Ekonomi ve hukuk sınavlarına ait kısa notlar

1 Devletin ekonomi ile ilgili mali kuralların çerçevesini anayasal kurallarla belirlemesi Anayasal İktisat yaklaşımını ortaya çıkarır.

2 Enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişkiyi gösteren eğri Philips eğrisidir.

3 Bir ekonomideki açık iş sayısı ile işsiz sayısı arasındaki ters yönlü ilişkiyi gösteren eğriye Beveridge eğrisi denir.

4 Objektif vergi yükümlülüğünün vergi yasalarında yer alan bir takım hükümlerle sınırlandırılmasına istisna denir,

5 Tüm piyasaya tek bir girişimcinin egemen olduğu piyasa türü monopol piyasasıdır.

6 Bir ülkenin ulusal parasının döviz piyasalarında serbestçe diğer ülkelerin parasına dönüştürülebilmesine konvertibilite denir.

7  Devletin arz edilen mal ya da hizmet miktarını sınırlayarak tam rekabet koşullarında oluşmuş olan piyasa fiyatını üreticilerin lehine arttırması yönündeki uygulamaya üretim kotası denir.

8 Kamu finansman kaynaklarından yalnız bayındırlık hizmetleri ile ilgili olan şerefiyelerdir.

9 Tüketim harcamalarındaki değişmenin milli gelirdeki değişmeye oranına marjinal tüketim eğilimi denir

10 Tasarrufların bireylerin zenginleşmesini sağlarken ülkelerin yoksullaşmasına neden olması tasarruf paradoksunu ifade eder

11 Keynes’e göre bireyler işlem amaçlı, ihtiyat amaçlı ve spekülasyon amaçlı para talep ederler.

12 Marjinal tüketim eğilimi (MPC) ile marjinal tasarruf eğilimi (MPS) ve ortalama tüketim eğilimi (APC) ortalama tasarruf eğiliminin (APS) toplamı daima bire eşittir.

13 Bütçe hazırlık sürecinde Orta Vadeli Mali Plan Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanırken, Orta Vadeli Program Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanır.

14 Kamu harcamalarının genellikle milli gelirden daha hızlı arttığını ifade eden Wagner Yasasıdır.

15 Objektif vergi yükümlülüğünün vergi yasalarında yer alan bir takım hükümlerle sınırlandırılmasına istisna denir

16 Kamu harcamalarının devletin organik yapısına göre tasnif edilmesine idari tasnif denir.

18 Bireylerin faiz oranlarındaki değişmelerden yararlanmak amacıyla servetlerinin bir bölümünü ellerinde para olarak tutmalarına spekülasyon güdüsüyle para talebi denir.Spekülasyon güdüsüyle para talebi faiz oranlarıyla ters orantılıdır

19 Mükelleflerin vergi oranı yüksek olan mallar yerine, vergi oranı düşük malları tercih etmeleri verginin karar etkisiyle açıklanır.

20 Belirli bir dönemde yapılan tasarrufun o dönemin kullanılabilir gelirine oranına ortalama tasarruf eğilimi deni

21 Anında teslim kaydıyla satılan dövizin gelecekte belli bir süre sonra tekrar satın alınmasını ifade eden işlem döviz swaplarıdır

22 Para miktarındaki artış ile fiyatlar genel seviyesi arasındaki ilişkiyi ele alan ve para miktarındaki artışların fiyatlar genel seviyesini artıracağını öne süren teori miktar teorisidir.

23 Türkiye’de, kuruluşlar cari ve transfer ödeneklerini içeren bütçe ödeneklerini Maliye Bakanlığı hazırlar.

24 Kısa dönemde doğrudan üretimi artırıcı etkisi olmayabilen ve faydası bir dönemle sınırlı sayılabilen harcamalara cari harcamalar denir

25 Özel tüketim vergisi, katma değer vergisi, gümrük vergisi, muamele vergisi harcamalar üzerinden alınan vergilerdir.

26 Türkiye’de bütçe komisyonu 40 üyeden oluşur. Bu üyelerden 25 tanesi iktidar partisine 15 tanesi muhalefet partilerine aittir.

