Kpss Kamu Yönetimi Soru-Cevap Notları

1″Yetki saptırması” bir idari işlemin hangi unsurundaki sakatlık halini ifade etmek için kullanılan terim:
• Amaç

2. Anayasa mahkemesinin yüce divan sıfatıyla yargılama yetkisine sahip oldukları:
• Cumhurbaşkanını
• Bakanlar kurulu üyelerini
• Anayasa mahkemesi başkan ve üyelerini
• Hakimler savcılar yüksek kurulu başkanı ve üyelerini

3. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi klasik liberal görüşe sahip değildir
• Saint simon

4. İdari rejim ola ülke:
• İtalya

5. 1924 anayasasnın özellikleri:
• Hem tek hem çok partili rejim de uygulanmıştır
• Meclis hükümeti ile parlamenter hükümet sistemleri arasında bir karma hükümet sistemi kurmuştur
• Esas ruhu demokratik olmasına rağmen, çoğulcu değil çoğunlukçu demokrasi anlayışıdır
• Anayasaya hak ve hürriyetler konusunda “tabii hak” anlayışı hakimdir

6. 657 sayılı devlet memurları kanununda kamu kuruluşlarındaki istihdam biçimleri:
• İşçi
• Geçici personel
• Memur
• Sözleşmeli personel

7. Bir devletin demokratik olmasının şartları:
• Temel hak ve hürriyetlerin yargısal koruma altında olması
• Siyasi partilerin seçimlerde serbestçe yarışması
• Vatandaşların tümüne temel hakların tanınması
• Siyasi karar organlarının genel oya dayanan serbest seçimlerle seçilmesi

8. Devlet denetleme kurulunun görev alanı:
• Devlet denetleme kurulu tüm kamu kuruluş ve kurumlan tarafından en az sermayelerinin yarısından çoğuna katılmak suretiyle oluşturulan her türlü kuruluşta her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapmaya yetkilidir
• Devlet denetleme kurulu türk silahlı kuvvetleri ve yargı yerleri hariç tüm kamu kuruluş ve kurumlarında her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapmaya yetkilidir
• Devlet denetleme kurulu kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapmaya yetkilidir
• Devlet denetleme kurulu belediyelerde her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapmaya yetkilidir

9. Kamu hizmetinin özellikleri:
• Denetim
• Etkinlik
• Kesintisizlik
• Eşitlik

10. Kamu mallarından sahipsiz mallar kategorisinde yer alanlar:
• Madenler
• Tuz kaynakları
• Petrol kaynakları
• Kıyılar

11. Kamu personeli rejimimizin özellikleri:
• Kamu görevlisi olmak isteğe bağlıdır
• kamu görevlilerinin idare ile arasındaki hukuksal ilişki bir idari sözleşmeye dayanabilir
• Anayasamız kamu görevlisi olma hakkını temel hak ve özgürlükler arasında saymıştır
• Kamu personeli rejimimizde 657 sayılı devlet memurları kanunu genel kanun niteliğindedi

12. Sosyal devletin hukuki araçları:
• Sosyal ve ekonomik hakların varlığı
• Planlama
• Kamu hizmetlerinin devlet tarafından yürütülmesi
• Kamulaştırma

13. Tapusuz taşınmazların olağanüstü zamanaşımı yoluyla kazanılmasının şartları:
• Zilyetliğin kesintisiz sürmesi
• Zilyetliğin malik sıfatıyla olması
• Zilyetliğin yirmi yıl sürmesi
• Malikin belli olmaması

14. Bir iptal isteminde anayasa mahkemesinin ilk inceleme evresinde değerlendirmesi gereken hususlar:
• İptal davası açanların bu davayı süresi içerisinde açıp açmadıkları
• İptal istemi itiraz yoluyla gelmişse, aynı kuralın iptalinin daha önce bir başka itiraz yoluyla gelen iptal isteminde esastan reddedilip reddedilmediği ve reddedilmişse, 10 yıl geçip geçmediği
• İptal davası açanların dava açma yetkisinin bulunup bulunmadığı
• İptal istemi itiraz yoluyla gelmişse iptal isteminde bulunan mahkemenin, davaya bakmakta olan mahkeme olup olmadığı

