KPSS A Grubu kısa notlar

 1. Vergi yasalarına aykırı hareket etmeksizin bireyin vergi mükellefiyetinden kurtulması ve hazineyi vergi kaybına uğratmasına vergiden kaçınma denir.
 1. Üretim hacminde zaman zaman ortaya çıkan daralmaların yarattığı işsizlik türü konjonktürel işsizlik denir
 1. Hükümetlerin ithal edilecek mal hacmi üzerine fiziki miktar veya değer olarak koyduğu sınırlamalara kota denir.
 2. Tüketicinin aynı fayda düzeyinde kalabilmesi için, kullandığı mallardan birinin miktarını artırdığında diğerinin miktarını ne kadar azaltması gerektiğini gösteren oran marjinal ikame haddidir.
 1. Mali olayların ekonomik olaylarla ilişkisinin artması kamu ekonomisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur
 1. Kamu yönetimlerince belirli kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla bu hizmetlerden yararlananlardan yasaya dayalı olarak zorla tahsil edilen paralara harç denir.
 1. El değiştiren satın alma gücünün, tekrar vadesiz mevduat hesaplarına yatırılarak ne kadarının bankacılık sistemine geri döndüğünü belirleyen orana geri dönüşüm oranı denir
 1. Az gelişmişliği de gelişmişliği de yaratan, kapitalist gelişme ve yayılmadır görüşü bağımlılık yaklaşımına aittir.
 2. Vergi yasalarınca ödeyeceği vergiyi bir başkasından alıp, kendi ad ve hesabına vergi dairesine ödeyerek, biçimsel ve parasal yükümlülük yüklenen kişiye sorumlu yükümlü denir
 1. Üretim sürecinin tesislerin aşınmasına ve buna bağlı olarak tesis sermayesinin değer yitirmesine yol açması nedeniyle üretim hacminin düşmesi istenmiyorsa, en azından negatif yatırım tutarı kadar yapılan yatırıma yenileme yatırımı denir
 1. Cari fiyatlarla bulunmuş milli gelir rakamlarının fiyat değişmelerine göre düzeltilmesiyle elde edilen milli gelire reel milli gelir denir
 1. Likidite oranları işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü gösterir.
 1. İşletmenin finansal tablolarının iki farklı dönem veya tarihteki verileri karşılaştırılarak tutar ve yüzde olarak ne yönde ve ne büyüklükte değiştiğini belirlemek için karşılaştırmalı tablolar analizi yapılır.
 1. Kısa vadeli borçların ödenmesi için mevcut stokların kaç katı daha satış yapılması gerektiğini gösteren oran stok bağımlılık oranıdır
 1. Eğilim yüzdeleri hesaplanırken yüz olarak kabul edilen tutar kalemin baz yıldaki tutarıdır
 1. Bir işletmenin yer aldığı sektörde bulunan en başarılı bir veya birkaç işletmenin finansal tablolarından yararlanılarak hazırlanan standart oranlar ideal veya hedef standart oranlardır
 1. İşletmenin yapmış olduğu varlık yatırımlarının kaç katı kadar satış yapmış olduğunu gösteren oran aktif devir hızıdır.
 1. Faaliyet etkinlik oranları (verimlilik oranları) alacak devir hızı oranı, ortalama tahsilat süresi oranı, aktif devir hızı oranı ve stok devir hızı oranı olarak sıralanabilir.
 1. Nakit oranı işletmenin stoklarına ve alacaklarına hiç dokunmadan diğer varlıklarla, kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösterir.
 1. Cari oranı sektör ortalamasına göre yüksek ancak likidite oranı düşük olan bir işletmede sektör ortalamasına göre daha fazla stok bulunmaktadır.
 1. Bir malın bir kişi tarafından tüketilmesi diğerlerinin tüketim miktarını azaltmıyorsa, yani tüketimde rakipsizse ve kimse dışarıda tutulamıyorsa, söz konusu mallara kamusal mallar denir.
 1. Kıt kaynakların toplum refahını maksimize edecek şekilde üretim sürecine katılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bireyler arasında adaletli olarak dağıtımının yapılması durumuna ekonomik etkinlik denir
 1. Kamu finansman kaynaklarından yalnız bayındırlık hizmetleri ile ilgili olan şerefiyelerdir
 1. Düşük istihdam dengesinin sürekli olamayacağını çünkü reel değeri artan parasal rezervlerin, kişi ve kurumların harcama gücünü artırarak ekonomideki harcama ve talep yetersizliğini ortadan kaldıracağını ileri süren kişi Pigou’dur.