27 Bir ekonomide belirli bir sürede yaratılan mal ve hizmetlerin net değerlerinin toplamına safi milli hasıla denir

28 Kamu yönetimlerince belirli kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla bu hizmetlerden yararlananlardan yasaya dayalı olarak zorla tahsil edilen paralara harç denir.

29 Bir ülkenin ulusal parasının döviz piyasalarında serbestçe diğer ülkelerin parasına dönüştürülebilmesine konvertibilite denir.

30 Kullanılabilir gelirde bir artış olduğunda bunun ne kadarının tüketime gittiğini ifade eden oran marjinal tüketim eğilimidir

31 Türkiye’de, kuruluşlar cari ve transfer ödeneklerini içeren bütçe ödeneklerini Maliye Bakanlığı hazırlar.

32 Dış ticaret politikasının amaçları arasında iç ekonomik istikrarı sağlamak, hazineye gelir sağlamak, ekonomiyi liberalleştirmek, dış rekabetten korunmayı sağlamak, piyasa aksaklıklarını gidermek ve ekonomik kalkınmayı sağlamak yer alır

33 Tarım sektörü dışındaki tüm sektörlerin kısır olduğunu ve net hasılanın yalnız topraktan sağlandığını savunan görüş Fizyokrasidir

34 Dış ticarette uygulanan tarife dışı engeller tarife benzeri faktörler, görünmez engeller, miktar kısıtlamaları ve gönüllü ihracat kısıtlamalarıdır

35 Kamu harcamalarının görünüşte artış nedenleri bütçe yönetim ve tekniğinde meydana gelen değişimler, kamu hizmetlerinin para ile görülmesi, paranın satın alma gücündeki azalma, siyasal nedenlerle nüfusun ve yüz ölçümünün büyümesidir.

36 Bir vergi yansımasında, vergi sonucunda verginin tamamı aktarılabiliyorsa ve bu olay çok sayıda tekrarlanabiliyorsa bu tür yansımaya sınırsız yansıma denir.

37 Vergi Usul Kanunu’na göre matrah takdiri için vergi idaresi tarafından takdir komisyonuna başvurulması tahakkuk zaman aşımı süresini durdurur

38 Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar ve adi komandit şirketlerde komandite ortaklar bu işleri dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılırlar.

39 Gelir Vergisi beyanları yıllık, muhtasar ve münferit beyanname ile yapılır.

40 Tarhiyat öncesi uzlaşmaya vergi aslı, vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük için gidilebilirken, tarhiyat sonrası uzlaşmaya sadece vergi aslı ve vergi ziyaı cezası için gidilebilir.

41 Vergi hatalarını düzeltme yetkisi vergi dairesi müdürlerine aittir.

42 Pişmanlık ve ıslah hükümlerinin uygulanmadığı vergi Emlak Vergisidir

43 Kollektif şirketlerle adi veya paylara bölünmüş komandit şirketler zirai faaliyetle uğraşsalar bile çiftçi sayılmazlar. Bunların şirket karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç hükmündedir.

44 Telif hakları ve ihtira beratlarının bunların müellifleri, mucitleri veya kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

45İhracatın özendirilmesi için gerçekleştirilecek uygulamalar ucuz girdi imkânı sağlamak, ihraç malını satın alacak ithalatçı firmalara kredi imkânı sağlamak, doğrudan prim ödemesi sağlamak ve düşük faizli kredi sağlamaktır.

46 Kurumların idare meclisi, başkan ve üyelerine ödenen kar payları menkul sermaye iradı sayılır

47 Telif hakları ve ihtira beratlarının bunların müellifleri, mucitleri veya kanuni mirasçıları dışındaki kişiler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazanç değer artış kazancıdır.

48 1. sınıf tüccarların (bilanço esasına tabi olanlar) yevmiye defteri, defter-i kebir ve envanter defteri tutmalar Gelir vergisinden muaf olan esnaf, gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler, basit usule tabi olanlar ve kurumlar vergisinden muaf olan iktisadi kamu müesseseleri defter tutmazları zorunludur

49 İşlerin herhangi bir suretle geçici bir süre durdurulması işi bırakma sayılmaz.