15. Kamulaştırma bedelinin taksitle ödendiği durumlar:
• Tarım reformu uygulama projelerinin hayata geçirilmesi için yapılan kamulaştırmalarda
• Yeni ormanların yetiştirilmesi için yapılacak kamulaştırmalarda
• Kıyıların korunması ve turizm amacıyla yapılan kamulaştırmalarda
• Büyük enerji, sulama ve iskan projelerinin hayata geçirilmesi için yapılan kamulaştırmalarda

16. Kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere yönetmelik çıkarma yetkisi olanlar:
• Yükseköğretim kurulu
• Radyo ve televizyon üst kurulu
• İçişleri bakanlığı
• Karayolları genel müdürlüğü

17. Yönetmelik çıkarma yetkisi olanlar:
• İzmir büyükşehir belediyesi
• Sermaye piyasası kurulu
• Devlet su işleri genel müdürlüğü
• Karkamış belediyesi

18. ‘Belediye meclisi imar planı değişikliği yaparak kent merkezinde belirlenen yerleri yeşil alan olarak ilan etmiş ve plan notuna da bunun gerçekleşmesi için gerektiğinde kamulaştırma yapılabileceği hükmü eklenmiştir. İmar planı yasa gereği 30 gün süre ilan edilmiş ve kesinlik kazanmıştır” :
• Plan değişikliği ile belirlenen alanlarda kamulaştırma yapılabilmesi için öncelikle yeterli ödeneğin sağlanmasının ardından kamu yararı kararının alınması ve bu kararın onaylanması şart değildir
• İmar planı düzenleyici idari işlemlerdendir
• Belediye meclisi imar planı değişikliği yapma yetkisine sahip olduğu için imar planı değişikliği işlemi yetki unsuru yönünden hukuka uygundur
• İlgililer plan değişikliği işlemine karşı 60 gün içinde iptal davası açabilirler
• İmar planı değişikliğinin 30 gün süre ile ilan edilmesi işlemin usul unsuruyla ilgili bir kuraldır

19. Derin ekoloji kuramına en büyük katkıyı sağlayan:
• Naess

20. Çevre düzenlemesi amacıyla toprakların ayrılmasına verilen isim:
• Parselasyon

21. İdari kararlar ikinci dereceden kararlardır ve mutlaka bir kanuna dayalı olmalıdır kuralının istisnası:
• Cumhurbaşkanlığı kararnameleri

22. İdari mercilerin kurul halinde verdikleri kararların türü:
• Kolektif işlem

23. İlçe kurulması ve kaldırılmasında görüş bildiren:
• İl idare kurulu

24. Kamu malları içerisinde yer alan sahipsiz malların özellikleri:
• Sahipsiz mallar kiraya verilemez
• Sahipsiz mallar için tahsis işlemine gerek yoktur
• Kıyılar, kayalar, tepeler, yeraltı suları, sahipsiz mallardandır
• Sahipsiz mallar kural olarak kamu hukukunca düzenlenen ve özel mülkiyete geçirilmeye elverişli olmayan mallardır
• Sahipsiz mallar kural olarak, doğal nitelikleri gereği herkesin doğrudan ortak yararlanmasına elverişli olan mallardır

25. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında sınırlama aracının öngörülen amaca ulaşmak için uygun, gerekli ve orantılı olması şeklinde ifade edilen ilkeye verilen ad:
• Ölçülülük ilkesi

26. üstün astın görev alanına giren bir konuda onun yerine işlem yapması :
• Yetki tecavüzü

27. Yasama yetkisinin genelliği ilkesinin tanımı:

• Yasama organının, anayasaya aykırı olmamak şartıyla istediği konuda ve istediği ayrıntıda düzenleme yapabilmesi

28. Yönetimin amaçları belirledikten sonra bu amaçlara ulaşmak için gerekli olan sisteme verilen ad:
• Plan

29. Yönetmelikle ilgili olarak özellikler:
• Bütün yönetmeliklerin resmi gazetede yayımı zorunlu değildir
• Danıştay incelemesi zorunlu değildir
• Başbakanlık çıkartabilir
• Bakanlar kurulu çıkartabilir
• Tüzüklerin uygulanması için çıkarılabilir