 1. 1966’da Vernon tarafından ortaya atılan ve Teknoloji Açığı Hipotezi’nin genelleştirilmiş ve geliştirilmiş bir şekli olan teori Ürün dönemleri teorisidir.
 1. Üreticilerin tüketici gelirlerinden elde ettiği normal üstü kârlar, gümrük vergisinin bölüşüm etkisiyle açıklanır
 1. İhracat endüstrisindeki büyük bir firmanın malını dış piyasada iç piyasadan daha düşük bir fiyattan satmasına damping denir.
 1. Gayri safi milli hasıladan amortismanların düşülmesiyle safi milli hasılaya ulaşılır.
 1. Kamusal malların karşı karşıya kaldığı önemli sorunlardan biri bedavacılık sorunudur.
 1. Özel mallardan, ödeme yapılmaksızın yararlanmanın mümkün olmadığını ifade eden ilke dışlama ilkesidir
 1. Malların ihtiyaç duyulduğu zaman kullanılabilmeleri için saklanması ya da stok yapılması malın zaman faydasını ifade eder.
 1. Toplam maliyetin toplam çıktı miktarına bölünmesi ile ortalama toplam maliyet elde edilir
 1. Oligopolde piyasa dengesini açıklamaya çalışan teorilerden Fiyat önderliği teorisi bazı oligopolcülerin fiyatı belirlerken işbirliği yaptıkları, piyasada lider konumundaki firmanın fiyatı belirlediği ve diğer firmaların da belirlenen bu fiyatı izlediği modeli üzerine kurulmuştur
 1. Belirli bir amaca yönelik hizmetlerle bu hizmetlerin yürütülmesi için yapılan kamu harcamaları arasında çok amaçlı ilişki işlevsel tasnif kapsamında değerlendirilir.
 1. ki mallı ve iki faktörlü bir modelde, tam istihdam durumunda, tek bir faktörün arzı artırıldığında, üretiminde o faktörün yoğun olarak kullanıldığı malın üretimin artacağını diğer malda ise üretimin azalacağını öne süren teorem Rybczynski Teoremidir
 1. Arbitraj mekanizması sayesinde tüm piyasalarda tek fiyatın geçerli olmasına tek fiyat kanunu denir.
 1. Gelir azalınca talebi azalan mallar veya gelir arttıkça talebi artan mallar normal mallardır.
 1. Ulusal sanayinin desteklenmesi ve dışa karşı korunması gerektiğini öne sürerek stratejik bakımdan dengeli kalkınma görüşünü ilk kez ortaya atan kişi Friedrich List’tir.
 1. Bir ülkede cari işlemler açığı varsa, o ülkenin ödemeler bilançosunun dengeye gelebilmesi için dünya faiz oranlarının üzerine çıkması gerekir.
 1. Devletin arz edilen mal ya da hizmet miktarını sınırlayarak tam rekabet koşullarında oluşmuş olan piyasa fiyatını üreticilerin lehine arttırması yönündeki uygulamaya üretim kotası denir
 1. Kullanılabilir gelirde bir artış olduğunda bunun ne kadarının tüketime gittiğini ifade eden oran marjinal tüketim eğilimidir
 1. Monopol piyasasında faaliyet gösteren bir firma talep eğrisinin tam orta noktasında yani talep esnekliğinin bire eşit olduğu noktada toplam hasılatını maksimize eder.
 2. Bir ülkenin ulusal parasının döviz piyasalarında serbestçe diğer ülkelerin parasına dönüştürülebilmesine konvertibilite denir.