50 Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde eden kişiler gayrimenkul sermaye iradı istisnasından yararlanamazlar.

51 Vergilendirmede hesap hatalarını kısaca matrah, miktar ve mükerrer olarak sıralayabiliriz

52 Adres değişikliği, iş değişikliği ve işletmede değişikliğin vergi dairesine bildirim süresi 1 aydır.

53 6183 sayılı Kanuna göre yıllık tecil faizi oranı % 12‘dir.

54 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre ticari kazanç ve zirai kazanç tahakkuk esasına göre vergilendirilir.

55 İşe başlama ile ilgili bildirimlerin 10 gün içinde yapılması gerekir. Yapılmaması durumunda birinci dereceden usulsüzlük cezası kesilir.

56 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin komandite ortağı ticari kazanç elde ederken, komanditer ortağı menkul sermaye iradı elde eder.

57 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre tek işverenden elde edilen ücret geliri beyana tabi değildir.

58 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre normal amortisman yöntemini seçenler azalan bakiyeler yöntemine dönemezler. Azalan bakiyeler yönteminde amortisman oranı, normal amortisman oranının iki katı olup % 50 ‘yi geçemez.

59 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre ölüm durumunda bildirim sürelerine 3 ay, Gelir Vergisi Kanuna göre 4 ay eklenir.

60 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre bir takvim yılı içinde 6 aydan fazla Türkiye’de kalanlar tam mükellef sayılırlar. Hem Türkiye’de hem de yurtdışında elde ettikleri gelirlerden dolayı vergiye tabi olurlar.

61 Basit usule tabi olan mükellefler defter tutmazlar, geçici vergi beyannamesi ve KDV beyannamesi vermezler.

62 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre mücbir sebep meydana geldiği tarihten itibaren başlar ve işlemeyen süreler mücbir sebep ortadan kalktığı tarihten itibaren işlemeye devam eder.

63 Gecikme faizi ikmalen, re’sen ya da idarece tarh olunan vergilerde uygulanır.

64 Takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurur.

65 Tecil faizi oranı Maliye Bakanlığı tarafından belirlenirken, Gecikme faizi ve gecikme zammı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir

66 Vergi yargısında Danıştay daireleri ile vergi dava daireleri kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar hakkında, taraflarca bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme kanun yoluna başvurulabilir.

67 Kazançları bilanço esasına tabi olan mükelleflerin mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutabilmeleri için içinde bulunulan dönem dahil olmak üzere son üç hesap döneminde yüzde 100’den fazla ve içinde bulunulan hesap döneminde yüzde 10’dan fazla olması gerekir.

68 Vergi Usul Kanunu’na göre vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş olmasının mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmamasına rağmen suç gelirinin müsadere edilmesi halinde gelir elde etmenin gerçekleşmemiş olması nedeniyle vergilendirme yapılamaz.

69 Verilen beyannamede gelirin eksik bildirilmesi ve bu eksikliğin defter, kayıt ve belgelerden belirlenmesi ikmalen tarhiyatı gerektirir.

71 Vergi hukukunda yorum yaparken, özelikle maddi yükümlülüğe ilişkin konularda kıyas, hukuk yaratma ve boşluk doldurma gibi yollara gidilememesinin temelinde vergilerin kanuniliği ilkesi yer alır.

72 Serbest meslek faaliyeti ile uğraşmayan kolektif ortaklıklarda ortakların elde ettiği kazanç ticari kazançtır

73 Yangın sonucunda değerini tamamen kaybeden ve aktife kayıtlı gayrimenkul için fevkalede amortisman uygulanır

74 Gerçek usulde vergiye tabi olan bir çiftçinin, gerçek usulde vergiye tabi olmayan bir çiftçiden satın aldığı mallar için düzenlenen belge müstahsil makbuzudur.