30. Ceza yerine geçen güvenlik tedbirlerinin konulmasını sağlayan işlem:
• Kanun

31. Hem sıkıyönetim hem de olağanüstü hal ilan nedeni:
• Şiddet hareketlerinin yaygınlaşmış olması

32. Anayasada düzenlenmiş olan hizmet yerinden yönetim kuruluşları:
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
• Üniversiteler
• Atatürk kültür, dil ve tarih yüksek kurumu
• Yükseköğretim kurulu

33. Bakanlar kurulunun anayasada sayılan idari görevleri
• Silahlı kuvvetleri yurt savunmasına hazırlamak
• Tüzük çıkarmak
• Olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilan etmek
• Mahalli idarelere, belirli kamu hizmetlerinin daha iyi görülmesi amacı ile, kendi aralarında birlik kurmalarına izin vermek

34. Hizmet kusuru teşkil edenler:
• Hizmetin kötü işlemesinden zarar doğması
• Hizmetin hiç işlememesinden zarar doğması
• Hizmetin geç işlemesinden zarar doğması
• İdarenin yasaya aykırı işlem tesis etmesinden zarar doğması

35. Kamu iktisadi kuruluşlarının özellikleri:
• Tekel niteliğinde faaliyet gösterme
• Sayıştay denetimine tabi olmamaları
• Bakanlar kurulu kararıyla kurulabilme
• Kamu tüzel kişiliğine sahip olmaları
• Sermayelerinin tamamının devlete ait olması

 1. Kamulaştırma yapma yetkisi olan:
  • Devlet su işleri genel müdürlüğü

  37. Milli güvenlik kurulunun üyeleri:
  • Başbakan yardımcısı
  • Jandarma genel komutanı
  • Dışişleri bakanı
  • Adalet bakanı

  38. Totaliter devletle otoriter devleti ayıran ölçüttür
  • Diğer devletlerle ilişkiler

  39. tüzüklerin özellikleri:
  • Tüzükler danıştayın incelemesinden geçirilmek zorundadır
  • Tüzükler mutlaka bir kanuna dayanmak zorundadır
  • Bütün tüzükler resmi gazetede yayımlanmak zorundadır
  • Tüzükler bakanlar kurulu kararnamesi ile yürürlüğe girer

 2. Aralarında hiyerarşi ilişkisi bulunan merci ve kuruluşlar:

  • Vali-ilmilli eğitim müdürü
  • Vali-ilçe idare şube başkanları
  • Başbakan-diyanet işleri başkanlığı
  • İçişleri bakam-emniyet genel müdürü

  2. Bir personelin karar ve kontrol yetkisinin de arttırılarak sorumluluğunun arttırılmasına verilen ad:
  • İş zenginleştirme

  3. Diyanet işleri başkanlığının yönetmelik çıkarma yetkisi olmamasının sebebi :
  • Kamu tüzel kişiliği yoktur

  4. Hakkında meclis soruşturması açılan bir bakan, bakanlıktan ne zaman düşer:
  • Yüce divana sevk edildiğinde

  5. TBMM seçimleri kendiliğinden yenileneceği durum:
  • Cumhurbaşkanı 4. Tur oylama sonucunda seçilemezse

  6.Olağanüstü hal ve sıkıyönetimin ilan edilebileceği maksimum süre:
  • 6 ay

  7. Sağlık hizmetlerinin kamu hizmeti türü:
  • İdari kamu hizmeti

  8. Yüksek denetleme kurulunun bağlı olduğu yer:
  • Başbakan

  9. Anayasamıza göre yönetmelik çıkartabilenler:

  • Bakanlıklar
  • Başbakan
  • Belediye
  • Üniversite

  10. Aristoteles’in savunduğu ideal yönetim biçimi :
  • Ploletei

  11. Devlet memurlarından göreviyle ilgili bir suçtan dolayı vatan hainliği ile itham edilip anayasa mahkemesi tarafından yargılanacak olanı:
  • Adalet bakanı müsteşarı

  12. Bir idari işlemin yetki unsurundaki bir sakatlık hali:

  • Yetki tecavüzü
  • Fonksiyon gasbı
  • Yetki gasbı
  • Ağır ve açık yetki tecavüzü

  13. İdarenin sorumluluğu ile ilgili :