 3. Türkiye’de il özel idarelerinin bütçesi Vali tarafından yapılır.
 1. Miktar Teorisi, genel olarak, para miktarındaki artış ile fiyatlar genel seviyesi arasındaki ilişkiyi gösterir.
 1. Monopolcü bir firma için talep eğrisi aynı zamanda ortalama hasılat eğrisidir.
 1. Kamu hizmetlerinin işlevsel sınıflandırılmasında, yargı ve güvenlik hizmetleri genel hizmetler içerisinde yer almaktadır
 1. Uluslararası kamu maliyesinin konuları arasında çok uluslu şirketler, ekonomik bütünleşmeler, gümrük anlaşmaları ve uluslararası kurumlar yer alır
 1. Belli bir süre içinde mevcut tüm kaynaklar ve teknoloji ile üretilebilecek nihai mal ve hizmetlerin alternatif bileşimini gösteren eğriye üretim imkanları eğrisi denir
 1. Vergi nedeniyle gelirleri azalan kişilerin, gelirlerindeki bu azalmayı ek işler bularak ya da kendi işlerinde daha çok çalışarak gidermeye çalışmaları verginin gelir etkisini ifade eder.
 1. Adi kâr ile asgari kâr arasındaki farka net kar denir
 1. Bir malın marjinal faydası marjinal maliyetini aşıyorsa daha fazla üretim yapılmalıdır.
 1. Üretilen mal ile hizmetlerin üretimine katılanlar arasında adaletli bir şekilde dağıtılması sonucunda bölüşümde etkinlik sağlanır
 1. Yaşam için vazgeçilmez olmasına karşın, suyun bir elmas parçasından çok daha az değer taşıması değer paradoksu denir.
 1. Rostow’un Gelişme Aşamaları Kuramı’nın kalkış aşamasında kalkınma süreci süreklilik göstermeye başlar
 1. Dövizin şimdiden kararlaştırılan fiyattan, ilerideki bir tarihte teslim edilmek koşulu ile bugünden yapılan sözleşmelerle alınıp satılmasına vadeli teslim işlemi denir.

     57.Cari işlemler bilançosu ile uzun süreli sermaye bilançolarının toplamı temel dengeyi                ifade eder

 1. Gelire bağlı olmayan tüketim aynı zamanda negatif tasarrufu ifade eder.
 1. Dış ticarette korumacılığın nedenleri arasında genç endüstrileri korumak, dampinge karşı koruma sağlamak, ulusal güvenliği sağlamak ve doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmek yer alır.
 1. Dış ticaret politikasının amaçları arasında iç ekonomik istikrarı sağlamak, hazineye gelir sağlamak, ekonomiyi liberalleştirmek, dış rekabetten korunmayı sağlamak, piyasa aksaklıklarını gidermek ve ekonomik kalkınmayı sağlamak yer alır
 1. Bir maldan daha fazla üretmek için diğer maldan artan miktarlarda vazgeçme artan fırsat maliyetini ifade eder.
 2. Bir vergi yansımasında, vergi sonucunda verginin tamamı aktarılabiliyorsa ve bu olay çok sayıda tekrarlanabiliyorsa bu tür yansımaya sınırsız yansıma denir.
 1. Dış ticarette uygulanan tarife dışı engeller; tarife benzeri faktörler, görünmez engeller, miktar kısıtlamaları ve gönüllü ihracat kısıtlamalarıdır.

     64.Hükümetlerin fiyat kontrollerine yönelik uygulamaları tarımsal destekleme fiyatları,                 taban fiyat, tavan fiyat ve asgari ücret uygulamalarıdır

 1. Anında teslim kaydıyla satılan dövizin gelecekte belli bir süre sonra tekrar satın alınmasını ifade eden işlem döviz swaplarıdır
 2. Tüm piyasaya tek bir girişimcinin egemen olduğu piyasa türü monopol piyasasıdır
 1. Heckscher-Ohlin modelinden türetilen teoriler, Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi, Stolper- Samuelson Teorisi ve Rybczynski Teorisidir.
 1. Ortak malların kullanım haklarının devlet tarafından düzenlenmesi kamu maliyesinin kaynak tahsisi görevi kapsamında yer alır.
 1. Vergi yasalarında yer alan en az geçim indirimi tutarının yüksek tutulmasının hazineyi vergi kaybına uğratması, vergilemenin sosyal ve mali amacı arasındaki çatışmaya örnektir.