76 Posta yoluyla taahhütlü gönderilen beyanname beyannamenin postaya verildiği tarihte verilmiş sayılır

77 İkmalen ve resen tarh edilen vergilerin tahakkuk anını tespit etmek için vergi mahkemesinde dava açma süresinin esas alınması gerekir.

78 Kanun Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenler tarafından, alıcıya ya da adına hareket edenlere devredilmesine teslim denir.i süresinde verilmeyen beyanname re’sen tarh edilir.

79 Mükelleflerin işlemiş oldukları ve vergi kaybı doğuran ama idarenin bilgisi dışında kalmış suçlardan belli koşullar altında kurtulma olanağını pişmanlık ve ıslah sağlar

80 Sermaye piyasası araçlarının getirileri menkul sermaye iradı kapsamında değerlendirilir.

81 Vergi borcu vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği andan itibaren hukuken doğmuş sayılır.

82 Mükelleflerin işlemiş oldukları ve vergi kaybı doğuran ama idarenin bilgisi dışında kalmış suçlardan belli koşullar altında kurtulma olanağını pişmanlık ve ıslah sağlar.

83 Gerçek şahıs tarafından gayrimenkulden ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüz ve teferruattan elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı kapsamında yer alır

84 Bir işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya, değerden düşmeye konu olan varlıklarının değerinin yok edilmesine amortisman denir.

85 Gerçek kişi tarafından tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen gelir türü menkul sermaye iradıdır.

86 Vergi Usul Kanunu’na göre fatura en çok 7 gün içinde gün içinde düzenlenmek zorundadır.

87 Vergi Usul Kanunu uyarınca, değersiz alacaklar mukayyet değer ile değerlenir.

88 Serbest meslek faaliyetinde bulunmayan eshamlı komandit ortaklıklarda komandite ortağın ortaklık kârından aldığı payı ticari kazanç hükmündedir

89 Ticari sermayeye dahil olmayan binek otomobil emsal bedel ile değerlenir.

90 Serbest meslek erbabının mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak yaptığı her türlü tahsilat için düzenlemesi gereken belge serbest meslek makbuzudur

91 Anonim şirket bir ortakla ve en az 50.000 TL sermaye ile kurulabilir

92 Keşide yeri ile ödeme yeri aynı olan çeklerde ibraz süresi 10 gündür.

93 Emre yazılı bir senetteki yetkili hamil, senedi düzgün bir ciro zinciri ile devraldığı anlaşılan kişidir.

94 İki tacir arasında akdedilen ticari nitelikteki ödünç sözleşmesine konan birleşik faiz şartı geçerlidir

95 Fatura içeriğine itiraz etmemiş olan tacir, daha sonra bu içeriğin aksini başka yazılı belgelerle ispatlayabilir.

96 Küçük ve kısıtlılara ait ticari işletmeyi bunların adına işleten yasal temsilci tacir sayılmaz

97 Esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olarak, bir ticaret unvanı altında faaliyette bulunan, borçlarından dolayı sorumluluğu malvarlığı ile sınırlı olan şirkete anonim şirket denir

98 Keşidecinin boş bir kağıt üzerine imza atarak lehdara vermesi, lehdarın da kendisine verilen yetki ve talimat çerçevesinde poliçe doldurmasına beyaz poliçe denir.

99 Yevmiye defterlerine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli bir surette hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan deftere Defter-i kebir denir.

100 Anonim şirketlerde, kanun veya esas sözleşme hükümlerine göre, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına tabi olmayan veya genel kurulun toplantılarına katılma hakkından doğan; özellikle üyelik, oy kullanmak, iptal davası açmak, kâr payı almak ve tasfiye sonucuna katılmak gibi haklara müktesep hak denir.

101 Limited şirket en az bir en çok elli ortakla kurulabilir.

102 Ticari işletme rehni sözleşmesi noterler tarafından düzenlenir.

103 Haklarında, Türk Ticaret Kanunu’nun acentelik hakkındaki hükümlerinin, bunlarda boşluk varsa komisyoncuya ilişkin hükümlerin, bunlarda da boşluk varsa vekalete ilişkin hükümlerin uygulandığı acentelere temsilci acente denir.