  • İdarenin eylem ve işlemlerinden doğan zararların tazmini hukuk devletinin varlığı için vazgeçilmez bir unsurdur
  • Kamu görevlisinin yargı kararını uygulamamasından doğan zararların tazmini için kamu görevlisi aleyhine dava açılabileceği gibi ilgili idare aleyhine de dava açılabilir
  • Mesleki risk idarenin kusursuz sorumluluğu içerisinde yer alır
  • Kamu görevlisinin hizmet içi kişisel kusurundan doğan zararların tazmini için ilgili idare aleyhine açılır

  14. Sosyal devletin hukuki araçları:
  • Kamulaştırma

  15. Yer yönünden yetki kuralına aykırılık:
  • Kaymakamın ilçe sınırları dışındaki bir taşınmaz için taşınmaz mal zilyetliğine müdahalenin men’i kararı vermesi

  16. Yetki ve imza devrinin ortak özellikleri:

  • Yetki ve imza devri yazılı şekilde yapılmalıdır
  • Yetki ve imza devri kısmi olmalıdır
  • Yetki ve imza devrinde karar alma yetkisi bir başka makama devredilmez
  • Yetki ve imza devri için yasada açıkça izin verilmiş olmalıdır
  • Yetki ve imza devri yasaklanmamış olmalıdır

  17. Başarı değerlendirmesinde dikkate alınacaklar:

  • Giyim
  • Çevreye uyum
  • Liyakat
  • İletişim becerisi

  18. Belediye ve il özel idarelerinin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kaybetmelerine ilişkin istemler hakkında karar verecek kurum:
  • Danıştay

  19. Bir ilçenin komşu il ile olan sınırlarının yeniden düzenlenmesi veya bir bucağın bağlı bulunduğu ilin değiştirilmesi:

  • İçişleri bakanının kararıyla
  • Başbakanın kararıyla
  • Müşterek kararnameyle
  • Kanunla
  • Bakanlar kurulu kararıyla

  20. Devlet fonksiyonlarının şekli bakımdan tasnifine göre idari fonksiyonun ayırıcı özelliği kanunla idari işlem arasındaki bağımlılık ve tâbilik ilişkisidir. Aşağıdakilerden hangisi idari fonksiyonun bu niteliğinin sonucu olarak gösterilebilir

  • İdari makamlar herhangi bir kanuni dayanak olmadan salt kendi inisiyatifleriyle ne organik yapıya ilişkin ne de bireylere ilişkin hiçbir işlemde bulunamazlar

  21. Eğitim hizmeti kamu hizmeti türü:
  • İdari kamu hizmeti

  22. İlçelerin kurulması :
  • Kanunla olur

  23. İmar planlaması ile ilgili olarak en çok yetkili kurum:
  • Bayındırlık bakanlığı-belediye

  24. Kent çevresinde olup, ekonomik ve sosyal yaşam olarak kente bağlı olan yerleşim birimi :
  • Uydukent

  25. Personelin görev ve yetkilerinin belirlenmesine verilen ad:
  • Görev tanımı

  26. Tüzüklerin özellikleri:

  • Tüzüklerin yargısal denetimi danıştay tarafından yapılır
  • Tüzükler danıştay’ın incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkarılabilir
  • Tüzük çıkarma yetkisi bakanlar kuruluna aittir
  • Bütün tüzükler resmi gazetede cumhurbaşkanı tarafından imzalanmasını müteakip yayımlanır.

  27. Üst yönetici adına ancak emir verme yetkisi olmadan yapılan denetime verilen ad:
  • Kurmay denetim

  28. Valinin toplantı ve gösteri yürüyüşünü en fazla yasaklayabilme yetkisine sahip olduğu gün sayısı:
  • 30

  29. Veraset yetkisi:
  • kural olarak hukuka uygunluk denetimini içerir; yerindelik denetimini içermez.

  30. Anayasa göre devlet denetleme kurulunun denetleme yetkisi bulunan kurumlar:

  • Türkiye barolar birliği
  • Kızılay
  • Ziraat bankası
  • İktisadi kalkınma vakfı

  31. Ara seçimlerin özellikleri:

  • Ara seçim yapılmasına ilişkin meclis iradesi bir kanunla belli edilebilir
  • Meclis üye tamsayısının yüzde beşinin boşalması halinde genel seçimlerden itibaren henüz 30 ay geçmemiş olsa da derhal ara seçim yapılır
  • Her yasama döneminde en çok bir kez ara seçim yapılabilir
  • Genel seçimlerden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez

  32. Olağan dönem kanun hükmünde kararnamelerinin konusu olan temel hak ve özgürlükler:
  • Kıyılardan yararlanmanın düzenlenmesi

  33. Belediye encümeninin yetkileri:
  • Kamulaştırma sürecinde kamu yararı kararı almak
  • Umuma (halka) açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek
  • Bütçede yer alan öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek
  • Kanunlarda öngörülen cezaları vermek

  34. Fonksiyon gasbı olarak nitelendirilen:
  • Bir bakanlığın bir başka bakanlığın görev alanına giren bir konuda işlem yapması

  35. Kamu tüzel kişiliği olan kurum:
  • Emekli sandığı genel müdürlüğü

  36. Anayasa mahkemesinin kararlarına ilişkin hükümler:
  • Anayasa mahkemesi siyasi partilerin kapatılmasına ancak beşte üç oy çokluğu ile karar verir
  • Anayasa mahkemesinin iptal kararları geriye yürümez
  • Anayasa mahkemesi bir kanun ve kanun hükmünde kararname hükmünü iptal ederken kanun koyucu gibi hareket edemez
  • Anayasa mahkemesinin iptal kararlan ancak gerekçesi yazılarak açıklanabilir

  37. Devlet memuru olmaya engel olan:
  • 5 ay hapis cezalı dolandırıcılık suçu
  • Tecil edilmiş olan 3 ay hapis cezalı sahtecilik suçu
  • Affa uğramış olan 6 ay hapis cezalı hırsızlık suçu
  • 6 ay ağır hapis cezalı zimmet suçu

  38. Kaymakamın sahip olduğu yetkiler:
  • Kaymakamın ceza ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ya da tutukluların sağlık durumlarını savcı ile birlikte denetlemek yetkisi vardır
  • Kaymakamın geciken adalet işleri hakkında savcılardan bilgi isteme yetkisi vardır
  • Kaymakamın halkın şikayet ettiği konularda askerlik şubelerinden bilgi isteme yetkisi vardır
  • Kaymakamın kolluk alanında düzenleyici işlem niteliğinde tedbir vekararlar alma yetkisi vardır

  39. Kıbrıs barış harekatı sırasında dışişleri bakanı olarak görev yapan kişi:
  • Turan güneş

  40. Memurlar hakkında söz konusu olan yasaklar ya da menfi ödevler:
  • Devlet memurları belli konulardaki şikayetlerini tek bir dilekçe ile toplu olarak amirlerine veremezler
  • Devlet memurları grev yapamaz
  • Devlet memurları menfaat sağlama amacıyla hediye kabul edemezler
  • Devlet memurları siyasi partilere üye olamazlar

  41. Sosyal devletin görevi:
  • Korunmaya muhtaç kişileri koruması
  • Sosyal güvenlik kuruluşlarını kurması
  • Uygun kaynak dağılımı için planlama yapması
  • Konut yapımını herkes için devletin görevi görmesi

  42. Ülkemizdeki kentleşmenin nedenleri:
  • Kentlerde eğitim imkanlarının fazla oluşu
  • Hızlı nüfus artışı
  • Tarımda makineleşme
  • Toprakların mirasla bölünmesi

  43. Kamu tüzel kişiliği anayasada belirtilen kurumlar:
  • Köy
  • Üniversite
  • Atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

  44. Belediye başkanının görevinden alınmasında nihai kararı verme yetkisi:
  • Danıştay

  45. Bir ilçenin bir başka ile bağlanması :
  • Kanunla olur

  46. İdarenin sorumluluğu için aşağıdakilerden hangisinde hizmet kusurunun varlığını aramak gerekmez:
  • İdarenin askeri cephaneliğinin patlamasından dolayı kişilerin yaralanması

  47. Kamu mallarından yararlanmanın hukuksal rejimiyle ilgili özellikler:
  • Kamu mallarından genel ve ortak yararlanmada serbestlik ilkesi geçerlidir
  • Kamu mallarından genel ve ortak yararlanmada eşitlik ilkesi geçerlidir
  • Kamu mallarından, başkalarının yararlanmasını kısıtlayacak şekilde bireysel ve özel yararlanma mümkün değildir
  • Kiralama yoluyla kamu mallarından yararlanmak hiçbir şekilde mümkün değildir