 1. Ekonomik büyümenin en önemli faktörü yatırımlardır.
 1. Bir malı satın almak için ödenen fiyata parasal fiyat denir
 1. Tarım sektörü dışındaki tüm sektörlerin kısır olduğunu ve net hasılanın yalnız topraktan sağlandığını savunan görüş Fizyokrasidir
 1. Bir dövizin, menkul değerin, bir mal ya da üretim faktörünün belli bir fiyat farklılığından yararlanmak için eş anlı olarak alınıp satılmasına arbitraj denir
 1. Kısa dönemde doğrudan üretimi artırıcı etkisi olmayabilen ve faydası bir dönemle sınırlı sayılabilen harcamalara cari harcamalar denir
 1. Belediye başkanı tarafından hazırlanan belediye bütçesinin encümen tarafından 2 ay içinde incelenmesi gerekir.
 1. Özel tüketim vergisi, katma değer vergisi, gümrük vergisi, muamele vergisi harcamalar üzerinden alınan vergilerdir.
 1. Döviz alış ve satış kurları arasındaki farka kur marjı denir.
 1. Emek miktarındaki bir birimlik değişmenin toplam ürün miktarında meydana getirdiği değişime marjinal ürün denir
 1. Bir malın arz miktarında değişmeye neden olan faktörler girdi fiyatlarının değişmesi, vergi oranlarının artması, endüstrideki firma sayısının değişmesi ve diğer malların fiyatlarının değişmesidir.
 1. Merkezi idare gelirlerinin bir kısmının mahalli idareler arasında bölüştürülmesine mali tevzin denir
 1. Bir konunun birbirleriyle çatışan iki tarafında da tartışılabilir doğruların olması halinde ortaya çıkan duruma etik ikilem denir
 1. Keynesgil para talebine göre, halkın spekülatif nedenlerle elinde tutmak istediği nakit miktarı, faiz oranı ile ters yönde değişir.
 1. Cari işlemler hesabının uluslararası hizmetler kaleminde özel hizmetler, uluslararası bankacılık ve sigortacılık, uluslararası taşımacılık ve turizm kalemi yer alır
 1. Dövizin fiyatına döviz kuru denir
 1. Bireylerin faiz oranlarındaki değişmelerden yararlanmak amacıyla servetlerinin bir bölümünü ellerinde para olarak tutmalarına spekülasyon güdüsüyle para talebi denir.
 1. Bir ekonomik değişkenin başka bir ekonomik değişkene karşı olan duyarlılığının ölçüsüne esneklik denir.
 1. Birlik Genel Kurulu; odaların üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği üç temsilciye ilave olarak, üyelerinin yetmiş beşte biri oranında seçeceği temsilcilerden oluşur.
 2. SMMMO Disiplin Kurulu’nun kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Birlik Disiplin Kurulu’na itiraz edilebilir.
 1. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkındaki Yönetmelikte yer alan, kavramsal çerçeve temel mesleki etik kuralları ortaya koyar
 1. Kısa vadeli borçları ödedikten sonra işletmenin normal çalışma olanaklarını karşılamak için gerekli varlık ve kaynak tutarının ve bu tutarda oluşan değişmelerin izlendiği tablo net çalışma sermayesi değişim tablosudur
 1. Peşin bedelle bina satışı, uzun vadeli alacakların tahsil edilmesi net işletme sermayesini arttıran unsurlardır
 1. Finansal tablo analizi yapılırken, ticari alacaklar ve ticari borçlardaki değişimler, duran varlıklar ve sürekli sermayedeki değişimler, ticari alacaklar ve satışlardaki değişimler, dönen varlık ve kısa vadeli yabancı kaynaklardaki değişimlerin dikkate alınması gerekir.
 1. Nakit Akış Tablosu tahakkuk esasından kaynaklanan bilgi eksikliğini gideren bir finansal tablodur.
 1. Monopolcü bir firma için talep eğrisi aynı zamanda ortalama hasılat eğrisidir
 1. Milli Gelir (MG) = SMH – Dolaylı vergiler.
 1. Toplam tüketimin toplam harcanabilir gelire oranına ortalama tüketim eğilimi denir.
 1. Türkiye’de bütçe komisyonu 40 üyeden oluşur. 25 üye iktidar partisinden 15 üye ise muhalefet partilerinin üyelerinden oluşur
 1. Marjinal tüketim eğilimi (MPC) ve marjinal tasarruf eğiliminin (MPS) toplamı daima bire eşittir.
 1. Ortalama tasarruf eğilimi (APS) ve ortalama tüketim eğiliminin (APC) toplamı daima bire eşittir.
 1. Belirli bir dönemde yapılan tasarrufun o dönemin kullanılabilir gelirine oranına ortalama tasarruf eğilimi
 1. Merkez Bankasının, para politikasını yönetmede kullandığı araçlardan zorunlu devir oranında ekonomide kazanılan dövizlerin belli bir oranı merkez bankasına satılmaktadır.