104 Genel sağlık sigortası prim oranı prime esas kazancın yüzde 12.5’dir.

105 Bir işçinin yıllık ücretli izne hak kazanabilmesi için aynı işverenin yanında en az 1 yıl çalışmış olması gereklidir

106 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında çırakların yararlanabileceği sigorta kolu iş kazası ve meslek hastalığı sigortasıdır.

107 Bir işyerinde işçi sayısı 100’ü aştığında işverenin yıllık izin kurulu oluşturması zorunluluğu doğar.

108 İş Kanunu’na göre, belirli bir işin tamamlanması amacıyla yapılan iş sözleşmesine belirli süreli iş sözleşmesi denir.

109 İş Kanunu’nda gösterilen bildirim sürelerine uymadan gerçekleştirilen feshe usulsüz süreli fesih denir.

110 Geçerli bir fesih sebebi olsa bile işçinin işinin korunması için her yolun denenmesi; buna rağmen sorun çözülemiyorsa ancak o zaman feshe başvurulmasına son çare ilkesi denir.

111 İşten ayrılan işçinin, işverenden alacağının kalmadığını gösteren imzalı belgeye ibraname denir.

112 Gazetecilerin (Basın İş Kanunu kapsamında) kıdem tazminatına hak kazanabilmeleri için meslekte 5 yıl kıdeme sahip olmaları gerekir.

113 İş kazası halinde, sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği kazanın meydana geldiği günden itibaren bağlanır.

114 Merkez Bankası’nın piyasaya sürdüğü banknot miktarına emisyon denir.

115 Ekonominin genel dengesi: Y = C + I + G+(X-M)  C:TÜKETİM I:YATIRIM G:KAMU AHARCAMALARI X:İHRACAT   M:İTHALAT  Dışa acık değilse ( X-M) Olmaz .

116 Bir ekonomideki üretici birimlerin belirli bir dönemde ürettikleri çıktılardan bunların içine giren girdilerin düşülmesiyle bulunan net üretim miktarının parasal ifadesine GSMH denir.

117 Bir ülkede milli gelirin dağılımının adaletli olup olmadığı­nı ölçmeye yarayan bir katsayı. 0 ile 1 arasında bir değerdir. O’a ne kadar yakınsa, mutlak eşitliğe o kadar yaklaşılmış, l’e ne kadar yakınsa mutlak eşitlikten o kadar uzaklaşılmış demektir. Buna Gini katsayısı denir.

118 Borcun vadesinin sonsuz hale getirilmesi ya da uzatılmasına Konsolidasyon denir

119 Kamu gelirinin merkezi idare ve yerel yönetimler arasında paylaştırılmasına mali tevzin denir

120 işsizlik oranı ile ücret artışlarını ya da işsizlik oranı ile enf­lasyon arasındaki kısa dönemli ilişkiyi gösteren eğri. Kısa dönemde, Phillips eğrisi enflasyon ile işsizlik oranı arasında ters bir ilişki olduğunu gösteren eğriye philips eğrisi denir.

121 Belirli süreyle genel ekonomik faaliyetlerdeki gerilemesine resesyon denir.

122 Bir ülkenin ulusal parasının yabancı ülkelerin ulusal para­larına karşı olan değişim değerinin (parite) idari bir kararla yükseltilmesi işlemine devülasyon denir

123 : Kâğıt ve madeni para basım giderleriyle piyasadaki değişim değeri arasındaki fark nedeniyle devletin elde ettiği kazanca senyorej gelir denir.

124 Ekonomik Kar : Elde edilen toplam hasılatın toplam fırsat maliyetini aşan kısmıdır. 

Ekonomik Kar = Toplam Hasılat – Kullanılan tüm girdilerin toplam fırsat maliyeti   Ekonomik Kar = Toplam Hasılat – (Açık + Örtük maliyetler )  Muhasebe Karı = Toplam Hasılat – Açık maliyetler

125 Üretim hacminde zaman zaman ortaya çıkan daralmaların yarattığı işsizliktir.yaygın işsizlik türlerinden biridir buna Konjonktürel İşsizlik denir.