  48. Kolluk yetkisi kullanılırken alınan idari kararlarda kamu yararı amacı güdülmesi:
  • Yetki saptırması

  49. Köy muhtarının eşler arasında boşanma kararı vermesi :
  • Fonksiyon gasbı

  50. Köy muhtarının köy yararına olmayan kararını bozan kurum:
  • Kaymakam

  51. Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki denetimine verilen ad:
  • Vesayet denetimi

  52. Milli güvenliğin yürütülmesinden tbmm’ye karşı sorumlu olan:
  • Bakanlar kurulu

  53. Türk silahlı kuvvetlerinin idari işlemlerine karşı açılacak olan davaların yöneleceği merci:
  • Milli savunma bakanlığına

 1. Yasama organlarının kuruluşunda tek ve iki meclisli sistem olmak üzere iki yol vardır. Tek devletlerde kural olarak her iki mecliste genel oyla seçilen temsilcilerden oluşurken federal devletlerde durum farklıdır. Mutlaka çift meclisin gerektiği bu devletlerde meclislerden biri genel oyla seçilen temsilcilerden oluşup halkı ya da milleti temsil eder. İkinci meclisin temsil ettiği:
  • Federe devletleri temsil eder

  2. Yasama yetkisinin genelliği ilkesi iki unsurdan oluşur. Bunların ilki yasama organının düzenlemelerinde istediği kadar ayrıntıya girebilmesi iken diğeri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir
  • Yasama organının kanunlarla düzenleme alanının anayasaya aykırı olmamak şartıyla konu itibarıyla sınırlandırılmamış olduğunu anlatır

  3. Yerleşim yerlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi için yapılan plan:
  • Revizyon planı

  4. Yetkili mercilerin görevleri ile ilgili olarak suç işlediği ileri sürülen bazı memurların yargılanmasına ilişkin verdiği izinlere danıştay’da itiraz olunur. Söz konusu itirazı danıştayın hangi dairesi incelemektedir
  • Danıştay 1’inci dairesi

  5. 1982 anayasasına göre, cumhurbaşkanının kanunları yayımlaması yetkisinin özellikleri:
  • Cumhurbaşkanı, yayımlaması için kendisine gönderilen bir kanunun 15 gün içinde inceler ve anayasaya aykırı gördüğü maddelerini meclis’e geri gönderip diğer maddelerini onaylayabilir

  6. 1982 anayasasına göre hangi durumda açıkça “tbmm kararı” gereklidir
  • Savaş ilanı

  7. 1982 anayasasına göre hangisi yargı denetimine tabidir
  • Bakanlar kurulu kararları

  8. 1982 anayasasının 90 maddesinde belirtilen tbmm’ce onaylanan antlaşmalarının özellikleri:
  • Antlaşmalar kanun hükmündedir

  9. 1982 anayasasının suç ve cezalara ilişkin düzenlemesine göre idarenin yetkili olduğu durum:
  • Açık ceza normlarının içinin doldurulmasına

  10. 5272 sayılı belediye kanununun 15’inci maddesine göre, toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek belediyelerin görevleri arasında sayılmıştır. Belediyeler bu hizmetleri süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir. Söz konusu imtiyaz sözleşmesinde yetkili merciler:
  • Belediye idareleri adına imtiyaz verme yetkisi belediye meclisine aittir ve bu konuda danıştay’ın görüşü ve içişleri bakanlığının onayı gerekir.

  11. Anayasamıza göre imtiyaz sözleşmelerinde tahkimin söz konusu olabilmesinin şartı:
  • İmtiyaz sözleşmesinin yabancılık unsuru taşıması gerekir

  12. Anayasamıza göre yürütme yetki sahibi:
  • Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu

  13. Anayasaya göre imtiyaz sözleşmeleri hakkında danıştayın sahip olduğu yetki:
  • Görüş bildirme

  14. Genel idari kolluk makamları :
  • Vali
  • Bucak müdürü
  • Bakanlar kurulu
  • İçişleri bakanı

  15. TBMM’nin görevleri :
  • Para basılmasına karar vermek
  • Uluslararası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
  • Yabancı silahlı kuvvetlerin türkiye’de konuşlandırılmasına izin vermek
  • Olağanüstü hal ilanına ilişkin bakanlar kurulu kararnamelerini görüşmek

