölümü ile duraklama dönemi başladı

1571 İnebahtı Deniz Savaşı : Haçılar osmanlı donanmasını yaktı

1639 Kasrı Şirin Antlaşması : Türkiye – İran sınırı

1656 Çınar Vakası(Vakayi Vakvakiye)

1699 Karlofça Antlaşması : İlk kez büyük çapta toprak kaybı, Gerileme dönemi başladı

1595 – 1603 III.Mehmet : Kafes usulünü getirdi

1603 – 1617  I.Ahmet : Ekber – Erşed Sistemini Getirdi

1618 – 1622 Genç Osman

1623 – 1640 IV.Murat :Risaleler

1669 Giritin Fethi

1711 Prut Savaşı

1718 Pasarofça Antlaşması :Batının üstünlüğü kabul edildi, barış politikasına geçildi

1718 Lale devri : III.Ahmet

1730 Patrona Halil İsyanı : Lale devri sona eriyor

1730 – 1754 I.Mahmut : Handesehane,bölük,alay,tabur,Kont dö Boneval

1739 Belgrad Antlaşması : Fransaya verilen kapütülasyonlar sürekli hale geldi

1757 – 1774 III.Mustafa : Sürat topcuları,esham senetleri, denizcilik okulu(Bahri hümayün)

1774 Küçük Kaynarca Antlaşması : Kırım Bağımsız oldu , Rusyaya ilk kez kapütülasyon verildi

1774 – 1789 I.Abdulhamit : ulufe yasak,istihkam okulu,yeniçeri sayımı,culüs yasak

1789 Fransız İhtilali : milliyetçilik ve demokrasi

1789 – 1807 III.Selim : devlet matbaası,askeri okulda fransa zorunlu,berri hümayün,yerli malı,lahiya,meşveret meclisi

1792 Yaş Antlaşması : Kırım rusyaya , Dağılma dönemi başladı

1793 Londraya ilk daimi elçiliğin açılması (yusuf agah efendi)

1804 Sırp İsyanı

1807 Kabakçı Mustafa İsyanı : 3. selim tahttan indiriliyor

1808 – 1839 II.Mahmut : Redif,harbiye,tıbbiye,mızıka-i hümayün,ilk nüfus sayımı,tımar kaldırıldı,muhtarlıklar,polis,karantina,müsadere kalktı,pasaport,posta,rüştiye,mektebi maarif(memur),avrupaya ilk öğrenci,takvimi vakayi,memura maaş

                1808 Senedi İttifak (ilk anayasal belge)

1821 Eflak ve Morada Rum isyanı (yunan)

1829 Edirne Antlaşması : Yunanistan Bağımsız

1830-1848 İhtilalleri : Fransada cumhuriyet ilan edildi

1830 Cezayir Fransa tarafından işgal edildi

1833 Mısır meselesi

1833 Kütahya Antlaşması : Mısır,girit,şam,cidde valilikleri mehmet ali paşada

1833 Hünkar İskelesi Antlaşması : Rusya ile yakınlaşma, boğazlar sorunu çıkıyor

1838 Balta Limanı Antlaşması : İngiltereye ticari ayrıcalık, Osmanlı açık Pazar

1839 – 1861 Abdulmecit : iltizam kaldırıldı,arazi kanunnamesi,posta nezareti, kaime,mecidiye,jandarma,darülfünun,telgraf,demiryolu

                1839 Tanzimat Fermanı : Kanun üstünlüğü , Mustafa reşit paşa

1840 Londro Konferansı : Mısır meselesi uluslararası  alanda çözülüyor, Mısır vergi ödeyecek,osmanlı devletine ait olacak

1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi : Boğazlar uluslararası statü kazanıyor, osmanlı egemenliğinde kalıyor,boğazlarda mutlak egemenlik son buluyor

1847 Bank-ı Dersaadet

1854 Kırım Savaşı : Osmanlı-Rusya , ilk dış borç ingiltereden alındı

1856 Bank-ı Osmani kuruldu

1856 Paris Antlaşması : Osmanlı ıslahat yapacak,Avrupa devleti sayılacak,Eflak – boğdana muhafiyet,ıslahat fermanı ilan edildi,karadeniz tarafsız olacak

1856 Islahat Fermanı : eşitlik

1859 Kız Rüştiyeleri açıldı

1860 Tercüman-ı Ahval : ilk özel gazete çıkarıldı

1861 – 1876 Abdulaziz :  

                1862 İlk Posta pulu

                1864 Vilayet Nizamnamesi

                1867 Memleket Sandıkları : Ziraat bankasının temeli

                1864 Nizamiye Mahkemeleri

1868 Mecelle hazırlanıdı :Ahmet cevdet paşa

                1868 Galatasaray Sultanisi

                1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi

                1870 Darülmuallimat : Kız öğretmen okulu

1876 – 1908 I. Meşrutiyet Dönemi

                1876 I.Meşrutiyet (kanun-i esasi): genç osmanlılar,osmanlıcılık,milliyetçilik,batıcılık

                1876 Tersane Konferansı

1878 Osmanlı-Rus Harbi

1878 Ayestefanos Antlaşması

1878 Berlin Antlaşması : Kars,Ardahan,Batum Rusyaya, Doğu beyazıt osmanlıya

1878 Sırbistan , Karadağ, Romanya bağımsız

1878 Kıbrıs ingiltereye bırakıldı

1878 Bosna-Hersek Avusturya idaresine girdi

1878 Bulgaristan Prensliği kuruldu

1878 İstidbad dönemi : yıldız sarayı,hafiyelik,panislamizm,sanaiyi nefise mektebi,berlin-bağdat demiryolu hattı, tramvay hattı,hamidiye alayları,basına sansür

1881 Duyunu umumiye kuruluyor

1881 Tunus Fransa Tarafından işgal edildi

1882 Mısır ingiltere tarafından işgal edildi

1889 İttihat ve Terakki kuruldu

1908 – 1918 II.Meşrutiyet Dönemi

                1908 Reval Konferansı (Rusya-ingiltere)

                1908 Bulgaristan Bağımsız oluyor

                1908 Girit Yunanistana veriliyor

                1908 Bosna Hersek Elden çıkıyor

İlgili Kategoriler

Tarih Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.