126 Yer ve meslek değiştirme sırasında belirlenip olumsuz etkisi en az olan işsizlik türüdür.kısmi ve geçici bir işsizliğe Frisiyonel (Arızi) İşsizlik denir.

127 haksız rekabet fiilini devam ettiği veya devam etme olasılığı olduğu hallerde haksız rekabeti durdurmaya yönelik açılan davaya men davası denir.

128 Poliçede bulunması zorunlu unsurlar şunlardır.

 • Poliçe kelimesi
 • Belli bedelin ödenmesi konusunda kayıtsız şartsız havale
 • Muhatabın adı soyadı
 • Lehdarın adı soyadı
 • Keşide yeri ve tarihi
 • Keşidecinin imzası

129 Çekin şekil şartları:

 • Çek kelimesi
 • Kayıtsız ve şartsız belli bir meblağın ödenmesi emri
 • Ödeyecek kimsenin ad ve soyadı
 • Ödeme yeri
 • Keşide tarihi ve yeri
 • Keşidecinin imzası

130 Bonoda şekil şartları:

 • Bono veya emre yazılı senet kelimesi
 • Kayıtsız ve şartsız bir ödeme vaadi
 • Vade (bonoda 4 tür vade vardır)
 • Ödeme yeri
 • Kimin emrine yazılacaksa onun adı ve soyadı
 • Senedin düzenlendiği gün ve yer
 • Bonoyu düzenleyenin imzası

131vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesine tebliğ denir.

132 tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya

Gelmesine Verginin tahakkuku denir.

133 5604 sayılı Kanuna göre”Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır.

134 ölüm, ölen mükellef açısından işi bırakma hükmündedir. Bu durumda işi bırakmanın, bir başka deyişle ölüm olayının mükellefin mirası reddetmemiş mirasçıları tarafından vergi dairesine bildirilmesi gerekmekte olup,mirasçılardan herhangi birinin ölümü bildirmesi diğer mirasçıları bu ödevden kurtaracaktır.

Mirasçılar tarafından işi bırakma bildiriminin, normal süre olan 1 aylık süreye uzaması durumu 3 aylık süresinin ilavesi sonucunda bulunacak 4 aylık süre içerisinde yapılması gerekecektir

135 vuk a göre gerçek ve tüzel kişiler defter tutmaya mecburdurlar. 1. Ticaret ve sanat erbabı; 2. Serbest meslek erbabı; 3 Ticaret şirketleri 4. İktisadi kamu müesseseleri;5  Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler; 6 Çiftçiler.

136Vergi Usul Kanunu’nun 127. maddesine göre Yoklama yapmakla görevli olanlar :1. Vergi dairesi müdürleri, 2. Yoklama memurları, 3. Yetkili makamlar tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler, 4. Vergi incelemesine yetkili olanlar, 5. Gelir uzmanları.

137 beyanların ve ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu sağlamak amacıyla

yükümlünün defter kayıtları, belgeleri ve envanteri üzerinde yapılan derinlemesine bir araştırmaya inceleme denir.

138 Bir verginin asıl borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi veya alınmasına mükellefin şahsında hata denir.

139 Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara Matrah  denir.

140 Vergi kanunlarına göre mükellef sayılan bir gerçek veya tüzel kişinin, çeşitli ekonomik, mali, sosyal ve siyasal sebeplerle, vergi dışı bırakılmasına MUAFİYET denir.

141 Belirli bir işin veya hizmetin yapılması konusunda, devletin veya yetkili organlarının verdiği izin karşılığında ödenen paralara RESİM denir

142 ; gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerini ifade etmesine BORSA RAYİÇ İ denir.

143 bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerine  TASARRUF DEĞER denir

144 “Bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeri” olarak tanımlanmasına MUKKAYET DEĞER DENİR.

145 “Her nevi senetlerle, esham ve tahvillerin üzerine yazılı olan değer” olarak tanımlanmasına İTİBARİ DEĞER denir.

146 bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım-satım bedele RAYİÇ BEDEL denir.

 

İlgili Kategoriler

Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.