  16. Kaymakamın yetki ve görevleri:
  • Kamu düzenini sağlamak
  • Vesayet
  • Genel idare kuruluşları üzerinde hiyerarşi
  • Meslek memuru

  17. Bakanın idari görev ve yetkileri:
  • Bakanlık adına yönetmelik çıkarmak
  • Bakanlığı temsil etmek
  • Bir başka bakanlığa vekalet etmek
  • Bakanlık adına harcamalar yapmak

  18. 1924 anayasasında temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması
  • Hak ve hürriyetlerin sınırı devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyet ilkesi olarak belirlenmiş ve kanunla düzenleme yapılacağı hükme bağlanmıştır
  • Hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında hakkın özüne dokunmayan sınırlama nedenlerinin kanunla belirleneceği düzenlenmiştir
  • 1924 anayasasında hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına ilişkin bir hükme yer verilmemiştir
  • Hak ve hürriyetler için özel sınırlama nedenleri öngörülmüş ve meclisin sınırlamayı kanunla yapacağı ilkesi kabul edilmiştir
  19. Anayasa ile düzenlenmiş olanlar:
  • Sayıştay
  • Yüksek hakem kurulu
  • Bütçe komisyonu
  • Danıştay

  20. Anayasa ile düzenlenecek kurul:
  • Yüksek hakem kurulu

  21. Anayasada yer alan
  • Sayıştay
  • Köy
  • Üniversite
  • İl
  • Belediye

  22. Belediye encümeninin yetkileri:
  • Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak

  23. Kolluk faaliyetleri :
  • Salgın hastalık nedeniyle bir ilçeye giriş çıkışın yasaklanması
  • Kente kaçak kömür girişinin engellenmesi
  • Köy ihtiyar heyetinin köye yabancı hayvan girişini yasaklaması
  • Lokantadan yiyecek örneklerinin alınıp laboratuarlarda bakteriyolojik teste tabi tutulması

  24. Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görev ve yetkileri arasında yer alır
  • Başbakanı atamak

  25. İktisadi devlet teşekkülü:
  • Türkiye elektrik üretim ve iletim a.ş.
  • Devlet malzeme ofisi
  • TC ziraat bankası
  • Türkiye elektrik dağıtım şirketi

  26. İstisnai memurluklar:

  • Başbakan müşavirliği
  • Milli istihbarat teşkilatı memurluğu
  • Valilik
  • Din işleri yüksek kurulu üyeliği

  27. Kamu hizmetinin değişkenlik ilkesinin bir sonucudur
  • İdarenin takdir yetkisi

  28. Kamu mallarının ortak özelliği:
  • Vergi ve benzeri yükümlülüklerin dışında tutulma.
  • Üzerinde ipotek kurulamama
  • Kamulaştırılamama
  • Haczedilememe

  29. Karl Marx’ın görüşü :
  • Yöneten azınlığın örgütlü olması
  • Yöneten azınlığın yönetilen azınlığı sömürmesi
  • Kapitalizmin temelinin üretim araçlarının mülkiyetine dayanması
  • Siyasetin burjuvazinin hizmetinde olması

  30. Memurun başka bir sicil amirinin emrine atanması sonucunu doğuran:

 • İki kez üst üste olumsuz sicil almak

  31. Yasama yetkisinin asliliği:
  • Yasama organının yetkisinin doğrudan egemenlik yetkisinden kaynaklandığını

  32. Vesayet ilişkisi bulunan merci ve kuruluşlar :
  • İçişleri bakanı-belediye başkanı
  • Kaymakam-köy
  • Büyükşehir belediyesi-ilçe belediyeleri
  • Bakan-kamu iktisadi teşebbüsü

  33. Kamu tüzel kişiliği olanlar:

  • Vakıflar genel müdürlüğü
  • Karayolları genel müdürlüğü
  • Türkiye iş kurumu genel müdürlüğü
  • Devlet su işleri genel müdürlüğü

  34. Bakanlar kurulu kararnameleri idari işlem türü:
  • Kolektif işlem

  35. Belediye ve il özel idarelerinin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kaybetmelerine ilişkin istemler hakkında aşağıdakilerden hangisi karar verir
  • Danıştay 8’inci dairesi