 1. Bir ülkenin ihraç ve ithal ettiği mal ve hizmetler ile tek yanlı transferler, ödemeler bilançosunun cari işlemler hesabına kaydedilir
 1. Bir malın fiyatı arttıkça arz edilen miktarının da artmasına, fiyatı azalınca arz edilen miktarın da azalmasına arz kanunu denir
 1. Objektif vergi yükümlülüğünün vergi yasalarında yer alan bir takım hükümlerle sınırlandırılmasına istisna denir
 1. Türkiye’de bütçe tasarısının en geç 17 Ekim’e kadar TBMM’ne sunulması gerekir
 1. İl özel idaresinin yürütme organı Validir.
 1. Vergi borcunun hesaplanması için vergi konusunun indirgendiği teknik, fiziki ya da ekonomik miktara vergi matrahı denir.
 1. Talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedeni fiyat arttıkça talep edilen miktarın azalmasıdır.
 1. Borçlunun aldığı borcu zamanında ödememesi durumunda, gecikmiş olduğu borcundan dolayı alacaklıya ödemesi gereken faize temerrüt faizi denir.
 1. İleride tekrar yurtdışına çıkarılmak üzere ülkeye giren mallara uygulanan rejim geçici ithalat rejimidir.
 1. İhracatın özendirilmesi için gerçekleştirilecek uygulamalar ucuz girdi imkânı sağlamak, ihraç malını satın alacak ithalatçı firmalara kredi imkânı sağlamak, doğrudan prim ödemesi sağlamak ve düşük faizli kredi sağlamaktır.
 1. Bir ekonomide belirli bir sürede yaratılan mal ve hizmetlerin net değerlerinin toplamına safi milli hasıla denir
 1. Kamu harcamalarının görünüşte artış nedenleri bütçe yönetim ve tekniğinde meydana gelen değişimler, kamu hizmetlerinin para ile görülmesi, paranın satın alma gücündeki azalma, siyasal nedenlerle nüfusun ve yüz ölçümünün büyümesidir.
 1. Kamu harcamalarının görünüşte artış nedenleri bütçe yönetim ve tekniğinde meydana gelen değişimler, kamu hizmetlerinin para ile görülmesi, paranın satın alma gücündeki azalma, siyasal nedenlerle nüfusun ve yüz ölçümünün büyümesidir.
 1. Sermaye hareketleri hesabında yer alan hesaplar uzun ve kısa vadeli sermaye hareketleri, doğrudan yatırımlar, tek yanlı transferler ve portföy yatırımlarıdır
 1. Mükelleflerin vergi oranı yüksek olan mallar yerine, vergi oranı düşük malları tercih etmeleri verginin karar etkisiyle açıklanır
 1. Bütçenin fonksiyonları denetim, siyasal, hukuki ve sosyal fonksiyondur
 1. Merkez Bankası’nın para politikasını yürütmek için yasal olarak elinde bulundurduğu araçlar; reeskont oranları, zorunlu devir oranları, açık piyasa işlemleri ve karşılık oranlarıdır.
 1. Tam Rekabet Piyasasının Özellikleri
  Alıcı ve satıcı sayısı çoktur.
  Mallar homojendir.
  Piyasaya giriş ve çıkış serbesttir.
  Fiyatlar veridir.
  Alıcı ve satıcılar tam bilgiye sahiptir.
  Bugüne kadar yapılan SMMM Staja Başlama sınavlarında tam rekabet piyasasının özellikleri hiç sorulmamıştır.
 1. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan iş kabulü düzenlemesine göre iş kabulü ve reddi ile ilgili uygulama esasları, Birlik tarafından mecburi meslek kararı ile belirlenir
 1. Meslek mensuplarının, denetim sırasında incelenen yerlerin ve kuruluşların gerçek durumunu yansıtmadığı kanaatine varması sonucunda düzenlediği rapora olumsuz rapor denir.
 1. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları kuruluşlarını Birlik Yönetim Kurulu aracılığıyla Maliye Bakanlığı’na bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar.
