Muhasebe pratik tanımlar

MUHASEBE

AMORTİSMAN: demirbaş,makine,teçhizat,tesis ve bina gibi taşınır ve taşınmaz malların belirli bir zaman sonunda değerlerinde meydana gelen değişmedir.

AZALAN BAKİYELER USULÜ:her yıl üzerinden amortisman hesaplanacak değer,daha önce ayrılmış olan toplam amortismanların indirilmesi yoluyla belirlenir.

BATIK MALİYETLER:geçmişte kullanılmış olan kısmen veya tamamen geri alınması olanağı kalmamış bulunan maliyetlerdir.

BİLANÇO:işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu  varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tablodur.

CARİ ORAN:işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü gösterir.

DEFTERİ KEBİR:yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli biçimde hesaplara dağıtan ve düzenli olarak bu hesaplarda toplayan bir muhasebe defteridir.

DİVİDANT KARARLARI(KAR PAYI DAĞITIMI):işletmenin faaliyetleri sonucu elde edilen karın ne kadarının işletmede kalacağını,ne kadarının ortaklara dağıtılacağı sürecini belirleyen kararlardır.

FİFO:bu yöntem satın alınmış maddelerden üretime öncelikle satın alma tarihleri eski olanların gönderileceği varsayımı ile kurulmuş bir yaklaşımdır.

FİNANSAL KALDIRAÇ:bu oran işletme aktifleinin yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir.

GELİR TABLOSU:işletmenin belli bir döneminde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde kullandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem kar veya zararın yer aldığı mali tablodur.

HURDA DEĞER:makine ve teçhizat gibi yatırımlarda,bunların ekonomik ömürlerini doldurmaları sonucu satılması halinde elde edilen gelir.

İTİBARİ DEĞER:senetlerin,hisse senetlerinin,tahvillerin ve diğer menkul kıymetlerin üzerlerinde yazılı olan değer.

MALİ TABLOLAR:bilanço,gelir tablosu,satışların maliyeti tablosu,fon akım tablosu,nakit akım tablosu,kar dağıtım tablosu,özkaynaklar değişim tablosu

MİZAN:yevmiye defterine ve defteri kebire usulüne uygun olarak yazılan işlemlerin ,matematiksel açıdan doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan çizelgelerdir.

MUHASEBE TEMEL KAVRAMLARI:sosyal sorumluluk,kişilik,işletmenin sürekliliği,dönemsellik,tutarlılık,ihtiyatlılık,parayla ölçülme,maliyet esası,tarafsızlık ve belgelendirme,tam açıklama,önemlilik,özün önceliği kavramları.

OTOFİNANSMAN:şirketin yatırımlarını,kendi iç kaynakları ile finanse etmesi

ÖZEL MALİYETLER:kira ile tutulan bir taşınmazın genişletilmesi veya ekonomik ömrünün ve değerinin sürekli olarak artırılması amacıyla yapılan giderlerle,söz konusu taşınmazın işletme tarafından kullanılması için yapılan ve kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak veya sökülmesi halinde bir değer taşımayacak olan tesisatın bedeli bu hesapta izlenir.

RAYİÇ BEDEL:iktisadi kıymetlerin değerleme günündeki normal alım satım değerleri.

REESKONT:işletmeye ait alacak ve borç senetlerinin bilanço günü itibariyle tasarruf değerinin hesaplanmasına yönelik işlemdir.

İlgili Kategoriler

Anadolu AÖF Muhasebe Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.