  36. Bir ilçe belediye başkanı hakkında yetkili merciin vermiş olduğu soruşturma izni kararına karşı kaç gün içinde nerede itiraz edilebilir?
  • 10 gün içinde danıştaya

  37. Bir kanunun anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle anayasa mahkemesine dava açma hakkı olanlar:
  • TBMM üye tam sayısının 1/5 üyesi
  • Cumhurbaşkanı
  • Ana muhalefet partisi meclis grubu
  • İktidar partisi meclis grubu

  38. Bir organizasyonun siyasi parti niteliğini kazanabilmesi için bazı nitelikleri taşıması gerektiği kabul görür. Nitelikler:
  • Süreklilik arz etme
  • İktidarı kullanma isteği veya amacı
  • Ülke çapında örgütlenmiş olma
  • Seçim yoluyla halkın desteğini elde etme amacı

  39. Bütün yönetim kademelerinde bulunan öğelere verilen ad:
  • Evrensel öğeler

  40. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin özellikleri:
  • Bu kararnameler istisnai bir işlem türüdür
  • Kararnameler yargı denetimine tabi değildirler
  • Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler kategorisinde sınıflandırılırlar
  • Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği kuruluş, teşkilat ve çalışma işlemlerini düzenlemek için çıkarılırlar

  41. Danıştay’ın imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerine ilişkin yetkisi :
  • Görüş bildirme

  42. Devlet memurluğunda emeklilik yaş haddi :
  • 65

  43. Devlete ait egemenlik kudretinin birlik ve bütünlük gösterdiği, tek bir tüzel kişilik, tek bir yasama yürütme organı olan devlet tipi:
  • Üniter devlet

  44. Nüfusu 20.000 den fazla olan yerleri şehir olarak tanımlayan kanun:
  • Köy kanunu

  45. Yüksek mahkemeler:
  • Anayasa mahkemesi
  • Uyuşmazlık mahkemesi
  • Danıştay
  • Ayim

  46. İlçe sınırlan içinde birden çok köy ve belediye yararına kamulaştırmalarda kamu yararı kararı almaya yetkili merci:
  • İlçe idare kurulu

  47. Kamu tüzel kişileri birbirlerinin ellerindeki taşınmaz mallan kamulaştıramazlar. Bir kamu tüzel kişisi kendi elindeki bir taşınmaz malı buna ihtiyacı olan bir başka kamu tüzel kişisine isteği halinde devredebilir. Ancak taşınmazı elinde bulunduran kamu tüzel kişisi taşınmaza ihtiyacı olan kamu tüzel kişisinin isteğine rağmen söz konusu taşınmazı devretmeye yanaşmayabilir. Bu durumda söz konusu olacak :
  • Anlaşmazlık, kamu tüzelkişisinin başvurusu üzerine danıştay birinci dairesice iki ay içinde kesin karara bağlanır. Bedel konusundaki uyuşmazlık sürüyor ise, alıcı kamu tüzelkişisi danıştay kararının kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içersinde taşınmazın bulunduğu asliye hukuk mahkemesine başvurarak taşınmazın bedelinin tespitini ve tescile karar verilmesini ister.
  48. Kent planlamasında asli imar yetki sahibi:
  • Bayındırlık bakanlığı

  49. Nüfus işleri hizmetinin kamu hizmeti türü:
  • İdari kamu hizmeti

  50. Türkiyede idari yargıda genel görevli temyiz mercii :
  • Danıştay

  51. Türkiyede işçilere ilk kez grev ve toplu sözleşme hakkı yapan yasal düzenleme:
  • 1961 anayasası

  52. Tüzük :
  • Tüzükler yayımlanınca denetimini danıştay yapar
  • Kamuoyunu ilgilendirmeyen tüzükler resmi gazetede yayımlanmaz
  • Danıştay incelemesinden geçer
  • Bakanlar kurulu çıkarır

  53. Üçlü kararnameler açıklanan iradenin biçimine idari işlem türü:
  • Karma işlem

  54. Yasanın danıştayın görüşünün alınmasını zorunlu gördüğü bir işlem danıştayın görüşü alınmadan yapılırsa olan:
  • İşlem usul unsuru yönünden sakattır

  55. Yöneticinin problemlerin çözümünde bilimsel ve mantıksal teknikleri kullanma becerisine verilen ad:
  • Analitik beceri

İlgili Kategoriler

Kamu Yönetimi Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.