 1. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan iş kabulü düzenlemesine göre iki meslek mensubu tarafından reddedilen iş sahibi ilgili odaya müracaat eder. Oda kendisine meslek mensubu belirler.
 1. Oligopol piyasalarında artan fiyatlar için fiyat katılığını açıklayan teori Dirsekli talep teorisidir. (Sweezy Modeli)
 1. Herkese yetecek kadar bol olmayan, elde edilebilmesi için mutlaka belirli bir çaba harcanması gereken mallara iktisadi mallar denir
 1. İki ulusal para arasında piyasada fiilen uygulanan değişim oranına dolaysız kur denir.
 1. Monopol piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın talep eğrisi ile piyasa talep eğrisi aynıdır.
 1. Monopol piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın arz eğrisi yoktur.
 1. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın toplam hasılat eğrisi pozitif eğimlidir. Eğrinin pozitif eğimli olmasının sebebi satış miktarı arttıkça firmanın toplam hasılatını arttırmasıdır.
 1. Genel kural olarak cari oranın 1.5-2 düzeyinde asit test oranının 1 olması yeterlidir
 1. Likidite oranları, dönen varlıklarla kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki ilişkiyi gösterir.
 1. İşletmenin günlük nakit gereksinimlerini karşılayabilme gücü likidite gücünü ifade eder
 1. Özkaynaklar / Maddi Duran Varlıklar oranın 1’den büyük olması maddi duran varlıkların tamamının özkaynaklar ile finanse edildiğini gösterir.
 1. Rostow’un kalkınma teorisi 5 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar;
  Geleneksel Toplum Aşaması
  • Kalkışa Hazırlık Aşaması
  • Kalkış Aşaması
  • Olgunluk Aşaması
  • Kitle Tüketim Aşamasıdır.
 1. Kamu harcamalarının devletin organik yapısına göre tasnif edilmesine idari tasnif denir
 1. Kamu harcamalarının genellikle milli gelirden daha hızlı arttığını ifade eden Wagner Yasasıdır.
 1. Tüketilen mal miktarını 1 birim arttırdığımızda toplam faydada meydana gelen değişime marjinal fayda denir.
 1. Belirli bir zaman diliminde, bireyin diğer mal ve hizmetlerden tüketimi sabit iken, bir maldan farklı miktarlarda tüketmesi sonucunda ulaştığı tatmin düzeyine toplam fayda denir
 1. Mali tablolar analizinin kapsam yönünden sınıflandırılması statik ve dinamik analiz olmak üzere ikiye ayrılır
 1. Vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma kavramı birbirine çokça karıştırılan iki kavramdır. Vergi kaçakçılığında vergi kanunlarının ihlal edilmesi sonucu devlet gelir kaybına uğrarken, vergiden kaçınmada ise vergi kanunlarında yer alan boşlukların değerlendirilerek vergiyi doğrun olayın gerçekleşmesi engellenmektedir.
 1. Net çalışma sermayesinin negatif olması işletmenin likidite yapısındaki zayıflığın bir göstergesidir.
 1. Uzun vadeli yabancı kaynakları olmayan bir işletmede likidite oranı (Dönen varlıklar- Stoklar) / (Toplam aktifler- Özkaynaklar) formülünden bulunur.
 1. Devlet borçlarının Merkez Bankası’nca para basılarak ödenmesine monetizasyon (parasallaştırma) denir
 1. Tüketicinin aynı fayda düzeyinde kalabilmesi için, kullandığı mallardan birinin miktarını artırdığında diğerinin miktarını ne kadar azaltması gerektiğini gösteren oran marjinal ikame haddidir.
 1. Monopolcü rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma, hem kısa dönemde hem de uzun dönemde eksik kapasite ile çalışır.
 1. Bazı devlet projelerinde, projelerin çıktılarının hesaplanabilmesi için uygulanan fayda-maliyet analizinde, piyasa fiyatlarından yararlanılamadığı durumda gölge fiyatlar kullanılmaktadır
 1. Kamu mallarının faydasının bölünemez özelliği nedeniyle fiyatlandırma yapılamaması kamusal mallarda ortaya çıkan bedavacılık sorununu gündeme getirir.
 2. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları kurumlar vergisi mükellefidir
 1. İşletmede maddi duran varlıklara aşırı yatırım yapılmışsa maddi duran varlık devir hızı oranı normalin altında çıkar.
 1. Bir işletmenin faiz karşılama oranının yüksek çıkması halinde işletmenin faiz giderlerini karşılayamama riski azalır.
 1. Bir işletmenin cari oranı, likidite oranına göre çok yüksek ise, bu işletmenin stokları yüksektir.
 1. Belirli bir dönem içinde işletmenin sağladığı mali olanakları ve bunların kullanım yerlerini göstermek yoluyla işletmenin o dönemdeki yatırım ve finansman faaliyetlerini özetleyen, finansal durumda meydana gelen değişmeleri açıklayan tablo fon akım tablosudur
 1. Hisse senedinin piyasa fiyatının, hisse başına öz sermaye değerinin kaç katı olduğunu ifade eden oran Piyasa değeri /Defter değeri oranıdır
 1. Satışların durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda borç ödeme gücünü hazır değer oranı gösterir.
 1. İşletmenin satışlarının maliyetinin, ortalama stoklarının kaç katı olduğunu gösteren oran stok devir hızı oranıdır
 1. Bilançoda net değer esasının uygulanması için aktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar kesinlikle gereklidir
 1. Bir işletmenin öz kaynaklarının aynı işletmenin borçları için bir güvence oluşturup oluşturmadığını gösteren oran borçların öz kaynaklara oranıdır
 1. İşletmenin nakit ve nakit benzerleri ile geçici yatırım amacıyla aldığı ve her an satılabilir durumdaki menkul kıymetlerinin kısa vadeli borçları karşılama gücünü gösteren oran nakit oranıdır
 1. İşletmenin, alacaklarının tamamını tahsil ettiği ve portföydeki menkul değerleri bilançoda gösterilen tutar üzerinden paraya çevirebildiği taktirde, stoklardan satış yapmasa dahi, kısa vadeli borçlarını ödeyebileceğini gösteren oran asit test oranıdır
 1. Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, gayrimenkul sermaye iradı istisnasından yararlanamazlar.
 1. Bir takvim yılı içerisinde Türkiye’de devamlı olarak 6 aydan fazla oturan gerçek kişiler tam mükellef sayılırlar. Tam mükellefler hem Türkiye’de hem de Türkiye dışında elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilirler
 1. Gelirin elde edilmesi gelir vergisinde vergiyi doğuran olaydır.
 1. Gelir Vergisi Kanunun 1. Maddesine göre gelir, ” Bir gerçek kişinin bir takvim yılında elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.
 1. İşletme sahip veya ortaklarının işletmeye sağlamış oldukları kaynakların verimli kullanılıp kullanılmadığının ölçülmesinde kullanılan ve işletme sahipleri tarafından sağlanan kaynağın bir birimine düşen kâr payını gösteren oran öz sermaye karlılık oranıdır
 1. İşletmenin finansman durumu ile borç ödeme gücünü anlayabilmek için yapılan analizlere kredi analizleri denir
 1. Bir işletmenin ödemek zorunda olduğu faiz giderlerini kaç kere kazandığını, dolayısıyla işletmenin mali güçlüklerle karşılaşmadan kârlarının ne kadar düşebileceğini gösteren oran faizleri karşılama oranıdır
 1. İşletmenin her bir liralık kısa vadeli borcuna karşılık, kaç liralık dönen varlığı olduğunu gösteren oran cari orandır.
 2. Hükümetlerin ithal edilecek mal hacmi üzerine fiziki miktar veya değer olarak koyduğu sınırlamalara kota denir
 3. tam rekabet piyasasinda talep egrisi fiyata marjinal gelire ve ort hasilata esittir
 4. Denetim kanitlarinin sayisini etkileyen faktorler;
  1)Onemlilik
  2)Risk
  3)Nitelik
  4)Ekonomik etkenler
  5)Ana kutlenin buyuklugu
 5. Kanit kalitesini etkileyen faktorler;
  1)Kaynak
  2)Gecerlilik(ilgililik)
  3)Nesnellik
  4)Zamanlilik
 6. ikame malların çapraz talep esneklikleri pozitif, tamamlayıcı malların negatiftir…
 7. Odenmis sermayeden dagitilir temettu ve ticaret kanununa gore de birinci temettu %5 dir.

İlgili Kategoriler

Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.